Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 186 - 202 2013-04-01

Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği
Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği

Abdullah SOYSAL [1] , Mehmet TAN [2]


Given the fact that, successful business enterprises of today are "human-centered" and "customer oriented", it can be expressed that the Akhism tradition has an important role in this success. Keeping the promises made, being a good-hearted, benevolent and generous person, hospitality, lining up with the rights and justice, and so on can be listed in the scope of the basic principles of Akhism. In addition, honest work, robust goods, certain amount profit, fair income, a fair quality control system are the indispensable essentials of the economic life of this model. This study aims to determine the extent of implementation of Akhism principles in today's businesses, by emphasizing the importance of Akhism tradition in business life. This research has been conducted on the 98 owners and managers, selected with the convenience sampling method, of the enterprises operating in Kilis Small Industrial Site. Descriptive statistics have been used in the study. Evaluations have been performed in SPSS statistics program. Findings show that business owners and managers good relations with employees, customers and neighboring businesses and the general appearance and behavior positive, but they are not sensitive to professional development and the environment.
Günümüz iş yaşamında başarılı işletmelerin “insan merkezli” ve “müşteri odaklı” olduğu gerçeği dikkate alındığında, Ahilik ilkelerinin de bu başarıda önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir. Ahiliğin temel ilkeleri kapsamında, verilen sözü tutmak, iyiliksever ve cömert olmak, hak ve adaletten yana olmak, vb. ilkeler sayılabilir. Bunun yanında hilesiz iş, ölçülü kazanç, adil bir kalite kontrol sistemi bu modelin ekonomik hayatının vazgeçilmez esaslarıdır. Bu çalışma ile Ahilik geleneğinin iş yaşamındaki önemine vurgu yapılarak, Ahilik ilkelerinin günümüz işletmelerinde ne derecede uygulandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kilis’te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi işletmesinin kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 98 sahip ve yöneticisi üzerinde bu araştırma yürütülmüştür. Araştırmada, tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Değerlendirmeler SPSS hazır istatistik programında yapılmıştır. Bulgular işletme sahip ve yöneticilerin; çalışanlar, müşteriler, komşu işletmelerle ilişkilerinin genelde iyi ve genel görünümleri ve davranışlarının olumlu olduğunu buna karşılık mesleki gelişme ve çevre konusunda çok da duyarlı olmadıklarını göstermektedir.
 • Akça, Bayram (2001). “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muğla’da Debağ (Tabakçılık) Esnaf Teşkilatı”. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı.4: 1-8
 • Akça, Gürsoy ( 2004 ). “Ahilik Geleneği ve Günümüz Fethiye Esnafı”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14: 209-219
 • Bodur, H. E. (1999). “Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürüne Katkıları”. II. Uluslar arası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 13-15 Ekim, Kırşehir
 • Aydemir, Muzaffer ve M. Ateş (2011). “Küçük Sanayi Sitelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Olgusu: Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Örneği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30, Ağustos:169-180
 • Demir, Galip (2001). “Ahilik ve Yükselen Değerler”. Görüş Dergisi, Ocak Sayısı: 76-82 Demir, Galip (1994). “Ahilik”. Ahilik Yolu Dergisi, S.86, İstanbul, Nisan 1994
 • Demirpolat, A. Ve G. Akça (2004). “Ahilik ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkıları”. S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı.15
 • Doğan, Hulusi (2011). “Günümüz İşletmeleri İçin Ahilik Kültüründen Örtülü Bilginin Gelişim ve Paylaşım Örnekleri”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı:4, Haziran:77-100
 • Doğan, Hulusi (2006). “The Search of Tacit Knowledge in Akhism Culture”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) 2006/2: 22-38
 • Durak, İbrahim ve A. Yücel (2010). “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları”. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2: 151-168
 • Erbaşı, Ali ve S. Ersöz (2011). “Ahilik ve 4C Pazarlama İlişkisi: Tarihi Perspektiften Bakış”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011/59: 135-146 Gemici, Nurettin (2010). “ Ahilikten Günümüze Meslek Eğitiminde Model Arayışları ve Sonuçları”. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:8, No: 19: 71-105
 • Gürdal, Mehmet (2004). “Ahilik Kültür ve Felsefesinin Meslek Etiği ve İş Ahlakı Açısından Turizm Sektörüne Uygulanabilirliği Konusunda Bir Araştırma”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu. 12-13 Ekim, Kırşehir: 511-517
 • Karagül, Mehmet (2012). “ New Economic Approches In The Context Of The “Akhism” With Human And Social Capital”. American International Journal of Contemporary Research, Vol. 2 No. 2; February: 73-84
 • Karasoy, Yakup (2012). “Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik”. www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s14/karasoy.pdf (İndirlme Tarihi, 01012)
 • Kocabaş, İbrahim (2004). “Çağdaş Yönetim Düşüncesi Işığında Ahilik Teşkilatı”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu. 12-13 Ekim, Kırşehir: 635-642.
 • Kolbaşı, Ahmet (2005). “Türk Kültür Turizmi Açısından Ahilik”. Gazi Üniversitesi Ahilik Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, Kış
 • Marşap, Akın (2005). “Ahi Ervan-ı Veli ve Evrensel İş Etiğinde Yeni Gelişmeler”. Ahilik Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Kış 2005: 69-89
 • Oktay, Elif Y. (2008). “Ahilik Teşkilatında Çalışma Ahlakının İşçi ve İşveren Kesimine Etkileri”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu. 15-17 Ekim, Kırşehir: 189-190
 • Özdemir , Nurullah (1999). “Ahilik Örgütü ve Toplam Kalite Yönetimi”. Standard Dergisi, (Şubat): 16-23
 • Özerkmen, Necmettin (2004). “Ahiliğin Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları-Sosyolojik Yaklaşım”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (2): 57-78
 • Öztürk, Nurettin (2002). “Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş ahlakı Açısından Değerlendirilmesi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:7: 1-12
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet (2008). “Ahilik Kültürü Üzerine”. Yenises Dergisi, Yıl.12, Sayı.154
 • Sancaklı, Saffet (2010). “Ahilik Ahlakının Oluşumunda Hadislerin Etkisi”. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-18
 • Solak, Fahri (2009). Ahilik Kuruluşu, İlkeleri ve Fonksiyonları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No:2009-56, Erkam Matbaası, İstanbul
 • Şahin, Ş., Ş. Öztürk ve M. Ünalmış (2009), “Professionel Ethics and Moral Values in Akhi Institution”, Procedia Social and Behavioral Sciences 1(2009): 800-804
 • Tatar, Taner ve M. Dönmez, (2008). “Zihniyet ve İktisat İlişkisi Çerçevesinde Ahilik Kurumu”. Doğu Anadolu Bölge Araştırmaları, 2008
 • Turan, Namık Sinan (2007). “ Selçuklu ve Osmanlı Anadolu’sunda Ahiliğin SosyoEkonomik Gelişim Süreci”. İ.Ü. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı. 52: 151-187
 • Zaim, Halil (2012). İş Hayatında Erdemli İnsan, Empati Matbaacılık, Mart, İstanbul http://www.badeg.com.tr/5.pdf, “Ahilik’te Organizasyon”, (İndirilme Tarihi:05.07.2012) http://www.msxlabs.org/forum/osmanli-imparatorlugu/319447-osmanli-devletinde-gediksistemi.html#ixzz22x5q8QrT, “Gedik”, (İndirilme Tarihi:14.07.2012) http://www.sozluk.net/?sozluk=osmanlica&word=%C4%B0DD%C4%B0HAR (İndirilme Tarihi, 10.07.2012).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah SOYSAL

Author: Mehmet TAN

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211421, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {186 - 202}, doi = {}, title = {Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği}, key = {cite}, author = {Soysal, Abdullah and Tan, Mehmet} }
APA Soysal, A , Tan, M . (2013). Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 186-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211421
MLA Soysal, A , Tan, M . "Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 186-202 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211421>
Chicago Soysal, A , Tan, M . "Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 186-202
RIS TY - JOUR T1 - Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği AU - Abdullah Soysal , Mehmet Tan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 202 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği %A Abdullah Soysal , Mehmet Tan %T Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Soysal, Abdullah , Tan, Mehmet . "Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 186-202 .
AMA Soysal A , Tan M . Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 186-202.
Vancouver Soysal A , Tan M . Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 186-202.
IEEE A. Soysal and M. Tan , "Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 186-202, Apr. 2013

Authors of the Article
Abdullah SOYSAL [1]
Mehmet TAN [2]