Year 2013, Volume 6 , Issue 2, Pages 259 - 274 2013-08-01

Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme
Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme

Nesrin CANPOLAT [1] , Adem KISAÇ [2] , Güchgeldi BYASHİMOV [3]


Communication in corporations is an activity with wide dimensions like affecting target audience, developing corporate image within financial community, showing corporate activities in the media, making corporate problems, employees, distributors and effected audience understandable, affecting lawmakers and coordinators in decisions for corporation, establishing the pride of being in the corporation among community members and employees, developing corporate image in public, establishing corporate reputation and creating manner change in target audience. Marketing and public relations are the two most important trivets of these dimensions. Viewpoints Adana and Niğde Organized Industrial Zone of corporations to these two concepts and their situation in practice are set forth in this study. In accordance with the obtained data, it is seen that corporations define marketing as product or service presentation. Public relations on the other hand is defined as an honest means of communication, which provides communication between external environment and customers. It is understood that marketing and public relations of corporations operate under the same structure. It is also determined that public relations plays important role in promotion of products and services, interior and exterior communication, issue management, establishment of customer satisfaction, build of trust, creation of image, establishment of relations with media. When the role of corporations in marketing is examined, it is seen that corporations define marketing as the locomotive of the corporation. Marketing is also attributed with functions like market relations and sales, sales and profitability, reflection of corporation to outside, balance of product and price. It is found out that people responsible for planning and conducting marketing communication work under general manager in corporations.
Kurumlarda iletişim, hedef kitlesini etkileme, finansal topluluk içinde kurumsal imajı geliştirme, medyada kurumsal faaliyetlerini gösterebilme, kurumsal sorunların, çalışanlar, dağıtımcılar ve etkilenen kitlelerce anlaşılmasını sağlama, kuruma etkisi olan kararlarda yasa yapıcıları ve düzenleyicileri etkileme, topluluk üyeleri ve çalışanlar arasında kurumda bulunmanın gururunu oluşturma, kamuoyunda kurum imajını geliştirme, kurum itibarı oluşturma ve hedef kitlede tutum değişikliği yaratma gibi çok geniş boyutları olan bir etkinliktir. Pazarlama ve halkla ilişkiler bu boyutların iki önemli unsurudur. Bu çalışmada Adana ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kurumların bu iki kavrama bakış açıları ve uygulamada bunların durumu belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda kurumların pazarlamayı ürün veya hizmet sunumu olarak tanımladıkları görülmüştür. Halkla ilişkiler ise daha çok dış çevre ve müşteriler ile iletişim sağlayan daha dürüst bir iletişim biçimi şeklinde betimlenmiştir. Kurumların genelinde pazarlama ile halkla ilişkilerin aynı çatı altında faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca halkla ilişkilerin, ürün veya hizmet tanıtımı, iç ve dış iletişim, sorun yönetimi, müşteri memnuniyetinin oluşturulması, güven sağlama, imaj oluşturma ve medya ile ilişkilerin yürütülmesinde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Pazarlamanın kurumdaki rolü irdelendiğinde kurumların pazarlamayı kurumun lokomotifi olarak nitelendirdiği görülmüştür. Yine pazarlamaya, pazar ilişkileri ve satış, satış ve kârlılık, kurumun dışarıya yansıtılması, ürün ve fiyat dengesinin sağlanması gibi işlevler atfedilmiştir. Kurumların çoğunluğunda pazarlama iletişimi planlanması ve yürütülmesinden sorumlu kişilerin genel müdüre bağlı olarak faaliyet gösterdiği saptanmıştır.
 • ALESHİNA, İ. (1997). Public Relations for Managers and Marketers, Gnome Press Publisher, Moscow.
 • ASNA, A.(1998). Public Relations, Der Yayınları, İstanbul.
 • BECERİKLİ, S. Y. (2013). Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/pazarhi , Erişim: 29 Temmuz 2013.
 • BİLBİL, E. K. (2008). Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Sayfalarının Kamu Ve Özel
 • Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (32), 67-79. BOZKURT, İ. (2003). Halkla İlişkiler ve Pazarlamanın Stratejik Bütünleşmesi: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 18 (1), 2052
 • BÜYÜKBAYKAL, G. (2001).Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Başlıca Özellikleri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 11 (1), 321-326.
 • DİNCER, C. (2010). Pazarlamada Halkla İlişkilerinin Önemi ve Rolü: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 38-46.
 • DURMAZ, M. (2001). Pazarlama İletişimi Üzerine, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 11(1), 237-241.
 • ERCİŞ, S. (2003). Halkla İlişkilerin Pazarlama İletişiminde Yeri ve Önemi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 18 (1), 383-392.
 • GEGEZ, E., ULUSOY, E. ve BULUT, Ö. (2002). İşletmelerde Pazarlama ve Halkla İlişkiler İlişkisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 13 (1), 445-463.
 • GENCER, B. A. (2006). Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkilerde Postmodern Yaklaşımlar, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 337-350.
 • GÜÇDEMİR, Y. (2004). Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 19 (1), 373-378.
 • HUANG-HOROWİTZ, N. C. (2012). Conceptualizing a Theoretical Model for the Practice of Public Relations in the Small Business Environment, Public Relations Journal 6(3).
 • HUANG, N., B. H. KLEİNER (2005). New Developments Concerning Corporate Communications. Management Research News, 28 (10), 57-64.
 • KADIBEŞEGİL, S. (2009). Şimdi Stratejik İletişim Zamanı. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • KOCABAŞ, F., ELDEN, M. ve ÇELEBİ, S. İ. (2000). Marketing PR, MediaCat Yayınları, Ankara.
 • KÜÇÜK, F. (2005). Kurum İmajı Açısından Kurumsal İletişim. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 45-52.
 • OKAY, A. ve OKAY, A. (2005). Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Genişletilmiş 2. Baskı, Der Yayınları, İstanbul.
 • OKAY, A. (2005). Kurumsal İletişim ve Kurum Kimliği. Rüveyda Akyürek(Ed.) Kurumsal İletişim Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • ÖZDEMİRCİ, F.(2006). Mayıs). Kurumsal İletisim ve Belge Yönetimi. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu’nda sunulan bildiri, İstanbul.
 • PELTEKOĞLU, B. F. (2001). Halkla İlişkiler Nedir, Beta Yayınları, İstanbul.
 • PRİNDLE, R. (2011). A Public Relations Role in Brand Massaging, International Journal of Business and Social Science 2 (18), 32-36.
 • TARHAN, A. (2009). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 1 (1), 66-81.
 • TERKAN, R. (2011). Pazarlamanın Bir Parçası Olarak Halkla İlişkiler: Tüketici Davranışlarının Önemi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 (2), 297-306. TUNÇEL, H. (2009). Halkla İlişkiler Anlayışıyla Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 35 (1), 115-136.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nesrin CANPOLAT

Author: Adem KISAÇ

Author: Güchgeldi BYASHİMOV

Dates

Publication Date : August 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211448, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {259 - 274}, doi = {}, title = {Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Canpolat, Nesrin and Kısaç, Adem and Byashimov, Güchgeldi} }
APA Canpolat, N , Kısaç, A , Byashimov, G . (2013). Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 259-274 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211448
MLA Canpolat, N , Kısaç, A , Byashimov, G . "Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 259-274 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211448>
Chicago Canpolat, N , Kısaç, A , Byashimov, G . "Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 259-274
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme AU - Nesrin Canpolat , Adem Kısaç , Güchgeldi Byashimov Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 274 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme %A Nesrin Canpolat , Adem Kısaç , Güchgeldi Byashimov %T Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Canpolat, Nesrin , Kısaç, Adem , Byashimov, Güchgeldi . "Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (August 2013): 259-274 .
AMA Canpolat N , Kısaç A , Byashimov G . Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 259-274.
Vancouver Canpolat N , Kısaç A , Byashimov G . Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 259-274.
IEEE N. Canpolat , A. Kısaç and G. Byashimov , "Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 259-274, Aug. 2013

Authors of the Article
Nesrin CANPOLAT [1]
Adem KISAÇ [2]
Güchgeldi BYASHİMOV [3]