Research Article
BibTex RIS Cite

Ortaöğretimde Almanca Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşleri: Teknoloji Temelli Yöntemsel Bir Yaklaşımın İhtiyaç Analizi

Year 2023, Issue: 70, 92 - 103, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22028

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaöğretimde Almanca öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik bir durum tespiti yaparak Almanca öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin Almanca öğretmenleri ve ortaöğretim öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda bir ihtiyaç analizi yapmaktır. Çalışmanın amacına ulaşmak için nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemlerinin bir türü olan durum analizi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Muğla ilinde Anadolu liselerinde çalışan 15 Almanca öğretmeni ve 2021–2022 eğitim öğretim yılında ortaöğretim 9. sınıfta öğrenim gören 220 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde durum çalışmalarında sıklıkla tercih edilen bir yöntem olan içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin ders kitapları gibi geleneksel ders materyallerine alternatif olarak dijital materyallerle Almanca derslerinin yürütülmesi ve teknoloji ile desteklenmesini istedikleri sonucuna ulaşılırken; Almanca öğretmenlerinin teknolojik materyallerin ortaöğretim öğrencileri için daha ilgi çekici olduğu görüşünde oldukları; öğretmenlerin de derslerde teknolojik materyal kullanmanın öğretim sürecini daha çok başarıya götüreceğini ve içinde yaşanılan dijital çağda dijital içerik oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu deneyimledikleri anlaşılmıştır.

References

 • Aksöz, M. (2017). Biçemler ve uygulamalı öğretimi. Çizgi Yayınevi.
 • Aksöz, M., & Bahatır, G. (2019). Yabancı dil olarak Almanca derslerinde biçem öğretiminin önemi. Turkish Studies, 14(6), 2857–2868.
 • Ardıç, M. A. (2021). Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(2), 649–675.
 • Balcı, T. (1991). Der Fremdsprachenunterricht in der Türkei: Methodische und lerntheoretische Überlegungen. Ankaraner Beiträge, 1, 133–139.
 • Balcı, T. (2012). Ein Überblick über Deutsch als Fremdsprache in der Türkei. tribüne, 4, 3–6.
 • Balcı, U. (2016). Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi: Batman ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 346–355. [CrossRef]
 • Çakır, R.,& Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 953–964.
 • Çuhadar, C., & Yücel, M. (2010). “Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları”. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199–210.
 • Darancık, Y. (2015). Dil öğretiminde alternatif yöntemlerin edebi metinlerle uygulanması. OmniScriptum GmbH Co. KG.
 • Darancık, Y. (2018). Eylemsel ve üretimsel yazın öğretim yöntemi ve sözkonusu yöntemin kısa öykü incelemesi ve öğretimi dersinde uygulanması. Asos Journal, 68, 170–193.
 • Dargut, T., & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28–41. [CrossRef]
 • Ekiz, D. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. 6. Baskı. Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, H. (2016). Durum Çalışması, Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri içinde (M. Yaşar Özden & L. Durdu, Eds, ss. 3–18). Anı Yayıncılık.
 • Göçerler, H., Seyhan Yücel, M. (2021). “Lernspielapps - Potentiale für die Erweiterung und Verfestigung des deutschen Wortschatzes: Eine Aktions- forschung”. In T. Balcı, A. O. Öztürk & M. Aksöz (Eds.). Schriften zur Sprache und Literatur V (ss. 235–255). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Kurtoğlu Erden, M., & Uslupehlivan, E. (2020). Eğitimde teknoloji Kullanımının Bugünü ve Geleceğine İlişkin öğretmen Adaylarının Düşüncelerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 109–126.
 • Kuzu, H. (2013). Ortaöğretimde yabancı dil (Almanca) öğretiminin öğrenci memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Anadolu lisesi örneği (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
 • MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Ankara. https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39
 • Metin, E. (2018). Eğitimde teknoloji kullanımında öğretmen eğitimi: Bir durum çalışması. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1), 79–103.
 • Özbaşı, D. (2019). “Örneklem Belirleme” eğitimde araştırma desenleri (K. Yılmaz & R. S. Arık, Eds., ss. 102–126). Pegem Akademi,.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün & S. Beşir Demir, Eds., çev. 2. Baskı). Pegem Akademi.
 • Şahin, M. C., & Arslan Namlı, N. (2019). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 95–112.
 • Seyhan Yücel, M. (2020). “Digital storytelling‘ in der Deutschlehrerausbildung: Potenziale und Didaktische Konsequenzen”. Diyalog- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, 8(1), 150–175.
 • Tanrıkulu, L., & Gül, H. S. (2020). ”Türkçe, İngilizce ve Almanca eğitiminde kullanılan teknolojik ürünlerin karşılaştırılması”, Schriften zur Sprache und literatur IV. (T. Balcı, A. O. Öztürk, M. Aksöz, Eds, ss. 227–242). Ijopec Yayınevi.
 • Uslupehlivan, E., Kurtoğlu Erden, M., & Cebesoy, Ü. B. (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD, 10(Özel Sayı 2), 1–22.
 • Üstün, A., & Akman, E. (2015). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşleri (Samsun ili örneği). Journal of Educational Science, 3(4), 94–103. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 11. Baskı. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. (2016). Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri ve yeni yönelimler. Yabancı dil öğretimine genel Bir bakış 1 içinde (E. Yücel, H. Yılmaz. M.S. Öztürk, Eds). Çizgi Kitabevi.
 • Yücel, E. (2016). “Yabancı dil öğretiminde konuşma becerisi”. Yabancı dil öğretimine genel bir bakış 1 içinde (E. Yücel, H. Yılmaz. M.S. Öztürk, Eds). Çizgi Kitabevi.

Teachers’ and Students’ Opinions on the Use of Technology in German Teaching in Secondary Education: A Needs Analysis of a Technology-Based Methodical Approach

Year 2023, Issue: 70, 92 - 103, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22028

Abstract

The aim of this study is to determine the situation regarding the use of technology in German teaching in secondary education and to make a needs analysis in line with the opinions of German teachers and secondary school students regarding the use of technology in German teaching. In order to achieve the aim of the study, case analysis, which is a type of case study methods from qualitative research methods, was used. The research group of the study consists of 15 German teachers working in Anatolian high schools in Muğla province and 220 students studying in the ninth grade of secondary education in the 2021–2022 academic year. Content analysis, which is a frequently preferred method in case studies, was used in the analysis of the data. As a result of the study, it was concluded that the students wanted to conduct German lessons with digital materials as an alternative to traditional course materials such as textbooks and to be supported by technology; German teachers are of the opinion that technological materials are more interesting for secondary school students. It has been understood that teachers have experienced that using technological materials in the lessons will lead to more success in the teaching process and that it is inevitable to create digital content in the digital age we live in.

References

 • Aksöz, M. (2017). Biçemler ve uygulamalı öğretimi. Çizgi Yayınevi.
 • Aksöz, M., & Bahatır, G. (2019). Yabancı dil olarak Almanca derslerinde biçem öğretiminin önemi. Turkish Studies, 14(6), 2857–2868.
 • Ardıç, M. A. (2021). Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(2), 649–675.
 • Balcı, T. (1991). Der Fremdsprachenunterricht in der Türkei: Methodische und lerntheoretische Überlegungen. Ankaraner Beiträge, 1, 133–139.
 • Balcı, T. (2012). Ein Überblick über Deutsch als Fremdsprache in der Türkei. tribüne, 4, 3–6.
 • Balcı, U. (2016). Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi: Batman ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 346–355. [CrossRef]
 • Çakır, R.,& Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 953–964.
 • Çuhadar, C., & Yücel, M. (2010). “Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları”. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199–210.
 • Darancık, Y. (2015). Dil öğretiminde alternatif yöntemlerin edebi metinlerle uygulanması. OmniScriptum GmbH Co. KG.
 • Darancık, Y. (2018). Eylemsel ve üretimsel yazın öğretim yöntemi ve sözkonusu yöntemin kısa öykü incelemesi ve öğretimi dersinde uygulanması. Asos Journal, 68, 170–193.
 • Dargut, T., & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28–41. [CrossRef]
 • Ekiz, D. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. 6. Baskı. Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, H. (2016). Durum Çalışması, Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri içinde (M. Yaşar Özden & L. Durdu, Eds, ss. 3–18). Anı Yayıncılık.
 • Göçerler, H., Seyhan Yücel, M. (2021). “Lernspielapps - Potentiale für die Erweiterung und Verfestigung des deutschen Wortschatzes: Eine Aktions- forschung”. In T. Balcı, A. O. Öztürk & M. Aksöz (Eds.). Schriften zur Sprache und Literatur V (ss. 235–255). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Kurtoğlu Erden, M., & Uslupehlivan, E. (2020). Eğitimde teknoloji Kullanımının Bugünü ve Geleceğine İlişkin öğretmen Adaylarının Düşüncelerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 109–126.
 • Kuzu, H. (2013). Ortaöğretimde yabancı dil (Almanca) öğretiminin öğrenci memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Anadolu lisesi örneği (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
 • MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Ankara. https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39
 • Metin, E. (2018). Eğitimde teknoloji kullanımında öğretmen eğitimi: Bir durum çalışması. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1), 79–103.
 • Özbaşı, D. (2019). “Örneklem Belirleme” eğitimde araştırma desenleri (K. Yılmaz & R. S. Arık, Eds., ss. 102–126). Pegem Akademi,.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün & S. Beşir Demir, Eds., çev. 2. Baskı). Pegem Akademi.
 • Şahin, M. C., & Arslan Namlı, N. (2019). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 95–112.
 • Seyhan Yücel, M. (2020). “Digital storytelling‘ in der Deutschlehrerausbildung: Potenziale und Didaktische Konsequenzen”. Diyalog- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, 8(1), 150–175.
 • Tanrıkulu, L., & Gül, H. S. (2020). ”Türkçe, İngilizce ve Almanca eğitiminde kullanılan teknolojik ürünlerin karşılaştırılması”, Schriften zur Sprache und literatur IV. (T. Balcı, A. O. Öztürk, M. Aksöz, Eds, ss. 227–242). Ijopec Yayınevi.
 • Uslupehlivan, E., Kurtoğlu Erden, M., & Cebesoy, Ü. B. (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD, 10(Özel Sayı 2), 1–22.
 • Üstün, A., & Akman, E. (2015). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşleri (Samsun ili örneği). Journal of Educational Science, 3(4), 94–103. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 11. Baskı. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. (2016). Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri ve yeni yönelimler. Yabancı dil öğretimine genel Bir bakış 1 içinde (E. Yücel, H. Yılmaz. M.S. Öztürk, Eds). Çizgi Kitabevi.
 • Yücel, E. (2016). “Yabancı dil öğretiminde konuşma becerisi”. Yabancı dil öğretimine genel bir bakış 1 içinde (E. Yücel, H. Yılmaz. M.S. Öztürk, Eds). Çizgi Kitabevi.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects German Language, Literature and Culture
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma Karaman This is me 0000-0002-0461-5593

Publication Date June 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 70

Cite

APA Karaman, F. (2023). Ortaöğretimde Almanca Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşleri: Teknoloji Temelli Yöntemsel Bir Yaklaşımın İhtiyaç Analizi. Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(70), 92-103. https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22028

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929