Dissertation
BibTex RIS Cite

Dış Politikada Medyanın Rolü

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 153 - 161, 30.07.2018

Abstract

Medya, kitlesel güçleri etki altına alarak, karar
alma dönemlerinde hükümetleri, karar alıcıların yaklaşımlarını yadsınamayacak
ölçüde etkilemektedir. Uluslararası ilişkilerin istikrar argümanlarının
merkezinde yer alan dış politika kararları, medya hegemonyasında yapısal değişikliklere
uğramaktadır. Dünya sistemindeki iç dinamiklerin etkisiyle uluslararası
politikada karar vericiler; medyanın ideolojik söylemleriyle,
kutuplaşmalarıyla, eylemsel baskılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Kamuoyunu
meşrulaştırmak gerekçesiyle medya, dış politika kararlarında hedeflenen
söylemlerine uygun kararlar çıkmasında etken güç olabilmektedir. Uluslararası
ilişkiler disiplini açısından medyanın faktörleri değerlendirildiğinde;
kitleleri etkilemek, kamuoyu oluşturmak, karar alıcıları kamuoyu perspektifinde
etki altında bırakmak üzere oluşmuş güç parametreleri bulunmaktadır.

References

 • Aksu, M. 2004. “Türk Dış Politikası Karar Alma Mekanizmasının İşleyişi: 2. Körfez Krizi Örneği”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Alp, H. 2011. “Küreselleşme Sürecinde Medyadaki Dezenformasyon ve Irak İşgali Örneği”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
 • Arı, T. 2006. Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Arı, T. 2000. Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Arı, T. 2013. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. Bursa: Mkm Yayıncılık.
 • Aydınlı, E., Kurubaş, E. ve Özdemir, H. 2009. Yöntem, Kuram, Komplo Türk Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları. Ankara: Asil Yayınları.
 • Berzah, M. Ç. 2006. Medyanın Ördüğü Berlin Duvarı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Brown, C. ve Ainley, K. 2006. Uluslararası İlişkileri Anlamak. İstanbul: Yayınodası Yayınları.
 • Denk, E. 2009. Türk Basınında Dış Politika. Ankara: Akademik Orta Doğu Yayınları.
 • Ereker, F. 2010. “Dış Politika ve Kimlik: İnşacı Perspektiften Türk Dış Politikasının Analizi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
 • Ersin, E. 2017. “New Media, Public Sphere and Democracy”. Journal of Media Critiques. Goldstein, J. ve Pevehouse, J. C. 2015. Uluslararası İlişkiler. Ankara: BB101 Yayınları.
 • Gözen, R. 2001. Dış Politika nedir? 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hill, C. 2003. The Changing Politics of Foreign Policy. New York: Palgrave MacMilan.
 • Hudson, V. M. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations”. Foreign Policy Analysis.
 • Hunginton, S. P. 2013. Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. İstanbul: Okuyan Us.
 • Gustavsson, J. 1998. The Politics Foreign Policy Change. Sweden: Lund University Press.
 • Keohane, R. O. 1984. After Hegemony: Cooperation and Discord in World Politikal Economy. New Jersey: Prince-ton University Press.
 • Lawrance, D. G. 2009. The Politics of Diversity. California: Belmont Wardsworth Publishing.
 • Meyer, T. 2004. Medya Demokrasisi. İstanbul: Kültür Yayınları.
 • Oran, B. 2000. Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Poe, M. 2015. İletişim Tarihi: Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. İstanbul: Islık Yayınları.
 • Putnam, R. D. 1998. “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”. International Organiza-tion. 42(3).
 • Robinson, P. 2001. “Medya ve Kamuoyunun Rolü, Dış Politika”. Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne (der). Foreign Policy: Theories, Actorsand Cases içinde. Oxford: Oxford University Press.
 • Robinson, P. 2000. The Policy Media Interaction Model-Measuring Media Power During Humanitarian Journal of Peace Research. London: University of Liverpool.
 • Smith, S., Hadfield A. ve Dunna T. 2016. Dış Politika, Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar. Uluslararası İlişkiler Kü-tüphanesi.
 • Synder, R. C. 1962. Foreingn Policiy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics, New York: Free Press.
 • Tarhan, A. 2013. “Türk Dış Politikasını Belirleyen Faktörler ve 21. Yüzyıl Olaylarla Türk Dış Politikası”. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.
 • Tarhan, N. 2004. Asimetrik Savaş, Politik Psikoloji. İstanbul: Timaş.
 • Turan, K. 2012. Tersine Dönmüş İki Seviyeli Bir Oyun. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü.
 • Voss J. ve Dorsey, E. 1992. “Perceptionand International Relations”. Eric Singerand Valerie Hodson (der.). Political Pyschology and Foreign Policy içinde. Boulder: Westview Press,
 • Wilson, A. C. 2010. “Putnam’s Two-Level Game: Case Studies of Serbianand Russian Reactions to the Kosovar and Chechen Independence Movements”. ABD: The Ohio State University, Gratuade Program Slavicand East Eu-ropean Studies.
 • Yılmaz, A. 2013. Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler. Ankara: Kadim Yayınları.

The Role of the Media in Foreign Policy

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 153 - 161, 30.07.2018

Abstract

Media with its massive force influences governments
and decision-makers to an undeniable extent. International policy decisions
outside the conventional policy and processes are undergoing structural
changes in the media hegemony. Decision-makers in foreign politics under the
influence of internal dynamics in the World are confronted with ideological discourses
of the media, polarizations, and systematic pressures. Media can be a major
force in producing desired policy outcomes by influencing public opinion.
When media factors are evaluated in terms of international relations
discipline; power parameters such as influencing masses, forming public
opinion, influencing decision-makers come into play. The perspective that
media influence internal and external affairs in decision-making is discussed
in this article.


References

 • Aksu, M. 2004. “Türk Dış Politikası Karar Alma Mekanizmasının İşleyişi: 2. Körfez Krizi Örneği”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Alp, H. 2011. “Küreselleşme Sürecinde Medyadaki Dezenformasyon ve Irak İşgali Örneği”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
 • Arı, T. 2006. Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Arı, T. 2000. Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Arı, T. 2013. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. Bursa: Mkm Yayıncılık.
 • Aydınlı, E., Kurubaş, E. ve Özdemir, H. 2009. Yöntem, Kuram, Komplo Türk Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları. Ankara: Asil Yayınları.
 • Berzah, M. Ç. 2006. Medyanın Ördüğü Berlin Duvarı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Brown, C. ve Ainley, K. 2006. Uluslararası İlişkileri Anlamak. İstanbul: Yayınodası Yayınları.
 • Denk, E. 2009. Türk Basınında Dış Politika. Ankara: Akademik Orta Doğu Yayınları.
 • Ereker, F. 2010. “Dış Politika ve Kimlik: İnşacı Perspektiften Türk Dış Politikasının Analizi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
 • Ersin, E. 2017. “New Media, Public Sphere and Democracy”. Journal of Media Critiques. Goldstein, J. ve Pevehouse, J. C. 2015. Uluslararası İlişkiler. Ankara: BB101 Yayınları.
 • Gözen, R. 2001. Dış Politika nedir? 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hill, C. 2003. The Changing Politics of Foreign Policy. New York: Palgrave MacMilan.
 • Hudson, V. M. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations”. Foreign Policy Analysis.
 • Hunginton, S. P. 2013. Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. İstanbul: Okuyan Us.
 • Gustavsson, J. 1998. The Politics Foreign Policy Change. Sweden: Lund University Press.
 • Keohane, R. O. 1984. After Hegemony: Cooperation and Discord in World Politikal Economy. New Jersey: Prince-ton University Press.
 • Lawrance, D. G. 2009. The Politics of Diversity. California: Belmont Wardsworth Publishing.
 • Meyer, T. 2004. Medya Demokrasisi. İstanbul: Kültür Yayınları.
 • Oran, B. 2000. Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Poe, M. 2015. İletişim Tarihi: Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. İstanbul: Islık Yayınları.
 • Putnam, R. D. 1998. “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”. International Organiza-tion. 42(3).
 • Robinson, P. 2001. “Medya ve Kamuoyunun Rolü, Dış Politika”. Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne (der). Foreign Policy: Theories, Actorsand Cases içinde. Oxford: Oxford University Press.
 • Robinson, P. 2000. The Policy Media Interaction Model-Measuring Media Power During Humanitarian Journal of Peace Research. London: University of Liverpool.
 • Smith, S., Hadfield A. ve Dunna T. 2016. Dış Politika, Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar. Uluslararası İlişkiler Kü-tüphanesi.
 • Synder, R. C. 1962. Foreingn Policiy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics, New York: Free Press.
 • Tarhan, A. 2013. “Türk Dış Politikasını Belirleyen Faktörler ve 21. Yüzyıl Olaylarla Türk Dış Politikası”. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.
 • Tarhan, N. 2004. Asimetrik Savaş, Politik Psikoloji. İstanbul: Timaş.
 • Turan, K. 2012. Tersine Dönmüş İki Seviyeli Bir Oyun. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü.
 • Voss J. ve Dorsey, E. 1992. “Perceptionand International Relations”. Eric Singerand Valerie Hodson (der.). Political Pyschology and Foreign Policy içinde. Boulder: Westview Press,
 • Wilson, A. C. 2010. “Putnam’s Two-Level Game: Case Studies of Serbianand Russian Reactions to the Kosovar and Chechen Independence Movements”. ABD: The Ohio State University, Gratuade Program Slavicand East Eu-ropean Studies.
 • Yılmaz, A. 2013. Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler. Ankara: Kadim Yayınları.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Özlem İpek 0000-0002-0130-4458

Publication Date July 30, 2018
Submission Date December 12, 2017
Acceptance Date July 28, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA İpek, Ö. (2018). Dış Politikada Medyanın Rolü. Lectio Socialis, 2(2), 153-161.

Lectio Socialis is a prestigious, international, and peer-reviewed journal that aims to provide a platform for scholars and researchers to share their work and ideas on policy-relevant topics related to social sciences. The journal welcomes high-quality articles from a wide range of disciplines, including economics, political science, public administration, business administration, international relations, urban planning, sociology, psychology, history, jurisprudence, and philosophy. The primary objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant, independent, and unbiased environment for scholars and researchers from different parts of the world to present their research, exchange ideas, and contribute to the advancement of knowledge in their respective fields.

Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.