Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Opinions of the Candidate and Mentor Teachers About the Candidate Teacher Training Process

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 1 - 17, 31.12.2018

Abstract

In this study, evaluation of the candidate teacher training process in accordance with the opinions of the candidate and mentor teachers has been aimed by defining a general framework of the process started to be implemented by the Ministry of Education to ensure candidate teachers' Professional orientation. The case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. In this context, 23 candidate teachers assigned to the official schools in the city center of Erzurum in the Spring semester of 2015-2016 academic year and passing candidacy process here and 10 advisor teachers appointed for this purpose were assigned as a working group of their search. Their search data were collected by using a semi-structured interview form consisting of six questions on both forms. The obtained data were analyzed by the content analysis method. As a result of the study, although there were difficulties in the implementation, candidate teachers and mentors have said that they see this process as an important and sufficient program in general.

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve Sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(12), 15-28.
 • Akyüz, Y. (2003, Mayıs). Eğitim tarihimizde günümüze kadar öğretmen yetiştirilmesi ve sağlanması ilkeleri, uygulamaları. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Sivas, Türkiye.
 • Ataç, E. (2003). 21. yüzyılda öğretmen eğitimi: Türkiye’de öğretmen eğitiminin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-31.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 1(1). 36-38.
 • Bamberger, M., Rugh, J., & Mabry, L. (2006). Real World evaluation: Working under budget, time, data, and political constraints thousand oaks, CA: Sage Publications.
 • Baştürk, S. (2007, Eylül). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye.
 • Beck, C., & Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81-98.
 • Boz, N., ve Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education For Teching, 32(4), 353-368.
 • Brooks, V., & Sikes, P. (1997). The good mentor guide: Inital teacher education in secondary schools. London: Open University Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E, Akgün, Ö. E., Karadeniz, E. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gökulu, A. (2017). Aday öğretmenlerin Türkiye’deki aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 111-123.
 • Karagözoğlu, G. (2003, Mayıs). Eğitim sistemimizde öğretmen yetiştirme politikamıza genel bir bakış. VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Sivas, Türkiye.
 • MEB. (2016). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yönerge. 02.03.2016 tarihli 2456947 sayılı Tebliğler Dergisi adresinden 16.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2017). Aday öğretmen yetiştirme programı. http://oygm.meb.gov.tr/www/19072017-tarihinde-atamasi-yapilan-sozlesmeli-aday-ogretmenlerin-yetistirme-programi/icerik/433 adresinden 16.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Miles, B. M. ve Huberman, A. M .(1994). Qualitative data analysis. (2nd ed.). London: Sage Publications.
 • Özen, R. (2005). Öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarının öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 30(136), 68-76.
 • Özer, B. (2008). Öğretmenlerin mesleki gelişimi. A. Hakan (Ed). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. 195-216. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Rosenholtz, S. J. (1985). Policital myth about education reform: Lessons from research on teaching. Phi Delta Kappan, 66(5), 349-355.
 • Sarıkaya, İ., Samancı, O. ve Yılar, Ö. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinin aday ve danışman sınıf öğretmenlerinin görüşleri kapsamında değerlendirilmesi: Bir karma yöntem çalışması. GEFAD/GUJGEF, 37(3), 939-989.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara, 413-425.
 • Varrah, L. J., Thewne, W. S., & Parker, L. (1986). Beginning teachers: Sink or swim? Journal of Teacher Education, 37(1), 30-34.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Zeichner, K. M., & Schulte, A. K. (2001). What we know and don’t know from peer-reviewed research about alternative teacher certification programs. Journal of Teacher Education, 52(4), 266-282.
 • Özcan, M., Özbilen, F. M. & Eranıl, A. K. (2018). An investigation of professional anxiety levels of candidate teachers, International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(31), 495-508.

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 1 - 17, 31.12.2018

Abstract

Bu çalışmada aday öğretmenlerin mesleğe oryantasyonunu sağlamaya yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanılan aday öğretmen yetiştirme sürecinin genel çerçevesi tanımlanarak, sürecin aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Erzurum il merkezindeki resmi okullara atanan ve adaylık sürecini burada geçiren 23 aday öğretmen ve bu amaçla görevlendirilen 10 danışman öğretmen araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri her iki formda da dokuz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda aday ve danışman öğretmenler uygulamada yaşanan aksaklıklara rağmen bu süreci genel olarak önemli ve olumlu bir program olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve Sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(12), 15-28.
 • Akyüz, Y. (2003, Mayıs). Eğitim tarihimizde günümüze kadar öğretmen yetiştirilmesi ve sağlanması ilkeleri, uygulamaları. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Sivas, Türkiye.
 • Ataç, E. (2003). 21. yüzyılda öğretmen eğitimi: Türkiye’de öğretmen eğitiminin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-31.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 1(1). 36-38.
 • Bamberger, M., Rugh, J., & Mabry, L. (2006). Real World evaluation: Working under budget, time, data, and political constraints thousand oaks, CA: Sage Publications.
 • Baştürk, S. (2007, Eylül). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye.
 • Beck, C., & Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81-98.
 • Boz, N., ve Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education For Teching, 32(4), 353-368.
 • Brooks, V., & Sikes, P. (1997). The good mentor guide: Inital teacher education in secondary schools. London: Open University Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E, Akgün, Ö. E., Karadeniz, E. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gökulu, A. (2017). Aday öğretmenlerin Türkiye’deki aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 111-123.
 • Karagözoğlu, G. (2003, Mayıs). Eğitim sistemimizde öğretmen yetiştirme politikamıza genel bir bakış. VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Sivas, Türkiye.
 • MEB. (2016). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yönerge. 02.03.2016 tarihli 2456947 sayılı Tebliğler Dergisi adresinden 16.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2017). Aday öğretmen yetiştirme programı. http://oygm.meb.gov.tr/www/19072017-tarihinde-atamasi-yapilan-sozlesmeli-aday-ogretmenlerin-yetistirme-programi/icerik/433 adresinden 16.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Miles, B. M. ve Huberman, A. M .(1994). Qualitative data analysis. (2nd ed.). London: Sage Publications.
 • Özen, R. (2005). Öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarının öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 30(136), 68-76.
 • Özer, B. (2008). Öğretmenlerin mesleki gelişimi. A. Hakan (Ed). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. 195-216. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Rosenholtz, S. J. (1985). Policital myth about education reform: Lessons from research on teaching. Phi Delta Kappan, 66(5), 349-355.
 • Sarıkaya, İ., Samancı, O. ve Yılar, Ö. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinin aday ve danışman sınıf öğretmenlerinin görüşleri kapsamında değerlendirilmesi: Bir karma yöntem çalışması. GEFAD/GUJGEF, 37(3), 939-989.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara, 413-425.
 • Varrah, L. J., Thewne, W. S., & Parker, L. (1986). Beginning teachers: Sink or swim? Journal of Teacher Education, 37(1), 30-34.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Zeichner, K. M., & Schulte, A. K. (2001). What we know and don’t know from peer-reviewed research about alternative teacher certification programs. Journal of Teacher Education, 52(4), 266-282.
 • Özcan, M., Özbilen, F. M. & Eranıl, A. K. (2018). An investigation of professional anxiety levels of candidate teachers, International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(31), 495-508.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Fevzi DURSUN This is me


Emin Tamer YENEN (Primary Author)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2359-3518
Türkiye


Ayhan BULUT
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6482-8032
Türkiye

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { mamulebd479525, journal = {Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9319}, address = {Kızılay Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. Fevzi Çakmak 2 Sok. 37/1 Çankaya/Ankara}, publisher = {Maarif Mektepleri}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Dursun, Fevzi and Yenen, Emin Tamer and Bulut, Ayhan} }
APA Dursun, F. , Yenen, E. T. & Bulut, A. (2018). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mamulebd/issue/41955/479525
MLA Dursun, F. , Yenen, E. T. , Bulut, A. "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri" . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2018 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mamulebd/issue/41955/479525>
Chicago Dursun, F. , Yenen, E. T. , Bulut, A. "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri". Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2018 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri AU - Fevzi Dursun , Emin Tamer Yenen , Ayhan Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 2 IS - 2 SN - -2619-9319 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Maarif Mektepleri-International Journal of Educational Sciences Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri %A Fevzi Dursun , Emin Tamer Yenen , Ayhan Bulut %T Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri %D 2018 %J Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2619-9319 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Dursun, Fevzi , Yenen, Emin Tamer , Bulut, Ayhan . "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri". Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 / 2 (December 2018): 1-17 .
AMA Dursun F. , Yenen E. T. , Bulut A. Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri. Yayın İlkeleri. 2018; 2(2): 1-17.
Vancouver Dursun F. , Yenen E. T. , Bulut A. Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 2(2): 1-17.
IEEE F. Dursun , E. T. Yenen and A. Bulut , "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri", Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 1-17, Dec. 2019