Year 2018, Volume 20 , Issue , Pages 923 - 938 2018-12-27

AN ASSESSMENT OF CRITICAL AND THEORETICAL DISCUSSIONS ON INTANGIBLES’ VALUATION AND REPORTING
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE RAPORLANMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL VE KURAMSAL TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Buket ATALAY [1] , Pınar OKAN GÖKTEN [2] , Soner GÖKTEN [3]


Sir David Tweedie, IVSC President and David Herbinet, Global Audit Leader of Mazars respectively state the followings in 2017 Report of Brand Finance: ‘If purchased brands can be put on the balance sheet, however, there is no logic in banning internally generated brands being shown as assets’ and ‘Improved financial reporting on brands and intangibles is essential and with appropriate valuation methodologies’. These expressions are strong criticism to IAS 38. In other words, if the reported value significantly differs from the market value is it is not possible to talk about the meaningfulness of financial reporting. The paradigm which aims reporting based on fair value cannot be fully adopted for intangibles. This situation is also contradictory to the Decision Usefulness Theory. In this study, lack of widely accepted and objective methods in valuation of intangibles will be evaluated and the subject will be examined from the theoretical point of view.

Brand Finance 2017 Raporunda IVSC Başkanı Sir David Tweedie ve Mazars Küresel Denetim Lideri David Herbinet sırasıyla şu ifadeleri kullanmaktadır: ‘İşletme birleşmesi sonucunda satın alınan markalar bilançoda raporlanabiliyorsa, işletme içi yaratılan markaların varlıklar içerisinde raporlanmasının yasaklanmasında herhangi bir mantık yoktur’ ve ‘Markalar ve maddi olmayan duran varlıkların raporlaması konusu uygun değerleme yöntemleri ile yeniden düzenlenmelidir’. Bu ifadeler TMS 38’e yönelik açık ve net bir eleştiridir. Diğer bir deyişle, şayet raporlanan değer piyasa değerinden önemli seviyede farklılaşıyorsa finansal raporların anlamlılığından bahsedebilmek mümkün olmaz. Gerçeğe uygun değere dayalı raporlamayı amaç edinen paradigma, maddi olmayan duran varlıklar için tam olarak benimsenmemektedir. Söz konusu durum, Kararın Faydalılığı Teorisi’ne de aykırılık göstermektedir. Bu çalışmada, maddi olmayan duran varlık değerlemesinde genel kabul görmüş ve objektif yöntemlerin bulunmaması durumu kuramsal açıdan ele alınarak irdelenecektir.

 • Bengü, H. 2009. “Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Marka Değerinin Ölçülmesi ve Tms 38 Göre Muhasebeleştirilerek Mali Tablolara Yansıtılması”, Journal of Commerce, 1, 63.
 • Bloomberght. 2018. www.bloomberght.com.tr, (Erişim Tarihi: 15.06.2018).
 • Brand Finance 2015 Raporu. 2015. http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/globalintangible- finance-tracker-gift-2015 (Erişim Tarihi: 18.06.2018).
 • Brand Finance 2017 Raporu. 2017. http://brandfinance.com/images/upload/gift_report_2017_ bf_version_high_res_version.pdf , (Erişim Tarihi: 18.06.2018).
 • Brand Finance. 2018. www.brandfinance.com, (Erişim Tarihi: 18.06.2018).
 • Deegan, C. ve M. Rankin. 1997. “The Materiality of Environmental İnformation to Users of Annual Reports”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 10(4), 562-583.
 • Fırat, D. ve A. C. Badem. 2008. “Marka Değerleme Yöntemleri ve Marka Değerinin Mali Tablolara Yansıtılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38, 210-219.
 • Kimeli, E. K. 2017. “IFRS Adoption and Capital Markets”, Journal of Finance and Accounting, 5 (1), 19-30.
 • Lev, B. 2000. Intangibles: Management, Measurement, and Reporting, Brookings Institution Press.
 • Mindermann, T. ve G. Brosel. 2009. “Does The Capitalization of Internally Generated Intangible Assets According to IAS 38 Really Provide Useful Information?”, Ekonomia Menedżerska, 7-16.
 • Ordóñez de Pablos, P. 2004. “Measuring and Reporting Structural Capital: Lessons From European Learning Firms”, Journal of Intellectual Capital, 5(4), 629–647.
 • Örten, R., H. Kaval ve A. Karapınar. 2015. Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS): Uygulama ve Yorumları, Genişletilmiş 9. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Perera, D. ve P. Chand. 2015. “Issues In The Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium-Sized Enterprises (SMES)”, Advances in Accounting, 31(1), 165-178.
 • Smalt, W.S. ve J.M. McComb. 2016. “Accounting for Internally Generated Intangible Assets”, International Journal of Accounting and Taxation, 4 (1), 1-15.
 • Son, D. D., N. Marriott ve P. Marriott. 2006. “Users’ Perceptions And Uses of Financial Reports of Small and Medium Companies (Smcs) In Transitional Economies: Qualitative Evidence From Vietnam”, Qualitative Research In Accounting & Management, 3(3), 218-235.
 • Staubus, G. J. 1961. A Theory of Accounting to Investors. Berkeley, University of California Press.
 • Sterling, R. R. 1970. “On Theory Construction and Verification”, The Accounting Review, 45(3), 444-457.
 • Tuğay, O. ve T. Top. 2014. “TMS 38’e Göre Marka Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 222-228.
 • Van Mourik, C. 2014. “The Equity Theories and The IASB Conceptual Framework”, Accounting in Europe”, 11(2), 219-233.
Primary Language tr
Journal Section ANABOLUM
Authors

Author: Buket ATALAY

Author: Pınar OKAN GÖKTEN

Author: Soner GÖKTEN

Dates

Publication Date : December 27, 2018

APA ATALAY, B , OKAN GÖKTEN, P , GÖKTEN, S . (2018). MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE RAPORLANMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL VE KURAMSAL TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 () , 923-938 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbdd/issue/42789/518436