Year 2020, Volume 22 , Issue , Pages 271 - 291 2020-02-25

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞININ KÂR VEYA ZARAR TABLOSU HESAPLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
Comparative Evaluation of Profit or Loss Statement Accounts in terms of Draft Chart of Accounts in Accordance with Financial Reporting Standards and General Communique on Accounting System Application

Cevdet Yiğit ÖZBEK [1] , Cemkut Ahmet BADEM [2]


Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) 25 yıldır yürürlüktedir. Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı ise 2018 yılında yayımlanmış, görüş ve önerilere açılmıştır. Çalışma Taslak’ta yer alan kâr veya zarar tablosu hesaplarının Tebliğ’de yer alan gelir tablosu hesapları ile karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların analiz edilmesini kapsamaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada analiz; hesap grupları, hesaplar, hesap açıklamaları ve hesabın işleyişi başlıkları esas alınarak yürütülmüştür. Sonuçta bazı hesap gruplarında önemli farklılıklar olduğu, bazılarında ise yalnızca isim değişikliği yapıldığı gözlemlenmiştir. Bazı hesap grupları tümüyle kaldırılmış, yeni hesap grupları eklenmiştir. Taslağın mevcut hesap planına göre daha fazla hesap içerdiği, hesap açıklamalarının genel olarak daha ayrıntılandırıldığı gözlemlenmiştir. MSUGT’nde özellikle gelir tablosu hesaplarına ilişkin “hesabın işleyişi” başlıklarının ya çok detaysız olduğu ya da hiç olmadığı dikkati çekerken Taslak’ta bu başlıklar dönem sonu uygulamaları da eklenerek genişletilmiş ya da olmayan başlık eklenmiştir.

General Communique on Accounting System Application driving the accounting transactions in Turkey has been in force for 25 years. Task of Chart of Accounts in Accordance with Financial Reporting Standards was published in 2018 and then, it was opened to opinions and suggestions. This Study covers the comparative analyze of the similarities and the differences of profit or loss statement accounts of Task and the income statements accounts of Communique. In the research, the qualitative research method was preferred by focusing account groups, accounts, account explanations, and accounting process. As a result, it has been observed that in some account groups there has been significant differences and in some of them only the titles has been changed. Moreover, some account groups have been completely removed and new account groups had been added. It has been also observed that Task includes more accounts and detailed statements compared to the current account plans. Especially, it has been seen that the statements related to “accounting process” titles of the income statements in General Communique on Accounting System Application are insufficient or absent whereas these titles has been expanded by adding year-end accounts or new titles in Task.

 • Akdoğan, N. ve O. Sevilengül. 2007. “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, Mali Çözüm, 84 (Kasım-Aralık).archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/84malicozum/02%20nalanakdogan.pdf
 • Akdoğan, N. ve B. Sultanoğlu. 2018. “Kar tanımının muhasebe kuramındaki Gelişimi ve Günümüzde Finansal Raporlardaki Sunumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(Özel Sayı).
 • Altıntaş, A.T. 2011. “Uluslararası Muhasebe ve Türkiye’de Muhasebe Hukuku”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1. dergipark.gov.tr/download/article-file/100755
 • Arıkan, Y. 1996. “Uluslararası Muhasebe Standartları Türkiye Uygulaması”, Mali Çözüm, 36 (Mayıs-Haziran). https://issuu.com/istanbulsmmmodasi/docs/malicozum36?e=25078185/58370305
 • Doğan, A. 2017. “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile TMS/TFRS Karşılaştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4). isader.org/2017/vol.9_issue.4_article40_full_text.pdf, DOI: 10.20491/isader.2017.357
 • Doğan, A. 2018. “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile VUK/MSUGT Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 80. DOI: 10.25095/mufad.465915 dergipark.org.tr/tr/download/article-file/545689
 • Duverger, M. 1973. Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Gençoğlu Gücenme, Ü. 2017. “Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması”, Muhasebe Finansman Dergisi, 76 (Ekim). dergipark.org.tr/tr/download/article-file/433015
 • Gökçen, G. ve B. Ataman. 2018.“TFRS ve BOBİ TFRS’ye Göre Düzenlenen Finansal Tabloların Karşılaştırılması”, 3rd International Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium, October 1-4, Trakya University. https://www.trakya.edu.tr/print/news/3rd-international-trakya-accounting-finance-and-auditing-symposium
 • Gökçen, G., E. Öztürk ve Ö.F. Güleç. 2018. “BOBİ FRS ve TFRS’nin Finansal Raporlara Etkileri Açısından Karşılaştırılması”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2). acikerisim.kirklareli.edu.tr
 • Gürol, B. ve N. Akdoğan. 2016. “Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerden Seçilen Bankaların Finansal Tablolarında Sunulan Muhasebe Politikalarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi,” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(4).
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) (2018a), TMS/TFRS 2019 Seti. www.kgk.gov.tr https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/9182/TMS/TFRS-2019-Seti
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) (2018b), Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı. www.kgk.gov.tr http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/EK2_Finansal%20Raporlama%20Standartlar%C4%B1na%20Uygun%20Hesap%20Plan%C4%B1%20Tasla%C4%9F%C4%B1.pdf
 • Kıymetli Şen, İ. ve M. Özbirecikli. 2018. “BOBİ FRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı, (Nisan). dergipark.org.tr/tr/download/article-file/460024
 • Özbek, C.Y. 2019. “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Maliyet Hesapları Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, (Ağustos).
 • Özkan, M. Ve S. Terzi. 2012. “Finansal Raporlama Açısından Marka Değerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi”, Öneri, 10 (38). dergipark.gov.tr/download/article-file/165713
 • TÜRMOB, Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı, TÜRMOB Yayınları, Ankara.
 • Yücel, G. (2012), ““GelirTablosu” İfadesi Kesinlikle Değiştirilmelidir”, Göksel Yücel Blog, Yazı tarihi 8 Ağustos 2012.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0002-5554-8124
Author: Cevdet Yiğit ÖZBEK (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5691-5742
Author: Cemkut Ahmet BADEM
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 25, 2020

APA ÖZBEK, C , BADEM, C . (2020). MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞININ KÂR VEYA ZARAR TABLOSU HESAPLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 () , 271-291 . DOI: 10.31460/mbdd.646556