Year 2021, Volume 5 , Issue 1, Pages 35 - 42 2021-01-18

Developments In The Accountıng System Of The Republıcan Perıod And Accountıng Standards Of Turkey Effect On Accountıng System
Cumhuriyet Dönemi Muhasebe Sistemindeki Gelişmeler ve Türkiye Muhasebe Standartlarının Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkisi

Nazif DEMİR [1] , Mehmet BÜKEY [2]


In this study, the developments in the accounting system after the republic was evaluated. Establishment of accounting system, applications, development and standardization studies are discussed. Scandals in the accounting field in the world have made it necessary to make the financial structure of both the public sector and the private sector transparent, comparable and accountable at the same time. This could only be possible by gathering around an international accounting standard. For this purpose, the European Union member states in 2005, lured to the application of international accounting standards, which the candidate country Turkey has also compelled to create their accounting standards. parallel and compatible manner with other world countries in Turkey Accounting Standards Board has been established. The Accounting Standards Board, which became operational in 2002, is responsible for the establishment of accounting standards. This board was transferred to the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority in 2011 with all its powers and duties. Turkey examined the accounting standards Accounting Standards Board created during the task, incomplete and erroneous located considerations are noted.
Bu çalışmada, cumhuriyet sonrası muhasebe sisteminde yaşanan gelişmeler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Muhasebe sisteminin oluşturulması, uygulamaları, gelişimi ve standartlaşma çalışmaları ele alınmıştır. Dünyada, muhasebe alanında yaşanan skandallar, hem kamu sektörünün hem de özel sektörünün mali yapısının şeffaf, birbiriyle karşılaştırılabilir ve aynı zamanda hesap verilebilir hale getirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Buda ancak uluslararası bir muhasebe standarttı etrafında toplanması ile mümkün olabilirdi. Bu amaçla 2005 yılında Avrupa Birliği üye ülkelerince uluslararası muhasebe standartlarının uygulamaya sokulmuş, Birliğe aday ülke olan Türkiye’yi de muhasebe standartlarını oluşturmasına mecbur etmiştir. Diğer dünya ülkeleri ile paralel ve uyumlu bir şekilde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu oluşturulmuştur. 2002 yılında faaliyete geçen Muhasebe Standartları Kurulu, muhasebe standartlarını oluşturması görevini üstlenmiştir. 2011 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bütün yetki ve görevleriyle birlikte devredilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görevi süresince oluşturduğu muhasebe standartları incelenmiş, eksik ve hatalı bulunan hususlar belirtilmiştir.
 • Başpınar, A. (2005). “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”. Maliye Dergisi. Ocak-Nisan 2005, 42-57. 148
 • Bayazıtlı, E.; Çelik, O. ve Üstündağ, S. (2006). “Türkiye Muhasebe Standartları 1”.TÜRMOB Yayınları. 2
 • Çelik, O. (2005).“Avrupa Birliği’nde Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve Muhasebe Uygulamalarının Uyumlaştırılması Süreci: Türkiye’nin Uyumlaştırma Sürecindeki Konumu”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60-1, 89 119.
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. (2007). Madde 36.
 • Erol, M. ve Aslan M.(2017). “Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartlarının Gelişmesi”. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2017. 12
 • Gözlüklü, B. (2010). TMSK Genel Sekreteri Burçin Gözlüklü ‘nün, "Muhasebe ve Denetimde Uluslararası Gelişmeler" Konferansında, IFRS'lerin Kabulüne Yönelik Çalışmalar ve Gelinen Noktalar” Konulu İkinci Oturumda Yaptığı Konuşma.
 • Güner, Y. (2011). “Geçmişten Günümüze Muhasebe Mesleği”. [Çevrimiçi kaynak]. http://muhasebemeslegigenel. blogspot.com/2011/05/cumhuriyet-donemi-muhasebe.html [Erişim tarihi: 25 Aralık 2018].
 • Oksay, S. ve Acar O. (2005). “Sigorta Sektöründe Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Kurumlar ve Standartların Özetleri”. TSRŞB, Sigorta İnceleme ve Araştırma Yayınları 3. 1
 • TMSK Faaliyet Raporu. (2007). [Çevrimiçi kaynak]. http://www.tmsk.gov.tr [Erişim tarihi: 21Aralık 2018].
 • www.muhasebedersleri.com/muhasebe-nedir.html [Erişim tarihi: 21 Aralık 2018].
 • Yılmaz, B. (2007). “Muhasebe Standartlarının Oluşumu ve Uygulanma Alanı”. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 139
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4062-8313
Author: Nazif DEMİR
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İİBF
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2359-9354
Author: Mehmet BÜKEY (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İİBF
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 16, 2020
Acceptance Date : January 4, 2021
Publication Date : January 18, 2021

APA Demir, N , Bükey, M . (2021). Cumhuriyet Dönemi Muhasebe Sistemindeki Gelişmeler ve Türkiye Muhasebe Standartlarının Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkisi . Lectio Socialis , 5 (1) , 35-42 . DOI: 10.47478/lectio.795739