Research Article
BibTex RIS Cite

Kamuda Değer Odaklı Yönetim Üzerine Bir Okuma: Firdevsi’nin Şahnâme’sinde Etik Yönetimin İzleri

Year 2023, Issue: 70, 112 - 125, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.1037739

Abstract

Kamu hizmeti üretim ve sunumunda görev alanların tutum ve davranışlarının kamu yönetimi etik değerlerine uygun olması bu hizmetten yararlananların temel beklentisidir. Bu çalışmada, Firdevsî’nin kamu yönetiminde etik değerlerin uygulamaya geçirilmesi, korunması ve gözetilmesinde günümüz ve geleceğin insanına neleri tavsiye ettiği sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Firdevsî’nin Şahnâme’sinde uluslararası genel kabul görmüş etik yönetim gerekliliklerine karşılık gelen yönetim anlayışı hakkında farkındalığın kazandırılmasına katkı sunmaktır. Eserin incelenmesi sonucunda, Firdevsî’nin eserinin kamu yönetiminde etik değerlerin uygulanması, korunması ve gözetilmesi açısından günümüzün ve geleceğin insanı için yönetim tavsiyeleri içerdiği anlaşılmaktadır. Buna göre, kamuda görev alanların etik davranışlarını geliştirmek ve güçlendirmek üzere etik rehberlik faaliyetleri uygulamaya konulmalı ve sürdürülmelidir. Kamu yönetimlerinde kamu hizmetlerini yerine getirecek olan devlet görevlilerinin istihdam politikaları değer odaklı olarak tasarlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Kamuda etik davranışın izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik yönetim yaklaşım ve politikaları geliştirilmelidir.

References

 • Canım, R. (2016). Simurgun kanatlarında İran seyahatnamesi. Ülke Yayınları.
 • Curtis, V. S. (2020). İran mitleri. Fatma Esra Aslan (Çev.). Phoenix Yayınevi.
 • Develioğlu, F. (2006).Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat. Aydın Kitabevi.
 • Dinçer, Ö. (2018). Siyasetnameleri yeniden okumak: Bir yönetim bilimci gözüyle geleneksel siyasi düşünce. Klasik Yayınları.
 • Eryılmaz, B. (2008). “Etik Kültürü Geliştirmek”, Türk İdare Dergisi, 80(459), s. 1–12. 17.12.2018 tarihinde http://www.tid.gov.tr/Makaleler/Y%C4%B1l80-45 9(2008).pdf. adresinden erişildi.
 • Firdevsî. (1992). Şehname. Necati Lugal (Çev.) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Firdevsî. (2016). Şahnâme. Nimet Yıldırım (Çev.). Kabalcı Yayıncılık.
 • Hacib, Y. H. (2017). Kutadgu bilig. Ayşegül Çakan (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ibrayev, Ş. (1998). Destanın yapısı: Kazak destanlarında insan, zaman ve mekân. Ali Abbas Çınar (Akt.). Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu (AYK) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • İnalcık, H. (2016). “Kutadgu bilig’de Türk ve İran siyaset nazariye ve gelenekleri”. Cüneyt Dalgakıran (Ed.). Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet. (ss. 9–31) içinde. Kronik Yayıncılık.
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu. (2020). Etik rehberi yerel yönetimler. 17.12.2021 tarihinde https://www.etik.gov.tr/kitaplar/. adresinden erişildi.
 • Kanar, M. (1996). “Firdevsî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 13, ss. 125–127. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kanar, M. (2010). “Şâhnâme”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 38. ss. 290–292. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kınalızâde, A. Ç. (2016). Ahlâk-ı alâî (günümüz türkçesiyle). Murat Demirkol (Sad.). Fecr Yayınları.
 • Kısakürek, N. F. (2018). Edebiyat mahkemeleri. Büyük Doğu Yayınları.
 • Nizamülmülk. (2017). Siyasetname. Mehmet Taha Ayar (Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • OECD. (2005). Public sector integrity, a framework for assessment 17.12.2021 tarihinde http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/go vernance/public-sector-integrity_9789264010604-en#.WZVPclFJaUk. adresinden erişildi.
 • OECD. (2017). OECD recommendation of the council on public integrity. 17.12.2021 tarihinde http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation -Public-Integrity.pdf. adresinden erişildi.
 • Ortaylı, İ. (2020). Orta Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına Türklerin tarihi. Timaş Yayınları.
 • Pala, İ. (2020). Ansiklopedik divan şiiri sözlüğü. Kapı Yayınları.
 • Risale (1993). Koçi Bey risalesi. Zuhuri Danışman (Sad.). MEB Yayınları.
 • Şişman, B., Kuzubaş, M. (2017). Şehname’nin Türk kültür ve edebiyatına etkileri. Ötüken Neşriyat.
 • Türer, C. (2020). “Felsefeye giriş”. Celal Türer (Ed.). Felsefe tarihi. (ss. 19–51) içinde. Bilimsel Araştırma Yayınları.
 • Yıldırım, N. (2020). Fars edebiyatında kaynak bilim. Pinhan Yayıncılık.
Year 2023, Issue: 70, 112 - 125, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.1037739

Abstract

References

 • Canım, R. (2016). Simurgun kanatlarında İran seyahatnamesi. Ülke Yayınları.
 • Curtis, V. S. (2020). İran mitleri. Fatma Esra Aslan (Çev.). Phoenix Yayınevi.
 • Develioğlu, F. (2006).Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat. Aydın Kitabevi.
 • Dinçer, Ö. (2018). Siyasetnameleri yeniden okumak: Bir yönetim bilimci gözüyle geleneksel siyasi düşünce. Klasik Yayınları.
 • Eryılmaz, B. (2008). “Etik Kültürü Geliştirmek”, Türk İdare Dergisi, 80(459), s. 1–12. 17.12.2018 tarihinde http://www.tid.gov.tr/Makaleler/Y%C4%B1l80-45 9(2008).pdf. adresinden erişildi.
 • Firdevsî. (1992). Şehname. Necati Lugal (Çev.) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Firdevsî. (2016). Şahnâme. Nimet Yıldırım (Çev.). Kabalcı Yayıncılık.
 • Hacib, Y. H. (2017). Kutadgu bilig. Ayşegül Çakan (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ibrayev, Ş. (1998). Destanın yapısı: Kazak destanlarında insan, zaman ve mekân. Ali Abbas Çınar (Akt.). Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu (AYK) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • İnalcık, H. (2016). “Kutadgu bilig’de Türk ve İran siyaset nazariye ve gelenekleri”. Cüneyt Dalgakıran (Ed.). Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet. (ss. 9–31) içinde. Kronik Yayıncılık.
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu. (2020). Etik rehberi yerel yönetimler. 17.12.2021 tarihinde https://www.etik.gov.tr/kitaplar/. adresinden erişildi.
 • Kanar, M. (1996). “Firdevsî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 13, ss. 125–127. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kanar, M. (2010). “Şâhnâme”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 38. ss. 290–292. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kınalızâde, A. Ç. (2016). Ahlâk-ı alâî (günümüz türkçesiyle). Murat Demirkol (Sad.). Fecr Yayınları.
 • Kısakürek, N. F. (2018). Edebiyat mahkemeleri. Büyük Doğu Yayınları.
 • Nizamülmülk. (2017). Siyasetname. Mehmet Taha Ayar (Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • OECD. (2005). Public sector integrity, a framework for assessment 17.12.2021 tarihinde http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/go vernance/public-sector-integrity_9789264010604-en#.WZVPclFJaUk. adresinden erişildi.
 • OECD. (2017). OECD recommendation of the council on public integrity. 17.12.2021 tarihinde http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation -Public-Integrity.pdf. adresinden erişildi.
 • Ortaylı, İ. (2020). Orta Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına Türklerin tarihi. Timaş Yayınları.
 • Pala, İ. (2020). Ansiklopedik divan şiiri sözlüğü. Kapı Yayınları.
 • Risale (1993). Koçi Bey risalesi. Zuhuri Danışman (Sad.). MEB Yayınları.
 • Şişman, B., Kuzubaş, M. (2017). Şehname’nin Türk kültür ve edebiyatına etkileri. Ötüken Neşriyat.
 • Türer, C. (2020). “Felsefeye giriş”. Celal Türer (Ed.). Felsefe tarihi. (ss. 19–51) içinde. Bilimsel Araştırma Yayınları.
 • Yıldırım, N. (2020). Fars edebiyatında kaynak bilim. Pinhan Yayıncılık.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literary Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Yaşar Uzun This is me 0000-0003-3803-0611

Publication Date June 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 70

Cite

APA Uzun, Y. (2023). Kamuda Değer Odaklı Yönetim Üzerine Bir Okuma: Firdevsi’nin Şahnâme’sinde Etik Yönetimin İzleri. Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(70), 112-125. https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.1037739

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929