Research Article
BibTex RIS Cite

Comparison of Anaerobic Power Charavteristics of Active İndividuals at İntermediate Level According to Gender

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 37 - 43, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268

Abstract

Power is defined as the ability to realize the maximal force in a minimum time against an increasing resistance. The aim of this study was to compare anaerobic power characteristics of active female and male persons at the intermediate level according to gender. Healthy 45 females (average age, weight and height values were in 21.13±2.04 years, 56.78±8.35 kg and 164.71±5.91 cm) and 48 males (average age, weight and height values were in 21.35±1.72 years, 69.27±6.51 kg and 175.98±5.87 cm) participated voluntarily in this study. Participants' peak power, average power, minimum power and power drop characteristics were measured via Wingate Anaerobic Power Test. In addition, relative power properties of participants were calculated by means of "Peak power features/body weight". In order to compare differences between groups Independent Sample t-Test in SPSS (Ver.14) program were used and α set as 0.05. As a result, the values of the male group in each of the absolute and relative anaerobic power features except "% fatigue index" value were significantly higher than female group.

References

 • Arslan, C., 2005. Relationship between the 30-Second Wingate Test and characteristics of isometric and explosive leg strength in young subjects. Journal of Strength and Conditioning Research 19(3), 658-666.
 • Arslan, C., Koz, M., Gür. E., Karadag, A., 2009. Examination of relationship between 30 second Wingate Test performance and spirometric respiratory functions in young adults. Biology of Sport 26, 57-64.
 • Aslan, C.S., Çınar, Z., 2012. Aktif veya sedanter kadın ve erkek bireylerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Spor Hekimliği Dergisi, 47, 29-36.
 • Aslan, C. S., Eyuboğlu, E., Dalkıran, O., Özer, U., 2017. Sedanter kadın ve erkeklerin esneklik değişkenine göre kuvvet ve anaerobik güç özelliklerinin karşılaştırılması. Journal of Human Sciences 14(4), 4531-4538.
 • Aslan, C.S., İnan, T., Akalan, C., 2010. Profesyonel bir futbol takımı ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 5, 47-58.
 • Barber, A., 1994. Upper cervical spine flexor muscle: age related performance in asymptomatic women. Aust J Physiother 40, 167-71.
 • Demirkan, E., Ünver, R., Kutlu, M., Koz, M., 2012. Genç elit güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2(6), 138-144.
 • Duyul, A. M., Tutkun, E., Ağaoğlu, Y.S., Canikli, A., Albay, F., 2008. Hentbol, voleybol ve futbol üniversite takımlarının bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Spormetre BESBD 6, 13-20.
 • Esbjörnsson, M., Sylvén, C., Holm, I., Jansson, E., 1993. Fast twitch fibers may predict anaerobic performance in both females and males. Int J Sports Med 14, 257-63.
 • Evans, K., Refshauge, K.M., Adams, R.,2007. Trunk muscle endurance tests: reliability and gender differences in athletes. Journal Of Science And Medicine in Sport 10(6), 447-455.
 • Fox, E.L., Bowers, R.W., Foss, M.L., 1988. The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. Saunders College Publishing, Philadelphia.
 • George, D., Mallery, M., 2010. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Pearson, Boston.
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E., 2009. Tenisçiler ile voleybolcuların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 4, 227-235.
 • Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ., 2006. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Hazır, T., Açıkada, C., 2002. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde biyoelektrik impedans analizinin güvenirliği: karşılaştırma çalışması. Spor Bilimleri Dergisi 13(2), 2–18.
 • Hubner-Wozniak, E., Kosmol, A., Lutoslawska, G., Bem, E.Z., 2004. Anaerobic performance of arms and legs in male and female free style wrestlers. Journal of Science and Medicine in Sport 7, 473-480.
 • Inskip, H.M., Godfrey, K.M., Martin, H.J., 2007. Size at birth and its relation to muscle strength in young adult women. J Intern Med 262, 368-374.
 • Johnson, D., Bahamonde, R., 1996. Power output estimate in university athletics. Journal Of Strength And Conditioning Research 10(3), 161-166.
 • Kin, İ.A., Koşar, Ş.N., Aşçı, F.H., 2001. 10 haftalık step programına katılımın kız ve erkek öğrencilerin fiziksel uygunluğuna etkisi. Spor Bilimleri Dergisi 12(4), 18-25.
 • Köklü, Y., Aşçı, A., Hazır, T., Alemdaroğlu, U., Açıkada, C., 2007. Futbolcularda anaerobik güç ve kapasite testleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Spor Hekimliği Dergisi 42, 119-128.
 • Lynch, N.A., Metter, E.J., Lindle, R.S., 1985. Muscle quality. I. age-associated differences between arm and leg muscle groups. J Appl Physiol 86: 188-194.
 • Mc Ardle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L., 1996. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, And Human Performance. Williams & Wilkins, Baltimore.
 • Ozan, M., 2013. Sporcularda kol ve bacak Wingate Testleri ile anaerobik gücün değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özer, K., 2001. Fiziksel uygunluk. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Özkan, A., Köklü, Y., Ersöz, G., 2010. Wingate Anaerobik Güç Testi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(1), 209-211.
 • Özkan, A., Kin, İ.A., 2010. Sporcularda bacak hacmi, kütlesi, hamstring/quadriceps oranı ile anaerobik performans ve izokinetik bacak kuvveti arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 21(3), 90-102.
 • Saç, A., Taşmektepligil, M.Y., 2011. Farklı sporcu gruplarında üç ayrı anaerobik güç ölçüm yöntemiyle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2(1), 5-12.
 • Vardar, S.A., Tezel, S., Öztürk, L., Kaya, O., 2007. The relationship between body composition and anaerobic performance of elite young wrestlers. Journal of sports science & medicine, 6(2), 34–38.
 • White, A.T., Johnson, S.C., 1991. Physiological comparison of international, national and regional alpine skiers. Int J Sports Med 12, 374-378.
 • Wilmore, J.H., Costill, D.L., 1994. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, Usa.
 • Yıldız, S.A., 2012. Aerobik ve anaerobik kapasitenin anlamı nedir? Solunum Dergisi 14, 1-8.
 • Yaman, H., 2003. Yaşlılarda sporun fizyolojik fonksiyon kaybına etkisi. Turkish Journal of Geriatrics – Geriatri 6(4), 142-146.

Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 37 - 43, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268

Abstract

Güç, artan bir dirence karşı maksimal kuvveti minimum sürede ortaya koyabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amaç; orta düzeyde aktif kadın ve erkeklerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya, herhangi bir sağlık ve yaralanma problemi bulunmayan, 21,13 yıl yaş, 56,78 kg vücut ağırlığı ve 164,71 cm boy ortalamasına sahip 45 kadın ile 21,35 yıl yaş, 69,27 kg vücut ağırlığı ve 175,98 cm boy ortalamasına sahip 48 erkek toplam 93 kişi dâhil edilmiştir. Katılımcıların anaerobik güç özelliklerinden zirve güç, ortalama güç, minimum güç, yorgunluk indeksi özellikleri Wingate Anaerobik Güç Testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, zirve güç vücut ağırlığına bölünerek relatif güç özellikleri de hesaplanmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında SPSS (Ver. 14) paket programında yer alan Independent Sample t-Test kullanılmış, α değeri ise 0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; “yorgunluk indeksi yüzdesi” haricinde mutlak ve relatif anaerobik güç özelliklerinin her birinde erkeklerin değerleri kadınlara göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır.

References

 • Arslan, C., 2005. Relationship between the 30-Second Wingate Test and characteristics of isometric and explosive leg strength in young subjects. Journal of Strength and Conditioning Research 19(3), 658-666.
 • Arslan, C., Koz, M., Gür. E., Karadag, A., 2009. Examination of relationship between 30 second Wingate Test performance and spirometric respiratory functions in young adults. Biology of Sport 26, 57-64.
 • Aslan, C.S., Çınar, Z., 2012. Aktif veya sedanter kadın ve erkek bireylerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Spor Hekimliği Dergisi, 47, 29-36.
 • Aslan, C. S., Eyuboğlu, E., Dalkıran, O., Özer, U., 2017. Sedanter kadın ve erkeklerin esneklik değişkenine göre kuvvet ve anaerobik güç özelliklerinin karşılaştırılması. Journal of Human Sciences 14(4), 4531-4538.
 • Aslan, C.S., İnan, T., Akalan, C., 2010. Profesyonel bir futbol takımı ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 5, 47-58.
 • Barber, A., 1994. Upper cervical spine flexor muscle: age related performance in asymptomatic women. Aust J Physiother 40, 167-71.
 • Demirkan, E., Ünver, R., Kutlu, M., Koz, M., 2012. Genç elit güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2(6), 138-144.
 • Duyul, A. M., Tutkun, E., Ağaoğlu, Y.S., Canikli, A., Albay, F., 2008. Hentbol, voleybol ve futbol üniversite takımlarının bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Spormetre BESBD 6, 13-20.
 • Esbjörnsson, M., Sylvén, C., Holm, I., Jansson, E., 1993. Fast twitch fibers may predict anaerobic performance in both females and males. Int J Sports Med 14, 257-63.
 • Evans, K., Refshauge, K.M., Adams, R.,2007. Trunk muscle endurance tests: reliability and gender differences in athletes. Journal Of Science And Medicine in Sport 10(6), 447-455.
 • Fox, E.L., Bowers, R.W., Foss, M.L., 1988. The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. Saunders College Publishing, Philadelphia.
 • George, D., Mallery, M., 2010. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Pearson, Boston.
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E., 2009. Tenisçiler ile voleybolcuların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 4, 227-235.
 • Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ., 2006. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Hazır, T., Açıkada, C., 2002. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde biyoelektrik impedans analizinin güvenirliği: karşılaştırma çalışması. Spor Bilimleri Dergisi 13(2), 2–18.
 • Hubner-Wozniak, E., Kosmol, A., Lutoslawska, G., Bem, E.Z., 2004. Anaerobic performance of arms and legs in male and female free style wrestlers. Journal of Science and Medicine in Sport 7, 473-480.
 • Inskip, H.M., Godfrey, K.M., Martin, H.J., 2007. Size at birth and its relation to muscle strength in young adult women. J Intern Med 262, 368-374.
 • Johnson, D., Bahamonde, R., 1996. Power output estimate in university athletics. Journal Of Strength And Conditioning Research 10(3), 161-166.
 • Kin, İ.A., Koşar, Ş.N., Aşçı, F.H., 2001. 10 haftalık step programına katılımın kız ve erkek öğrencilerin fiziksel uygunluğuna etkisi. Spor Bilimleri Dergisi 12(4), 18-25.
 • Köklü, Y., Aşçı, A., Hazır, T., Alemdaroğlu, U., Açıkada, C., 2007. Futbolcularda anaerobik güç ve kapasite testleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Spor Hekimliği Dergisi 42, 119-128.
 • Lynch, N.A., Metter, E.J., Lindle, R.S., 1985. Muscle quality. I. age-associated differences between arm and leg muscle groups. J Appl Physiol 86: 188-194.
 • Mc Ardle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L., 1996. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, And Human Performance. Williams & Wilkins, Baltimore.
 • Ozan, M., 2013. Sporcularda kol ve bacak Wingate Testleri ile anaerobik gücün değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özer, K., 2001. Fiziksel uygunluk. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Özkan, A., Köklü, Y., Ersöz, G., 2010. Wingate Anaerobik Güç Testi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(1), 209-211.
 • Özkan, A., Kin, İ.A., 2010. Sporcularda bacak hacmi, kütlesi, hamstring/quadriceps oranı ile anaerobik performans ve izokinetik bacak kuvveti arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 21(3), 90-102.
 • Saç, A., Taşmektepligil, M.Y., 2011. Farklı sporcu gruplarında üç ayrı anaerobik güç ölçüm yöntemiyle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2(1), 5-12.
 • Vardar, S.A., Tezel, S., Öztürk, L., Kaya, O., 2007. The relationship between body composition and anaerobic performance of elite young wrestlers. Journal of sports science & medicine, 6(2), 34–38.
 • White, A.T., Johnson, S.C., 1991. Physiological comparison of international, national and regional alpine skiers. Int J Sports Med 12, 374-378.
 • Wilmore, J.H., Costill, D.L., 1994. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, Usa.
 • Yıldız, S.A., 2012. Aerobik ve anaerobik kapasitenin anlamı nedir? Solunum Dergisi 14, 1-8.
 • Yaman, H., 2003. Yaşlılarda sporun fizyolojik fonksiyon kaybına etkisi. Turkish Journal of Geriatrics – Geriatri 6(4), 142-146.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Sezgin Korkmaz 0000-0002-2001-2741

Cem Sinan Aslan 0000-0002-0369-7240

Publication Date August 31, 2020
Submission Date February 6, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Korkmaz, S., & Aslan, C. S. (2020). Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 8(2), 37-43. https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268
AMA Korkmaz S, Aslan CS. Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. August 2020;8(2):37-43. doi:10.24998/maeusabed.680268
Chicago Korkmaz, Sezgin, and Cem Sinan Aslan. “Orta düzeyde Aktif kişilerde Anaerobik güç özelliklerinin Cinsiyete göre karşılaştırılması*”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8, no. 2 (August 2020): 37-43. https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268.
EndNote Korkmaz S, Aslan CS (August 1, 2020) Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8 2 37–43.
IEEE S. Korkmaz and C. S. Aslan, “Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*”, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 8, no. 2, pp. 37–43, 2020, doi: 10.24998/maeusabed.680268.
ISNAD Korkmaz, Sezgin - Aslan, Cem Sinan. “Orta düzeyde Aktif kişilerde Anaerobik güç özelliklerinin Cinsiyete göre karşılaştırılması*”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8/2 (August 2020), 37-43. https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268.
JAMA Korkmaz S, Aslan CS. Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8:37–43.
MLA Korkmaz, Sezgin and Cem Sinan Aslan. “Orta düzeyde Aktif kişilerde Anaerobik güç özelliklerinin Cinsiyete göre karşılaştırılması*”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 37-43, doi:10.24998/maeusabed.680268.
Vancouver Korkmaz S, Aslan CS. Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8(2):37-43.