BibTex RIS Cite

İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume: 2 Issue: 1, 0 - 0, 30.04.2015

Abstract

Bu çalışma, öğrencilerdeki doğrusal denklemlerin grafiklerini çizme becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. İlköğretim matematik programının cebir öğrenme alanında yapılmış çalışmalar göstermektedir ki cebir öğretiminde öğrenme güçlükleri mevcuttur. Cebir öğrenme alanının alt öğrenme alanı olan doğrusal denklemlerde yer alan “doğrusal denklemlerin grafiği” konusunda yaşanan güçlükler öğrencilerin daha sonraki öğrenim yaşantılarında da devam etmektedir. Bu çalışma, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Karadeniz Bölgesi’nde üç farklı okulda toplam 76 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilere “doğrusal denklemlerin grafiği” konusu ile ilgili 11’i çoktan seçmeli test, 2’si açık uçlu olmak üzere toplam 13 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Test sonuçları SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin hangi soru tiplerinde başarılı oldukları, hangilerinde de güçlükler yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu çalışma sonucunda öğretmen ve öğrencilere bir takım öneriler de getirilmiştir. 

References

 • Akkaya, R. ve Durmuş, S. (2006). İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanındaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-12.
 • Akkoç, H. (2006). Fonksiyon Kavramının Çoklu Temsillerinin Çağrıştırdığı Kavram Görüntüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 1-10.
 • Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademede ( 6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bütüner, S. Ö.,ve Gür, H.(2008). Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V Diyagramları Ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Çelik, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Cebirsel Düşünme Becerilerinin Analitik İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dede, Y. (2005). I. Dereceden Denklemlerin Yorumlanması: Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 197-205.
 • Driscoll, M. (1999). Fostering Algebraic Thinking: A Guide for Teachers Grades 6–10. Portsmouth:Heinemann.
 • Elia, I.,Panaoura, A., Eracleous, A. ve Gagatsis, A. (2007). Relations Between Secondary Pupils’ Conceptions About Functions And Problem Solving In Different Representations. International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 533–556.
 • Elia, I. ve Spyrou, P. (2006). How Students Conceive Function: a Triarchic Conceptual-semiotic Model Of The Understanding Of a Complex Concept. The Montana Mathematics Ensthusiant, 3(2), 256-272.
 • Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. ve Ersoy, Y. (2009). Öğrencilerin Basit Doğrusal Denklemlerin Çözümünde Karşılaştıkları Güçlükler ve Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim,34(152), 45-59.
 • Erbaş, A. K. ve Ersoy, Y. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin Çözümündeki Başarıları Ve Olası Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara: ODTÜ.
 • Göker, L. (1997).Matematik Tarihi ve Türk-İslam Matematikçilerinin Yeri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Gözen, Ş. (2001). Matematik ve Öğretimi. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Herbert, K. ve Brown, R. (1997). Patterns as Tools For Algebraic Reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-344.
 • Hiçcan, B. (2008). 5E Öğrenme Döngüsü Modeline Dayalı Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Kaya, F. S. (2010). 11.Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyonlar, Denklemler ve Grafik Çizme Konularına İlişkin Kavram Yanılgılarının Tespiti. 9. Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon: KTÜ.
 • Kabael, T. ve Tanışlı, D. (2010). Cebirsel Düşünme Sürecinde Örüntüden Fonksiyona Öğretim. İlköğretim Online, 9(1), 213-228.
 • Knuth, E.J. (2000). Understanding Connections Between Equations and Graphs. The Mathematics Teacher, 93(1), 48-53.
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007a). Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007b). 7. sınıf Matematik Dersinde Excel Ve Coypu Programları Yardımıyla Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi. [Online]: http://oldweb.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath...Kutluca_doc adresinden 10Ekim 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Leinhardt, G.,Zaslavsky, O. ve Stein, M. K. (1990). Functions, Graphs and Graphing: Tasks, Learning and Teaching. Review of Educational Research, 60, 1-64.
 • Mcgowan, M. ve Tall, D. (2001). Flexible Thinking, Consistency and Stabilitiy of Responses: A Study of Divergence. [Online]:http://www.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/drafts/dot2001-mcgowen- alldraft.pdf. adresinden 17 Kasım 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB. (2005). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • National Council Of Teachers Of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Öner, A. T. (2009). İlköğretim 7. sınıf Cebir Öğretiminde Teknoloji Destekli Öğretimi Öğrencilerin Erişi Düzeyine, Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Önür, Y. (2008). Effects of Graphing Calculators on Eighth Grade Students’ Achievement in Graphs of Linear Equations and Concept of Slope. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekin, B., Konyalıoğlu, A. C. ve Işık, A. (2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fonksiyon Grafiklerini Çizebilme Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 919-932.
 • Tez, Z. (2008). Matematiğin Kültürel Tarihi. Doruk Yayımcılık.
 • Türkdoğan, A. (2006). BDMÖ Yoluyla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Denklemler Ve Grafikleri Konusundaki Öğrenme Ürünlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalvaç, E. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Matematik Programına Yönelik Etkinliklerin Bazı Cebir Konularının Öğretimi Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yenilmez, K. ve Teke, M. (2008). Yenilenen Matematik Programının Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Düzeylerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 229-246.
Year 2015, Volume: 2 Issue: 1, 0 - 0, 30.04.2015

Abstract

References

 • Akkaya, R. ve Durmuş, S. (2006). İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanındaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-12.
 • Akkoç, H. (2006). Fonksiyon Kavramının Çoklu Temsillerinin Çağrıştırdığı Kavram Görüntüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 1-10.
 • Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademede ( 6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bütüner, S. Ö.,ve Gür, H.(2008). Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V Diyagramları Ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Çelik, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Cebirsel Düşünme Becerilerinin Analitik İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dede, Y. (2005). I. Dereceden Denklemlerin Yorumlanması: Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 197-205.
 • Driscoll, M. (1999). Fostering Algebraic Thinking: A Guide for Teachers Grades 6–10. Portsmouth:Heinemann.
 • Elia, I.,Panaoura, A., Eracleous, A. ve Gagatsis, A. (2007). Relations Between Secondary Pupils’ Conceptions About Functions And Problem Solving In Different Representations. International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 533–556.
 • Elia, I. ve Spyrou, P. (2006). How Students Conceive Function: a Triarchic Conceptual-semiotic Model Of The Understanding Of a Complex Concept. The Montana Mathematics Ensthusiant, 3(2), 256-272.
 • Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. ve Ersoy, Y. (2009). Öğrencilerin Basit Doğrusal Denklemlerin Çözümünde Karşılaştıkları Güçlükler ve Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim,34(152), 45-59.
 • Erbaş, A. K. ve Ersoy, Y. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin Çözümündeki Başarıları Ve Olası Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara: ODTÜ.
 • Göker, L. (1997).Matematik Tarihi ve Türk-İslam Matematikçilerinin Yeri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Gözen, Ş. (2001). Matematik ve Öğretimi. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Herbert, K. ve Brown, R. (1997). Patterns as Tools For Algebraic Reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-344.
 • Hiçcan, B. (2008). 5E Öğrenme Döngüsü Modeline Dayalı Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Kaya, F. S. (2010). 11.Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyonlar, Denklemler ve Grafik Çizme Konularına İlişkin Kavram Yanılgılarının Tespiti. 9. Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon: KTÜ.
 • Kabael, T. ve Tanışlı, D. (2010). Cebirsel Düşünme Sürecinde Örüntüden Fonksiyona Öğretim. İlköğretim Online, 9(1), 213-228.
 • Knuth, E.J. (2000). Understanding Connections Between Equations and Graphs. The Mathematics Teacher, 93(1), 48-53.
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007a). Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007b). 7. sınıf Matematik Dersinde Excel Ve Coypu Programları Yardımıyla Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi. [Online]: http://oldweb.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath...Kutluca_doc adresinden 10Ekim 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Leinhardt, G.,Zaslavsky, O. ve Stein, M. K. (1990). Functions, Graphs and Graphing: Tasks, Learning and Teaching. Review of Educational Research, 60, 1-64.
 • Mcgowan, M. ve Tall, D. (2001). Flexible Thinking, Consistency and Stabilitiy of Responses: A Study of Divergence. [Online]:http://www.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/drafts/dot2001-mcgowen- alldraft.pdf. adresinden 17 Kasım 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB. (2005). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • National Council Of Teachers Of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Öner, A. T. (2009). İlköğretim 7. sınıf Cebir Öğretiminde Teknoloji Destekli Öğretimi Öğrencilerin Erişi Düzeyine, Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Önür, Y. (2008). Effects of Graphing Calculators on Eighth Grade Students’ Achievement in Graphs of Linear Equations and Concept of Slope. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekin, B., Konyalıoğlu, A. C. ve Işık, A. (2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fonksiyon Grafiklerini Çizebilme Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 919-932.
 • Tez, Z. (2008). Matematiğin Kültürel Tarihi. Doruk Yayımcılık.
 • Türkdoğan, A. (2006). BDMÖ Yoluyla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Denklemler Ve Grafikleri Konusundaki Öğrenme Ürünlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalvaç, E. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Matematik Programına Yönelik Etkinliklerin Bazı Cebir Konularının Öğretimi Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yenilmez, K. ve Teke, M. (2008). Yenilenen Matematik Programının Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Düzeylerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 229-246.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Tuğba TEKAY This is me

Mevlüde DOĞAN

Publication Date April 30, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA TEKAY, T., & DOĞAN, M. (2015). İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1).
AMA TEKAY T, DOĞAN M. İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. April 2015;2(1).
Chicago TEKAY, Tuğba, and Mevlüde DOĞAN. “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 2, no. 1 (April 2015).
EndNote TEKAY T, DOĞAN M (April 1, 2015) İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 2 1
IEEE T. TEKAY and M. DOĞAN, “İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi”, MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 2, no. 1, 2015.
ISNAD TEKAY, Tuğba - DOĞAN, Mevlüde. “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 2/1 (April 2015).
JAMA TEKAY T, DOĞAN M. İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2015;2.
MLA TEKAY, Tuğba and Mevlüde DOĞAN. “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 2, no. 1, 2015.
Vancouver TEKAY T, DOĞAN M. İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2015;2(1).