Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Boyutu

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 59 - 74, 24.01.2020

Abstract

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok boyutlu bir eşitsizlik durumudur. Bu eşitsizliğin ekonomik boyutu siyasal, toplumsal ve kültürel boyutlar açısından son derecede belirleyici bir etkiye sahiptir. Toplumsal eşitsizlikler dikkate alındığında eşitliğin hedeflenmesi ve cinsiyetçiliğin iktisadi çerçeve üzerinden sorgulanarak toplumsal dönüşüm sürecinin önünde duran dinamiklerin tespit edilmesi gerek ülke refahı gerekse çağdaş bir toplum yapısına ulaşmak için gereklilik göstermektedir. Bu çalışmada kadın istihdamını artırmak suretiyle toplum-sal cinsiyet eşitsizliğinin aşamalı olarak ortadan kaldırılması için ekonomi politikalarına ve önlemlere ışık tutacak bir değerlendirme yapılmıştır.

References

 • Adams, T., Gerber, J ve Amacker, M. (2019). ‘’Constraints and Opportunities in Gender Relations: Sugarca-ne outgrower schemes in Malawi’’. Elsevier: World Development, Vol.122, 282.
 • Akbakay, Z. (2019). “Female Labor Force Participation in Turkey: An Analysis of Some Prominent Trends”, iç. B. Bağış (Ed). Development Policies: Local Opportunities and Local Development, Bursa: Ekin Yayınları.
 • Bahar, H.İ., (2011). Sosyoloji, Alioğlu Matbaacılık, İstanbul. 127-130.
 • Balaam, D.,.ve Michael, V. (2004). Introduction to International Political Economy, By Prentice-Hall, 98-100.
 • Berktay, F., (2000). Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul. 16
 • Bryceson, D.F., (2019). ‘’Gender and Generational Patterns of African Deagrarianiation: Evolving Labour And Land Allocation İn Smallholder Peasant Household Farming 1980-2015’’. World Development, Elsevier, vol. 113, 61.
 • Catherine, H., (2016). ‘’Key Issues In Women’s Work: Female Diversity and The Polarisation of Women’s Employment’’. Second Edition, Routledge-Cavendish Publisher.
 • Demir, Ö., (2016). İstihdam Yaratmada Mikrokredi Uygulamalarının Etkinliği, İş ve Hayat, Cilt.2, Sayı 4,58.
 • Durgun, C., ve Oğuz G., (2017). ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Brics & G7 Ülkelerinin Karşı-laştırmalı Analizi’’. 10/2 , 20-32 Doı: Http://Dx.Doi.Org/10.18221/Bujss.288737, 21-32.
 • Erez, O. ve Erez, S., (2015). ‘’Cinsel Suç Kavramı ve Delillendirme “Kadına Karşı Şiddete Yol Açan Faktör-ler”. 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yayınları, Cross Basım ve Yayıncılık,133.
 • Granrose, C.S., (2010). Women’s Employment and Homemaking Careers, Edward Elgar Publishing Limited, s.3.
 • Günay, G. ve Bener, Ö., (2011). ‘’Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algı-lama Biçimleri’’. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 157- 171.
 • Hacıoğlu D., Müjgan ve H. E., (2012). ‘Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Tükiye Örneği’., Büyüme ve Gelişme, International Conference on Eurasian Economies,123.
 • Hogg, M. A. ve Vaughan, G. M., (2005). Social Psychology, 4 th , Harlow: Prentice-Hall,390.
 • Human Development Indices and Indicators, (2018), Statistical Upda-te,http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf, UNDP, New York, 16.
 • Koray, M. (2008), Sosyal Politika, Üçüncü Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.33-50.
 • Nazneen, K. Su Fei, T. ve Camilla, T., (2007). Woman’s Role in Economic Development, New York, Rout-ledge Publisher, 7-24.
 • Ökten, Ş. (2009). ‘’Toplumsal Cinsiyet ve İktidar : Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal Cinsiyet Düzen’’. Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, Vol.2/8, 302-312.
 • Özaydınlık, K., (2014). ‘’Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadin ve Eğitim’’. Sosyal Politika Ça-lışmaları Dergisi, Sayı 33,103.
 • Parlaktuna, İ., (2010). ‘’ Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi’’. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, 1217-1230.
 • Ridgeway, C. L., (2011).“Framed By Gender”, İngiltere: Oxford University Press,242.
 • Savcı, İ., (1999). ‘’Toplumsal Cinsiyet ve Teknoloji’’. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 124-141.
 • Serel, H. ve Özdemir, B. S., (2017). ‘’Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi’’. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,132.
 • Sophia F. ve Rachael S., (2019).‘’Competing Priorities: Woman’s Microenterprises And Household Relationships’’, Worldbank: Policy Research Working Paper, 53-62.
 • Şimşek, H., (2011). ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi: Türkiye Örneği’’. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2),120.
 • TBMM, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/hakkinda.htm
 • TUİK, http://www.tuik.gov.tr
 • Tunçsiper, B. ve Sürekçi, D., (2004). “Çalışma Hayatında Kadın İşgücünün Ekonomik Bir Analizi, Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma’’. Yeditepe Üniversitesi G.S.F Yayını,Cilt:1, 95-102.
 • Tutar, F. ve Yetişen, H., (2009). ‘’Türkiye'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü’’. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2,121.
 • Yavuz, R A. (2016). ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ekseninde Kadın İstihdamı ve Ekonomik Şiddet’’. Cilt.3, Sayı.3, Journal of Life Economics, 78-99.
 • World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS

Social Economic Dimension of Gender Inequality in Turkey

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 59 - 74, 24.01.2020

Abstract

Gender inequality is a multi-dimensional state of inequality. The economic dimension of this subject has a significant influence on its political, social and cultural dimensions. When social inequalities are taken into consideration, in order to increase welfare of countries and create modern societies, determination of dynamics existing in the process of social transformation by questioning the equality of sexism and the economic framework is extremely necessary. In this study, an evaluation is made to shed light on economic policies and measures required for the gradual elimination of gender inequality by increasing female employment.

References

 • Adams, T., Gerber, J ve Amacker, M. (2019). ‘’Constraints and Opportunities in Gender Relations: Sugarca-ne outgrower schemes in Malawi’’. Elsevier: World Development, Vol.122, 282.
 • Akbakay, Z. (2019). “Female Labor Force Participation in Turkey: An Analysis of Some Prominent Trends”, iç. B. Bağış (Ed). Development Policies: Local Opportunities and Local Development, Bursa: Ekin Yayınları.
 • Bahar, H.İ., (2011). Sosyoloji, Alioğlu Matbaacılık, İstanbul. 127-130.
 • Balaam, D.,.ve Michael, V. (2004). Introduction to International Political Economy, By Prentice-Hall, 98-100.
 • Berktay, F., (2000). Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul. 16
 • Bryceson, D.F., (2019). ‘’Gender and Generational Patterns of African Deagrarianiation: Evolving Labour And Land Allocation İn Smallholder Peasant Household Farming 1980-2015’’. World Development, Elsevier, vol. 113, 61.
 • Catherine, H., (2016). ‘’Key Issues In Women’s Work: Female Diversity and The Polarisation of Women’s Employment’’. Second Edition, Routledge-Cavendish Publisher.
 • Demir, Ö., (2016). İstihdam Yaratmada Mikrokredi Uygulamalarının Etkinliği, İş ve Hayat, Cilt.2, Sayı 4,58.
 • Durgun, C., ve Oğuz G., (2017). ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Brics & G7 Ülkelerinin Karşı-laştırmalı Analizi’’. 10/2 , 20-32 Doı: Http://Dx.Doi.Org/10.18221/Bujss.288737, 21-32.
 • Erez, O. ve Erez, S., (2015). ‘’Cinsel Suç Kavramı ve Delillendirme “Kadına Karşı Şiddete Yol Açan Faktör-ler”. 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yayınları, Cross Basım ve Yayıncılık,133.
 • Granrose, C.S., (2010). Women’s Employment and Homemaking Careers, Edward Elgar Publishing Limited, s.3.
 • Günay, G. ve Bener, Ö., (2011). ‘’Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algı-lama Biçimleri’’. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 157- 171.
 • Hacıoğlu D., Müjgan ve H. E., (2012). ‘Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Tükiye Örneği’., Büyüme ve Gelişme, International Conference on Eurasian Economies,123.
 • Hogg, M. A. ve Vaughan, G. M., (2005). Social Psychology, 4 th , Harlow: Prentice-Hall,390.
 • Human Development Indices and Indicators, (2018), Statistical Upda-te,http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf, UNDP, New York, 16.
 • Koray, M. (2008), Sosyal Politika, Üçüncü Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.33-50.
 • Nazneen, K. Su Fei, T. ve Camilla, T., (2007). Woman’s Role in Economic Development, New York, Rout-ledge Publisher, 7-24.
 • Ökten, Ş. (2009). ‘’Toplumsal Cinsiyet ve İktidar : Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal Cinsiyet Düzen’’. Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, Vol.2/8, 302-312.
 • Özaydınlık, K., (2014). ‘’Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadin ve Eğitim’’. Sosyal Politika Ça-lışmaları Dergisi, Sayı 33,103.
 • Parlaktuna, İ., (2010). ‘’ Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi’’. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, 1217-1230.
 • Ridgeway, C. L., (2011).“Framed By Gender”, İngiltere: Oxford University Press,242.
 • Savcı, İ., (1999). ‘’Toplumsal Cinsiyet ve Teknoloji’’. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 124-141.
 • Serel, H. ve Özdemir, B. S., (2017). ‘’Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi’’. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,132.
 • Sophia F. ve Rachael S., (2019).‘’Competing Priorities: Woman’s Microenterprises And Household Relationships’’, Worldbank: Policy Research Working Paper, 53-62.
 • Şimşek, H., (2011). ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi: Türkiye Örneği’’. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2),120.
 • TBMM, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/hakkinda.htm
 • TUİK, http://www.tuik.gov.tr
 • Tunçsiper, B. ve Sürekçi, D., (2004). “Çalışma Hayatında Kadın İşgücünün Ekonomik Bir Analizi, Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma’’. Yeditepe Üniversitesi G.S.F Yayını,Cilt:1, 95-102.
 • Tutar, F. ve Yetişen, H., (2009). ‘’Türkiye'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü’’. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2,121.
 • Yavuz, R A. (2016). ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ekseninde Kadın İstihdamı ve Ekonomik Şiddet’’. Cilt.3, Sayı.3, Journal of Life Economics, 78-99.
 • World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Suna ŞAHİN> (Primary Author)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8241-739X
Türkiye


Abdullah Cevdet BAYHAN>
Borsa İstanbul
0000-0002-0749-1151
Türkiye

Publication Date January 24, 2020
Submission Date November 4, 2019
Acceptance Date November 25, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Şahin, S. & Bayhan, A. C. (2020). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Boyutu . Lectio Socialis , 4 (1) , 59-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/lectio/issue/52072/642186

Lectio Socialis is an international peer-reviewed journal on social sciences, humanities and arts. The journal welcomes articles mainly from the disciplines of economics; political science; public administration; business administration; international relations; urban planning; sociology; psychology; linguistics; literature; history; jurisprudence; philosophy; archaeology; anthropology; comparative religion; ethics; the history, criticism and theory of the arts.

The major objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant and independent environment for scholars and researchers from different regions of the globe.


Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.