Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 280 - 297 2013-04-01

Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma
Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma

M. Asıf YOLDAŞ [1] , Çağrı ERGEZER [2]


As it is well known advertising phenomenon is one of the most important subjects in the 21 century’s modern world on which many manufacturer and supplier companies put emphasis in order to meet human needs that are increasing constantly. Today, many companies have to give particular importance to advertising and marketing in order to increase market share and not to lose their competitive power. In terms of marketing and population Kyrgyzstan has a young and dynamic consumer group. Majority of these young consumers are university students. Understanding the importance of this young group for marketing managers is the aim of this research. In this context, marketing experts create advertising strategies by using the attitudes and behavior of consumers on advertising. When considered from this point of view, the fundamental aim of the empirical research is to determine the behavior and attitudes of young consumers on advertising and thus to set light to marketing and advertising strategies of domestic and foreign business managers operating in this region. For this purpose, a practice was performed to determine the behavior and attitudes of university students in Kyrgyzstan on advertising. Within the scope of the findings from the research comments and suggestions were made related to the reasons of the results.
Bilindiği gibi reklam olgusu; 21. yüzyılın modern dünyasında giderek artan insan ihtiyaçlarını cevaplandırabilmek için üretici ve tedarikçi birçok firmanın üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde pek çok firma, hem rekabet gücünü kaybetmemek hem de pazar paylarını arttırmak amacıyla reklam ve pazarlamaya büyük önem vermek zorundadırlar. Pazarlama açısından Kırgızistan nüfus itibariyle genç bir tüketici kitlesine sahiptir. Bu genç tüketicilerin çoğunluğu üniversite öğrencisi konumundadır. Pazarlama yöneticileri açısından bu genç kitlenin ne kadar önemli olduğunu anlamak bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda pazarlamacılar tüketicilerin reklama karşı tutum ve davranışlarını bildiği ve anladığı ölçüde reklam stratejileri oluştururlar. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın temel amacı bu genç tüketicilerin reklama karşı tutum ve davranışlarını tespit etmek ve böylece bölgede faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletme yöneticilerinin pazarlama ve reklam stratejilerine ışık tutmaya çalışmaktır. Bu amaçla, araştırmanın temel konusunu oluşturan Kırgızistan’daki üniversite öğrencilerin reklama karşı tutum ve davranışlarının tespitine yönelik bir uygulama yapılmıştır. Çalışmada söz konusu bulgular çerçevesinde sonuçların nedenleri ile ilgili yorumlar yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
 • AGİT, (2007), “Orta Asya Medya Bağımsızlığı Raporu”, Viyana
 • AKBAY, H. (2003), “Üniversite öğrencilerinin giyim harcamalarında reklamların etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Ankara
 • ALTUNIŞIK, R., ÖZDEMİR, Ş. TORLAK, R. (2006), “Modern Pazarlama”, Değişim Yayınevi, Adapazarı: 202-204
 • AMANALİEV, D. (2006) “Theory And Practice in Kyrgyzstan System of Advertisements”, The First National PR Confererence, Bishkek
 • AYTUĞ, S. (1997) “Pazarlama Yönetimi”, İlkem Yayınları, İzmir
 • BAYMUR, F. (1994), “Genel Psikoloji”, İnkılâp Yayınevi, İstanbul,
 • ÇAKIR, M., ÇAKIR, F., USTA, G. (2010)“Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Öğrenilmesi” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, (2): 80-89
 • ÇIRPICI, F.(2006), “Üniversite Öğrencilerinin Reklamlara Yönelik Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara: 6-16
 • DIKSON P.R. (1998) “Upravlenie Marketingom”, Prevod s anglizkom yazıkogo: Y. V. Slenova, Binom, Moskva
 • DJUMABAEV, M. (2009) “Kırgızistan’da ki Dergi Reklamlarında Yer Alan Görsel ve Yazılı Öğeleri Algılama Biçimlerine Göre Türkiye’de ki Kırgızistanlı Gençlerde Yüksek ve Düşük Bağlamlı Kültürlerin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • FIRLAR, G. ve DÜNDAR, P (2006) “Gazete Reklamlarının Gençler Üzerindeki Etkisi”, Bilig Dergisi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, (40): 7-19
 • GÜNAY, G.(2012), “Yeni Teknolojilerin Gençlerin Satınalma Eğilimleri Üzerine Etkisi”, Akademik Bakış Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (29): 3-4
 • GÜNERİ, B. (1996), “Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamın Rolü”, Doktora Tezi (Basılmamış), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 70-79
 • KENEŞ, (2012), “Zakon Kırgızskoy Respubliki o Reklame” www.kenesh.kg (Erişim Tarihi 14.05.2012)
 • PEKTAŞ H.(1987) “Reklam Nedir, İşlevi ve Etkileri Nelerdir”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,(2): 221
 • Sinem Çardaklı, Televizyon Reklamlarında Tanınmış Kişilerin Kullanılmasının Reklamın Hatırlanması Üzerindeki Etkisi Konusunda Bir Pilot Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2008
 • SOREH, N.A. ve BENER, Ö. (1995), “Üniversite Öğrencilerinin Taksitle Satın Alma Davranışları”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, (74): 71
 • TENEKECİOĞLU, B. (1983), “İşletmelerde Reklam” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak, 1(1): 90-98
 • TÖRÜNLÜ, A. (2000) “Demokratikleşme Sürecinde Televizyonun Rolü ve Kırgızistan Örneği”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 6-41
 • TURDUBAEVA, E. (2006), “Profile of Rebublic Relations Practice in Kyrgyzstan: Public Relations, Purpose, Mission and Function”,http://www.instituteforpr.org
 • YAVUZ, Ş. (2006), “Reklam ve Popüler Kültür”, İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi: 26
 • YILMAZ, E. (2004), “Medyatik Dil Alanları: Reklamcılık Dili Üzerine Metin Dil Bilimsel Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Özel Sayı- , Aralık
 • YÜKSELEN, C. (2008), “Pazarlama & İlkeler-Yönetim”, Detay Yayıncılık, İstanbul, 100- 301
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Asıf YOLDAŞ

Author: Çağrı ERGEZER

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211426, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {280 - 297}, doi = {}, title = {Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yoldaş, M. Asıf and Ergezer, Çağrı} }
APA Yoldaş, M , Ergezer, Ç . (2013). Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 280-297 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211426
MLA Yoldaş, M , Ergezer, Ç . "Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 280-297 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211426>
Chicago Yoldaş, M , Ergezer, Ç . "Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 280-297
RIS TY - JOUR T1 - Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma AU - M. Asıf Yoldaş , Çağrı Ergezer Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 280 EP - 297 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma %A M. Asıf Yoldaş , Çağrı Ergezer %T Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Yoldaş, M. Asıf , Ergezer, Çağrı . "Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 280-297 .
AMA Yoldaş M , Ergezer Ç . Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 280-297.
Vancouver Yoldaş M , Ergezer Ç . Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 280-297.
IEEE M. Yoldaş and Ç. Ergezer , "Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 280-297, Apr. 2013

Authors of the Article
M. Asıf YOLDAŞ [1]
Çağrı ERGEZER [2]