Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 62 - 73, 31.12.2020

Abstract

Hızla ilerleyen bilişim teknolojileri gelişmeleri iş hayatına da etki etmekte ve işverenlerin yönetim hakkı ve kullanımı genişlemektedir. Bu genişlemenin de etkisiyle işverenlerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında en çok veri temasında bulunduğu gerçek kişiler, işçiler haline gelmiştir. Uygulamada iş ilişkisinin zayıf tarafı olan işçiler, maruz kaldıkları çalışma koşullarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olup olmadığını bilmemekte ve iş ilişkisinin devamı açısından işveren tarafından başvurulan uygulamaları çoğunlukla koşulsuz olarak kabul etmektedir. İş ilişkisinde başvurulan bu uygulamaların hukuka uygun olabilmesi için öncelikle istisnai veri işleme şartlarından birinin olup olmadığına bakılmalı, şayet böyle bir dayanak yok ise işin niteliğine uygun düştüğü ölçüde işçilerin açık rızası alınmalıdır. Bu çalışmada iş ilişkisinde yaygın olarak başvurulan “işçinin üstünün ve eşyalarının aranması” ve “işçinin izlenmesi ve gözetlenmesi” uygulamalarının uluslararası mahkeme kararları, doktrinsel görüşler ve uluslararası kaynaklar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirmesi yapılmış, veri işleme şartları ele alınmıştır.

References

 • Bărbulescu v. Romania. (2017). Grand Chamber judgment in the case of Bărbulescu v. Romania (application no. 61496/08). https://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Barbulescu_ENG.PDF adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Bill McLaren Jr. v. Microsoft Corporation. (1999). Case No. 05-97-00824, 1999 Tex. App. Lexis 4103 (Tex. Crt. of App., May 28, 1999) https://cyber.harvard.edu/privacy/McLaren_v_Microsoft.htm adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Bozkurt, V. (2000). Gözetim ve İnternet: Özel Yaşamın Sonu mu?. Birikim Dergisi, (136): 75-81.
 • Çaycı, A.E. ve Çaycı, B. (2017). Dijital iletişim çağında teknolojinin açığa çıkardıkları: gözetim ve mahremiyet. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7(1):36-46.
 • Danıştay 11. Hukuk Dairesi, 2017/816 E., 2017/4906 Karar sayılı 13.06.2017 tarihli kararı 08.05.2020 tarihinde https://www.emsal.co/mesai-takibi-amaciyla-yuz-tarama-kullanilmasi-kisisel-veriler/ adresinden alınmıştır.
 • Engin, M. (2003). İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi. İstanbul: Beta Yayınları. 1. Baskı
 • Erbaş, G. (2017). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Elektronik Ortamda Gözetlenmesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1) 2017, 97–108.
 • Ertürk, Ş. (2002). İş İlişkisinde Temel Haklar. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Gemalmaz, B. (2017). Çalışanların İnternet İletişiminin İşverence İzlenmesi Özel Yaşam Hakkına Aykırı Mıdır?: AİHM Büyük Dairenin 05 Eylül 2017 Tarihli Barbulescu Kararı. https://blog.lexpera.com.tr/calisanlarin-internet-iletisiminin-isverence-izlenmesi-ozel-yasam-hakkina-aykiri-midir-aihm-buyuk-dairenin-05-eylul-2017-tarihli-barbulescu-karari/ adresinden 09.11.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Köpke v. Germany. (2010). Grand Chamber judgment in the case of Köpke v. Germany (application no. 420/07) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101536 adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 2019/81 Sayılı, 25.03.2019 Tarihli Karar https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5496/2019-81-165 adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Rehberi. https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/d0fbca08-30af-41fe-a7c9-65663b9c5231.pdf adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5394/Aydinlatma-Yukumlulugunun-Yerine-Getirilmesi-Rehberi adresinden 11.11.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5238/Ozel-Nitelikli-Kisisel-Verilerin-Islenme-Sartlari adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Küzeci, E. ve Kılıç, Ş. (2019). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Diğer Aktörler. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt. 16, sayı. 63, s.947-992
 • Lee, S. ve Kleiner, B. H. (2003) Electronic Surveillance in the Workplace, Management Research News, S.26, no:2/3/4, s.72-81.
 • Lyon, D. (1997). Elektronik Göz. İstanbul: Sarmal Yayınevi
 • López Ribalda and Others v. Spain. (2019). Grand Chamber judgment in the case of López Ribalda and Others v. Spain (application nos. 1874/13 and 8567/13) http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-197098 adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Manav, E. (2015). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C. XIX, Y. 2015, Sa. 2
 • Ogriseg, C. (2017). GDPR And Personal Data Protection In The Employment Context. Labour & Law Issues, 3(2), 1-24.
 • Okur, Z. (2006). Yeni Teknoloji ve İş Hukuku. Çimento İşveren Dergisi, 20(3), 4-19.
 • Öztunay, B. (2019). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Işığında İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları. T.C. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sevimli, K.A. (2006). İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları. İstanbul: Legal Yayıncılık
 • Uncular, S. (2018). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Ankara: Seçkin Yayınları. 2. Baskı.

Evaluation of Some Widespread Practices in the Employment Relationships Under Personal Data Protection Law

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 62 - 73, 31.12.2020

Abstract

The rapid development of information technologies has also had an effect on working life, expanding the management rights and their exercise by the employers. The employee has become the natural person with whom, the employers have the most data contact within the scope of Personal Data Protection Law No. 6698 due to the aforementioned effect of the expansion. The employees, who are the weakest side of the employment relationship in practice, are not sufficiently aware whether the status of working conditions which they are exposed to are suitable for Personal Data Protection Law; therefore, they unconditionally accept the practices to protect the employment relationship. In order to comply with law; practices used in employment relationship should be examined if they constitute one of the exceptional data processing requirements. If there is no such basis for the practices, the explicit consent of the employees has to be acquired to the extent that they comply with the nature of the work. In this study, “searching the body and belongings of the employee” and “monitoring and surveillance of the employee”, which are widespread practices in employment relationships, have been evaluated within the scope of international court decisions, doctrinal opinions, international resources and Personal Data Protection Law, and data processing conditions have been discussed.

References

 • Bărbulescu v. Romania. (2017). Grand Chamber judgment in the case of Bărbulescu v. Romania (application no. 61496/08). https://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Barbulescu_ENG.PDF adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Bill McLaren Jr. v. Microsoft Corporation. (1999). Case No. 05-97-00824, 1999 Tex. App. Lexis 4103 (Tex. Crt. of App., May 28, 1999) https://cyber.harvard.edu/privacy/McLaren_v_Microsoft.htm adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Bozkurt, V. (2000). Gözetim ve İnternet: Özel Yaşamın Sonu mu?. Birikim Dergisi, (136): 75-81.
 • Çaycı, A.E. ve Çaycı, B. (2017). Dijital iletişim çağında teknolojinin açığa çıkardıkları: gözetim ve mahremiyet. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7(1):36-46.
 • Danıştay 11. Hukuk Dairesi, 2017/816 E., 2017/4906 Karar sayılı 13.06.2017 tarihli kararı 08.05.2020 tarihinde https://www.emsal.co/mesai-takibi-amaciyla-yuz-tarama-kullanilmasi-kisisel-veriler/ adresinden alınmıştır.
 • Engin, M. (2003). İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi. İstanbul: Beta Yayınları. 1. Baskı
 • Erbaş, G. (2017). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Elektronik Ortamda Gözetlenmesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1) 2017, 97–108.
 • Ertürk, Ş. (2002). İş İlişkisinde Temel Haklar. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Gemalmaz, B. (2017). Çalışanların İnternet İletişiminin İşverence İzlenmesi Özel Yaşam Hakkına Aykırı Mıdır?: AİHM Büyük Dairenin 05 Eylül 2017 Tarihli Barbulescu Kararı. https://blog.lexpera.com.tr/calisanlarin-internet-iletisiminin-isverence-izlenmesi-ozel-yasam-hakkina-aykiri-midir-aihm-buyuk-dairenin-05-eylul-2017-tarihli-barbulescu-karari/ adresinden 09.11.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Köpke v. Germany. (2010). Grand Chamber judgment in the case of Köpke v. Germany (application no. 420/07) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101536 adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 2019/81 Sayılı, 25.03.2019 Tarihli Karar https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5496/2019-81-165 adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Rehberi. https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/d0fbca08-30af-41fe-a7c9-65663b9c5231.pdf adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5394/Aydinlatma-Yukumlulugunun-Yerine-Getirilmesi-Rehberi adresinden 11.11.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5238/Ozel-Nitelikli-Kisisel-Verilerin-Islenme-Sartlari adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Küzeci, E. ve Kılıç, Ş. (2019). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Diğer Aktörler. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt. 16, sayı. 63, s.947-992
 • Lee, S. ve Kleiner, B. H. (2003) Electronic Surveillance in the Workplace, Management Research News, S.26, no:2/3/4, s.72-81.
 • Lyon, D. (1997). Elektronik Göz. İstanbul: Sarmal Yayınevi
 • López Ribalda and Others v. Spain. (2019). Grand Chamber judgment in the case of López Ribalda and Others v. Spain (application nos. 1874/13 and 8567/13) http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-197098 adresinden 08.05.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Manav, E. (2015). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C. XIX, Y. 2015, Sa. 2
 • Ogriseg, C. (2017). GDPR And Personal Data Protection In The Employment Context. Labour & Law Issues, 3(2), 1-24.
 • Okur, Z. (2006). Yeni Teknoloji ve İş Hukuku. Çimento İşveren Dergisi, 20(3), 4-19.
 • Öztunay, B. (2019). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Işığında İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları. T.C. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sevimli, K.A. (2006). İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları. İstanbul: Legal Yayıncılık
 • Uncular, S. (2018). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Ankara: Seçkin Yayınları. 2. Baskı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Yasin ÜSTÜN (Primary Author)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2136-6258
Türkiye


Ayşe GÜNAL
İSTANBUL BAROSU
0000-0001-7145-2512
Türkiye

Supporting Institution Galatasaray Üniversitesi
Project Number -
Thanks -
Publication Date December 31, 2020
Application Date May 14, 2020
Acceptance Date December 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { kvkd737564, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {62 - 73}, doi = {}, title = {İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Üstün, Yasin and Günal, Ayşe} }
APA Üstün, Y. & Günal, A. (2020). İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 2 (2) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/58932/737564
MLA Üstün, Y. , Günal, A. "İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 2 (2020 ): 62-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/58932/737564>
Chicago Üstün, Y. , Günal, A. "İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 2 (2020 ): 62-73
RIS TY - JOUR T1 - İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi AU - Yasin Üstün , Ayşe Günal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 73 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi %A Yasin Üstün , Ayşe Günal %T İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi %D 2020 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Üstün, Yasin , Günal, Ayşe . "İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 2 / 2 (December 2020): 62-73 .
AMA Üstün Y. , Günal A. İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2020; 2(2): 62-73.
Vancouver Üstün Y. , Günal A. İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2020; 2(2): 62-73.
IEEE Y. Üstün and A. Günal , "İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 62-73, Dec. 2020