PDF EndNote BibTex RIS Cite

FARMERS’ PERCEPTION ON AGRO – TOURISM IN ADIYAMAN PROVINCE

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 13, 01.02.2015

Abstract

Agro-tourism is a conception, which is used in order to define tourism activities held in rural areas. Adıyaman, chosen as the research field, is thought to have not only in the terms of cultural tourism but also a great potential and importance due to its geographical location and agricultural features. In this study, putting forward the farmers’ perceptions to agro- tourism potential and farmers who make agricultural production in Adıyaman has been purposed. In this purpose, Adıyaman’s agrotourism (current situation) has been determined by examining the subsidiary data first. In order to determine the farmers’ perception on agro-tourism, the main purpose of the study, the scale that Kuneasekaran, Ramachandran, Yacob and Shuib (2011) built up, has been used. The survey form which was built up in this context has been applied to face to face to 132 people from 33 villages in Adıyaman. Factor analysis, arithmetic mean and standard deviation of varieties in scale have been determined by analyzing the obtained data via SPSS software. At the end of the research it is determined that Farmers perceive that the agro- tourism will be useful for economic and social-cultural profoundly and this kind of tourism will not affect the environment in a negative physical way

ADIYAMAN İLİNDE ÇİFTÇİLERİN TARIM TURİZMİ ÜZERİNE ALGILAMALARI

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 13, 01.02.2015

Abstract

Tarım turizmi, kırsal alanlarda yapılan çeşitli turizm faaliyetlerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Araştırma alanı olarak seçilen Adıyaman’ın, yalnızca kültür turizmi açısından değil, aynı zamanda coğrafi konumu ve taşıdığı tarımsal özellikler nedeniyle tarım turizmi yönünden de büyük bir potansiyele ve öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Adıyaman ilinin tarım turizm potansiyelini ve tarımsal üretim yapan çiftçilerin tarım turizmine yönelik algılamalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle ikincil veriler incelenerek Adıyaman’ın tarım turizmi potansiyeli (mevcut durum) saptanmıştır. Araştırmanın temel amacı olan çiftçilerin tarım turizmine yönelik algılamaları belirlemek için ise, Kunasekaran, Ramachandran, Yacob ve Shuib (2011)’in geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. Bu bağlamda geliştirilen anket formu, Adıyaman ili ve ilçelerine bağlı 33 köyde 132 kişiyle yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilerek ölçekteki değişkenlerin faktör analizi, aritmetik ortalama ve standart sapmaları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda çiftçilerin tarım turizminin kendilerine önemli derecede ekonomik ve sosyokültürel faydalarının olacağını ve bu turizm türünün çevreye herhangi olumsuz fiziksel bir etkisinin olmayacağını algıladıkları tespit edilmiştir

Details

Other ID JA33HM79VF
Journal Section Research Article
Authors

İsmail UKAVA This is me


Burçin Cevdet ÇETİNSÖZB This is me

Publication Date February 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Ukava, İ. & Çetinsözb, B. C. (2015). ADIYAMAN İLİNDE ÇİFTÇİLERİN TARIM TURİZMİ ÜZERİNE ALGILAMALARI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 4 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34070/377059