Research Article
BibTex RIS Cite

Almanca Konuşma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2021, Volume: 8 Issue: 2, 711 - 724, 01.11.2021
https://doi.org/10.21666/muefd.873780

Abstract

Yabancı dil konuşmak birçok insan için olduğu gibi bu alanda öğrenim gören kişiler için de problem oluşturmaktadır. Buna sebep olan en büyük problemlerden birinin de kaygı olduğu düşünülmektedir. Çalışmada Türkiye’de Alman dili ile ilgili bölümlerde aktif bir şekilde öğrenim görmekte olan öğrencilerin Almanca konuşma kaygılarını ölçmeye yönelik üç boyutlu (fiziksel, duyuşsal, davranışsal tepkiler) 26 maddelik Almanca Konuşma Kaygısı Ölçeği geliştirilmiştir. Çalışmaya Türkiye’de çeşitli üniversitelerde Almanca Öğretmenliği ve Alman Dili ve Edebiyatı programlarında aktif bir şekilde öğrenim gören toplam 792 öğrenci katılmıştır. İlk örneklem grubundan toplanan verilerle Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış, buradan elde edilen verilerin doğruluğunu test etmek amacıyla ikinci örneklem grubunda Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 26 maddelik 3 faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Geçerliği ortaya konan ölçeğin güvenirlik analizi için Cronbach Alpha (α) iç tutarlık katsayısı ve Mcdonald’s Omega (ω) katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının 0.97; her bir alt faktöre ait Cronbach Alpha ve Mcdonalds’s Omega güvenirlik katsayılarının ise 0.80’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Sonuçlardan yola çıkarak geçerli ve güvenilir bir Almanca Konuşma Kaygısı Ölçeği elde edilmiştir. Ölçeğin Almancanın yanı sıra diğer dillere de uyarlanabileceği ve yabancı dil konuşma kaygısı ölçeği olarak da kullanılabileceği düşünülmektedir.

References

 • Baş, G. (2014). Lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısı: Nitel bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 101-119.
 • Becker, E. (2011). Angst. München: Ernst Reinhart Verlag.
 • Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollen, K.A. & Long, J.S. (Ed.) Testing structural equation models 136–162. Newbury Park, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Costello, A. B., & Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 10(7), 1-9.
 • Çakmak, E. K., Çebi, A. & Kan, A. (2014). E-öğrenme ortamlarına yönelik “sosyal bulunuşluk ölçeği” geliştirme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 755-768.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu G. & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deng, L., & Chan, W. (2017). Testing the difference between reliability coefficients alpha and omega. Educational and psychological measurement, 77(2), 185-203.
 • Duden Wörterbuch (2020). Angst. 20 Kasım 2020 tarihinde https://www.duden.de/rechtschreibung/Angst adresinden erişilmiştir.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Freud, S. (1926). Hemmung, symptom und angst. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
 • Freud, S. (1969). The roblem of anxiety, New York: Norton.
 • Gordon, T. L. & Teachman, B. A. (2008). Ethnic group differences in affective, behavioral, and cognitive markers of anxiety. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(4), 424-446.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, B. & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70(1), 125-132. Horwitz, E. K. & Young, D. J. (1991). Language anxiety: From theory and research to classroom implications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and psychological measurement, 20(1), 141-151.
 • Kartal, G. & Balçıkanlı, C. (2018). Willingness to Communicate and Communication Anxiety of EFL Learners in a Virtual World. Educational Technology, 15(3), 7-24.
 • Lance, C. E., Butts, M. M. & Michels, L. C. (2006). The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say?. Organizational research methods, 9(2), 202-220.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Mahwah, NJ: Psychology Press.
 • Lleras, C. (2005). Path analysis. Encyclopedia of social measurement, 3(1), 25-30.
 • Lucas, R. I., Miraflores, E. & Go, D. (2011). English language learning anxiety among foreign language learners in the Philippines. Philippine ESL Journal, 7, 94-119.
 • MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language learning: A review of the literature. Language Learning, 41(1), 85-117.
 • MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44(2), 283-305.
 • MacIntyre, P. D. & Charos, C. (1996). Personality, attitudes, and affect as predictors of second language communication. Journal of Language and Social Psychology, 15(1), 3-26.
 • Morgan, C. T. (2011). Psikolojiye giriş. (Karakaş S., Çev.). Konya: Eğitim.
 • Na, Z. (2007). A study of high school students’ English learning anxiety. The Asian EFL Journal, 9(3), 22-34.
 • Rapee, R. M. & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour research and therapy, 35(8), 741-756.
 • Richards, J. C. (2015). The changing face of language learning: Learning beyond the classroom. RELC Journal, 46(1), 5-22.
 • Doma, A (2017). Freude und Angst. In Roche, J. & Schiewer, G. L. (Ed.), Identitäten-dialoge im deutschunterricht: Schreiben-lesen-lernen-lehren (81-88). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
 • Schnell, K., Tibubos, A., Rohrmann, S., Schienle, A. & Hodapp, V. (2011). Test anxiety in high-school students: Self-reports and students-teacher agreement. In Buchwald P., Moore K, A. & Ringeisen, T (Ed.), Stress and anxiety (45-54). Berlin: Logos.
 • Schwarz-Friesel, M. (2013). Sprache und emotionen. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.
 • Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. In Spielberger, C. D. (Ed.), Anxiety and behavior (3-20). New York: Akademic Press.
 • Statistisches Bundesamt (2020). Statistik der studenten. 11 Aralık 2020 tarihinde https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1587432396018&code=21311 adresinden erişilmiştir.
 • Study.eu (2018). The Study.EU Country Ranking 2018 for International Students. 11 Eylül 2020 tarihinde https://www.study.eu/article/the-study-eu-country-ranking-2018-for-international-students adresinden erişilmiştir.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, M. Ş., Çelik, A. & Akgemci, T. (2015). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Konya: Eğitim.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2020). Kaygı. 17 Ekim 2020 tarihinde https://sozluk.tdk.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Watts, M. E & Alsop S. (1997). A feeling for learning: Modelling affective learning in school science, The Curriculum Journal, 8(3), 351-365.
 • Woodrow, L. (2006). Anxiety and speaking English as a second language. RELC journal, 37(3), 308-328. Zeidner, M. (2010). Test anxiety. The Corsini encyclopedia of psychology, 1-3.

German Speaking Anxiety Scale: A Validity and Reliability Study

Year 2021, Volume: 8 Issue: 2, 711 - 724, 01.11.2021
https://doi.org/10.21666/muefd.873780

Abstract

Speaking a foreign language poses a problem for people who study in this field as it does for many people. One of the biggest problems that causes this is thought to be anxiety. In this research, a 26-item German Speaking Anxiety Scale which consists of three factors (physical, affective, and behavioral responses) was developed to measure German speaking anxiety of students who actively study in departments related to the German language in Turkey. A total of 792 students participated in this research, who study German Language Teaching or German Language and Literature actively in various universities from Turkey. Explanatory Factor Analysis (EFA) was performed on the data collected from the first sample group, and Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed in the second sample group to test the accuracy of the data obtained from the first group. As a result of the analyzes, the 3- factor structure of the scale with 26 items was confirmed. Cronbach's Alpha (α) and Mcdonald's Omega (ω) were calculated for the reliability analysis of the scale. Cronbach Alpha (α) of the scale is 0.97; Cronbach Alpha (α) and Mcdonalds' Omega (ω) reliability coefficients of each sub-factor are above 0.80. The data suggest that the reliability of the scale is quite high. Based on the results, a valid and reliable German Speaking Anxiety Scale was obtained. It is thought that the scale can be adapted to other languages besides German and can also be used as a foreign language speech anxiety scale.

References

 • Baş, G. (2014). Lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısı: Nitel bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 101-119.
 • Becker, E. (2011). Angst. München: Ernst Reinhart Verlag.
 • Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollen, K.A. & Long, J.S. (Ed.) Testing structural equation models 136–162. Newbury Park, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Costello, A. B., & Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 10(7), 1-9.
 • Çakmak, E. K., Çebi, A. & Kan, A. (2014). E-öğrenme ortamlarına yönelik “sosyal bulunuşluk ölçeği” geliştirme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 755-768.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu G. & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deng, L., & Chan, W. (2017). Testing the difference between reliability coefficients alpha and omega. Educational and psychological measurement, 77(2), 185-203.
 • Duden Wörterbuch (2020). Angst. 20 Kasım 2020 tarihinde https://www.duden.de/rechtschreibung/Angst adresinden erişilmiştir.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Freud, S. (1926). Hemmung, symptom und angst. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
 • Freud, S. (1969). The roblem of anxiety, New York: Norton.
 • Gordon, T. L. & Teachman, B. A. (2008). Ethnic group differences in affective, behavioral, and cognitive markers of anxiety. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(4), 424-446.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, B. & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70(1), 125-132. Horwitz, E. K. & Young, D. J. (1991). Language anxiety: From theory and research to classroom implications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and psychological measurement, 20(1), 141-151.
 • Kartal, G. & Balçıkanlı, C. (2018). Willingness to Communicate and Communication Anxiety of EFL Learners in a Virtual World. Educational Technology, 15(3), 7-24.
 • Lance, C. E., Butts, M. M. & Michels, L. C. (2006). The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say?. Organizational research methods, 9(2), 202-220.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Mahwah, NJ: Psychology Press.
 • Lleras, C. (2005). Path analysis. Encyclopedia of social measurement, 3(1), 25-30.
 • Lucas, R. I., Miraflores, E. & Go, D. (2011). English language learning anxiety among foreign language learners in the Philippines. Philippine ESL Journal, 7, 94-119.
 • MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language learning: A review of the literature. Language Learning, 41(1), 85-117.
 • MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44(2), 283-305.
 • MacIntyre, P. D. & Charos, C. (1996). Personality, attitudes, and affect as predictors of second language communication. Journal of Language and Social Psychology, 15(1), 3-26.
 • Morgan, C. T. (2011). Psikolojiye giriş. (Karakaş S., Çev.). Konya: Eğitim.
 • Na, Z. (2007). A study of high school students’ English learning anxiety. The Asian EFL Journal, 9(3), 22-34.
 • Rapee, R. M. & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour research and therapy, 35(8), 741-756.
 • Richards, J. C. (2015). The changing face of language learning: Learning beyond the classroom. RELC Journal, 46(1), 5-22.
 • Doma, A (2017). Freude und Angst. In Roche, J. & Schiewer, G. L. (Ed.), Identitäten-dialoge im deutschunterricht: Schreiben-lesen-lernen-lehren (81-88). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
 • Schnell, K., Tibubos, A., Rohrmann, S., Schienle, A. & Hodapp, V. (2011). Test anxiety in high-school students: Self-reports and students-teacher agreement. In Buchwald P., Moore K, A. & Ringeisen, T (Ed.), Stress and anxiety (45-54). Berlin: Logos.
 • Schwarz-Friesel, M. (2013). Sprache und emotionen. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.
 • Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. In Spielberger, C. D. (Ed.), Anxiety and behavior (3-20). New York: Akademic Press.
 • Statistisches Bundesamt (2020). Statistik der studenten. 11 Aralık 2020 tarihinde https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1587432396018&code=21311 adresinden erişilmiştir.
 • Study.eu (2018). The Study.EU Country Ranking 2018 for International Students. 11 Eylül 2020 tarihinde https://www.study.eu/article/the-study-eu-country-ranking-2018-for-international-students adresinden erişilmiştir.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, M. Ş., Çelik, A. & Akgemci, T. (2015). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Konya: Eğitim.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2020). Kaygı. 17 Ekim 2020 tarihinde https://sozluk.tdk.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Watts, M. E & Alsop S. (1997). A feeling for learning: Modelling affective learning in school science, The Curriculum Journal, 8(3), 351-365.
 • Woodrow, L. (2006). Anxiety and speaking English as a second language. RELC journal, 37(3), 308-328. Zeidner, M. (2010). Test anxiety. The Corsini encyclopedia of psychology, 1-3.
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Aygül Şahin Toptaş 0000-0002-8468-1688

Muhammet Koçak 0000-0001-6387-0765

Publication Date November 1, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Şahin Toptaş, A., & Koçak, M. (2021). Almanca Konuşma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 711-724. https://doi.org/10.21666/muefd.873780