Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Afyonkarahisar İlinden Toplanan Manda ve İnek Sütlerinde Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi

Year 2017, Volume 10, Issue 4, 264 - 268, 01.12.2017

Abstract

Listeria spp. doğada yaygın olarak bulunmakta ve halk sağlığı açısından önemli derecede risk oluşturabilmektedir. Bu bakteriler mastitisli hayvanlar, hijyenik olmayan sağım ekipmanları, transport veya depolama esnasında çiğ süte bulaşabilmektedir. Yapılan bu çalışmada Afyonkarahisar ilinden toplanan 100 manda ve 100 inek sütü olmak üzere toplam 200 çiğ süt numunesi materyal olarak kullanıldı. Toplanan süt numuneleri ISO 11290-1 yöntemi kullanılarak Listeria spp. varlığı yönünden analiz edildi. Analiz edilen 100 çiğ manda süt örneğinin 1’inde (%1) ve 100 çiğ inek süt örneğinin 4’ünde (%4) Listeria spp. klasik kültür metodu ile izole edildikten sonra Microbact 12L test kiti kullanılarak identifiye edildi. Ayrıca izole ve identifiye edilen Listeria türleri PCR ile onaylandı. Sonuç olarak manda sütünden izole edilen ve onaylanan Listeria türlerinin L. seeligeri (%1) olduğu, inek sütlerinden izole edilenlerin ise L. seeligeri (%3) ve L. ivanovii (%1) olduğu belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda Afyonkarahisar ilinden toplanan çiğ manda ve inek sütlerinde L. monocytogenes saptanmazken, L. seeligeri ve L. ivanovii tespit edilmiş olup bu çalışma sonucunda Afyonkarahisar ilinden toplanan çiğ manda ve inek sütlerinde Listeria türlerinin yaygın olarak bulunmadığı belirlendi. Ancak Listeria türlerinin doğada yaygın olarak bulunması nedeniyle saha tarama çalışmalarının periyodik olarak yapılması, özellikle süt ve süt ürünleri işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması, bu işletmelerde görev alan personelin bilgilendirilmesi önerilmektedir.

References

 • Abay S, Aydin F, Sumerkan AB. Molecular typing of Listeria spp. isolated from different sources. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 2012; 59: 183-190.
 • Adesiyun AA, Webb LA, Romain H, Kaminjolo JS. Prevalence of Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica and Cryptosporidium spp. in bulk milk, cows’ faeces and effluents of dairy farms in Trinidad. Rev Elev Med Vet Pays Trop. 1996; 49: 303-309.
 • Akça D, Şahin M. Kars yöresi sığırlarından alınan süt ve vajinal sıvap örneklerinden Listeria türlerinin araştırılması. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2011; 17(6): 987-993.
 • Amajoud N, Leclercq A, Soriano JM, Bracq- Dieye H, El Maadoudi M, Senhaji NS, Kounnoun A, Moura A, Lecuit A, Abrini J. Prevalence of Listeria spp. and characterization of Listeria monocytogenes isolated from food products in Tetouan, Morocco. Food Control. 2018; 84: 436-
 • Anonim (2001). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı. Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT: 2574. ÖİK: 587.
 • Beale DJ, Morrison PD, Palombo EA. Detection of Listeria in milk using nontargeted metabolic profiling of Listeria monocytogenes: a proof-of-concept application. Food Control. 2014; 42: 343- 346.
 • Boland MJ, Rae AN, Vereijken JM, Meuwissen MP, Fischer AR, van Boekel MA, 268
 • Rutherfurd SM, Gruppen H, Moughan PJ, Hendriks WH. The future supply of animal-derived protein for human consumption. Trends Food Sci Technol. 2013; 29(1): 62-73.
 • Carpentier B, Cerf O. Review-Persistence of Listeria monocytogenes in food industry equipment and premises. Int J Food Microbiol. 2011; 145(1): 1-8.
 • Çiftçioğlu G, Ülgen MT, Bostan K. Listeria Monocytogenes’in Dondurmalardaki varlığı üzerine bir araştırma. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 1992; 18(2): 1-8.
 • Dhama K, Karthik K, Tiwari R, Shabbir MZ, Barbuddhe S, Malik SVS, Singh RK. Listeriosis in animals, its public health significance (food-borne zoonosis) and advances in diagnosis and control: a comprehensive review. Veterinary Quarterly. 2015; 35(4): 211-235.
 • Dümen E, Issa G, Ikiz S, Bagcıgil F, Ozgur Y, Kahraman T, Ergin S, Yesil O. Determining existence and antibiotic susceptibility status of Listeria monocytogenes isolated from dairy products, serological and molecular typing of the isolates. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2011; 17(Suppl. A): 111-119.
 • Ertaş HB. Elazığ bölgesinde koyun ve keçi sütlerinden Listeria türlerinin izolasyonu. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 1997.
 • Gaya P, Sanchez J, Medina M, Nunez M. Incidence of Listeria monocytogenes and other Listeria species in raw milk produced in Spain. Food Microbiol. 1998; 15: 551– 555.
 • Hasöksüz M, Ilgaz A. Marmara Bölgesindeki sağlam koyunların kan serumlarında ELISA yöntemi ile Listeria monocytogenes’e karşı oluşan antikorların saptanması ve listeriosis üzerinde etiyolojik-epizootiolojik çalışmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 2000; 26: 157-174.
 • Hellberg RS, Martin KG, Keys AL, Haney CJ, Shen Y, Smiley RD. 16S rRNA partial gene sequencing for the differentiation and molecular subtyping of Listeria species. Food Microbiol. 2013; 36(2): 231e240.
 • Husu JR. Epidemiological studies on the occurrence of Listeria monocytogenes in the feces of dairy cattle. Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe B. 1990; 37: 276- 282.
 • ISO-11290-1 (1996) Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes, Part 2: Enumeration method, International Organization for Standardization, Geneva.
 • Lejeule JT, Rajala-Schultz P. Unpasteurized milk: A continued public threat. Food Safety. 2009; 48: 93-100.
 • Maertens de Noordhout C, Devleesschauwer B, Angulo FJ, Verbeke G, Haagsma J, Kirk M, Havelaar A, Speybroeck N. The global burden of listeriosis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2014; 14(11): 1073-1082.
 • Metin M. Süt teknolojisi, sütün bileşimi ve işlenmesi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33. Ege Üniversitesi Basımevi, 802 s., Bornova, İzmir, 2001.
 • Nightingale K. Listeria monocytogenes: knowledge gained through DNA sequence-based subtyping, implications, and future considerations. Journal of
 • AOAC International. 2010; 93(4): 1275e1286. Pereira PC. Milk nutritional composition and its role in human health. Nutrition. 2014; 30(6), 619-627.
 • Rahimi E, Momtaz H, Behzadnia A, Baghbadorani ZT. Incidence of Listeria species in bovine, ovine, caprine, camel and water buffalo milk using cultural method and the PCR assay. Asian Pac J Trop Dis. 2014; 4(1): 50-53.
 • Tekinşen OC. Süt Ürünleri Teknolojisi 3. Baskı Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 2000.
 • Thorning TK., Raben A, Tholstrup T, Soedamah-Muthu SS, Givens I, Astrup A. Milk and dairy products: good or bad for human health? An assessment of the totality of scientific evidence. Food Nutr Res. 2016; 60(1): 32527.
 • Uysal HK, Anğ Ö. Süt ve süt ürünlerinden izole edilen Listeria türleri. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2003; 33: 163-169.
 • Uyttendaele MR, Neyts KD, Lips RM, Debevere JM. Indicence of Listeria monocytogenes in poultry and poultry products obtained from Belgian and French abbatoirs. Food Microbiol. 1997; 14: 339-345.
 • Üçüncü M. A’dan Z’ye peynir teknolojisi. Cilt II. Ege Üni. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2004; Sayfa 1233, İzmir.
 • Ünlü GV, Ünlü M, Bakıcı MZ. Incidence of Listeria spp. from raw milk in Sivas. Turk J Med Sci. 1998; 28: 389-392.
 • Waak E, Tham W, Danielsson-Tham ML. Prevalence and fingerprinting of Listeria monocytogenes strains isolated from raw whole milk in farm bulk tanks and dairy plant receiving tanks. Appl Environ Microbiol. 2002; 68: 3366-3370.

Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province

Year 2017, Volume 10, Issue 4, 264 - 268, 01.12.2017

Abstract

Listeria is one of the significant and commonly found bacteria in the environment which presents a high risk to human health. These bacteria can be transmitted to raw milk by mastitis infections, unhygienic milking equipment, transport, or storage. In this work, 200 raw milk samples (100 buffalo milk and 100 cow milk) collected from Afyonkarahisar province, were used as study material and milk samples were evaluated regarding the presence of Listeria spp. Detection of these bacteria was performed according to the method of ISO 11290-1. One Listeria spp. from 100 buffalo milk and four Listeria spp. from 100 cow milk samples were isolated by conventional method. The identification of isolated Listeria spp. was performed by Microbact 12L test kit. Also, isolated bacteria were confirmed by PCR technique. Isolated Listeria spp. from buffalo milk was determined as L. seeligeri (1%), those isolated from cow's milk were determined as L. seeligeri (3%) and L. ivanovii (%1). As a conclusion, this study shows that Listeria species are not widely present in raw buffalo milk and raw cow milk collected from Afyonkarahisar province. However, periodic field surveys are suggested due to the widespread presence of Listeria species in nature. Particularly, it is recommended to obey hygiene and sanitation rules and inform the staff working in milk and milk processing plant.

References

 • Abay S, Aydin F, Sumerkan AB. Molecular typing of Listeria spp. isolated from different sources. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 2012; 59: 183-190.
 • Adesiyun AA, Webb LA, Romain H, Kaminjolo JS. Prevalence of Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica and Cryptosporidium spp. in bulk milk, cows’ faeces and effluents of dairy farms in Trinidad. Rev Elev Med Vet Pays Trop. 1996; 49: 303-309.
 • Akça D, Şahin M. Kars yöresi sığırlarından alınan süt ve vajinal sıvap örneklerinden Listeria türlerinin araştırılması. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2011; 17(6): 987-993.
 • Amajoud N, Leclercq A, Soriano JM, Bracq- Dieye H, El Maadoudi M, Senhaji NS, Kounnoun A, Moura A, Lecuit A, Abrini J. Prevalence of Listeria spp. and characterization of Listeria monocytogenes isolated from food products in Tetouan, Morocco. Food Control. 2018; 84: 436-
 • Anonim (2001). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı. Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT: 2574. ÖİK: 587.
 • Beale DJ, Morrison PD, Palombo EA. Detection of Listeria in milk using nontargeted metabolic profiling of Listeria monocytogenes: a proof-of-concept application. Food Control. 2014; 42: 343- 346.
 • Boland MJ, Rae AN, Vereijken JM, Meuwissen MP, Fischer AR, van Boekel MA, 268
 • Rutherfurd SM, Gruppen H, Moughan PJ, Hendriks WH. The future supply of animal-derived protein for human consumption. Trends Food Sci Technol. 2013; 29(1): 62-73.
 • Carpentier B, Cerf O. Review-Persistence of Listeria monocytogenes in food industry equipment and premises. Int J Food Microbiol. 2011; 145(1): 1-8.
 • Çiftçioğlu G, Ülgen MT, Bostan K. Listeria Monocytogenes’in Dondurmalardaki varlığı üzerine bir araştırma. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 1992; 18(2): 1-8.
 • Dhama K, Karthik K, Tiwari R, Shabbir MZ, Barbuddhe S, Malik SVS, Singh RK. Listeriosis in animals, its public health significance (food-borne zoonosis) and advances in diagnosis and control: a comprehensive review. Veterinary Quarterly. 2015; 35(4): 211-235.
 • Dümen E, Issa G, Ikiz S, Bagcıgil F, Ozgur Y, Kahraman T, Ergin S, Yesil O. Determining existence and antibiotic susceptibility status of Listeria monocytogenes isolated from dairy products, serological and molecular typing of the isolates. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2011; 17(Suppl. A): 111-119.
 • Ertaş HB. Elazığ bölgesinde koyun ve keçi sütlerinden Listeria türlerinin izolasyonu. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 1997.
 • Gaya P, Sanchez J, Medina M, Nunez M. Incidence of Listeria monocytogenes and other Listeria species in raw milk produced in Spain. Food Microbiol. 1998; 15: 551– 555.
 • Hasöksüz M, Ilgaz A. Marmara Bölgesindeki sağlam koyunların kan serumlarında ELISA yöntemi ile Listeria monocytogenes’e karşı oluşan antikorların saptanması ve listeriosis üzerinde etiyolojik-epizootiolojik çalışmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 2000; 26: 157-174.
 • Hellberg RS, Martin KG, Keys AL, Haney CJ, Shen Y, Smiley RD. 16S rRNA partial gene sequencing for the differentiation and molecular subtyping of Listeria species. Food Microbiol. 2013; 36(2): 231e240.
 • Husu JR. Epidemiological studies on the occurrence of Listeria monocytogenes in the feces of dairy cattle. Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe B. 1990; 37: 276- 282.
 • ISO-11290-1 (1996) Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes, Part 2: Enumeration method, International Organization for Standardization, Geneva.
 • Lejeule JT, Rajala-Schultz P. Unpasteurized milk: A continued public threat. Food Safety. 2009; 48: 93-100.
 • Maertens de Noordhout C, Devleesschauwer B, Angulo FJ, Verbeke G, Haagsma J, Kirk M, Havelaar A, Speybroeck N. The global burden of listeriosis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2014; 14(11): 1073-1082.
 • Metin M. Süt teknolojisi, sütün bileşimi ve işlenmesi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33. Ege Üniversitesi Basımevi, 802 s., Bornova, İzmir, 2001.
 • Nightingale K. Listeria monocytogenes: knowledge gained through DNA sequence-based subtyping, implications, and future considerations. Journal of
 • AOAC International. 2010; 93(4): 1275e1286. Pereira PC. Milk nutritional composition and its role in human health. Nutrition. 2014; 30(6), 619-627.
 • Rahimi E, Momtaz H, Behzadnia A, Baghbadorani ZT. Incidence of Listeria species in bovine, ovine, caprine, camel and water buffalo milk using cultural method and the PCR assay. Asian Pac J Trop Dis. 2014; 4(1): 50-53.
 • Tekinşen OC. Süt Ürünleri Teknolojisi 3. Baskı Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 2000.
 • Thorning TK., Raben A, Tholstrup T, Soedamah-Muthu SS, Givens I, Astrup A. Milk and dairy products: good or bad for human health? An assessment of the totality of scientific evidence. Food Nutr Res. 2016; 60(1): 32527.
 • Uysal HK, Anğ Ö. Süt ve süt ürünlerinden izole edilen Listeria türleri. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2003; 33: 163-169.
 • Uyttendaele MR, Neyts KD, Lips RM, Debevere JM. Indicence of Listeria monocytogenes in poultry and poultry products obtained from Belgian and French abbatoirs. Food Microbiol. 1997; 14: 339-345.
 • Üçüncü M. A’dan Z’ye peynir teknolojisi. Cilt II. Ege Üni. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2004; Sayfa 1233, İzmir.
 • Ünlü GV, Ünlü M, Bakıcı MZ. Incidence of Listeria spp. from raw milk in Sivas. Turk J Med Sci. 1998; 28: 389-392.
 • Waak E, Tham W, Danielsson-Tham ML. Prevalence and fingerprinting of Listeria monocytogenes strains isolated from raw whole milk in farm bulk tanks and dairy plant receiving tanks. Appl Environ Microbiol. 2002; 68: 3366-3370.

Details

Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Ulaş ACARÖZ> (Primary Author)


Damla ACARÖZ-ARSLAN This is me


Recep KARA>

0000-0002-9257-7506


Fahriye ZEMHERİ This is me


Zeki GÜRLER>

Publication Date December 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 10, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { kvj367035, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2017}, volume = {10}, number = {4}, pages = {264 - 268}, title = {Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province}, key = {cite}, author = {Acaröz, Ulaş and Acaröz-arslan, Damla and Kara, Recep and Zemheri, Fahriye and Gürler, Zeki} }
APA Acaröz, U. , Acaröz-arslan, D. , Kara, R. , Zemheri, F. & Gürler, Z. (2017). Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province . Kocatepe Veterinary Journal , 10 (4) , 264-268 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvj/issue/32999/367035
MLA Acaröz, U. , Acaröz-arslan, D. , Kara, R. , Zemheri, F. , Gürler, Z. "Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province" . Kocatepe Veterinary Journal 10 (2017 ): 264-268 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvj/issue/32999/367035>
Chicago Acaröz, U. , Acaröz-arslan, D. , Kara, R. , Zemheri, F. , Gürler, Z. "Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province". Kocatepe Veterinary Journal 10 (2017 ): 264-268
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province AU - UlaşAcaröz, DamlaAcaröz-arslan, RecepKara, FahriyeZemheri, ZekiGürler Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 268 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veterinary Journal Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province %A Ulaş Acaröz , Damla Acaröz-arslan , Recep Kara , Fahriye Zemheri , Zeki Gürler %T Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province %D 2017 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Acaröz, Ulaş , Acaröz-arslan, Damla , Kara, Recep , Zemheri, Fahriye , Gürler, Zeki . "Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province". Kocatepe Veterinary Journal 10 / 4 (December 2017): 264-268 .
AMA Acaröz U. , Acaröz-arslan D. , Kara R. , Zemheri F. , Gürler Z. Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province. Kocatepe Veterinary Journal. 2017; 10(4): 264-268.
Vancouver Acaröz U. , Acaröz-arslan D. , Kara R. , Zemheri F. , Gürler Z. Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province. Kocatepe Veterinary Journal. 2017; 10(4): 264-268.
IEEE U. Acaröz , D. Acaröz-arslan , R. Kara , F. Zemheri and Z. Gürler , "Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province", Kocatepe Veterinary Journal, vol. 10, no. 4, pp. 264-268, Dec. 2017

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108