Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Data Transfer and Evaluations on the Amendment in Article 73 of the Banking Law within the Framework of the Personal Data Protection Law

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 17 - 40, 23.06.2021

Abstract

Data transfer is one of the most considerable matters in protection of personal data law. Transfer of a personal data from the dominance of a data controller, who complies with the data protection legislation, to another data controller’s or data processor's dominance, may cause a problem of ensuring the same security during this transfer. In addition, transferring personal data to a third person abroad, who is not subject to national data protection legislation, forces countries to make particular and strict regulations on data security. The regulations stipulated in the national legislation and the latest amendments in this regard are remarkable. In this study, data transfer and the amendments on Article 73 of the Banking Law will be mentioned, through general evaluations on the regulations set forth under the personal data protection legislation. This article’s purpose is to compare the data protection regulations in the scope of banking sector and the amendments related to data transfer, with the matters stipulated under the personal data legislation and to examine the problems which may occur in practice.

References

 • Ayözger, A. Ç. (2016). Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aşıkoğlu, Ş. İ. ve Uzun, B. (2020). Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımının Açık Rızaya Dayandırılmasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Prof. Dr. Türkan Rado'nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 921-968.
 • Bilgi Information Technology Law Institute. (30.03.2020). Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Uluslararası Veri Aktarımı Yeni Gelişmeler ve Uygulamaya İlişkin Hukuki Değerlendirmeler. https://itlaw.bilgi.edu.tr/media/2020/3/30/Final%20Veri_Aktarimi_Raporu_30.03.2020.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Bingöl, F. I. ve Koruyan, K. (2016). Kişisel Verilerin Yurt Dışı Sunuculara Aktarılmasının Bilişim Sistemleri Çerçevesinde Türk ve Avrupa Hukuku Açısından İncelenmesi. https://www.researchgate.net/publication/309243031_Kisisel_Verilerin_Yurt_Disi_Sunuculara_Aktarilmasinin_Bilisim_Sistemleri_Cercevesinde_Turk_Ve_Avrupa_Hukuku_Acisindan_Incelenmesi adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Council of Europe. Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Bireylerin Korunması için Sözleşme – 108+ Konvansiyon. https://itlaw.bilgi.edu.tr/media/2019/9/19/Convention108%2B_Ac%CC%A7%C4%B1klay%C4%B1c%C4%B1_Rapor.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Develioğlu, H. M. (2017). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Dülger, M. V. (2019). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: Hukuk Akademisi.
 • Dülger, M. V. ve Bakdur, M. (09.03.2020). 7222 Sayılı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin KVK Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. https://www.hukukihaber.net/7222-sayili-kanun-ile-5411-sayili-bankacilik-kanununda-yapilan-duzenlemenin-kvk-hukuku-acisindan-degerlendirilmesi-makale,7537.html adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Ekici, A., Ayaz, E. ve Fencimen, Z. (2007). Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı. Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 51-70.
 • Erdoğdu, A. (2019). Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1(2), 87-94.
 • Gür, B. A. (2018). Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, ISSN 2146-0590, ss. 850-872. DOI: 10.33433/maruhad.665460
 • Kartal, M. T. (2018). Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4 (1) 2018, 1-18.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (05.04.2018). Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/8c90423f-97ea-4d81-a7c1-ace74295c2b8.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (05.04.2018). Açık Rıza Rehberi. https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/66b2e9c4-223a-4230-b745-568f096fd7de.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (05.04.2018). 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar Rehberi. https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/45af208d-3718-49ed-b51a-9be9edde6ff2.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (06.08.2019). Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Rehberi. No:29 https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a23bfe08-9b3a-4c2f-8a97-a259dcc0e667.PDF adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (12.05.2020). 6698 sayılı Kişisel Verı̇lerı̇n Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/ca752cda-c3df-4645-8d5e-e2a507e63200.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Küzeci, E. (2010). Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Reisoğlu, S. (2007). Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt II. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • Reisoğlu, S. (2015). Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt II. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gerekçesi, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss176.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.

Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 17 - 40, 23.06.2021

Abstract

Kişisel verilerin korunması hukukunda önem arz eden konulardan biri veri aktarımıdır. Zira veri koruma mevzuatıyla uyum içinde olan bir veri sorumlusunun hâkimiyet alanından, başka bir veri sorumlusunun veya veri işleyenin hâkimiyet alanına geçen kişisel verinin güvenliğinin bu aktarım sırasında da aynı şekilde sağlanması sorunu ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, ulusal veri koruma mevzuatına tabi olmayan ve yurt dışında bulunan üçüncü bir kişiye veri aktarımının gerçekleştirilmesi de ülkelerin veri güvenliğinin temini konusunda farklı ve sıkı düzenlemelere gitmelerine neden olmaktadır. Bu doğrultuda ulusal mevzuatta öngörülen düzenlemeler ve mevcut yasal düzenlemelerde gerçekleştirilen son değişiklikler dikkat çekici niteliktedir. Bu çalışmada, kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen düzenlemelere ilişkin genel değerlendirmeler yapılmak suretiyle veri aktarımı ve Bankacılık Kanunu madde 73’te gerçekleştirilen değişikliğe değinilecektir. Çalışmanın amacı, bankacılık sektöründeki veri koruma düzenlemelerinin ve veri aktarımına ilişkin gerçekleştirilen değişikliğin, kişisel verilerin korunması mevzuatının öngördüğü hususlar ile mukayese edilmesi ve bunların uygulamada yol açabileceği sorunların irdelenmesidir.

References

 • Ayözger, A. Ç. (2016). Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aşıkoğlu, Ş. İ. ve Uzun, B. (2020). Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımının Açık Rızaya Dayandırılmasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Prof. Dr. Türkan Rado'nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 921-968.
 • Bilgi Information Technology Law Institute. (30.03.2020). Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Uluslararası Veri Aktarımı Yeni Gelişmeler ve Uygulamaya İlişkin Hukuki Değerlendirmeler. https://itlaw.bilgi.edu.tr/media/2020/3/30/Final%20Veri_Aktarimi_Raporu_30.03.2020.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Bingöl, F. I. ve Koruyan, K. (2016). Kişisel Verilerin Yurt Dışı Sunuculara Aktarılmasının Bilişim Sistemleri Çerçevesinde Türk ve Avrupa Hukuku Açısından İncelenmesi. https://www.researchgate.net/publication/309243031_Kisisel_Verilerin_Yurt_Disi_Sunuculara_Aktarilmasinin_Bilisim_Sistemleri_Cercevesinde_Turk_Ve_Avrupa_Hukuku_Acisindan_Incelenmesi adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Council of Europe. Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Bireylerin Korunması için Sözleşme – 108+ Konvansiyon. https://itlaw.bilgi.edu.tr/media/2019/9/19/Convention108%2B_Ac%CC%A7%C4%B1klay%C4%B1c%C4%B1_Rapor.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Develioğlu, H. M. (2017). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Dülger, M. V. (2019). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: Hukuk Akademisi.
 • Dülger, M. V. ve Bakdur, M. (09.03.2020). 7222 Sayılı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin KVK Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. https://www.hukukihaber.net/7222-sayili-kanun-ile-5411-sayili-bankacilik-kanununda-yapilan-duzenlemenin-kvk-hukuku-acisindan-degerlendirilmesi-makale,7537.html adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Ekici, A., Ayaz, E. ve Fencimen, Z. (2007). Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı. Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 51-70.
 • Erdoğdu, A. (2019). Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1(2), 87-94.
 • Gür, B. A. (2018). Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, ISSN 2146-0590, ss. 850-872. DOI: 10.33433/maruhad.665460
 • Kartal, M. T. (2018). Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4 (1) 2018, 1-18.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (05.04.2018). Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/8c90423f-97ea-4d81-a7c1-ace74295c2b8.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (05.04.2018). Açık Rıza Rehberi. https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/66b2e9c4-223a-4230-b745-568f096fd7de.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (05.04.2018). 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar Rehberi. https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/45af208d-3718-49ed-b51a-9be9edde6ff2.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (06.08.2019). Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Rehberi. No:29 https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a23bfe08-9b3a-4c2f-8a97-a259dcc0e667.PDF adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (12.05.2020). 6698 sayılı Kişisel Verı̇lerı̇n Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/ca752cda-c3df-4645-8d5e-e2a507e63200.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Küzeci, E. (2010). Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Reisoğlu, S. (2007). Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt II. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • Reisoğlu, S. (2015). Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt II. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gerekçesi, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss176.pdf adresinden 21.05.2021 tarihinde alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Mert KARAMUSTAFAOĞLU>
Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu
0000-0001-9570-4657
Türkiye


Sevgi ÜNSAL ÖZDEN> (Primary Author)
Erdem & Erdem Danışmanlık A.Ş.
0000-0002-7073-7046
Türkiye


İdil UZ>
Erdem & Erdem Danışmanlık A.Ş.
0000-0001-5806-286X
Türkiye

Publication Date June 23, 2021
Application Date May 19, 2020
Acceptance Date June 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @review { kvkd739910, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2021}, volume = {3}, number = {1}, pages = {17 - 40}, title = {Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği}, key = {cite}, author = {Karamustafaoğlu, Mert and Ünsal Özden, Sevgi and Uz, İdil} }
APA Karamustafaoğlu, M. , Ünsal Özden, S. & Uz, İ. (2021). Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 3 (1) , 17-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/62960/739910
MLA Karamustafaoğlu, M. , Ünsal Özden, S. , Uz, İ. "Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3 (2021 ): 17-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/62960/739910>
Chicago Karamustafaoğlu, M. , Ünsal Özden, S. , Uz, İ. "Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3 (2021 ): 17-40
RIS TY - JOUR T1 - Data Transfer and Evaluations on the Amendment in Article 73 of the Banking Law within the Framework of the Personal Data Protection Law AU - MertKaramustafaoğlu, SevgiÜnsal Özden, İdilUz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 40 VL - 3 IS - 1 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği %A Mert Karamustafaoğlu , Sevgi Ünsal Özden , İdil Uz %T Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği %D 2021 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Karamustafaoğlu, Mert , Ünsal Özden, Sevgi , Uz, İdil . "Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3 / 1 (June 2021): 17-40 .
AMA Karamustafaoğlu M. , Ünsal Özden S. , Uz İ. Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2021; 3(1): 17-40.
Vancouver Karamustafaoğlu M. , Ünsal Özden S. , Uz İ. Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2021; 3(1): 17-40.
IEEE M. Karamustafaoğlu , S. Ünsal Özden and İ. Uz , "Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 17-40, Jun. 2021