Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 79 - 90, 30.04.2022
https://doi.org/10.24998/maeusabed.1009489

Abstract

In this study, In Burdur, two Holstein and two Simmental dairy cattle farms with IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development) support were evaluated in terms of profitability. In this context, the economic data records of the farms with 114 Holstein and 160 Simmental cows for 2019 constituted the material of the research. In the study, it was determined that the feed expenses (%63.07) took the first place in the proportional distribution of the cost elements that constitute the cost in the farms. The first line of income items of dairy cattle farms is milk income (%70.26). Within the scope of the research, financial profitability is %14.58; economic profitability %0.10; rantability factor %24.42; expense/revenue ratio %1.11; the cost of 1 kg milk was determined as 1.63 TL (0.29 $).

References

 • Açıl, A.F., 1970. Zirai ekonomi ve işletmecilik dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:465, Ankara.
 • Alyeşil, H., Gözener, B., 2018. Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi süt sığırcılığı faaliyetinin ekonomik analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. 7 (1), 87-100. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbad/issue/34849/415082 (Erişim Tarihi: 10/12/2019).
 • Akbaş, Y., 2011. Süt sığırcılığında karlılığı etkileyen faktörler. Uluslararası Bitkisel ve Hayvancılık Dergisi (Tarım Günlüğü). 2: 68-76. https://www.researchgate.net/publication/329718169_SUT_SIGIRCILIGINDA_KARLILIGI_ETKILEYEN_BAZI_FAKTORLER (Erişim Tarihi: 10/10/2019).
 • Aras, A., İzmirli, R., 1976. İzmir şehir yöresinde ahır sütçülüğü yapan, ihtisaslaşmış süt işletmelerinden seçilen bir grubun ekonomik yönden incelenmesi ve üretim maliyeti. Ege Üni. Ziraat Fakültesi yayın no: 279, Ege Üni. Matbaası, İzmir.
 • Aşkan, E., Dağdemir, V., 2016. TRA1 düzey 2 bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliyeti ve karlılık durumu. TEAD, 2 (1): 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead/issue/22253/238850 (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Avcıoğlu, R., Soya, H., Açıkgöz, E., Tan, A., 2000. Yem bitkileri üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 1. Cilt, 17-21.01.2000, Milli Kütüphane-Ankara, 567-585.
 • Aydın, E., 2011. Kars ve Erzurum illeri sığır besi işletmelerinin ekonomik analizi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 11/11/2019).
 • Demir, P., Aral Y., Sarıözkan, S., 2014. Kars ili süt sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Y.Y.Ü Veteriner Fakultesi Dergisi. 25 (1), 1-6. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuvfd/issue/13724/166092 (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Günlü, A., 1997. Konya ili süt sığırcılık işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri ile işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Günlü, A., İmik, H., Tekerli, M., 2001. Afyon ili süt sığırcılık işletmelerinin genel özellikleri ile karlılık ve verimlilik analizleri. Lalahan Hay. Arşt. Derg. 41 (1), 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/lahaed/issue/39420/465046 (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • İçöz, Y., 2004. Bursa ili süt sığırcılık işletmelerinin karlılık ve verimlilik analizi (Uzmanlık Tezi). https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Search/Results?lookfor=%22Tar%C4%B1m+ve+K%C3%B6yi%C5%9Fleri+Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1+Tar%C4%B1msal+Ekonomi+Ara%C5%9Ft%C4%B1rma+Enstit%C3%BCs%C3%BC+Yay%C4%B1n+No%3A+116%22&type=Series (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • İkikat, Tümer, E., Birinci, A., 2011. Hayvancılık işletmelerinde süt maliyetine etki eden faktörlerin analizi: Tokat ili örneği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 42 (1): 35-39. https://app.trdizin.gov.tr/documentViewer/viewer.xhtml?ext=pdf&path=iszyC6h_XyiCkvthyLGCVYFmMJFy2OCdno-1PZqqcDbP7nOfRloGKl2JJwOnkZvce7d1gLu32CKHERnS4xAl3SK6nZ4Fy6gZbwf_PHZQlyw= (Erişim Tarihi: 10/06/2019).
 • Karakaş Oğuz, F., Oğuz N., Sipahi, C., Çiçek, M., 2011. Süt üretiminde maliyet, durum tespiti ve eğitim faaliyeti. https://www.baka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/157060675961557479359BurdurSuturetimindeMaliyetDurumTespitiveEgitimFaaliyetleri.pdf (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Murat, H., 2011. Ege ve Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Nizam, S., Armağan, G., 2006. Aydın ilinde pazara yönelik süt sığırcılığı işletmelerinin verimliliklerinin belirlenmesi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2): 53-60.
 • Sakarya, E., Günlü, A., 1996. Limuzin x Jersey (F1) melezi ve holştayn ırkı tosunlarda optimal besi süresinin tespiti üzerine bir araştırma. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 43, 113-120. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/565/7031.pdf (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Semerci, A., Parlakay, O., Duran, Çelik, A., 2015. Süt sığırcılığı yapan işletmelerin ekonomik analizi: Hatay ili örneği. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (3): 8-17.
 • Şahin, K., 2001. Kayseri ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri ve pazarlama sorunları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (1): 79-86. http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/say11(1)pdfler/79-86.pdf (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • Şahin, K., Gül, A., Koç, B., Dağıstan, E., 2001. Adana ilinde entansif süt sığırcılığı üretim ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (2): 19-28. http://www.bingol.edu.tr/documents/Academic/C4%20Entansif%20S%C3%BCt%20S%C4%B1%C4%9F%C4%B1rc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • Şahin, K., Ertürk, Y.E., Karadaş, K., Yılmaz, İ., 2014. Iğdır ilinde büyükbaş hayvancılık işletmelerine karlılığı artırma yolları üzerine bir araştırma. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun. http://www.tarimarsiv.com/wp-content/uploads/2017/04/97-101-1.pdf (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Tandoğan, M., 2006. Afyonkarahisar ili süt sığırcılığı işletmelerinde karlılık analizi ile işletmelerde karşılaşılan üretim ve pazarlama sorunları (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 10/06/2019).
 • Tokmak, T., Ünalan, A., Çiçek, R., 2011. Niğde ili süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik analizi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, 2011, Adana. https://docplayer.biz.tr/30498103-Nigde-ili-sut-sigirciligi-isletmelerinin-ekonomik-analizi.html (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Türkyılmaz, M.K., Aral, S., 2002. Aydın ili süt sığırcılık işletmelerinde kaynak kullanımında etkinlik derecesi ile örgütlenme ve pazarlama sorunları. Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 8 (1): 41-48.
 • Uyanık, S., 2000. Burdur ili süt sığırcılık işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 11/07/2019).
 • Yılmaz, İ., Dağıstan, E., Koç, B., Özel, R., 2003. Hatay ilinde projeli ve projesiz süt sığırcılığı yapan işletmelerin süt sığırcılığı üretim faaliyetlerinin ve faktör verimliliklerinin analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (2): 169-178.

Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 79 - 90, 30.04.2022
https://doi.org/10.24998/maeusabed.1009489

Abstract

In this study, In Burdur, two Holstein and two Simmental dairy cattle farms with IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development) support were evaluated in terms of profitability. In this context, the economic data records of the farms with 114 Holstein and 160 Simmental cows for 2019 constituted the material of the research. In the study, it was determined that the feed expenses (%63.07) took the first place in the proportional distribution of the cost elements that constitute the cost in the farms. The first line of income items of dairy cattle farms is milk income (%70.26). Within the scope of the research, financial profitability is %14.58; economic profitability %0.10; rantability factor %24.42; expense/revenue ratio %1.11; the cost of 1 kg milk was determined as 1.63 TL (0.29 $).

References

 • Açıl, A.F., 1970. Zirai ekonomi ve işletmecilik dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:465, Ankara.
 • Alyeşil, H., Gözener, B., 2018. Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi süt sığırcılığı faaliyetinin ekonomik analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. 7 (1), 87-100. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbad/issue/34849/415082 (Erişim Tarihi: 10/12/2019).
 • Akbaş, Y., 2011. Süt sığırcılığında karlılığı etkileyen faktörler. Uluslararası Bitkisel ve Hayvancılık Dergisi (Tarım Günlüğü). 2: 68-76. https://www.researchgate.net/publication/329718169_SUT_SIGIRCILIGINDA_KARLILIGI_ETKILEYEN_BAZI_FAKTORLER (Erişim Tarihi: 10/10/2019).
 • Aras, A., İzmirli, R., 1976. İzmir şehir yöresinde ahır sütçülüğü yapan, ihtisaslaşmış süt işletmelerinden seçilen bir grubun ekonomik yönden incelenmesi ve üretim maliyeti. Ege Üni. Ziraat Fakültesi yayın no: 279, Ege Üni. Matbaası, İzmir.
 • Aşkan, E., Dağdemir, V., 2016. TRA1 düzey 2 bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliyeti ve karlılık durumu. TEAD, 2 (1): 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead/issue/22253/238850 (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Avcıoğlu, R., Soya, H., Açıkgöz, E., Tan, A., 2000. Yem bitkileri üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 1. Cilt, 17-21.01.2000, Milli Kütüphane-Ankara, 567-585.
 • Aydın, E., 2011. Kars ve Erzurum illeri sığır besi işletmelerinin ekonomik analizi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 11/11/2019).
 • Demir, P., Aral Y., Sarıözkan, S., 2014. Kars ili süt sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Y.Y.Ü Veteriner Fakultesi Dergisi. 25 (1), 1-6. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuvfd/issue/13724/166092 (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Günlü, A., 1997. Konya ili süt sığırcılık işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri ile işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Günlü, A., İmik, H., Tekerli, M., 2001. Afyon ili süt sığırcılık işletmelerinin genel özellikleri ile karlılık ve verimlilik analizleri. Lalahan Hay. Arşt. Derg. 41 (1), 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/lahaed/issue/39420/465046 (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • İçöz, Y., 2004. Bursa ili süt sığırcılık işletmelerinin karlılık ve verimlilik analizi (Uzmanlık Tezi). https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Search/Results?lookfor=%22Tar%C4%B1m+ve+K%C3%B6yi%C5%9Fleri+Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1+Tar%C4%B1msal+Ekonomi+Ara%C5%9Ft%C4%B1rma+Enstit%C3%BCs%C3%BC+Yay%C4%B1n+No%3A+116%22&type=Series (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • İkikat, Tümer, E., Birinci, A., 2011. Hayvancılık işletmelerinde süt maliyetine etki eden faktörlerin analizi: Tokat ili örneği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 42 (1): 35-39. https://app.trdizin.gov.tr/documentViewer/viewer.xhtml?ext=pdf&path=iszyC6h_XyiCkvthyLGCVYFmMJFy2OCdno-1PZqqcDbP7nOfRloGKl2JJwOnkZvce7d1gLu32CKHERnS4xAl3SK6nZ4Fy6gZbwf_PHZQlyw= (Erişim Tarihi: 10/06/2019).
 • Karakaş Oğuz, F., Oğuz N., Sipahi, C., Çiçek, M., 2011. Süt üretiminde maliyet, durum tespiti ve eğitim faaliyeti. https://www.baka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/157060675961557479359BurdurSuturetimindeMaliyetDurumTespitiveEgitimFaaliyetleri.pdf (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Murat, H., 2011. Ege ve Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Nizam, S., Armağan, G., 2006. Aydın ilinde pazara yönelik süt sığırcılığı işletmelerinin verimliliklerinin belirlenmesi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2): 53-60.
 • Sakarya, E., Günlü, A., 1996. Limuzin x Jersey (F1) melezi ve holştayn ırkı tosunlarda optimal besi süresinin tespiti üzerine bir araştırma. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 43, 113-120. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/565/7031.pdf (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Semerci, A., Parlakay, O., Duran, Çelik, A., 2015. Süt sığırcılığı yapan işletmelerin ekonomik analizi: Hatay ili örneği. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (3): 8-17.
 • Şahin, K., 2001. Kayseri ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri ve pazarlama sorunları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (1): 79-86. http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/say11(1)pdfler/79-86.pdf (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • Şahin, K., Gül, A., Koç, B., Dağıstan, E., 2001. Adana ilinde entansif süt sığırcılığı üretim ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (2): 19-28. http://www.bingol.edu.tr/documents/Academic/C4%20Entansif%20S%C3%BCt%20S%C4%B1%C4%9F%C4%B1rc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 12/07/2019).
 • Şahin, K., Ertürk, Y.E., Karadaş, K., Yılmaz, İ., 2014. Iğdır ilinde büyükbaş hayvancılık işletmelerine karlılığı artırma yolları üzerine bir araştırma. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun. http://www.tarimarsiv.com/wp-content/uploads/2017/04/97-101-1.pdf (Erişim Tarihi: 16/07/2019).
 • Tandoğan, M., 2006. Afyonkarahisar ili süt sığırcılığı işletmelerinde karlılık analizi ile işletmelerde karşılaşılan üretim ve pazarlama sorunları (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 10/06/2019).
 • Tokmak, T., Ünalan, A., Çiçek, R., 2011. Niğde ili süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik analizi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, 2011, Adana. https://docplayer.biz.tr/30498103-Nigde-ili-sut-sigirciligi-isletmelerinin-ekonomik-analizi.html (Erişim Tarihi: 12/10/2019).
 • Türkyılmaz, M.K., Aral, S., 2002. Aydın ili süt sığırcılık işletmelerinde kaynak kullanımında etkinlik derecesi ile örgütlenme ve pazarlama sorunları. Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 8 (1): 41-48.
 • Uyanık, S., 2000. Burdur ili süt sığırcılık işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Erişim Tarihi: 11/07/2019).
 • Yılmaz, İ., Dağıstan, E., Koç, B., Özel, R., 2003. Hatay ilinde projeli ve projesiz süt sığırcılığı yapan işletmelerin süt sığırcılığı üretim faaliyetlerinin ve faktör verimliliklerinin analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (2): 169-178.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Hasan ASAN> (Primary Author)
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörlüğü
0000-0002-8397-4841
Türkiye


Mahiye Özçelik METİN>
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0001-5295-818X
Türkiye

Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Early Pub Date April 30, 2022
Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { maeusabed1009489, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-2837}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2022}, volume = {10}, number = {1}, pages = {79 - 90}, doi = {10.24998/maeusabed.1009489}, title = {Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability}, key = {cite}, author = {Asan, Hasan and Metin, Mahiye Özçelik} }
APA Asan, H. & Metin, M. Ö. (2022). Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 79-90 . DOI: 10.24998/maeusabed.1009489
MLA Asan, H. , Metin, M. Ö. "Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2022 ): 79-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeusabed/issue/69739/1009489>
Chicago Asan, H. , Metin, M. Ö. "Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2022 ): 79-90
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability AU - HasanAsan, Mahiye ÖzçelikMetin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24998/maeusabed.1009489 DO - 10.24998/maeusabed.1009489 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 90 VL - 10 IS - 1 SN - 2148-2837- M3 - doi: 10.24998/maeusabed.1009489 UR - https://doi.org/10.24998/maeusabed.1009489 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability %A Hasan Asan , Mahiye Özçelik Metin %T Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability %D 2022 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2148-2837- %V 10 %N 1 %R doi: 10.24998/maeusabed.1009489 %U 10.24998/maeusabed.1009489
ISNAD Asan, Hasan , Metin, Mahiye Özçelik . "Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (April 2022): 79-90 . https://doi.org/10.24998/maeusabed.1009489
AMA Asan H. , Metin M. Ö. Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022; 10(1): 79-90.
Vancouver Asan H. , Metin M. Ö. Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022; 10(1): 79-90.
IEEE H. Asan and M. Ö. Metin , "Evaluation of Holstein and Simental farms in Burdur under the IPARD program in terms of profitability", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 79-90, Apr. 2022, doi:10.24998/maeusabed.1009489