Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde yer alan su ürünleri üretim tesislerinin kapasite analizi

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 32 - 38, 31.12.2019

Abstract

Akdeniz Bölgesi ülkemizin toplam üretimindeki tesis sayısı açısından yüzde % 17’si ne, üretim kapasitesi bakımından ise ancak % 8,5 ine denk gelmektedir. Akdeniz’deki uzun sahil şeridini düşündüğümüzde bu üretim rakamının oldukça düşük olduğu söylenebilir. Bu çalışmada Akdeniz Bölgesinde yer alan balık üretim tesisleri analiz edilerek, gelecekte yapılacak planlama ve yatırım faaliyetleri için yetkili otoriteler ve yatırımcılara bir karar destek sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun için tesislerin 2019 yılına ait üretim kapasitesi istatistikleri dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde ve karar destek sistemi oluşturmada veri madenciliği yöntemlerin den “Random tree” algoritması kullanılmıştır. Bölgede ağ kafes (% 31,28), beton havuz (% 60,81), toprak havuzlarda (% 5,26), gölet alanı (% 1,46), kapalı devre (% 0,29) ve tanklarda (%0,88) üretim yapan toplam 342 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin sayıca ve kapasite olarak sırası ile % 87,42 ve % 59,66 kısmını alabalık tesislerinin oluşturduğu, kapasite olarak bunu % 30.99 luk payla çipura-levrek tesislerinin sağladığı görülmektedir. Bölgede en fazla beton havuzun Antalya ilinde, en fazla ağ kafesin ise Isparta ilinde olduğu görülmüştür. Beton havuzlarda üretim yapan tesislerin tamamı alabalık tesisi olup, bu tesislerin % 66,45 inin üretim kapasitesinin 23 bin kg ın altındadır. Toprak havuzlarda üretim kapasitesi 8750 kg ile 140 bin kg arasında bulunan tesislerde Alabalık (7 adet) ve çipura (2 adet) yetiştirilmekte, 140 bin kg ile 350 bin kg arasında Karabalık (2 adet), Akvaryum (1 adet) ve Levrek (1 adet) üretimi yapılmaktadır. Gölet alanlarda üretim yapan Alabalık tesislerinden 1 tanesinin üretim kapasitesinin 24 bin kg az, diğerinin ise 36 bin ton ile 59 bin ton arasındadır. Gölet alanda üretim yapan 2 adet sazan işletmesinin kapasitesinin 24 bin ile 36 bin kg arasında olduğu ve 1 adet akvaryum balıkları üretimi yapan işletmenin ise kapasitesinin 59 bin tondan fazla olduğu görülmektedir. Bölgede ağ kafeslerde Alabalık, yayın, çipura ve levrek üretimi yapılmaktadır. Ağ kafeslerde üretim yapan tesislerden kapasiteleri 550 bin kg altında bulunan 85 tesisten 1 tanesi hariç (yayın üretimi) geriye kalanı alabalık üretmektedir. Ağ kafeslerde üretim kapasitesi 675 bin kg ile 925 bin kg arasında 6 tesisin tamamında alabalık üretilmektedir. Kapasitesi 975 bin kg ile 1950 bin kg arasında 3 tesiste Çipura ve levrek üretimi yapılmakta, yine kapasitesi 1950 nin kg ile 2500 bin kg arasında bulunan 3 tesiste daha çipura levrek üretimi yapılmaktadır. Sonuç itibari ile özelikle Akdeniz Bölgesinin doğusunda ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması sadece bu bölgelere destek sağlamanın ötesinde ülkemiz su ürünleri üretim rakamlarının katlanarak büyümesine imkân oluşturacaktır.

References

 • Anonim. (2018). Yetiştiricilik-Türkiye’de balık çiftlikleri. Erişim Tarihi: 02.12.2019 https://tr.boell.org/tr/2017/06/07/
 • BSGM. (2019). Su Ürünleri Yetiştiricilik tesisleri. Erişim Tarihi: 02.12.2019 https://www.tarimorman.gov.tr/ BSGM/Belgeler/ İçerikler / Su-Urunleri-Tesisleri- 2019.pdf
 • Can, M. F. & Demirci, A. (2012). Fisheries management in Turkey. International Journal of Aquaculture, 2(8): 48-58.
 • Çavdar, Y. (2009). Su ürünleri yetiştiriciliğinde desteklemeler. Aquaculture Studies, 9(1): 13-14.
 • Demir, O. (2011). Türkiye su ürünleri yetiştiriciliği ve yem sektörüne genel bakış. II. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7 (1): 39-49.
 • Doğan, K. (1997). Su ürünleri sektörü Türk ekonomisinin neresinde. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi (SÜMDER), (1): 15-20.
 • Emiroğlu, D. İ., Tolon, M. T., Günay, D. B. & Yapıcı, S. N. (2019). Türkiye balık yem sanayisinin gelişimi. Su Ürünleri Dergisi, 36(1): 75-80.
 • Ermiş, U. B. (2008). AB ortak balıkçılık politikası kapsamında ortak piyasa düzeni ve Türkiye’ nin durumu. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı AB Uzmanlık Tezi. 142 s.
 • Erün, G. (2010). Türkiye ile AB, gıda ve canlı hayvan sektörü dış ticaretinde endüstri içi ticaret analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1): 71-78.
 • FAO. (2018). Dünyada balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin durumu. Roma, 26 pp.
 • Gezmen, S., Şimşek, E. & Demirci, A. (2015). İskenderun Bölgesel Perakende Balık Ticareti Dinamiklerinin Değerlendirilmesi. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1(1): 33-44.
 • Güney, C. & Aydın, H. (2016). Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi. Journal of International SocialResearch, 9(44): 1095-1105.
 • Kotthoff, L., Thornton, C., Hoos, H. H., Hutter, F. & Leyton-Brown, K. (2017). Auto-WEKA 2.0: Automatic model selection and hyperparameter optimization in WEKA. The Journal of Machine Learning Research, 18(1): 826-830.
 • Şimşek, E. & Can, M. F. (2019). Ege bölgesi su ürünleri üretim tesislerinin analizi. V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019) Adana, Turkey, Proceedings Book, 512-526.
 • TUİK, (2018). Su ürünleri istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim Tarihi: 02.12.2019 http://tuik.gov.tr/
 • Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkağaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L. & Başçınar, N. (2010). Türkiye’de sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği. TMMOB Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı 2: 767-789.

The capacity analysis of aquaculture production facilities from the Mediterranean region of Turkey

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 32 - 38, 31.12.2019

Abstract

The Mediterranean Region of Turkey covers 17 % of the total number of aquaculture facilities and has only 8.5% total production capacity of the country. Considering the long coastline of Turkey in the Mediterranean, it can be said that this production figure is very low. In this study, therefore, fish production facilities in the Mediterranean Region of Turkey were analyzed and a decision support system was developed for the competent authorities and investors for future planning and investment activities. For these purposes, the production capacity statistics of the facilities for the year 2019 were taken into consideration. The random tree algorithm, which is one of the data mining methods, was used in data analysis and to set a decision support system. In the region, there is a total of 342 facilities engaged in aquaculture production in cages (31.28%), concrete ponds (60.81%), earth pools (5%), pond area (1.46%), closed-circuit (0.29%), and tanks (0.88%). It is seen that trout facilities constitute 87.42% and 59.66% of these facilities in number and capacity, respectively. The sea bream and sea bass facilities contribute to this capacity with 30.99 %. It was observed that the most concrete pond in the region was in Antalya province and the most cage was in Isparta province. All of the facilities that make production in concrete ponds are trout and 66.45% of these facilities are below 23 thousand kg of production capacity. They are 7 trout and 2 sea bream soil pond facilities having production capacity between 8750 kg and 140 thousand kg, and 2 African catfish,1 aquarium and 1 sea bass soil pond facilities having production capacity between 140 -350 thousand kg in the region. The production capacity of one of the trout facilities producing in pond areas is 24 thousand kg less and the other one is between 36 thousand tons and 59 thousand tons. It is seen that the capacity of 2 carp facilities producing in the pond area is between 24 thousand and 36 thousand kg and the capacity of 1 aquarium fish production is more than 59 thousand tons. Trout, catfish, sea bream and sea bass are produced in cages in the region. Of the 85 plants with a capacity of less than 550,000 kg, the rest of the plants producing trusses in trusses produce trout, except for one (catfish production). Trout are produced in all 6 facilities between 675 thousand kg and 925 thousand kg in cages. Sea bream and sea bass production are carried out in 3 plants with a capacity between 975 thousand kg and 1950 thousand kg, and sea bream are produced in 3 plants with a capacity between 1950 and 2500 thousand kg. As a result, the expansion of fish farming in cages, especially in the eastern part of the Mediterranean Region, will not only provide support to these regions but will also allow the fisheries production of our country to grow exponentially.


References

 • Anonim. (2018). Yetiştiricilik-Türkiye’de balık çiftlikleri. Erişim Tarihi: 02.12.2019 https://tr.boell.org/tr/2017/06/07/
 • BSGM. (2019). Su Ürünleri Yetiştiricilik tesisleri. Erişim Tarihi: 02.12.2019 https://www.tarimorman.gov.tr/ BSGM/Belgeler/ İçerikler / Su-Urunleri-Tesisleri- 2019.pdf
 • Can, M. F. & Demirci, A. (2012). Fisheries management in Turkey. International Journal of Aquaculture, 2(8): 48-58.
 • Çavdar, Y. (2009). Su ürünleri yetiştiriciliğinde desteklemeler. Aquaculture Studies, 9(1): 13-14.
 • Demir, O. (2011). Türkiye su ürünleri yetiştiriciliği ve yem sektörüne genel bakış. II. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7 (1): 39-49.
 • Doğan, K. (1997). Su ürünleri sektörü Türk ekonomisinin neresinde. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi (SÜMDER), (1): 15-20.
 • Emiroğlu, D. İ., Tolon, M. T., Günay, D. B. & Yapıcı, S. N. (2019). Türkiye balık yem sanayisinin gelişimi. Su Ürünleri Dergisi, 36(1): 75-80.
 • Ermiş, U. B. (2008). AB ortak balıkçılık politikası kapsamında ortak piyasa düzeni ve Türkiye’ nin durumu. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı AB Uzmanlık Tezi. 142 s.
 • Erün, G. (2010). Türkiye ile AB, gıda ve canlı hayvan sektörü dış ticaretinde endüstri içi ticaret analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1): 71-78.
 • FAO. (2018). Dünyada balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin durumu. Roma, 26 pp.
 • Gezmen, S., Şimşek, E. & Demirci, A. (2015). İskenderun Bölgesel Perakende Balık Ticareti Dinamiklerinin Değerlendirilmesi. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1(1): 33-44.
 • Güney, C. & Aydın, H. (2016). Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi. Journal of International SocialResearch, 9(44): 1095-1105.
 • Kotthoff, L., Thornton, C., Hoos, H. H., Hutter, F. & Leyton-Brown, K. (2017). Auto-WEKA 2.0: Automatic model selection and hyperparameter optimization in WEKA. The Journal of Machine Learning Research, 18(1): 826-830.
 • Şimşek, E. & Can, M. F. (2019). Ege bölgesi su ürünleri üretim tesislerinin analizi. V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019) Adana, Turkey, Proceedings Book, 512-526.
 • TUİK, (2018). Su ürünleri istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim Tarihi: 02.12.2019 http://tuik.gov.tr/
 • Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkağaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L. & Başçınar, N. (2010). Türkiye’de sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği. TMMOB Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı 2: 767-789.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Environmental Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Aydın DEMİRCİ> (Primary Author)
ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-7168-9904
Türkiye


Mehmet Fatih CAN>
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3866-2419
Türkiye


Özkan AKAR>
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8126-2883
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Application Date December 4, 2019
Acceptance Date December 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Demirci, A. , Can, M. F. & Akar, Ö. (2019). Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde yer alan su ürünleri üretim tesislerinin kapasite analizi . Marine and Life Sciences , 1 (1) , 32-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/marlife/issue/51406/655153

Flag Counter