PDF BibTex RIS Cite

Assessing the PISA 2009 Achievement of Disadvantaged Students in Turkey

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 249 - 273, 01.03.2013

Abstract

It was aimed to describe resilient students who were able to overcome their socio-economic background and perform well at school and socio-economically disadvantaged low achievers among 15-year-old students participating in PISA 2009 in Turkey. The target population of this study consists of 15-year-old students at the time of the assessment and completed at least 6 years of formal schooling, regardless of the type of institution in which they are enrolled. Sample of PISA 2009 Turkey consisted 4996 students who were chosen randomly from 170 schools in 56 provinces located in 12 statistical regions (NUTS). The sample of this study consisted 282 resilient students and 831 disadvantaged low achievers among 15-year-olds participating in PISA 2009. The analyses of the study were performed on these students. The vast majority of resilient students achieved Level 3. Female students were over-presented among resilient students in reading. Marmara Region had the highest proportion of resilient students and the highest proportion of disadvantaged low achievers. General high school had the highest proportion of resilient students. It is a must to invest educational resources where resilient students can make the greatest difference and it is required to deliver high quality learning consistently across the entire education system, such that every student benefits from excellent learning opportunities.

References

 • Aikens, N. L., & Barbarin, O. (2008). Socioeconomic differences in reading trajectories: The contribution of family, neighbourhood, and school contexts. Journal of Educational Psychology, 100(2), 235-251.
 • Arastaman, G. (2011). Öğrenci yılmazlığına etki eden faktörlere ilişkin Ankara ili genel lise ve Anadolu lisesi yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 461-469.
 • Bartley, M. (ed.) (2006). Capability and resilience: beating the odds. ESRC Human Capability and Resilience. Research Network London, UCL Department of Epidemiology and Public Health. Available from www.ucl.ac.uk/ capabilityandresilience 22/01/2012 tarihinde alındı.
 • Belet, Ş. D. (2005). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Borman, G. D., & Rachuba, L. T. (2001). Academic success among poor and minorty students, an analysis of competing models of school effects. The Center for Research on the Education of Students Placed at Risk (CRESPAR), Report No: 52. Available from www.csos.jhu.edu 20/03/2013 tarihinde alındı.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Duncan, G. J., Claessens, A., Huston, A. C., Huston, A. C., Pagani, L. S., Engel, M., Sexton, H., Dowsett, C. J., Magnuson, K., Klebanov, P., Feinstein, L., Brooks-Gunn, J., Duckworth, K., & Japel, C. (2007). School Readiness and Later Achievement. Development Psychology, 43(6), 1428-1446.
 • ERG, (2009). Eğitimde eşitlik: Politika analizi ve öneriler. İstanbul: Yelken.
 • Entwisle, D. R., & Alexander, K. L. (1990). Beginning school math competence: Minority and majority comparisons. Child Development, 61, 454-4
 • Gary, M. N. (1999). The measurement of socio economic status and socialclass. LSAY Project Technical Paper No: 14. LSAY Technical Reports. Available from http://research.acer.edu.au/lsay_technical/28 22/02/2012 tarihinde alındı.
 • Hanushek, E. A. (2010). Education production functions: Developed country evidence. International Encyclopedia of Education, 401-411.Amsterdam: Elsevier. Available from http://hanushek.stanford.edu 10/05/2012 tarihinde alındı.
 • Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2010).The economics of international differences in educational Achievement. IZA DP 4925. Available from http://ftp.iza.org/dp4925.pdf 10/11/2012 tarihinde alındı.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Lacour, M., & Tissington, L. D. (2011). The effects of poverty on academic achievement. Educational Research and Reviews, 6(7), 522-527. (ISSN 1990-3839). Available from http://www.academicjournals.org/ERR 25 Ekim 2012 tarihinde alındı.
 • Maughan, B. (1988). School experiences as risk/protective factors. In M. Rutter (Eds.), Studies of psychosocial risk (pp. 200-220). New York: Press Syndicate of the University Of Cambridge.
 • McCoy, L. P. (2005). Effect of demographic and personal variables on achievement in eighth grade algebra. Journal of Educational Research, 98(3), 131-135.
 • MEB EARGED. (2010). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2009 ulusal ön rapor. Ankara: MEB.
 • OECD, (2010a). PISA 2009 results: What makes a school successful? Resources, policies and practices (Volume IV). OECD.
 • OECD, (2010b). PISA 2009 results: Overcoming social background-equity in learning opportunities and outcomes (Volume II). OECD.
 • OECD, (2010c). PISA 2009 results: Learning to learn-student engagement, strategies and practices (Volume III). OECD.
 • OECD, (2010d). PISA 2009 results: What students know and can do-students performance in reading, mathematicks and science (Volume I). OECD.
 • OECD, (2010e). PISA 2009 results: Learning trends-changes in students performance since 2000 (Volume V). OECD.
 • OECD, (2011). Against the odds: Disadvantaged students who succeed in school. Available from http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/6/12/47092225.pdf 20/05/2012 tarihinde alındı.
 • Padron, Y. N., Waxman, H., Brown, A. P., & Powers, R. A. (2000). Improving classroom ınstruction and students learnings for resilient and non-resilient english language learners. Available from http://www.cal.org/ crede/pdfs/ResBrief7.pdf 14/11/2011 tarihinde alındı.
 • Pungello, E. P., Kuperschmidt, J. B., Burchinal, M. R., & Patterson, C. (1996). Environmental risk factors and children’s achievement from middle childhood to adolescence. Developmental Psychology, 32, 755-767.
 • Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation in school (pp. 197-223). New York: Taylor Francis.
 • UNESCO, (2006). EFA global monitoring report 2007: Strong foundations -early childhood care and education. Paris: UNESCO.
 • Werner, E., & Smith, R. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. New York: Cornell University Press. Received: 19/09/2012 Revision received: 19/11/2012
 • Second revision received: 11/03/2013 Approved: 13/03/2013 *
 • Bu makale “PISA 2009 Sonuçlarına Göre Türkiye’deki Sosyo-ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin Okuma Becerileri Alanındaki Başarılarının Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 249 - 273, 01.03.2013

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de PISA 2009 uygulamasına katılan 15 yaş grubu öğrenciler içerisindeki, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri betimlemek ve bu öğrencilerin okuma becerileri başarısını değerlendirmektir. Araştırmanın evreni, değerlendirmenin yapılacağı tarih itibariyle 15 yaşında olan, en az altı yıllık örgün eğitimini tamamlamış öğrencilerden oluşmaktadır. PISA 2009 Türkiye örnekleminde, 12 istatistikî bölge biriminden (NUTS) 56 il ve toplam 170 okuldan 4996 öğrenci yer almıştır. Çalışmanın örneklemini uygulamaya katılan 15 yaş grubu öğrenciler içerisindeki dezavantajlı yüksek başarılı öğrenciler (282), dezavantajlı düşük başarılı öğrenci (831) oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik yapılan analizler bu öğrenci grupları üzerinde yapılmıştır. Analizlerin sonucunda; dezavantajlı yüksek başarılı öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 3. yeterlik düzeyinde başarı göstermiştir. Dezavantajlı yüksek başarı gösteren kız öğrenci oranları erkek öğrenci oranlarından daha yüksektir. Marmara bölgesi, hem dezavantajlı yüksek başarılı öğrenci oranının ve hem de dezavantajlı düşük başarılı öğrenci oranının en yüksek olduğu bölgedir. Dezavantajlı yüksek başarılı öğrenci oranın en fazla olduğu okul Genel lisedir. Her bir öğrencinin eğitim fırsatlarından eşit bir şekilde faydalanmasını ve en fazla fark yaratacak olan yerlere özellikle başarı potansiyeli olan ve tüm olumsuz koşullarına rağmen yüksek başarı gösteren öğrencilere daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir. Eğitim sistemimizin herkese eşit öğrenme imkânı sunan eğitim politikaları geliştirmesi ve bu politikaları etkili bir şekilde uygulamaya geçirmesi gerekmektedir.

References

 • Aikens, N. L., & Barbarin, O. (2008). Socioeconomic differences in reading trajectories: The contribution of family, neighbourhood, and school contexts. Journal of Educational Psychology, 100(2), 235-251.
 • Arastaman, G. (2011). Öğrenci yılmazlığına etki eden faktörlere ilişkin Ankara ili genel lise ve Anadolu lisesi yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 461-469.
 • Bartley, M. (ed.) (2006). Capability and resilience: beating the odds. ESRC Human Capability and Resilience. Research Network London, UCL Department of Epidemiology and Public Health. Available from www.ucl.ac.uk/ capabilityandresilience 22/01/2012 tarihinde alındı.
 • Belet, Ş. D. (2005). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Borman, G. D., & Rachuba, L. T. (2001). Academic success among poor and minorty students, an analysis of competing models of school effects. The Center for Research on the Education of Students Placed at Risk (CRESPAR), Report No: 52. Available from www.csos.jhu.edu 20/03/2013 tarihinde alındı.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Duncan, G. J., Claessens, A., Huston, A. C., Huston, A. C., Pagani, L. S., Engel, M., Sexton, H., Dowsett, C. J., Magnuson, K., Klebanov, P., Feinstein, L., Brooks-Gunn, J., Duckworth, K., & Japel, C. (2007). School Readiness and Later Achievement. Development Psychology, 43(6), 1428-1446.
 • ERG, (2009). Eğitimde eşitlik: Politika analizi ve öneriler. İstanbul: Yelken.
 • Entwisle, D. R., & Alexander, K. L. (1990). Beginning school math competence: Minority and majority comparisons. Child Development, 61, 454-4
 • Gary, M. N. (1999). The measurement of socio economic status and socialclass. LSAY Project Technical Paper No: 14. LSAY Technical Reports. Available from http://research.acer.edu.au/lsay_technical/28 22/02/2012 tarihinde alındı.
 • Hanushek, E. A. (2010). Education production functions: Developed country evidence. International Encyclopedia of Education, 401-411.Amsterdam: Elsevier. Available from http://hanushek.stanford.edu 10/05/2012 tarihinde alındı.
 • Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2010).The economics of international differences in educational Achievement. IZA DP 4925. Available from http://ftp.iza.org/dp4925.pdf 10/11/2012 tarihinde alındı.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Lacour, M., & Tissington, L. D. (2011). The effects of poverty on academic achievement. Educational Research and Reviews, 6(7), 522-527. (ISSN 1990-3839). Available from http://www.academicjournals.org/ERR 25 Ekim 2012 tarihinde alındı.
 • Maughan, B. (1988). School experiences as risk/protective factors. In M. Rutter (Eds.), Studies of psychosocial risk (pp. 200-220). New York: Press Syndicate of the University Of Cambridge.
 • McCoy, L. P. (2005). Effect of demographic and personal variables on achievement in eighth grade algebra. Journal of Educational Research, 98(3), 131-135.
 • MEB EARGED. (2010). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2009 ulusal ön rapor. Ankara: MEB.
 • OECD, (2010a). PISA 2009 results: What makes a school successful? Resources, policies and practices (Volume IV). OECD.
 • OECD, (2010b). PISA 2009 results: Overcoming social background-equity in learning opportunities and outcomes (Volume II). OECD.
 • OECD, (2010c). PISA 2009 results: Learning to learn-student engagement, strategies and practices (Volume III). OECD.
 • OECD, (2010d). PISA 2009 results: What students know and can do-students performance in reading, mathematicks and science (Volume I). OECD.
 • OECD, (2010e). PISA 2009 results: Learning trends-changes in students performance since 2000 (Volume V). OECD.
 • OECD, (2011). Against the odds: Disadvantaged students who succeed in school. Available from http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/6/12/47092225.pdf 20/05/2012 tarihinde alındı.
 • Padron, Y. N., Waxman, H., Brown, A. P., & Powers, R. A. (2000). Improving classroom ınstruction and students learnings for resilient and non-resilient english language learners. Available from http://www.cal.org/ crede/pdfs/ResBrief7.pdf 14/11/2011 tarihinde alındı.
 • Pungello, E. P., Kuperschmidt, J. B., Burchinal, M. R., & Patterson, C. (1996). Environmental risk factors and children’s achievement from middle childhood to adolescence. Developmental Psychology, 32, 755-767.
 • Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation in school (pp. 197-223). New York: Taylor Francis.
 • UNESCO, (2006). EFA global monitoring report 2007: Strong foundations -early childhood care and education. Paris: UNESCO.
 • Werner, E., & Smith, R. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. New York: Cornell University Press. Received: 19/09/2012 Revision received: 19/11/2012
 • Second revision received: 11/03/2013 Approved: 13/03/2013 *
 • Bu makale “PISA 2009 Sonuçlarına Göre Türkiye’deki Sosyo-ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin Okuma Becerileri Alanındaki Başarılarının Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Leyla Yılmaz Fındık This is me


Yüksel Kavak This is me

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 2

Cite

Bibtex @ { kuey126563, journal = {Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi}, issn = {1300-4832}, address = {}, publisher = {Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = {249 - 273}, title = {Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Fındık, Leyla Yılmaz and Kavak, Yüksel} }
APA Fındık, L. Y. & Kavak, Y. (2013). Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 2 (2) , 249-273 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10320/126563
MLA Fındık, L. Y. , Kavak, Y. "Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi" . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2013 ): 249-273 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10320/126563>
Chicago Fındık, L. Y. , Kavak, Y. "Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2013 ): 249-273
RIS TY - JOUR T1 - Assessing the PISA 2009 Achievement of Disadvantaged Students in Turkey AU - Leyla YılmazFındık, YükselKavak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 273 VL - 2 IS - 2 SN - 1300-4832- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi %A Leyla Yılmaz Fındık , Yüksel Kavak %T Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi %D 2013 %J Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi %P 1300-4832- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Fındık, Leyla Yılmaz , Kavak, Yüksel . "Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 / 2 (March 2013): 249-273 .
AMA Fındık L. Y. , Kavak Y. Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2013; 2(2): 249-273.
Vancouver Fındık L. Y. , Kavak Y. Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2013; 2(2): 249-273.
IEEE L. Y. Fındık and Y. Kavak , "Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol. 2, no. 2, pp. 249-273, Mar. 2013