Year 2020, Volume 22 , Issue , Pages 292 - 318 2020-02-25

FİNANSAL BAŞARISIZLIK DURUMUNUN ÖNGÖRÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ BİLGİLERİNİN ROLÜ

Gülşen ÇAVUŞ [1] , Ayşe Banu BAŞAR [2]


Çalışmanın amacı, BİST İmalat sektöründe yer alan 178 işletmenin 2018 yılındaki finansal başarısızlığını öngörmede nakit akış oranlarının açıklayıcı bir güce sahip olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada işletmelerin nakit akış oranları aracılığıyla finansal başarısızlık durumunun öngörülmesinde ikili lojistik regresyon analizi kullanılmaktadır. Lojistik regresyon modelinin bağımlı değişkeni finansal başarısızlıktır. 2018 yılına ait finansal açıdan başarılı ve başarısız işletmelerin belirlenmesinde Altman Z-Skoru kullanılmıştır. Modelin bağımsız değişkenleri olarak ise işletmenin 2017, 2016 ve 2015 yıllarına ait nakit akış oranları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda işletmelerin finansal başarısızlığını öngörmede nakit akış oranlarının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Finansal Başarı, Finansal Başarısızlık, Lojistik Regresyon Analizi, Nakit Akışları
 • Aktaş, R., (1991), Endüstri İşletmeleri İçin Mali Başarısızlık Tahmini Çok Boyutlu Model Uygulaması, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi
 • Altman, E. I., (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, Vol. 23, No. 4 (Sep., 1968), pp. 589-609
 • Balcaen, S., Ooghe, S., (2004), 35 years of studies on business failure: an overview of the classical statistical methodologies and their related problems, Working paper, Faculteıt Economıe En Bedrıjfskunde
 • Boentoro, D. O. Corporate Faılure Predıctıon: A Study Of Publıc Lısted Companıes In Indonesıa Stock Exchange (Idx), Faculty of Economics Atma Jaya Yogyakarta Babarsari Street Number, s. 43-44
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Bölüm 2
 • Casey, C. ve Bartczak, N.; (1985), Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions, Journal of Accounting Research, Vol. 23, No. 1, s. 384-401
 • Deakın, Edward B. (1972) A Diskriminant Analysis of Predictors of Business Failures, Journal of Accounting Ressearch, Vol.10, s. 167-179
 • Dechow, P. (1994), Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance The role of accounting accruals, Journal of Accounting and Economics 18 (1994) 3-42
 • Divesh S. Sharma, (2001),The role of cash flow information in predicting corporate failure: the state of the literature, Managerial Finance, Vol. 27 Iss: 4 s. 5-9
 • İbarra, V. C., (2009), Cash Flow Ratıos: Tools For Fınancıal Analysıs, Journal of International Business Research, Volume 8, Special Issue 1
 • Jantadej, P. (2006), Usıng The Combınatıons Of Cash Flow Components To Predıct Fınancıal Dıstress, the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska, the Degree of Doctor of Philosophy
 • Jooste, L. (2007), An Evaluation of the Usefulness of Cash Flow Ratios to Predict Financial Distress, Acta Commercii , 1-13
 • Kordestani, G., Vahid, B., Bakhtiari, M. (2011). Abılıty Of Combınatıons Of Cash Flow Components To Predıct Fınancıal Dıstress. Verslas: Teorıja Ir Praktıka Busıness: Theory And Practıce Issn 1648-0627 , Sayı 12(3), s. 277-285, doi:10.3846/btp.2011.28
 • Low, Soo-Wahh, Nor; F. M.; Yatim, P. (2001), Predicting Corporate Financial Distress Using Logit Model: The Case Of Malaysıa, Asian Academy Of Management Journal, 6(1), s. 49-61
 • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, (1992)
 • Murty, A., Mısra, D.P. (2004), Cash Flow Ratios As Indicatiors Of Corporate Failure, Finance India, Vol. 18, No 3, s. 1315-1325
 • Ong, S., Yap, V. C., Khong, R. W.L.; (2011), Corporate failure prediction: a study of public listed companies in Malaysia, Managerial Finance Vol. 37 No. 6, 2011 pp. 553-564Outecheva, N., (2007), Corporate Financial Distress: An Empirical Analysis of Distress Risk, Dıssertatıon of the University of St.Gallen Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences (HSG) to obtain the title of Doctor Oeconomiae
 • Özdemir, S.F., (2011), Finansal Raporlama Sistemlerinin Bilginin İhtiyaca Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi: İMKB Şirketlerinde Finansal Başarısızlık Tahminleri Yönüyle Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi
 • Raja, A., M. Nosworthy, D. Goureıa; (1980), Diagnosis of Financial Health by Cash Flow Analysis, Working paper, London Business School
 • Rodgers, C. S. (2011), Predicting Corporate Bankruptcy Using Multivariant Discriminate Analysis(MDA),Logistic Regression and Operating Cash Flows(OCF) Ratio Analysis:A Cash Flow-Based Approach. Doctoral Dissertation, Golden Gate University, San Francisco,CA
 • Ryu, K.; Jang, S., (2004), Performance Measurement Through Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: A Comparison of Commercial and Casino Hotel Companies, Journal of Hospitality Financial Management: Vol. 12 : Iss. 1 , Article 3
 • Salfizan Fawzi vd, (2015), Monitoring Distressed Companies through Cash Flow Analysis, Procedia Economics and Finance 28, s.136 – 144
 • Shyam B. Bhandari, Rajesh Iyer, (2013), Predicting business failure using cash flow statement based measures, Managerial Finance, Vol. 39 Issue: 7, s.667-676
 • Torun, T. (2007). Finansal başarısızlık tahmininde geleneksel istatistiki yöntemlerle yapay sinir ağlarının karşılaştırılması ve sanayi işletmeleri üzerinde uygulama. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi
 • Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7), Nakit Akış Tabloları
 • Vatansever, K., Aydın, S., (2014), Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Çok Kriterli Karar Verme Analizine Dayalı Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41 Sayı s.163-176
 • Yakut, E., Elmas, B. (2013). İşletmelerin Finansal Başarısızlığının Veri Madenciliği Ve Diskriminant Analizi Modelleri İle Tahmin Edilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Author: Gülşen ÇAVUŞ (Primary Author)
Institution: ANADOLU UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Ayşe Banu BAŞAR
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 25, 2020

APA ÇAVUŞ, G , BAŞAR, A . (2020). FİNANSAL BAŞARISIZLIK DURUMUNUN ÖNGÖRÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ BİLGİLERİNİN ROLÜ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 () , 292-318 . DOI: 10.31460/mbdd.647542