Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 34 - 47, 30.12.2022

Abstract

İş sözleşmesinin kurulmasında işçinin kişilik ve yeteneklerinin ön planda olması, işverenin işçi adayı hakkında azami seviyede bilgi edinme isteğini ve dolayısıyla adayın birtakım kişisel verilerini işlemesini beraberinde getirmektedir. Bu bilgi edinme isteği haklı görülmekle birlikte, uygulamada bu verilerin veri koruma hukukunun ilkelerine aykırı biçimde elde edilmesi veya adayın rızası dışında kullanılması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu aşamada henüz bir sözleşme kurulmadığından işverenin gözetme borcu da doğmayacağından, işçi adayının kişisel verilerinin hangi kapsamda korunacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Tarafların menfaatlerinin dengelenmesi ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla işverenin gözetme borcunun, iş görüşmeleri sürecinde sözleşme öncesi sorumluluk olarak yansıma bulduğu ve işçi adayının kişisel verilerinin bu kapsamda korunacağı kabul edilmelidir. Bu çalışmada, uygulamada sıklıkla rastlanan işçi adayına ait verileri elde etme yöntemleri, muhtemel veri ihlali halleri ve ilgili kanunlar ile doktrin görüşleri çerçevesinde sunulan çözüm önerileri ele alınacaktır.

References

 • Article 29 Working Party. (2017/2) European Commission.
 • Antalya, O.G. (2019). Marmara Hukuk Yorumu Borçlar Hukuku Genel Hükümler. V/1,1. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aydınlı, İ. (2005). İşçinin Kişiliğinin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ve Borçlar Kanunu Tasarısının Konuyla İlgili Maddelerinin Değerlendirilmesi. TÜHİS. 21-42.
 • Beytar, E. (2017). İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Demircioğlu, H.R. (2007). Culpa in Contrahendo Sorumluluğu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dütz, Wilhem/Thüsing, Gregor. (2019). Arbeitsrecht. C.H.Beck.
 • Ertürk, Ş. (2002). İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hastalık ve Özellikle AIDS Hastalığı Sebebiyle Feshedilmesi ve Sonuçları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (2), 1-26.
 • Gürsel, İ. (2016). İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kılıçoğlu, A.M. (2015). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Küzeci, E. (2018). Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Manav, E. (2015). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIX(2), 95-136.
 • Okur, Z. (2011). Türk İş Hukuku’nda İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı. Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 368-408.
 • Okur, Z. (2013). İş Hukukunda Elektronik Gözetleme. İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Oğuz, Ö. (2011). AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin Hakları. İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Rehbinder, M. (1981-82). İşverenin Hizmetine Girmek Üzere Başvuran Kişilerle İgili Hukuki Sorunlar. İÜHFM Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan. 45-47(1-4), 745-759.
 • Schaub, G. (2019). Arbeitsrecht-Handbuch, C.H.Beck.
 • Sevimli, A. (2006). İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Sümer, H.H. (2019). İş Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uncular, S. (2018). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yargıtay, Yargıtay 9. HD, 22.1.1998, E.1997/19393, K.1998/432.
 • Yargıtay, Yargıtay 9.HD., 06.06.2000, E.2000/4727, K.2000/7993.
 • Yürekli, S. (2014). İş Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 72(2), 541-580.

Protection of Employee Candidate's Personal Data During Job Interviews

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 34 - 47, 30.12.2022

Abstract

The fact that the employee's personality and abilities are at the forefront in the establishment of the employment contract brings with it the desire of the employer to collect the maximum level of information about the employee candidate and therefore to process of some personal data of the candidate. Although this request to collect information is deemed justified, in practice, problems such as collecting this data in violation of the principles of data protection law or using it without the consent of the candidate are encountered. At this stage, the question arises in which scope the personal data of the employee candidate will be protected, since the employer will not be obligated to supervise the candidate because of a contract has not been established yet. In order to balance the interests of the parties and to prevent violations of rights, it should be accepted that the employer's supervising obligation is reflected as a pre-contractual responsibility (culpa in contrahendo) during the job interviews and that the personal data of the employee candidate will be protected within this scope. In this study, the methods of collecting data belonging to employee candidates, which are frequently encountered in practice, possible data violations and solutions offered within the framework of the relevant laws and doctrinal opinions will be discussed.

References

 • Article 29 Working Party. (2017/2) European Commission.
 • Antalya, O.G. (2019). Marmara Hukuk Yorumu Borçlar Hukuku Genel Hükümler. V/1,1. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aydınlı, İ. (2005). İşçinin Kişiliğinin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ve Borçlar Kanunu Tasarısının Konuyla İlgili Maddelerinin Değerlendirilmesi. TÜHİS. 21-42.
 • Beytar, E. (2017). İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Demircioğlu, H.R. (2007). Culpa in Contrahendo Sorumluluğu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dütz, Wilhem/Thüsing, Gregor. (2019). Arbeitsrecht. C.H.Beck.
 • Ertürk, Ş. (2002). İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hastalık ve Özellikle AIDS Hastalığı Sebebiyle Feshedilmesi ve Sonuçları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (2), 1-26.
 • Gürsel, İ. (2016). İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kılıçoğlu, A.M. (2015). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Küzeci, E. (2018). Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Manav, E. (2015). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIX(2), 95-136.
 • Okur, Z. (2011). Türk İş Hukuku’nda İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı. Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 368-408.
 • Okur, Z. (2013). İş Hukukunda Elektronik Gözetleme. İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Oğuz, Ö. (2011). AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin Hakları. İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Rehbinder, M. (1981-82). İşverenin Hizmetine Girmek Üzere Başvuran Kişilerle İgili Hukuki Sorunlar. İÜHFM Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan. 45-47(1-4), 745-759.
 • Schaub, G. (2019). Arbeitsrecht-Handbuch, C.H.Beck.
 • Sevimli, A. (2006). İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Sümer, H.H. (2019). İş Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uncular, S. (2018). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yargıtay, Yargıtay 9. HD, 22.1.1998, E.1997/19393, K.1998/432.
 • Yargıtay, Yargıtay 9.HD., 06.06.2000, E.2000/4727, K.2000/7993.
 • Yürekli, S. (2014). İş Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 72(2), 541-580.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Tuğçe KAYA
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8081-6445
Türkiye

Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 30, 2022
Submission Date May 20, 2021
Acceptance Date December 7, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { kvkd940100, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {34 - 47}, title = {İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması}, key = {cite}, author = {Kaya, Tuğçe} }
APA Kaya, T. (2022). İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 4 (2) , 34-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/940100
MLA Kaya, T. "İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 34-47 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/940100>
Chicago Kaya, T. "İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 34-47
RIS TY - JOUR T1 - Protection of Employee Candidate's Personal Data During Job Interviews AU - TuğçeKaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 47 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması %A Tuğçe Kaya %T İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması %D 2022 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Tuğçe . "İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 / 2 (December 2022): 34-47 .
AMA Kaya T. İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 34-47.
Vancouver Kaya T. İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 34-47.
IEEE T. Kaya , "İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 34-47, Dec. 2022