PDF EndNote BibTex RIS Cite

Situational Aspects of Poverty: A Inventional Studying Intended The Researchs

Year 2015, Volume: 4 Issue: 2, 84 - 97, 01.09.2015

Abstract

Situational Aspects of Poverty; By the United Nations, a reasonable standard of living and other civil, cultural, economic, political and social rights without the resources needed to be utilized, capabilities of, of the options, security and power continuous or characterized by chronic deprivation is defined as a human condition. It has been targeted to be determined with this studying the evaluating of opinions regarding the possible situational dimension of poverty in the university that researches work and the considerations related to which ways the scientific productivity will be affected in case of this poverty is removed. The data has been collected by sending questionnaire with e-mail to the researchers all of faculties of three universities that is chosen by using the convenience sampling method between 03.04.2015 and 24.05.2015. The questionnaire has been sent to 918 researchers, those 280 questionnaire forms have been responded by participants In consequences of studying , ıt has been presented that the researches, working in the university that is made
questionnaire, opined in the direction of there is situational dimension of poverty in their universities and the scientific
productivity will increase in case of the situational poverty is enhanced.

Yoksulluğun Durumsal Boyutu: Araştırma Görevlilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

Year 2015, Volume: 4 Issue: 2, 84 - 97, 01.09.2015

Abstract

Yoksulluğun durumsal boyutu; Birleşmiş Milletler tarafından, makul bir yaşam standardı ve diğer medeni, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal haklardan faydalanılması için gereken kaynaklardan, yapabilirliklerden, seçeneklerden, güvenlikten ve güçten sürekli ya da kronik olarak yoksun kalma ile karakterize bir insani durum olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma ile araştırma görevlilerinin görev yaptıkları üniversitelerde var olabilecek yoksulluğun durumsal boyutu üzerine görüşlerinin değerlendirilmesi ve bu yoksulluğun giderilmesi halinde bilimsel üretkenliklerinin ne yönde etkileneceği konusundaki düşüncelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Veriler, 03.04.2015 ile 24.05.2015 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen üç üniversitenin tüm fakültelerinin araştırma görevlilerine mail yolu ile anket gönderilmesi sureti ile toplanmıştır. 918 araştırma görevlisine anket formu gönderilmiş, bunlardan 280 anket formu katılımcılar tarafından cevaplanmıştır Çalışma sonucunda, anket yapılan üniversitelerde görev yapan araştırma görevlilerinin yoksulluğun durumsal boyutunun
kendi üniversitelerinde var olduğu ve durumsal yoksulluğun iyileştirilmesi halinde bilimsel anlamda üretkenliklerinin
artacağı yönünde görüş belirttikleri ortaya konulmuştur

Details

Other ID JA66RD29PV
Journal Section Research Article
Authors

Derya KUTLU This is me


Figen Arslan KOÇKAYAᵇ This is me


Pınar Şahbaz CANÖNDE This is me

Publication Date September 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Kutlu, D. , Koçkayaᵇ, F. A. & Canönde, P. Ş. (2015). Yoksulluğun Durumsal Boyutu: Araştırma Görevlilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 4 (2) , 84-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34071/377078