PDF EndNote BibTex RIS Cite

Influences of Designs with Golden Ratio on Human Perception

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

The golden ratio had been used since the beginning of the history by many artists. The investigators had indicated that the
golden ratio was not used only in artworks but also in lots of living organism structures in nature already. In the case of
investigate of human body alone, it can be seen that lots of organs of human body have golden ratio. The golden ratio has
been used in designs by artists like used before. While geometric shapes, patterns have been designing according to golden
ratio, the producing of the industrial designs also has the same ratio. The main subject of this paper is that the cause of
fame of the golden ratio which is coming from the beginning of history. Does the golden ratio have won to natural view to
the designs? In paper the awareness of golden ratio and preference of designs which have various lines, shapes and
pictures to others will be tested by survey. In this survey, the designs which have golden ratio and other designs present to
people assessment, preference ratios were evaluated and indicated by graphs. And also the ideas of people, join the survey,
were taken and classified. The survey has visual designs, lines, shapes and pictures etc.. The data was evaluated by
statistical methods and also the other opinions and ideas were added to the paper conclusion.

Altın Oran Kullanılan Tasarımların İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

Tarih boyunca birçok sanatçı eserlerinde altın oranı kullanmıştır. Altın oranın sadece sanat eserlerinde değil, aynı zamanda
doğada birçok canlının yapısında doğal olarak bulunduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Sadece insan yapısı
incelendiğinde, insana ait birçok organın altın orana uygun bir tasarıma sahip olduğu görülmektedir. Tarih boyunca olduğu
gibi günümüz tasarımcıları da altın oran olarak adlandırılan bu sayısal sabiti eserlerinde kullanmaktadır. Geometrik şekiller,
desenler bu sabite göre tasarlanırken ortaya çıkarılan endüstriyel ürünlerin tasarımlarında da, bu oran tasarım içine
yerleştirilmektedir. Bu çalışmada, tarihin başlangıcından bugüne kadar altın oranın bu kadar değerli olmasının nedeni
araştırılmıştır. Burada altın oranın tasarıma doğal bir görünüş kazandırıp kazandırmadığı incelenmiştir. Araştırma altın oran
kavramının bilinirliği, altın oran kullanılarak tasarlanan çeşitli çizgi, şekil, resim ve tasarımların sıradan olanlara kıyasla tercih
edilme durumları bir anket vasıtasıyla test edilmiştir. Altın oran kullanılan çeşitli tasarımlar, bu sabit kullanmadan yapılmış
benzer tasarımlarla beraber insanların tercihine sunulmuş ve tercih edilme oranları değerlendirilmiştir. Ayrıca tercihler
hakkında deneklerin görüşleri de alınmış ve elde edilen sonuçlar sınıflandırılarak grafikler yardımıyla ortaya konmuştur. Elde
edilen sayısal veriler istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmiş, görüş ve öneriler ayrıca çalışma sonuçları içerisinde
gösterilmiştir.

Details

Other ID JA83CB77AK
Journal Section Research Article
Authors

Ertan Yesari HASTÜRK This is me


Murat KADEMLİ This is me

Publication Date March 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Hastürk, E. Y. & Kademli, M. (2017). Altın Oran Kullanılan Tasarımların İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 6 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34074/377095