Year 2018, Volume 7 , Issue 3, Pages 1180 - 1185 2018-12-28

GEOLOGY OF SE PART OF NIGDE AND NEW FINDINGS ON NIGDE FAULT
NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR

Fatih BALLI [1] , Mustafa SÖNMEZ [2] , Abdurrahman LERMİ [3]


This study aimed to determine the characteristics of the Niğde Fault and geology of the field covers the south and eastern part of Niğde province which contains many geological units ranging from Paleozoic to present. These units, which are usually composed of metamorphic rocks, from old to young; Gümüşler, Kaleboynu, Aşıgediği formations, Üçkapılı granodiorite, Kızılkaya Ignimbrite, Karataş Volcanites, Quaternary fluvial sediments, talus and alluvium. Three dominant fault system in Central Anatolia control the tectonics of the region, basin development, volcanism and geomorphology. These are Tuzgölü Fault Zone, Ecemiş Fault Zone and Niğde Fault. In order to obtain concrete geological information on the Niğde Fault in the study area, two resistivity profile and S.P. (Self Potential) measurement methods are used. According to the electrical resistivity and SP data, the Niğde Fault is a fault zone in NW-SE direction consisting of at least three parallel probable segments. The NW edge of the Niğde Massif is the fault scarp, which was retrograde towards to SE direction, in the Middle Miocene-Early Pliocene time. The presence of thick slope rubble on the KB side of massif supports this idea.

Niğde Fayı’nın özelliklerini ve alanın jeolojisini belirlemeye yönelik bu çalışma, Paleozoik’ten günümüze, birçok jeolojik birimi içeren Niğde ilinin güney ve doğu kesimini kapsar. Çoğunlukla metamorfik kayaçlardan oluşan bu birimler yaşlıdan gence doğru Gümüşler, Kaleboynu, Aşıgediği formasyonları, Üçkapılı Granodiyoriti, Kızılkaya İgnimbriti, Karataş Volkanitleri,  Kuvaterner akarsu çökelleri, yamaç molozu ve alüvyonlardır. Orta Anadolu’daki üç baskın fay sistemi bölgenin tektoniğini, havza gelişimini, volkanizmasını ve jeomorfolojisini kontrol etmektedir. Bunlar; Tuzgölü Fay Zonu, Ecemiş Fay Zonu ve Niğde Fayı’dır. Çalışma alanında bulunan Niğde Fayı üzerinde somut jeolojik bilgi elde etmek için, fay hattını dikine kesen iki profil üzerinden elektrik rezistivite profil ve S.P. (Doğal Potansiyel) ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. Elektrik rezistivite ve SP verilerine göre, Niğde Fayı KB-GD doğrultulu, birbirine yaklaşık paralel en az üç muhtemel segmentten oluşan bir fay zonudur. Niğde Masifi’nin kuzeybatı kenarı, Orta Miyosen-Erken Pliyosen zamanında GD yönünde gerileyen fay sarplığıdır. Masifin KB tarafındaki kalın yamaç molozunun varlığı bu fikri desteklemektedir.

 • [1] BEEKMAN, P.H., “Hasandağı-Melendiz Dağı Bölgesindeki Pliyosen ve Kuvaterner Volkanizma Faaliyetleri”, MTA Dergisi, Ankara, 66, 88-103, 1966.
 • [2] BOZKURT, E., “Neotectonics of Turkey – a Synthesis”, Geodin. Acta, 14, 3-30, 2001.
 • [3] TOPRAK, V., GÖNCÜOĞLU, M.C, “Tectonic Control on the Development of Neogene-Quaternary Central Anatolian Volcanic Province Turkey”, Geological J., 28, 357-369, 1993.
 • [4] KOÇYİĞİT, A., “Orta Anadolu’nun Genel Neotektonik Özellikleri ve Depremselliği”, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenlerinin uygulamalı çalışması, Bildiri Özleri, TPJD Bülteni, Özel sayı 5, 1-26, Aksaray, 2000.
 • [5] KÜRÇER, A. VE GÖKTEN, Y. E., “Tuz Gölü Fay Zonu’nun Neotektonik Dönem Özellikleri, Depremsellik, Geometrisi ve Segment Yapısı”, MTA Dergisi, 149, 19-69, 2014.
 • [6] FRENCH, F., “Geologie Kleinasiens im Bereich der Bagdadbahn”, Z. Dtsch. Geol. Ges. A. Abh. 68, 1916.
 • [7] YETİŞ, C., “Çamardı (Niğde) Yakın ve Uzak Dolayının Jeoloji İncelemesi ve Ecemiş Yarılım Kuşağının Maden Boğazı-Kamışlı Arasındaki Özellikleri”, Doktora Tezi, İ.Ü.F.F. 164 , 1978.
 • [8] KOÇYİĞİT, A., BEYHAN, A., “A New Intracontinental Transcurrent Structure: the Central Anatolian Fault Zone, Turkey”, Tectonophysics, 284, 317-336, 1998.
 • [9] YETİŞ, C., KELLİNG, G., GÖKÇEN, S.L., BAROZ, F., “A Revised Stratigraphic Framework for Later Cenozoic Sequences in the Northeastern Mediterranean Region”, Geol. Rundsch, 84, 794-812, 1995.
 • [10] TOPRAK, V., “Vent Distribution and Its Regional Tectonics, Cappocian Volkanics, Turkey”, Yerbilimleri,. 2-67 in Turkish with English abstract, 1998.
 • [11] GÖNCÜOĞLU, M.C., “Niğde Masifinin Jeolojisi; İç Anadolu’nun Jeolojisi Sempozyumu”, Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 16-19, 1981a.
 • [12] GÖNCÜOĞLU, M.C., “Orta Anadolu Masifinin Güney Ucundan Jeo-kronolojik Yaş Bulguları", MTA dergisi no. 105-106, 27-28., 1986b.
 • [13] INNOCENTİ, F., MAZZUOLİ, R., PASQUARE, G.,RADİCATİ Dİ BROZOLO, F., VİLLARİ, L, “The Neojen Calk-alkaline Volcanic of Central Anatolia: geochronological data on Kayseri-Niğde area”, Geol. Mag. 112, 349-360, 1975.
 • [14] AYDİN, F., DİRİK, K., SÖNMEZ, M., “Niğde Volkanik Kompleksi’nin Jeokronolojisi ve Petrojenezi: Neo-Kuvaterner Döneminde Orta Anadolu’daki Manto Bileşimi, Magma Gelişimi ve Jeodinamik Süreçler Üzerine Uygulamalar”, 108Y003 Numaralı Tübitak Projesi, Ankara, 192 s., 2011 (Yayımlanmamış).
 • [15] SÖNMEZ, M., BALLI, F., LERMİ, A., “Niğde Yerleşim Alanı ve Yakın Çevresi ile Güney ve Doğu Kesiminin Tektonik Özellikleri”, FEB 2011/15 Numaralı BAP Projesi, 86 s., Niğde, 2017.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Others
Authors

Orcid: 0000-0002-1818-187X
Author: Fatih BALLI (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-3191-3921
Author: Mustafa SÖNMEZ

Orcid: 0000-0003-4117-689X
Author: Abdurrahman LERMİ

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { ngumuh502417, journal = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-6605}, address = {Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Merkez Yerleşke, Niğde}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1180 - 1185}, doi = {10.28948/ngumuh.502417}, title = {NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR}, key = {cite}, author = {Ballı, Fatih and Sönmez, Mustafa and Lermi̇, Abdurrahman} }
APA Ballı, F , Sönmez, M , Lermi̇, A . (2018). NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 1180-1185 . DOI: 10.28948/ngumuh.502417
MLA Ballı, F , Sönmez, M , Lermi̇, A . "NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR" . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 1180-1185 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ngumuh/issue/41776/502417>
Chicago Ballı, F , Sönmez, M , Lermi̇, A . "NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 1180-1185
RIS TY - JOUR T1 - NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR AU - Fatih Ballı , Mustafa Sönmez , Abdurrahman Lermi̇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28948/ngumuh.502417 DO - 10.28948/ngumuh.502417 T2 - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1180 EP - 1185 VL - 7 IS - 3 SN - -2564-6605 M3 - doi: 10.28948/ngumuh.502417 UR - https://doi.org/10.28948/ngumuh.502417 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR %A Fatih Ballı , Mustafa Sönmez , Abdurrahman Lermi̇ %T NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR %D 2018 %J Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2564-6605 %V 7 %N 3 %R doi: 10.28948/ngumuh.502417 %U 10.28948/ngumuh.502417
ISNAD Ballı, Fatih , Sönmez, Mustafa , Lermi̇, Abdurrahman . "NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 / 3 (December 2018): 1180-1185 . https://doi.org/10.28948/ngumuh.502417
AMA Ballı F , Sönmez M , Lermi̇ A . NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR. NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.. 2018; 7(3): 1180-1185.
Vancouver Ballı F , Sönmez M , Lermi̇ A . NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 1180-1185.