PDF EndNote BibTex RIS Cite

VALIDITY AND RELIABILITY OF SATISFACTION SCALE FOR STUDENTS STUDYING INFORMATION TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL SCHOOLS

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 7, 01.02.2015

Abstract

The purpose of this study is to develop and validate satisfaction scale for students studying in the field of information technology in vocational high schools. The results of this scale can be used to determine to what extent students are satisfied with school work. After a literature review, an instrument with 48 questions is created. Each question is in the form of Likert Scale with five options. Subject matter experts are reviewed the questions. A pilot testing with the instrument conducted with 50 vocational high school students. Based on the results from pilot testing and expert recommendations, we have made some changes. 385 students, studying in the field of information technology, completed the satisfaction scale. After validity and reliability analysis, the final instrument consists of 31 questions. According to factor analysis five sub-factors have emerged; these are: satisfaction regarding handling for classes, satisfaction regarding school administration and guidance, satisfaction regarding text, satisfaction regarding visual learning materials, and satisfaction regarding computer labs and hardware. The internal consistency coefficient of 0.89 was obtained. In sub-factors, this coefficient varies between 0.69 and 0.86

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DOYUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 7, 01.02.2015

Abstract

Bu araştırmada mesleki liselerde bilişim teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilerinin, verilen eğitimden ne ölçüde memnun olduklarını ve doyumlarının ne düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. 48 maddeden oluşan beşli Likert tipinde bir ölçek oluşturulmuş ve uzmanların değerlendirilmesine sunulmuştur. 50 meslek lisesi öğrencisi pilot uygulama kapsamında ölçeği doldurmuşlardır. Pilot uygulamanın sonuçları ve uzmanların önerileri gereğince ölçek üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Ölçeğin düzenlenmiş hali Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören 385 öğrenciye uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi ve geçerlik çalışmaları sonucunda 31 sorudan oluşan ve beş alt faktörü olan bir ölçek ortaya çıkmıştır. Belirlenen faktörler: bölüm ve derslerin işlenişi ile ilgili doyum, okul yönetimi ve rehberlik çalışmaları ile ilgili doyum, ders modülleri ile ilgili doyum, görsel eğitim videoları ile ilgili doyum ve laboratuvar alt yapısı ile ilgili doyum olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.89 olarak elde edilmiştir. Alt boyutlarda ise bu katsayı 0.69 ile 0.86 arasında değişmektedir

Details

Other ID JA77PK75EJ
Journal Section Research Article
Authors

Altan ÖZTABAN This is me


Ahmet F SATICI This is me

Publication Date February 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Öztaban, A. & Satıcı, A. F. (2015). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DOYUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 4 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34070/377062