Research Article
BibTex RIS Cite

Ulva intestinalis (Linnaeus 1753) ve Sargassum vulgare (F. Furcatum (Kützing) J. Agardh 1889) Ekstraktlarının Bazı Patojen Mikroorganizmalar Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 54 - 64, 31.12.2022

Abstract

Makroalgler biyolojik aktivitelerinden dolayı önemli bir yere sahiptir. Makroalglerin antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaptığımız çalışmada, yeşil algler (Chlorophyta)’den Ulva intestinalis, kahverengi algler (Phaeophyceae)’den Sargassum vulgare türleri kullanılmıştır. Ekstraksiyon olarak aseton, etanol, kloroform ve metanol kullanılarak makroalglerin kuyucuk difüzyon ve spektrofotometrik broth mikrodilüsyon yöntemi ile gram pozitif bakteri suşlarından Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, gram negatif bakteri suşlarından Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae’e ve maya olarak da Candida parapsilosis ve Candida tropicalis’e karşı antimikrobiyal aktivitelere bakılmıştır. Sonuç olarak, antimikrobiyal aktivite değerleri yönüyle baktığımızda Sargassum vulgare (0.36 mm) Enterococcus faecalis’e karşı, Ulva intestinalis (0.23 mm) Staphylococcus aureus’a karşı olarak tespit edilmiştir.

Supporting Institution

Mersin Üniversitesi BAP

Project Number

2020-1-TP3-4043

Thanks

Bu çalışma, Mersin Üniversitesi BAP tarafından 2020-1-TP3-4043 numaralı proje ile desteklenmiştir.

References

 • Aktar, S., Cebe, G.E. (2010) Alglerin genel özellikleri, kullanım alanları ve eczacılıktaki önemi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi. 39(3):237-264.
 • American Chemical Society (2000) Dımethyl sulfoxıde (dmso) a “new” clean, unıque, superıor solvent. Washıngton, DC.
 • Aras, A., Sayın, S. (2020) Geleceğin Fonksiyonel Ürünleri için Bazı Denizel Makroalglerin Potansiyellerinin Belirlenmesi. MedFAR. 3(1):22-35.
 • Aydın, B. (2021) Antibacterial Activities of Methanolic Extracts of Different Seaweeds from Iskenderun Bay. International Journal of Secondary Metabolite. 8(2):120–126.
 • Bhadury, P., Wright, PC. (2004) Exploitation of marine algae: biogenic compounds for potential antifouling applications. Planta. 219:561- 578.
 • Cirik Ş., Cirik S. (2011) Su bitkileri I-Deniz Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi ve Yetiştirme Teknikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları.
 • Çınar, B.E. (2012) Deniz alglerinin antimikrobiyal, antitümoral, antiprotozoal ve asetilkolinesteraz aktiviteleri. Yüksek lisans Tez, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Erdoğan Eliuz, E. (2021) Antimicrobial Activity and Mechanism of Essential Oil of Endemic Salvia hypargeia Finc. and Mey. in Turkey. Indian J Microbiol https://doi.org/10.1007/s12088-021-00939-1.
 • Ergüler, G.K. (2022) Açık Denizde Plankton Varlığı ile Hidrokarbon Enerji Kaynaklarının Belirlenmesi Çalışmaları: Doğu Karadeniz Örneği. Int. J. Adv. Eng. Pure Sci. 34(2):206-216.
 • Gül, E. (2019) Algler nedir? Görevleri nelerdir? 17 Mayıs Ekim 2022 tarihinde https://www.bilgiustam.com /algler-nedir-gorevleri-nelerdir/#comments adresinden erişildi.
 • Kulkarni, S. A., Krishnan, S. B., Chandrasekhar, B., Banerjee, K., Sohn, H., Madhavan, T. (2021) Characterization of Phytochemicals in Ulva intestinalis L. and Their Action Against SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein Receptor-Binding Domain. Frontiers in Chemistry. 9, Article 735768. doi: 10.3389/fchem.2021.735768.
 • Marinho-Soriano, E., Fonseca, P.C., Carneiro, M.A.A., Moreira, W.S.C. (2006). Seasonal variation in the chemical composition of two tropical seaweeds. Bioresource Technology. 97:2402–2406. Oğur S. (2016) Kurutulmuş alglerin besin değeri ve gıda olarak kullanımı. Ege su ürünleri ve balıkçılık dergisi. 33(1):67-79.
 • Patton, T., Barett, J., Brennan, J., Moran, N. (2005) Use of a Spectrophotometric Bioassay for Determination of Microbial Sensitivity to Manuka Honey, J Microbiol Methods. 64(2006):84-95. Peksezer, B., Alp, M.T., Ayas, D. (2021) The Economic Importance of Macroalgae. Advanced Underwater Sciences. 1(1): 21-26..
 • Ragunathan, V., Pandurangan, P., Ramakrishnan, T. (2019) Gas Chromatography-mass spectrometry Analysis of Methanol Extracts from Marine Red Seaweed Gracilaria corticata. Pharmacogn J. 11(3):547-554. Shafay, S. M., Ali, S.S., Sheekh, M. M. (2016) Antimicrobial activity of some seaweeds species from Red sea, against multidrug resistant bacteria. The Egyptian Journal of Aquatic Research. 42:65-74.
 • Taşçı, A.Y. (2020) Sargassum vulgare’den elde edilen sekonder metabolitlerin yapılarının aydınlatılması ve sitotoksik, antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi, Yüksek lisans tezi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Turna, İ.İ., Durucan, F., Kuşat, M. (2012) Çayağzı Deresi’nin (Antalya) ekonomik yeşil algleri konusunda bir ön çalışma. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 8(1):57-62.

Antimicrobial Effects of Extracts from Ulva intestinalis (Linnaeus 1753) and Sargassum vulgare (F. Furcatum (Kützing) J. Agardh 1889) on Some Pathogenic Microorganisms

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 54 - 64, 31.12.2022

Abstract

Macroalgae have an important place due to their antimicrobial properties. In our study to determine the antimicrobial properties of macroalgae, green algae (Chlorophyta) Ulva intestinalis and brown algae (Phaeophyceae) Sargassum vulgare were used. Macroalgae, gram positive bacteria strains Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, gram negative bacterial strains Escherichia coli and Klebsiella pneumoniaeosis and yeast parapsilrobial activities against Candida parapsilrobial activities by using acetone, ethanol, chloroform and methanol as extraction, well diffusion and spectrophotometric broth microdilution method in macroalgae. Antimicrobial activity values were determined as Sargassum vulgare (0.35 mm) and Ulva intestinalis (0.23 mm).

Project Number

2020-1-TP3-4043

References

 • Aktar, S., Cebe, G.E. (2010) Alglerin genel özellikleri, kullanım alanları ve eczacılıktaki önemi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi. 39(3):237-264.
 • American Chemical Society (2000) Dımethyl sulfoxıde (dmso) a “new” clean, unıque, superıor solvent. Washıngton, DC.
 • Aras, A., Sayın, S. (2020) Geleceğin Fonksiyonel Ürünleri için Bazı Denizel Makroalglerin Potansiyellerinin Belirlenmesi. MedFAR. 3(1):22-35.
 • Aydın, B. (2021) Antibacterial Activities of Methanolic Extracts of Different Seaweeds from Iskenderun Bay. International Journal of Secondary Metabolite. 8(2):120–126.
 • Bhadury, P., Wright, PC. (2004) Exploitation of marine algae: biogenic compounds for potential antifouling applications. Planta. 219:561- 578.
 • Cirik Ş., Cirik S. (2011) Su bitkileri I-Deniz Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi ve Yetiştirme Teknikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları.
 • Çınar, B.E. (2012) Deniz alglerinin antimikrobiyal, antitümoral, antiprotozoal ve asetilkolinesteraz aktiviteleri. Yüksek lisans Tez, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Erdoğan Eliuz, E. (2021) Antimicrobial Activity and Mechanism of Essential Oil of Endemic Salvia hypargeia Finc. and Mey. in Turkey. Indian J Microbiol https://doi.org/10.1007/s12088-021-00939-1.
 • Ergüler, G.K. (2022) Açık Denizde Plankton Varlığı ile Hidrokarbon Enerji Kaynaklarının Belirlenmesi Çalışmaları: Doğu Karadeniz Örneği. Int. J. Adv. Eng. Pure Sci. 34(2):206-216.
 • Gül, E. (2019) Algler nedir? Görevleri nelerdir? 17 Mayıs Ekim 2022 tarihinde https://www.bilgiustam.com /algler-nedir-gorevleri-nelerdir/#comments adresinden erişildi.
 • Kulkarni, S. A., Krishnan, S. B., Chandrasekhar, B., Banerjee, K., Sohn, H., Madhavan, T. (2021) Characterization of Phytochemicals in Ulva intestinalis L. and Their Action Against SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein Receptor-Binding Domain. Frontiers in Chemistry. 9, Article 735768. doi: 10.3389/fchem.2021.735768.
 • Marinho-Soriano, E., Fonseca, P.C., Carneiro, M.A.A., Moreira, W.S.C. (2006). Seasonal variation in the chemical composition of two tropical seaweeds. Bioresource Technology. 97:2402–2406. Oğur S. (2016) Kurutulmuş alglerin besin değeri ve gıda olarak kullanımı. Ege su ürünleri ve balıkçılık dergisi. 33(1):67-79.
 • Patton, T., Barett, J., Brennan, J., Moran, N. (2005) Use of a Spectrophotometric Bioassay for Determination of Microbial Sensitivity to Manuka Honey, J Microbiol Methods. 64(2006):84-95. Peksezer, B., Alp, M.T., Ayas, D. (2021) The Economic Importance of Macroalgae. Advanced Underwater Sciences. 1(1): 21-26..
 • Ragunathan, V., Pandurangan, P., Ramakrishnan, T. (2019) Gas Chromatography-mass spectrometry Analysis of Methanol Extracts from Marine Red Seaweed Gracilaria corticata. Pharmacogn J. 11(3):547-554. Shafay, S. M., Ali, S.S., Sheekh, M. M. (2016) Antimicrobial activity of some seaweeds species from Red sea, against multidrug resistant bacteria. The Egyptian Journal of Aquatic Research. 42:65-74.
 • Taşçı, A.Y. (2020) Sargassum vulgare’den elde edilen sekonder metabolitlerin yapılarının aydınlatılması ve sitotoksik, antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi, Yüksek lisans tezi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Turna, İ.İ., Durucan, F., Kuşat, M. (2012) Çayağzı Deresi’nin (Antalya) ekonomik yeşil algleri konusunda bir ön çalışma. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 8(1):57-62.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hydrobiology
Journal Section Research Articles
Authors

Büşra Peksezer 0000-0001-5087-525X

Mehmet Tahir Alp 0000-0003-2639-4549

Deniz Ayas 0000-0001-6762-6284

Project Number 2020-1-TP3-4043
Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 21, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Peksezer, B., Alp, M. T., & Ayas, D. (2022). Ulva intestinalis (Linnaeus 1753) ve Sargassum vulgare (F. Furcatum (Kützing) J. Agardh 1889) Ekstraktlarının Bazı Patojen Mikroorganizmalar Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri. Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research, 5(2), 54-64.

MedFAR is published by Mersin University, Faculty of Fisheries in English and Turkish. MedFAR does not apply any kind of publication charges.  

Articles Published in MedFAR are Licensed under Creative Common Licence

by-nc.svg


Flag Counter