PDF EndNote BibTex RIS Cite

INVESTIGATION THE EFFECT OF QUEBRACHO ON ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF PYRITE BY USING CYCLIC VOLTAMMETRY (CV) AND ON THE FLOTATION OF PYRITE

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 2 - 12, 01.08.2012

Abstract

This study, it was aimed to investigate the effects organic depressant quebracho on the interaction of these with pyrite from Artvin-Murgul ore deposit by using cyclic voltammetry (CV) and on the flotation of pyrite in collectorless medium. Firstly electrochemical behaviour of pyrite was studied under different conditions and redox reactions were estimated using cyclic voltammetry. Then flotation experiments were conducted to investigate the effects of redox compounds formed on pyrite. Recoveries were very low under reducing conditions while they significantly increased above 200 mV potential. The experiments carried out at medium and alkaline conditions indicated that the highest flotation recoveries were obtained at pH 6.97 and at medium and high potentials.elemental sulphur resulting from pyrite oxidation and lower recoveries at reducing potentials were the reduction of S0 to hydrophilic compounds. The studies carried out by using organic reagent quebracho proposed that these reagent reduced the recovery considerably in the absence of DTPI as a result of physical and/or chemical adsorption rather then electrochemical mechanisms

KUEBRANIN VOLTAMETRİ TEKNİĞİ İLE PİRİTİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞINA VE FLOTASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 2 - 12, 01.08.2012

Abstract

Bu çalışmada, Artvin-Murgul cevher yatağından alınan pirit örneğinin toplayıcısız ortamda Kuebra (quebracho) ile etkileşiminin, dönüşümlü voltametri deneyleri ile aydınlatılması ve farklı potansiyellerde bu reaktifin pirit flotasyonuna etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Öncelikle pirit örneklerinin dönüşümlü voltmetre (CV) yöntemini kullanarak, farklı koşullarda piritin elektrokimyasal davranışı incelenmiş, mineral yüzeyinde gerçekleşen redoks tepkimeleri tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında belirlenen potansiyel değerlerinde, yüzeyde oluşan redoks bileşiklerinin piritin yüzebilirliğine etkisinin belirlenmesi amacıyla flotasyon deneyleri yapılmıştır. Genel olarak indirgen potansiyellerde düşük verim elde edilirken 200 mV’un üzerinde ise verimde önemli bir artış olduğu gözlenmiştir. Nötr ve alkali ortamda farklı pH değerlerinde yapılan flotasyon deneyleri sonucunda en iyi verim değerlerine pH 6.97’de orta
ve yükseltgen potansiyellerde ulaşılmıştır. Pirit oksidasyonu sonucu açığa çıkan elementer kükürdün potansiyelin artışı ile
verimi artırdığı ve düşük potansiyellerde ise Sº’ün hidrofilik bileşenlere indirgenerek yüzeyde oluşan metal hidroksitlerle
birlikte verimi düşürdüğü tahmin edilmiştir. Organik reaktif olarak kuebranın kollektörsüz flotasyonda pirit verimini önemli
ölçüde düşürmesinin ise elektrokimyasal mekanizmadan çok kimyasal ve/veya fiziksel adsorpsiyondan kaynaklanabileceği
öngörülmektedir.

Details

Other ID JA64GM52AG
Journal Section Research Article
Authors

Kemal ŞAHBUDAKA This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 3

Cite

APA Şahbudaka, K. (2012). KUEBRANIN VOLTAMETRİ TEKNİĞİ İLE PİRİTİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞINA VE FLOTASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (3) , 2-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34043/376776