Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

General principles under the Law on the Protection of Personal Data

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 47 - 63, 30.06.2019

Abstract

The general principles of data processing are regulated under Art. 4 of the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698. . In accordance with this provision, in processing of personal data, it is mandatory to comply with these principles, which are lawfulness and conformity with rules of bona fides, accuracy and being up to date, where necessary, being processed for specific, explicit and legitimate purposes being relevant with, limited to and proportionate to the purposes for which they are processed, being retained for the period of time stipulated by relevant legislation or the purpose for which they are processed. Each of these general principles has equal importance and all are closely related to each other. Some of these principles are based on others. It is necessary to consider general provisions regarding processing of personal data in terms of compliance with all legislations within the context of personal data protection. In this sense, the general principles constitute the baseline of compliance to the data protection legislation. In this study, the European Union regulations have been examined from a comparative perspective in order to be a guide to practice of the Law on the Protection of Personal Data

References

 • Akdağ, H.(2013). Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Akgül, A.(2004). Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Albers M. ve Veit R.D.(2019). Beck'scher Online-Kommentar Datenschutzrecht. Heinrich Amadeus Wolff ve Stefan Brink (ed.) München: C.H. Beck.
 • Aşıkoğlu, İ.Ş. (2018). Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:5. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Başalp N.(2004). Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Braun, F.(2019). Bundesdatenschutzgesetz (13. Bası). Gola, P. ve Heckmann, D. (ed.). München: C. H. Beck.
 • Article 29 Data Protection Working Party (Çalışma Grubu), No. 225, (2014). Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12.
 • Article 29 Data Protection Working Party (Çalışma Grubu), No. 203 (2013). Opinion 03/2013 on purpose limitation.
 • Çekin, M. S.(2018). Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Develioğlu M.(2017). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Dienst, S.(2018). New European General Data Protection Regulation, a Practitioner's Guide. Rücker D., ve Kugler T. (ed.). München: C.H. Beck.
 • Dülger, M.V.(2019). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: Hukuk Akademisi Yayıncılık.
 • European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. (2018). Hanbook of European Data Protection Law. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Frenzel M.(2018). Datenschutz-Grundverordnung Bundesdatenschutzgesetz . Paal, B. P., & Pauly, D. A.(ed.). München: C.H.Beck.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu (2018), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi.
 • Küzeci, E.(2019). Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Turhan Kitapevi.
 • Özdemir, H.(2009). Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Schantz P.(2016). Die Datenschutz-Grundverordnung – Beginn einer neuen Zeitrechnung im Datenschutzrecht. Neue Juristische Wochenschrift. 1841 - 1847.
 • Schantz, P.(2019), Beck'scher Online-Kommentar Datenschutzrecht. Heinrich Amadeus Wolff ve Stefan Brink (ed.). München: C.H. Beck.
 • Şimşek, O.(2008). Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: Beta Basım Yayıncılık.
 • Tamò-Larrieux, A.(2018). Designing for Privacy and its Legal Framework: Data Protection by Design and Default for the Internet of Things, Springer.
 • Taştan, F. G. (2017). Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Thouvenin, F. (2017). Big Data of Complex Networks and Data Protection Law: An Introduction to an Area of Mutual Conflict, Dehmer M, Emmert-Streib F., Pickl S., Holzinger A. (ed.). Big Data of Complex Networks. CRC Press.
 • Uncular S.(2014). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • von Grafenstein M.(2018). The Principle of Purpose Limitation in Data Protection Laws, The Risk-based Approach, Principles, and Private Standards as Elements for Regulating Innovation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Ziegenhorn G./von Heckel R. K.(2016). Datenverarbeitung durch Private nach der europäischen Datenschutzreform. Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1585- 1591.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 47 - 63, 30.06.2019

Abstract

Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması zorunludur. Bu ilkelerin her biri kişisel verilerin korunmasında eşit önemi haiz olup, birbirleri ile yakın bir bağ içindedirler. Bu ilkelerin bazıları, diğerleri üzerine kurulmak zorunda olan ilkelerdir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelerin, kişisel verilerin korunması kapsamında bütün yasal düzenlemelere uygunluk açısından dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıdan, genel ilkeler, veri koruma düzenlemelerine uygunluğun temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasında yol gösterici olması açısından Avrupa Birliği düzenlemeleri de karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. 

References

 • Akdağ, H.(2013). Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Akgül, A.(2004). Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Albers M. ve Veit R.D.(2019). Beck'scher Online-Kommentar Datenschutzrecht. Heinrich Amadeus Wolff ve Stefan Brink (ed.) München: C.H. Beck.
 • Aşıkoğlu, İ.Ş. (2018). Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:5. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Başalp N.(2004). Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Braun, F.(2019). Bundesdatenschutzgesetz (13. Bası). Gola, P. ve Heckmann, D. (ed.). München: C. H. Beck.
 • Article 29 Data Protection Working Party (Çalışma Grubu), No. 225, (2014). Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12.
 • Article 29 Data Protection Working Party (Çalışma Grubu), No. 203 (2013). Opinion 03/2013 on purpose limitation.
 • Çekin, M. S.(2018). Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Develioğlu M.(2017). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Dienst, S.(2018). New European General Data Protection Regulation, a Practitioner's Guide. Rücker D., ve Kugler T. (ed.). München: C.H. Beck.
 • Dülger, M.V.(2019). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: Hukuk Akademisi Yayıncılık.
 • European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. (2018). Hanbook of European Data Protection Law. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Frenzel M.(2018). Datenschutz-Grundverordnung Bundesdatenschutzgesetz . Paal, B. P., & Pauly, D. A.(ed.). München: C.H.Beck.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu (2018), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi.
 • Küzeci, E.(2019). Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Turhan Kitapevi.
 • Özdemir, H.(2009). Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Schantz P.(2016). Die Datenschutz-Grundverordnung – Beginn einer neuen Zeitrechnung im Datenschutzrecht. Neue Juristische Wochenschrift. 1841 - 1847.
 • Schantz, P.(2019), Beck'scher Online-Kommentar Datenschutzrecht. Heinrich Amadeus Wolff ve Stefan Brink (ed.). München: C.H. Beck.
 • Şimşek, O.(2008). Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: Beta Basım Yayıncılık.
 • Tamò-Larrieux, A.(2018). Designing for Privacy and its Legal Framework: Data Protection by Design and Default for the Internet of Things, Springer.
 • Taştan, F. G. (2017). Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Thouvenin, F. (2017). Big Data of Complex Networks and Data Protection Law: An Introduction to an Area of Mutual Conflict, Dehmer M, Emmert-Streib F., Pickl S., Holzinger A. (ed.). Big Data of Complex Networks. CRC Press.
 • Uncular S.(2014). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • von Grafenstein M.(2018). The Principle of Purpose Limitation in Data Protection Laws, The Risk-based Approach, Principles, and Private Standards as Elements for Regulating Innovation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Ziegenhorn G./von Heckel R. K.(2016). Datenverarbeitung durch Private nach der europäischen Datenschutzreform. Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1585- 1591.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Nafiye YÜCEDAĞ (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-5526-0323
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Application Date May 17, 2019
Acceptance Date May 24, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { kvkd566993, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {47 - 63}, doi = {}, title = {Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler}, key = {cite}, author = {Yücedağ, Nafiye} }
APA Yücedağ, N. (2019). Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 1 (1) , 47-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/45759/566993
MLA Yücedağ, N. "Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 (2019 ): 47-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/45759/566993>
Chicago Yücedağ, N. "Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 (2019 ): 47-63
RIS TY - JOUR T1 - Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler AU - Nafiye Yücedağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 63 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler %A Nafiye Yücedağ %T Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler %D 2019 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yücedağ, Nafiye . "Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 / 1 (June 2019): 47-63 .
AMA Yücedağ N. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2019; 1(1): 47-63.
Vancouver Yücedağ N. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2019; 1(1): 47-63.
IEEE N. Yücedağ , "Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 47-63, Jun. 2019