Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar

Year 2022, Volume: 46 Issue: 1, 4 - 35, 14.03.2022

Abstract

Bu çalışmada, son yıllarda gelişen SARS, Ebola, Domuz Gribi (H1N1), Kuş Gribi (H5N1) ve son olarak Covid-19 gibi hayvanlardan insanlara geçebilen salgın hastalıkların ortaya çıkma ve yayılma süreci, endüstriyel monokültür tarım ve hayvancılık yapan şirketlerin eylemleri ve küresel gıda rejiminin bir parçası olarak meta zincirleriyle yaratılan “metabolik yarılma” temelinde analiz edilmektedir. Birikim rejimindeki değişime tarihsel-materyalist bir perspektifle yaklaşıldığında, Covid-19 gibi tehlikeli patojenlerin rastlantısal veya episodik olarak değil, yeni emperyalizmin meta zincirlerine dayalı olarak yarattığı bir dizi ilişkisel faktörün sonucu olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınan bu faktörler şu şekilde sıralanabilir: 1) Düşük maliyetli tarımsal üretim için çokuluslu şirketler tarafından Global Güneyde yapılan küresel toprak ve emek arbitrajı, 2) monokültüre dayalı küresel tarım ticaretinin büyümesiyle vahşi habitatların yıkımı, vahşi canlı türlerinin hayatta kalma aktivitelerinin bozulması ve patojenlerin vahşi hayvanlardan evcil hayvanlara bulaşması, 3) kent çevresindeki meta zincirleriyle en derinlerdeki hinterlantlardan canlı hayvanlar ve emekçiler vasıtasıyla patojenlerin nakledilmesi, 4) endüstriyel hayvancılıktaki entansif ve tam zamanında üretim pratiklerinin doğal seçilimi ortadan kaldırması ve şirketlerin ticaret ağlarıyla evrimleşen patojenleri dünyaya yayması. Sermaye birikimi ve kar güdüsüyle şekillenen bu faktörler, tüm medeniyeti tehdit eden gezegensel boyutta bir ekolojik ve epidemiyolojik krizin hızla gelişmesine neden olmaktadır. Bir alternatif olarak insanları doğanın yenilenme çevrimlerine yeniden dahil edecek müştereklere dayalı polikültür üretim ise monokültür tarım, ormansızlaşma ve endüstriyel hayvancılık kökenli yeni virüs salgınlarının ortaya çıkmasını önleyecek sürdürülebilir bir sistem olarak büyük potansiyel barındırmaktadır.

References

 • Akış I ve Özkurt M (2010). Tarım Topraklarının Yabancılara Satışı ve Gıda Güvenliği. Toprak Mülkiyeti Sempozyum Bildirileri, Ankara: Memleket Yayınları, 510-524.
 • Allen, J ve Lavau S (2015). Just-in-Time Disease. Journal of Cultural Economy, 8 (3), 342-360.
 • Araghi F (2000). The Great Global Enclosure of Our Times: Peasants and the Agrarian Question at the End of the Twentieth Century. İçinde: F Magdoff, J Foster ve F Buttel (der), Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment, New York: Monthly Review Press, 145-160.
 • Araghi F (2003). Food Regimes and the Production of Value: Some Methodological Issues. The Journal of Peasant Studies, 30 (2), 41-70.
 • Bellantonio M vd. (2017). The Ultimate Mystery Meat: Exposing the Secrets Behind Burger King and Global Meat Production. https://www.mightyearth.org/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Boyd W ve Watts M (1997). Agro-industrial Just-in-Time: The Chicken Industry and Postwar American Capitalism. İçinde: D Goodman ve M Watts (der), Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring, London: Routledge, 139-165.
 • Burch D (2005). Production Consumption and Trade in Poultry: Corporate Linkages and North-South Supply Chains. İçinde: N Fold ve W Pritchard (der), Cross-Continantal Food Chains, London: Routledge, 166-178.
 • Burch D ve Lawrence G (2009). Towards a Third Food Regime: Behind the Transformation. Agriculture and Human Values, 26, 267-279.
 • Chappell M J vd. (2013). Food Sovereignty: An Alternative Paradigm for Poverty Reduction and Biodiversity Conservation in Latin America. F100Res, 2: 235. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869480/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Chappell M J (2018). Beginning to End Hunger: Food and the Environment in Belo Horizonte, Brazil, and Beyond. Berkeley: University of California Press.
 • Chaves L F (2013). The Dynamics of Latifundia Formation. PLOS ONE, 8 (12): e82863. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0082863. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Davis M (2016). Gecekondu Gezegeni. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Davis M (2020). Mike Davis on Pandemics, Super-Capitalism and the Struggles of Tomorrow. Madamasr, 30 Mart. https://madamasr.com/en/2020/03/30/feature/politics/mike-davis-on-pandemics-super-capitalism-and-the-struggles-of-tomorrow/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2011). The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW)-Managing Systems at Risk. London: FAO and Earthscan. http://www.fao.org/3/i1688e/i1688e.pdf. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Farmlandgrab (2011). Foreign Land Deals: Global Land Grabbing?. https://www.farmlandgrab.org/post/view/18835. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Foster J vd. (2010). The Ecological Rift. New York: Monthly Review Press.
 • Foster J B ve Clark B (2018). The Robbery of Nature. Monthly Review, 70 (3), 1-20.
 • Foster J B (2018). Marx, Value, and Nature. Monthly Review, 70 (3), 122-136.
 • Foster J B ve Suwandi I (2020). Covid-19 and Catastrophe Capitalism. Monthly Review, 72 (2). https://monthlyreview.org/2020/06/01/covid-19-and-catastrophe-capitalism/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Friedmann H (1993). The Political Economy of Food. New Left Review, 197, 29-57.
 • Friedmann H (2005). From Colonialism to Green Capitalism: Social Movements and Emergence of Food Regimes. İçinde: F H Buttel ve P McMichael (der), New Directions in the Sociology of Global Development, Research in Rural Sociology and Development, Vol 11, 227-264.
 • Friedmann H ve McNair A (2008). Whose Rules Rule? Contested Projects to Certify Local Production for Distant Consumer. İçinde: S M Borras Jr, M Edelman ve C Kay (der), Transnational Agrarian Movements: Confronting Globalization, Oxford: Blackwell Publishing, 239-266.
 • Grain (2008). Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security. https://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and-financial-security. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Handbook (2009). Agribusiness Development Teams in Afghanistan: Tactics, Techniques, and Procedures, No. 10-10. https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/10-10.pdf. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Harvey D (2015). Neoliberalizmin Kısa Tarihi. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Harvey D (2019). Yeni Emperyalizm. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Harvey D (2020). Anti-Capitalist Politics in the Time of Covid-19. Jacobinmag, 20 Mart, https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Hecht S B (2014). Forests Lost and Found in Tropical Latin America: The Woodland Green Revolution. The Journal of Peasant Studies, 41 (5), 877-909.
 • Heffernan W (2000). Concentration of Ownership and Control in Agriculture. İçinde: F Magdoff, J Foster ve F Buttel (der), Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment, New York: Monthly Review Press, 61-76.
 • Huddell A (2010). Effects of Neoliberal Reforms on Small-Scale Agriculture in Brazil. Global Majority E-Journal, 1, 74-84.
 • Levins R (2007). How Cuba is Going Ecological. İçinde: R Lewontin ve R Levins (der), Biology Under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health, New York: Monthly Review, 343-364.
 • Lewontin R C (1998). The Maturing of Capitalist Agriculture: Farmer as Proletarian. Monthly Labor Review, 50 (3), 72-85.
 • Llambi L (1993). Global Agro-Food Restructuring: The Role of Transnational Corporations and Nation-States. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 3, 19-39.
 • Magdoff F (2008). The World Food Crisis: Sources and Solutions. Monthly Review, 60 (1), 1-15.
 • Marx K (2015). Kapital 2. Cilt. Ankara: Sol Yayınları.
 • McMichael P (2005). Global Development and the Corporate Food Regime. İçinde: F H Buttel ve P McMichael (der), New Directions in the Sociology of Global Development, Research in Rural Sociology and Development, Vol. 11, 265-300.
 • McMichael P (2009a). A Food Regime Analysis of the World Food Crisis. Agriculture and Human Values, 26, 281-295.
 • McMichael P (2009b). The Agrofuels Project at Large. Critical Sociology, 35 (6), 825-839.
 • McMichael P (2010). Agrofuels in the Food Regime. Journal of Peasant Studies, 37 (4), 609-629.
 • Moreira M B (2004). Agriculture and Food in the Globalization Age. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 12 (1), 17-28.
 • Murray W E (2006). Geographies of Globalization. Oxon: Routledge.
 • O’Connor J (1988). Capitalism, Nature, Socialism A Theoretical Introduction. Capitalism Nature Socialism, 1 (1), 11-38.
 • Ostrom E (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Otero G (2011). Neoliberal Globalization, NAFTA, and Migration: Mexico’s Loss of Food and Labor Sovereignty. Journal of Poverty, 15 (4), 384-402.
 • Padoch C vd. (2008). Urban Forest and Rural Cities: Multi-Sited Households, Consumption Patterns, and Forest Resources in Amazonia. Ecology and Society, 13 (2). https://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art2/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Petras J ve Veltmeyer H (2007). Multinational on Trial: Foreign Investment Matters. England: Ashgate Publishing.
 • Petras J (2008). The Great Land Giveaway: Neo-Colonialism by Invitation: Colonial Style Empire-Building is Making a Huge Comeback. https://www.globalresearch.ca/the-great-land-giveaway-neo-colonialism-by-invitation/11231. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Standing G (2017). Prekarya Bildirgesi: Hakların Kısılmasından Yurttaşlığa. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tang K L vd. (2017). Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beaings: a systematic review and meta-anaysis. The Lancet Planetary Health, 1 (8), e316-e327. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2817%2930141-9. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • The Land Matrix (2020). https://landmatrix.org/charts/dynamics-overview. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Turzi M (2011). The Soybean Republic. Yale Journal of International Affairs, 6 (2), 59-68.
 • Tzouvala N (2017). Food fort he Global Market: The Neoliberal Reconstruction of Agriculture in Occupied Iraq (2003-2004) and the role of international law. Global Jurist, 17 (1), 1-27.
 • Wallace R G (2009). Breeding Influenza: The Political Virology of Offshore Farming. Antipode, 41 (5), 916-951.
 • Wallace R G vd. (2015). The Dawn of Structural One Health: A New Science Tracking Disease Emergence Along Circuits of Capital. Social Science & Medicine, 129, 68-77.
 • Wallace R G (2016). Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science. New York: Monthly Review Press.
 • Wallace R G ve Wallace R (2016). Neoliberal Ebola: Modeling Disease Emergence from Finance to Forest and Farm. Switzerland: Springer.
 • Wallace R vd. (2018). Clear-Cutting Disease Control: Capital-Led Deforestation, Public Health Austerity, and Vector-Borne Infection. New York: Springer.
 • Wallace R vd. (2020a). Covid-19 and Circuits of Capital. Monthly Review, 72 (1). https://monthlyreview.org/2020/05/01/covid-19-and-circuits-of-capital/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Wallace R vd. (2020b). Agribusiness vs. Public Health: Disease Control in Resource-Asymmetric Conflict. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02513883. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • WHO (World Health Organization) (2017). Stop Using Antibiotics in Healthy Animals to Prevent the Spread of Antibiotic Resistance. https://www.who.int/news/item/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Worsley P (1984). The Three Worlds: Culture and World Development. Chicago: The University of Chicago Press.

Year 2022, Volume: 46 Issue: 1, 4 - 35, 14.03.2022

Abstract

References

 • Akış I ve Özkurt M (2010). Tarım Topraklarının Yabancılara Satışı ve Gıda Güvenliği. Toprak Mülkiyeti Sempozyum Bildirileri, Ankara: Memleket Yayınları, 510-524.
 • Allen, J ve Lavau S (2015). Just-in-Time Disease. Journal of Cultural Economy, 8 (3), 342-360.
 • Araghi F (2000). The Great Global Enclosure of Our Times: Peasants and the Agrarian Question at the End of the Twentieth Century. İçinde: F Magdoff, J Foster ve F Buttel (der), Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment, New York: Monthly Review Press, 145-160.
 • Araghi F (2003). Food Regimes and the Production of Value: Some Methodological Issues. The Journal of Peasant Studies, 30 (2), 41-70.
 • Bellantonio M vd. (2017). The Ultimate Mystery Meat: Exposing the Secrets Behind Burger King and Global Meat Production. https://www.mightyearth.org/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Boyd W ve Watts M (1997). Agro-industrial Just-in-Time: The Chicken Industry and Postwar American Capitalism. İçinde: D Goodman ve M Watts (der), Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring, London: Routledge, 139-165.
 • Burch D (2005). Production Consumption and Trade in Poultry: Corporate Linkages and North-South Supply Chains. İçinde: N Fold ve W Pritchard (der), Cross-Continantal Food Chains, London: Routledge, 166-178.
 • Burch D ve Lawrence G (2009). Towards a Third Food Regime: Behind the Transformation. Agriculture and Human Values, 26, 267-279.
 • Chappell M J vd. (2013). Food Sovereignty: An Alternative Paradigm for Poverty Reduction and Biodiversity Conservation in Latin America. F100Res, 2: 235. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869480/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Chappell M J (2018). Beginning to End Hunger: Food and the Environment in Belo Horizonte, Brazil, and Beyond. Berkeley: University of California Press.
 • Chaves L F (2013). The Dynamics of Latifundia Formation. PLOS ONE, 8 (12): e82863. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0082863. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Davis M (2016). Gecekondu Gezegeni. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Davis M (2020). Mike Davis on Pandemics, Super-Capitalism and the Struggles of Tomorrow. Madamasr, 30 Mart. https://madamasr.com/en/2020/03/30/feature/politics/mike-davis-on-pandemics-super-capitalism-and-the-struggles-of-tomorrow/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2011). The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW)-Managing Systems at Risk. London: FAO and Earthscan. http://www.fao.org/3/i1688e/i1688e.pdf. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Farmlandgrab (2011). Foreign Land Deals: Global Land Grabbing?. https://www.farmlandgrab.org/post/view/18835. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Foster J vd. (2010). The Ecological Rift. New York: Monthly Review Press.
 • Foster J B ve Clark B (2018). The Robbery of Nature. Monthly Review, 70 (3), 1-20.
 • Foster J B (2018). Marx, Value, and Nature. Monthly Review, 70 (3), 122-136.
 • Foster J B ve Suwandi I (2020). Covid-19 and Catastrophe Capitalism. Monthly Review, 72 (2). https://monthlyreview.org/2020/06/01/covid-19-and-catastrophe-capitalism/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Friedmann H (1993). The Political Economy of Food. New Left Review, 197, 29-57.
 • Friedmann H (2005). From Colonialism to Green Capitalism: Social Movements and Emergence of Food Regimes. İçinde: F H Buttel ve P McMichael (der), New Directions in the Sociology of Global Development, Research in Rural Sociology and Development, Vol 11, 227-264.
 • Friedmann H ve McNair A (2008). Whose Rules Rule? Contested Projects to Certify Local Production for Distant Consumer. İçinde: S M Borras Jr, M Edelman ve C Kay (der), Transnational Agrarian Movements: Confronting Globalization, Oxford: Blackwell Publishing, 239-266.
 • Grain (2008). Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security. https://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and-financial-security. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Handbook (2009). Agribusiness Development Teams in Afghanistan: Tactics, Techniques, and Procedures, No. 10-10. https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/10-10.pdf. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Harvey D (2015). Neoliberalizmin Kısa Tarihi. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Harvey D (2019). Yeni Emperyalizm. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Harvey D (2020). Anti-Capitalist Politics in the Time of Covid-19. Jacobinmag, 20 Mart, https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Hecht S B (2014). Forests Lost and Found in Tropical Latin America: The Woodland Green Revolution. The Journal of Peasant Studies, 41 (5), 877-909.
 • Heffernan W (2000). Concentration of Ownership and Control in Agriculture. İçinde: F Magdoff, J Foster ve F Buttel (der), Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment, New York: Monthly Review Press, 61-76.
 • Huddell A (2010). Effects of Neoliberal Reforms on Small-Scale Agriculture in Brazil. Global Majority E-Journal, 1, 74-84.
 • Levins R (2007). How Cuba is Going Ecological. İçinde: R Lewontin ve R Levins (der), Biology Under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health, New York: Monthly Review, 343-364.
 • Lewontin R C (1998). The Maturing of Capitalist Agriculture: Farmer as Proletarian. Monthly Labor Review, 50 (3), 72-85.
 • Llambi L (1993). Global Agro-Food Restructuring: The Role of Transnational Corporations and Nation-States. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 3, 19-39.
 • Magdoff F (2008). The World Food Crisis: Sources and Solutions. Monthly Review, 60 (1), 1-15.
 • Marx K (2015). Kapital 2. Cilt. Ankara: Sol Yayınları.
 • McMichael P (2005). Global Development and the Corporate Food Regime. İçinde: F H Buttel ve P McMichael (der), New Directions in the Sociology of Global Development, Research in Rural Sociology and Development, Vol. 11, 265-300.
 • McMichael P (2009a). A Food Regime Analysis of the World Food Crisis. Agriculture and Human Values, 26, 281-295.
 • McMichael P (2009b). The Agrofuels Project at Large. Critical Sociology, 35 (6), 825-839.
 • McMichael P (2010). Agrofuels in the Food Regime. Journal of Peasant Studies, 37 (4), 609-629.
 • Moreira M B (2004). Agriculture and Food in the Globalization Age. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 12 (1), 17-28.
 • Murray W E (2006). Geographies of Globalization. Oxon: Routledge.
 • O’Connor J (1988). Capitalism, Nature, Socialism A Theoretical Introduction. Capitalism Nature Socialism, 1 (1), 11-38.
 • Ostrom E (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Otero G (2011). Neoliberal Globalization, NAFTA, and Migration: Mexico’s Loss of Food and Labor Sovereignty. Journal of Poverty, 15 (4), 384-402.
 • Padoch C vd. (2008). Urban Forest and Rural Cities: Multi-Sited Households, Consumption Patterns, and Forest Resources in Amazonia. Ecology and Society, 13 (2). https://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art2/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Petras J ve Veltmeyer H (2007). Multinational on Trial: Foreign Investment Matters. England: Ashgate Publishing.
 • Petras J (2008). The Great Land Giveaway: Neo-Colonialism by Invitation: Colonial Style Empire-Building is Making a Huge Comeback. https://www.globalresearch.ca/the-great-land-giveaway-neo-colonialism-by-invitation/11231. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Standing G (2017). Prekarya Bildirgesi: Hakların Kısılmasından Yurttaşlığa. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tang K L vd. (2017). Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beaings: a systematic review and meta-anaysis. The Lancet Planetary Health, 1 (8), e316-e327. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2817%2930141-9. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • The Land Matrix (2020). https://landmatrix.org/charts/dynamics-overview. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Turzi M (2011). The Soybean Republic. Yale Journal of International Affairs, 6 (2), 59-68.
 • Tzouvala N (2017). Food fort he Global Market: The Neoliberal Reconstruction of Agriculture in Occupied Iraq (2003-2004) and the role of international law. Global Jurist, 17 (1), 1-27.
 • Wallace R G (2009). Breeding Influenza: The Political Virology of Offshore Farming. Antipode, 41 (5), 916-951.
 • Wallace R G vd. (2015). The Dawn of Structural One Health: A New Science Tracking Disease Emergence Along Circuits of Capital. Social Science & Medicine, 129, 68-77.
 • Wallace R G (2016). Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science. New York: Monthly Review Press.
 • Wallace R G ve Wallace R (2016). Neoliberal Ebola: Modeling Disease Emergence from Finance to Forest and Farm. Switzerland: Springer.
 • Wallace R vd. (2018). Clear-Cutting Disease Control: Capital-Led Deforestation, Public Health Austerity, and Vector-Borne Infection. New York: Springer.
 • Wallace R vd. (2020a). Covid-19 and Circuits of Capital. Monthly Review, 72 (1). https://monthlyreview.org/2020/05/01/covid-19-and-circuits-of-capital/. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Wallace R vd. (2020b). Agribusiness vs. Public Health: Disease Control in Resource-Asymmetric Conflict. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02513883. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • WHO (World Health Organization) (2017). Stop Using Antibiotics in Healthy Animals to Prevent the Spread of Antibiotic Resistance. https://www.who.int/news/item/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance. Son erişim tarihi, 01.01.2021.
 • Worsley P (1984). The Three Worlds: Culture and World Development. Chicago: The University of Chicago Press.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makale /Articles
Authors

Evrim YILMAZ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5057-4350
Türkiye

Publication Date March 14, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 46 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { mulkiye852598, journal = {Mülkiye Dergisi}, issn = {1305-9971}, address = {}, publisher = {Mülkiye Alumni Association}, year = {2022}, volume = {46}, number = {1}, pages = {4 - 35}, title = {Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Evrim} }
APA Yılmaz, E. (2022). Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar . Mülkiye Dergisi , 46 (1) , 4-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mulkiye/issue/69859/852598
MLA Yılmaz, E. "Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar" . Mülkiye Dergisi 46 (2022 ): 4-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mulkiye/issue/69859/852598>
Chicago Yılmaz, E. "Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar". Mülkiye Dergisi 46 (2022 ): 4-35
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar AU - EvrimYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Mülkiye Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 35 VL - 46 IS - 1 SN - 1305-9971- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mülkiye Dergisi Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar %A Evrim Yılmaz %T Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar %D 2022 %J Mülkiye Dergisi %P 1305-9971- %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Evrim . "Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar". Mülkiye Dergisi 46 / 1 (March 2022): 4-35 .
AMA Yılmaz E. Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar. Mülkiye Dergisi. 2022; 46(1): 4-35.
Vancouver Yılmaz E. Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar. Mülkiye Dergisi. 2022; 46(1): 4-35.
IEEE E. Yılmaz , "Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar", Mülkiye Dergisi, vol. 46, no. 1, pp. 4-35, Mar. 2022
Mülkiye Dergisi: Mülkiyeliler Birliği Konur Sokak No. 1, Kızılay - ANKARA, TÜRKİYE. Tel: +90 312 4185572; Faks: +90 312 4191373; mulkiyedergisi@mulkiye.org.tr / Mülkiye Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı'dır.