Year 2013, Volume 6 , Issue 2, Pages 45 - 63 2013-08-01

İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği
İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ

Abdullah SOYSAL [1] , Mehmet TAN [2]


Nowadays, the effective use of performance of workers in workplace is mostly related with the work satisfaction which can be experienced in institution. It can be said that, negative behaviors and attitudes such as absenteeism, high level of workforce turnover rate, work stoppage, indiscipline, and sabotage are due to the work dissatisfaction. Specifically, factors such as tools used in work, conditions of the work, physical environment, fee, promotion system, appreciation and social prestige can reduce to perceptions of the workers related to the work satisfaction of the workers. In this context, managers should constantly increase the work satisfaction applications based on quality philosophy within the structure, method and processes of the institutions if they want to create a happy work place.In this study, in order to determine factors that affect work satisfaction in public and private banking in Kilis province and how they differ from each other in a sectorial basis, it was determined that the difference arise from the fee, management implications, promotion expectancies and partly in knowledge and skills attitudes however, in relation to friendship relationship and workplace issues there is no significant difference.
Günümüz iş ortamında çalışanın performansını verimli kullanabilmesi büyük ölçüde kurum içinde yaşadığı iş tatminine bağlıdır. Günümüz işletmelerinde yaşanan devamsızlık, işgücü devir hızının yüksekliği, sabotaj, disiplinsizlik, iş bırakma vb. gibi olumsuz davranış ve yaklaşımların temelinde iş tatminsizliğinin yattığı söylenebilir. Özellikle işte kullanılan aletler, işin yapılış koşulları, fiziksel ortam, ücret, terfi sistemi, takdir edilme ve sosyal saygınlık gibi unsurların çalışan lehine eksik ya da hatalı uygulanması, çalışanların iş tatmini ile ilgili algılarını zayıflatabilmektedir. Bu kapsamda yöneticiler daha rekabetçi ve başarılı bir kurumda çalışanlarıyla mutlu bir iş ortamı oluşturmak istiyorlarsa kurumlarının yapı, yöntem ve süreçlerinde kalite felsefesini temel alan iş tatmini uygulamalarını artırarak devam ettirmeleri gerekmektedir.Kilis ilindeki kamu ve özel bankalarda çalışan personelin iş tatminini etkileyen unsurlar ve bu unsurların sektörel olarak ne ölçüde birbirinden farklılaştıklarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, kamu ve özel banka personeli arasında iş tatminini etkileyen farklılığın özellikle; ücret, yönetim uygulamaları, terfi beklentileri ve kısmen bilgi ve yetenek konularında ön plana çıktığı belirlenirken; arkadaşlık ilişkileri ve iş ortamı konularında ise önemli bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.
 • AKINCI, Z., (2002), “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 2 (4):1-25.
 • ALMINTISIR, A.B., A.B. Akeel ve I. D. Subramaniam , (2012), “Comparison of Satisfaction of Employees in Public and Private Sector Organizations: Evidence from Two Libyan Companies”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6 (8): 177-186
 • AY, Ü. Ve H. Karadal, (1995), “Örgütsel İş Doyumu Etkenleri ve Doyum Düzeylerine İlişkin Yurtkur’da Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 5 (1): 63-74
 • BAKAN, İ. Ve T. Büyükbeşe, (2004), “Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 7: 1-30
 • BOZKURT, Ö. Ve İ. Bozkurt, (2008), “İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1): 1-18
 • CHEN, L.H., (2008), “Job Satisfaction Among Information System (IS) Personnel”, Computers in Human Behavior, 24: 105-118
 • COOMBER, B. Ve K.L. Barriball, (2007), “Impact of Job Satisfaction Components on Intend to Leave and Turnover for Hospital-Based Nurses: A Review of The Research Literature”, International Journal of Nursing Studies, 44: 297-314
 • EĞİNLİ, A. Temel, (2009), “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 23, Sayı. 3: 35-52
 • EMHAN, A. Ve R. Gök, (2011), “Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz: 157-174
 • GEREKAN, B. Ve A. Pehlivan, (2010), “Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 29-54
 • GUI, L., K.L. Barriball ve A.E. While, (2009), “Job Satisfaction of Nurse Teachers: A Literature Review Part I: Measurement, Levels and Components”, Nurse Education Today, 29: 469-476
 • HASSAN, Y., Kashif-ud-din, Z. Mir, K. Ahmad, A. Mateen, W. Ahmad, A.B. Nasir, (2011), “ Job Satisfaction in Private Banking Sector of Pakistan”, Global Journal Of Management and Business Research, Volume 11, Issue 12, December: 85-94 KARATEPE, O. M., O. Uludağ, İ. Meneviş,, L. Hadzımehmedagıc ve L.Baddar, (2006), “The Effects of Selected Individual Characterstics on Frontline Employee Performance and Job Satiffaction”, Tourism Management, Volume:27: 547-560.
 • KHAN, A.H., M.M. Nawaz, M. Aleem ve W Hamed, (2011), “Impact of Job Satisfaction on Empleyee Performance: An Empirical Study of Autonomous Medical Institutions of Pakistan”, African Journal of Business Management, Volume 6-7, February: 2697-2705
 • KUMARI, G. Ve K. M. Pandey, (2011), “Job Satisfaction in Public Sector and Private Sector: A Comparison”, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 2, No. 3, June: 222-228
 • LOCKE, E.A., (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction, in M.C. Dunnette (der.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago:Rand McNally: 1297-1349
 • LU, H., A.E. While ve K.L. Barriball, (2005), “Job Satisfaction Among Nurses: A Literature Review”, Internatıonal Journal of Nursing Studies, 42: 211-227
 • MEENA, M.L. ve G.S. Dangayach, (2012), “Analaysis of Employee Satisfaction in Banking Sector”, International Journal of Humanities and Applied Sciences (IJHAS), Vol 1, No 2: 78-81
 • MOORE, D.S., (2004), The Basic Practice of Statistics, W.H. Freeman, New York
 • NGUYEN, A.N., J. Taylor ve S. Bradley, (2003), “Relative pay and job satisfaction: Some new evidence, Working Paper 045, Department of Economics, Lancaster University Management School
 • OPKARA, J.O., (2002), “The Impact of Salary Differential on Managerial Job Satisfaction: A Study of The Gender Gap and its Implıcatıons for Management Education and Practice in a Developing Economy”, The Journal of Business in Developing Nations: 65-92
 • ÖRÜCÜ, E., S. Yumuşak ve Y. Bozkır, (2006), “Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13 (1): 39-51
 • PORTER, L. Ve E. Lawler, (1968), Managerial Attitudes and Performance, Homewood, Illinois: The Dorsey Press
 • RYAN, A. M., M. J. Schmitt ve R. Johnson, (1996), “Attitudes and Effectiveness: Examining Relations at an Organizational Level”, Personnel Psychology, Volume 49, 853-882
 • RYZIN, G.G.V., (2011), “Did 9-11 Increase Public Sector Job Satisfaction in The US? A Difference İn Differences Study”,11th National Public Management Research Conference, Maxwell School of Citizenship, Syracuse University, June 2-4
 • SCHERMERHORN, J.R., J.G. Hunt ve R.N. Osborn, (1994), Management, John Willey and Sons, USA
 • SERİNKAN, C. ve A. Bardakcı, (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163
 • SHOBHNA, G.J. ve P.K. Hartesh, (2013), “A Comparative Study of Satisfaction in Public and Private Sector”, Indian Journal of Arts, Volume 1, Number 1, January: 3-6
 • SPAGNOLI, P., A. Caetano ve S.C. Santos, (2012), “Satisfaction with Job Aspects: Do Patterns Change Over Time?”, Journal of Business Research, 65: 609-616
 • TEKELİ, S. Ve D. Paşaoğlu, (2012), “Türkiye’de Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Faktörler: Eskişehir İli Kamu ve Özel Banka Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 2: 177-189
 • THAKUR, M., (2007), “Job Satisfaction of Banking: A Study of Private and Public Sector Banks”, The IUP Journal of Bank Management, Volume 7, Issue 4, November: 60-68
 • TOPLU, D., (1998), Kamu Kurum Arşivlerinde Çalışan Personelin İş Tatmini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah SOYSAL

Author: Mehmet TAN

Dates

Publication Date : August 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211432, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {45 - 63}, doi = {}, title = {İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Soysal, Abdullah and Tan, Mehmet} }
APA Soysal, A , Tan, M . (2013). İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 45-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211432
MLA Soysal, A , Tan, M . "İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 45-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211432>
Chicago Soysal, A , Tan, M . "İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 45-63
RIS TY - JOUR T1 - İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ AU - Abdullah Soysal , Mehmet Tan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 63 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ %A Abdullah Soysal , Mehmet Tan %T İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Soysal, Abdullah , Tan, Mehmet . "İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (August 2013): 45-63 .
AMA Soysal A , Tan M . İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 45-63.
Vancouver Soysal A , Tan M . İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 45-63.
IEEE A. Soysal and M. Tan , "İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 45-63, Aug. 2013

Authors of the Article
Abdullah SOYSAL [1]
Mehmet TAN [2]