Year 2018, Volume 20 , Issue 4, Pages 785 - 809 2018-12-30

UFRS 13 SEVİYE 1 VE 2 GİRDİLERİNİN GERÇEĞE UYGUNLUĞU: ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Soner GÖKTEN [1]Kuramsal olarak, piyasa etkinliği azaldıkça fiyatlama hatası artacak ve bu nedenle piyasa tabanlı girdilere dayalı olarak ölçülen değerler olması gereken değerlerden farklılaşacaktır. Ancak bu etki, UFRS 13 kapsamında dikkate alınmamıştır. Çünkü gerçeğe uygun değer hiyerarşisiyle hedeflenmekte olan raporlanan tutarların objektiflik düzeyini artırmaktır. Kısaca UFRS 13 piyasaların etkin olduğunu varsaymaktadır. Bu varsayım ise standardın ölçüm sınırlılığını oluşturmaktadır. Dolayısıyla UFRS 13’ün ölçüm metodolojisi, olması gereken değerleri tespit etmeyi amaçlamaz. Esas amaç piyasa katılımcıları tarafından itiraz edilmeyecek ve genel geçer kabul edilecek makul değerlerin tespitidir.Değerleme, fiyatlama hatası, gerçeğe uygun değer
 • Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The leadership quarterly, 16(3), 315-338
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The leadership quarterly, 15(6), 801-823.
 • Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future directions. Annual review of psychology, 60, 421-449.Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of accounting research, 6(2), 159-178.
 • Baykal, E. (2017). Otantik Liderlik ve Pozitif Çıktıları: Pozitif Örgütsel Davranış Bakış Açısı. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 42-64.Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. Journal of accounting research, 6(3), 67-92.
 • Boekhorst, J. A. (2015). The role of authentic leadership in fostering workplace inclusion: A social information processing perspective. Human Resource Management, 54(2), 241-264.
 • Cianci, A. M., Hannah, S. T., Roberts, R. P., & Tsakumis, G. T. (2014). The effects of authentic leadership on followers' ethical decision-making in the face of temptation: An experimental study. The Leadership Quarterly, 25(3), 581-594.
 • Clinton, F. (2015). Looking through the fraud triangle: a review and call for new directions, Meditari Accountancy Research, Vol. 23 Issue: 2, pp.175-196.Cressey, D. (1953), Other People’s Money, Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA.
 • Çiçek, M. (2011). Liderlikte Farklı Bir Yaklaşım: Otantik Liderlik Tarzı ve Transformasyonel Liderlik Biçimi ile Karşılaştırılması.Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(3), 59-71.
 • Ekşili, N. & Alparslan, A. M. (2016). Gündemdeki Liderlik Konuları: Journal of Organizational Behavior Dergisinde Bibliyometrik Bir Analiz (2010-2015). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 274-291.
 • Feltham, G. A., & Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary accounting research, 11(2), 689-731.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. (2005). “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16(3), 343-372.
 • Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6), 1120-1145.
 • Goffee, R. & G. Jones. (2005). Managing Authenticity: The Paradox of Great Leaders, Harvard Business Review, 83(12), 86-94.
 • Gül, H. & Alacalar, A. (2014). Otantik Liderlik ile İzleyicilerin Duygusal Bağlılıkları ve Performansları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 540-550.
 • Güney, S. (2012). Liderlik. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hirst, G., Walumbwa, F., Aryee, S., Butarbutar, I., & Chen, C. J. H. (2016). A multi-level investigation of authentic leadership as an antecedent of helping behavior. Journal of Business Ethics, 139(3), 485-499.
 • Işkın, Y. & Kaygın, E. (2016). Otantik Liderlik Anlayışının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Yabancılaşmayla İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma. Bartın üniversitesi İİBF Dergisi, 7(14), 619-647.
 • Kesken, J. & Ayyıldız, N. A. (2008). Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik. Ege Academic Review, 8(2), 729-754.
 • Kiersch, C. E. & Byrne, Z. S. (2015). Is being authentic being fair? Multilevel examination of authentic leadership, justice, and employee outcomes. Journal of Leadership & Organizational Studies, 22(3), 292-303.
 • Leroy, H., Anseel, F., Gardner, W. L., & Sels, L. (2015). Authentic leadership, authentic followership, basic need satisfaction, and work role performance: A cross-level study. Journal of Management, 41(6), 1677-1697.
 • Lev, (1997). The Boundaries of Financial Reporting and How To Extend Them. Working Paper, New York University.
 • Men, L. R. & Stacks, D. (2014). The effects of authentic leadership on strategic internal communication and employee-organization relationships. Journal of Public Relations Research, 26(4), 301-324.
 • Nartgün, Ş. S., Nartgün, Z., & Arıcı, U. D. (2016). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynakları ile Otantik Liderlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, (2), 1-26.
 • Neider, L. L., & Schriesheim, C. A. (2011). The authentic leadership inventory (ALI): Development and empirical tests. The Leadership Quarterly, 22(6), 1146-1164.
 • Novicevic, M. M., Davis, W., Dorn, F., Buckley, M. R., & Brown, J. A. (2005). Barnard on conflicts of responsibility: Implications for today's perspectives on transformational and authentic leadership. Management Decision, 43(10), 1396-1409.
 • Oh, J., Cho, D., & Lim, D. H. (2018). Authentic leadership and work engagement: the mediating effect of practicing core values. Leadership & Organization Development Journal, 39(2), 276-290.
 • Ohlson, J. A. (1991). The theory of value and earnings, and an introduction to the Ball􀀀Brown analysis. Contemporary Accounting Research, 8(1), 1-19.
 • Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary accounting research, 11(2), 661-687.
 • Okçu, V. & Sabri, A. (2017). Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyon ve Mobbing (Yıldırma) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 5 (2), 63-85.
 • Polat, M. & Arabacı, İ. B. A Brief History of Leadership and Open Leadership. Route Educational and Social Science Journal 2 (1), 207-232.
 • Ramesh, K., & Thiagarajan, R. (1995). Inter-temporal decline in earnings response coefficients. Working Paper, Northwestern University.
 • Rodriguez, R. A., Green, M. T., Sun, Y., & Baggerly‐Hinojosa, B. (2017). Authentic Leadership and Transformational Leadership: An Incremental Approach. Journal of Leadership Studies, 11(1), 20-35.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0003-4213-1976
Author: Soner GÖKTEN (Primary Author)
Institution: Başkent Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

APA GÖKTEN, S . (2018). UFRS 13 SEVİYE 1 VE 2 GİRDİLERİNİN GERÇEĞE UYGUNLUĞU: ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE KURAMSAL BİR TARTIŞMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (4) , 785-809 . DOI: 10.31460/mbdd.460667