Year 2020, Volume 7 , Issue 14, Pages 467 - 483 2020-12-31

İslam Ceza Hukuku Bağlamında Büyücülük Suçu

Yusuf Erdem GEZGİN [1]


İslam ceza hukuku bağlamında büyücülük konusunun ele alındığı bu çalışmada ilgili suçun uhrevi boyutundan ziyade dünyevi ceza boyutu değerlendirilmiştir. Pozitif ceza hukukunda büyücülüğün cezası sadece halkın dini duygularını istismar ve nitelikli dolandırıcılık gibi unsurlar üzerinden değerlendirilmektedir. Halbuki İslam ceza hukukunda konunun bağlamı direk fâilin gerçekleştirdiği büyü fiilidir. Bu kapsamda ilk olarak büyücülük ve büyü ile ilgili kavramsal bir çerçeve sunulmuş; çalışmanın temel problemi ele alınmıştır. Akabinde gerek fıkıh mezhepleri gerek ilgili mezheplerin mensup oldukları kelâm otoritelerine göre büyünün hakikat veya hayal olmasıyla ilgili mahiyet tartışmaları değerlendirilmiştir. Ayrıca büyücülüğün fıkhî hükümleri kapsamında mezheplerin görüşleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tabiatıyla ceza hukuku bağlamında bir hüküm verebilmek için kavram analizi, problemin mahiyeti ve fıkhî hükümlerin ele alınması zaruridir. Büyücülüğün mahiyeti ve fıkhî hükmü konusunda bir neticeye ulaştıktan sonra ceza hukuku bağlamında görüşler ifade edilmiştir. Neticede ulaşılan sonuç ve değerlendirmeler ile çalışma araştırmacılara sunulmuştur.
İslam Ceza Hukuku, Sihir, Büyü, Had, Ta‘zir
 • Ahmed b. Hanbel. Müsned. thk. Şuayb el-Arnaût, Âdil Mürşid vd. Müessesetü’r-Risâle, 1421.
 • Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.
 • Atmaca, Veli. Hadislerde Rukye Hz. Peygamber ve Sahabenin Uygulamaları Işığında Şifa Hadisleri. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2019.
 • Aynî, Ebû Muhammed Bedreddin Mahmûd b. Ahmed b. Musa Hanefi. Umdetü’l-kârî şerhu sahîhi’l-Buhârî. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.
 • Bâli, Vahîd b. Abdüsselam. es-Sârimu’l-bettâr fî’t-tesaddî li’s-seharat’il-eşrâr. Mısır, 21. Basım, 2008.
 • Begavî, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’. Meʿâlimü’t-tenzîl. 8 Cilt. Riyad: Dâru’s-Selâm, 1997.
 • Begavî, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’. Şerhu’s-sünne. 15 Cilt. Beyrut: Mektebetü’l-Îslâmî, 1983.
 • Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali. es-Sünenü’l-kübrâ. Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Beyzâvî, Ebû Saîd Nasîruddîn Abdullah b. Ömer b. Muhammed. Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl. 5 Cilt. Beyrut, 1998.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cu’fî. Sahîhü’l-Buhârî. 9 Cilt. Beyrut: Dâru Tavkı’n-Necât, 2001.
 • Buhûtî, Mansur b. Yûnus. Keşşâfü’l-kınâ‘ an metni’l-İknâ’. 6 Cilt. Riyad: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Buhûtî, Mansur b. Yûnus. Şerhu münteha’l-irâdât. 3 Cilt. Kahire: Alemü’l-Kütüb, 1993.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-0221-8965
Author: Yusuf Erdem GEZGİN (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

ISNAD Gezgin, Yusuf Erdem . "İslam Ceza Hukuku Bağlamında Büyücülük Suçu". Mütefekkir 7 / 14 (December 2020): 467-483 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.848019