Year 2013, Volume 6 , Issue 2, Pages 291 - 306 2013-08-01

Siyasal Yozlaşma Olgusu ve Siyasetin Finansmanı Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış
SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ

Ayfer DAĞDELEN [1]


The fact of political corruption was evaluated with the perspective of the political ethics in the pre-modern period; in this period when the rulers received the legality from God, from the divine power, political ethics was also founded within the intelligence of the scope of deity ethics. In this sense, the behavior and actions depraving the political ethics were named as political corruption. At the relation of ruler and ruled one, being the rulers virtuous and equitable was accepted as the two important conditions for the political ethics, and political slander and lying were shown as the first infringements of the political ethics. Through entering into the modern period, the change at the relation of ruler and ruled one, political ethics and the political corruption concepts changed depending on the differentiation in the operation of the political structure, and they expanded as content. The factor causing the political corruption concept to extend as content is the political field’s extending and the political actors increasing. Especially, the political parties being the basic factor in the political living and the political power competition amongst the political parties has also changed their methods to do politics. Politics has been a field where the methods of propaganda and persuasion are intensively used. The most important means that this style of multilateral relation uses is money. The infringements caused through providing the necessary money for the election campaigns of the political parties and their party expenses and by the style of usage have been evaluated as the important reason for the political corruption. Therefore, it is a political fact which has got social and political results also including the subjects like political financing, governance and sustainable development. This study deals with the political financing in terms of its effects to the political corruption, and also evaluates the methods that will prevent these negative effects.
Siyasal yozlaşma olgusu, modern öncesi dönemde siyasal ahlak kavramının bakış açısıyla değerlendirilmiş; yönetenlerin meşruiyetini Tanrıdan, ilahi güçten aldıkları bu dönemde siyasal ahlak da Tanrısal ahlak anlayışı çerçevesinde temellendirilmiştir. Bu anlamda siyasal ahlakı bozan davranış ve eylemler siyasal yozlaşma olarak adlandırılmıştır. Yöneten-yönetilen ilişkisinde yönetenlerin erdemli ve adil olmaları siyasal ahlak için iki önemli koşul olarak kabul edilmiş; siyasal ahlakın ilk ihlalleri olarak da siyasi iftira ve yalancılık gösterilmiştir. Modern döneme geçişle birlikte, yöneten-yönetilen ilişkisindeki değişime, siyasal yapının işleyişindeki farklılaşmaya bağlı olarak siyasal ahlak ve siyasal yozlaşma kavramları değişmiş ve içerik olarak genişlemiştir. Siyasal yozlaşma kavramının içerik olarak genişlemesine neden olan etken, siyasal alanın genişlemesi ve siyasal aktörlerin artmasıdır. Özellikle, siyasal partilerin siyasal yaşam içinde temel öğe olmaları ve siyasal partiler arasındaki siyasal iktidar yarışı siyaset yapma yöntemlerini de değiştirmiştir. Siyaset, propaganda ve inandırma yöntemlerinin yoğun olarak kullanıldığı bir alan olmuştur. Bu çok yönlü ilişki biçiminin kullandığı en önemli araç paradır. Siyasal partilerin seçim kampanyaları ve parti harcamaları için gerekli olan parayı elde etme ve kullanma biçimlerinden doğan ihlaller önemli siyasal yozlaşma nedeni olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle siyasetin finansmanı, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları da içine alacak biçimde toplumsal ve siyasal sonuçları olan bir olgudur. Bu çalışma, siyasetin finansmanını siyasal yozlaşma olgusuna olumsuz etkileri açısından ele almakta ve bu olumsuz etkileri önleyecek yöntemleri de değerlendirmektedir.
 • AKTAN, Coşkun Can, (2001), “Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma”, Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Yayınları, Ankara, s.51-68.
 • AKYÜZ, Ünal, (2009), “Siyaset ve Ahlak”, Yasama Dergisi, Sayı: 11, s.93-129.
 • ARSLAN, Ahmet, (1998), Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara.
 • BAYBURTLUGİL, Terc- i Nureddin, (1982), Nizamülmülk Siyasetname, Dergah Yayınları, İstanbul.
 • ÇİÇEK, Kemal, (1997), “Siyasetname Kültürümüze Göre Siyasetteki Yozlaşma ve İdeal Siyaset”, Yeni Türkiye: Siyasetteki Yozlaşma Özel Sayısı II, Sayı:14, s.138413
 • DAVER, Bülent, (1993), Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • DEMİREL, Savaş, (2011), “Siyasi Partilerin Mali Denetimi”, Sayder Dış Denetim Dergisi, Sayı:3, s. 212-219.
 • ERDOĞAN, Mustafa, (1997), “Siyasal Yozlaşma ve Türkiye Örneği”, Yeni Türkiye: Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı I, Sayı: 13, s. 160-165.
 • GENÇKAYA, Ömer Faruk, (2008), “Political Finance, Conflict Of Interest and Accountability in Turkey: Implications for Democracy”, Corruption and Democracy: Political Finances-Conflicts of Interest-Lobbing-Justice, Council of Europe Publishing, Strasbourg, p. 69-82.
 • GÖZE, Ayferi, (1995), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • HAYEK, Friedrich August, (1973), Law, Legislation and Liberty Vol.1, Chicago University Press, Chicago.
 • KAPANİ, Münci, (2002), Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • KARAHAN, Abdülkadir, (1949), Fuzuli, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, Horoz Basımevi, İstanbul.
 • KARAKOYUNLU, Yılmaz, (1997), “Siyaset ve Ahlak”, Yeni Türkiye: Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı I, Sayı: 13, s.200-205.
 • KIRBAŞ, Sadık, (2012), Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Yolsuzluk Siyasetin Finansmanı, Phoenix Yayınevi, Ankara.
 • KIŞLALI, Ahmet Taner, (1998), Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi, Ankara.
 • KIŞLALI, Ahmet Taner, (2002), Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara.
 • KOCAHANOĞLU, Osman Selim, (1994), Gerekçeli Siyasal Partiler ve Seçim Mevzuatı, Temel Yayınları, İstanbul.
 • MUMCU, Ahmet, (1985), Osmanlı Devletinde Rüşvet, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • YILMAZ, Coşkun, (1997), “Siyasetnamelere Göre Siyasetin Yozlaşması ve Temiz Siyaset İlkeleri”, Yeni Türkiye: Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı II, Sayı:14, s.136613
 • ORÇUN, Çağatay ve DEMİRTAŞ, Mehmet Can, (2013), “Milletvekili Adaylarının Seçim Kampanyalarının Finansmanı: 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Bir İnceleme”, Ege Akademik Bakış, C:13, Sayı: 1, s. 53-62.
 • ORTAYLI, İlber, (1997), “Yozlaşma Korkusu”, Yeni Türkiye: Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı II, Sayı:14, s.1342-1344.
 • ÖZKAN, Azzem, (2002), “Ülkemizde Siyasi Partilerin Muhasebe Kayıt Düzeni ve Denetimi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 2, Sayı:7, s. 61-72.
 • PALTIEL, Khayyam Z., (1980), “Public Funding Abroad, Contrast and Effects”, Michael J. Malbin (ed.), Parties, Interest Groups and Campaign Finance Laws, American Entterprise Institute, Washington DC, p. 354-370.
 • PINTO-DUCHINSKY, Michael, (1981), “British Political Finance 1830-1980”, American Enterprice Institute for Public Policy Reserch, Washington and London.
 • ŞENEL, Alaeddin, (1995), Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. TACAR, Pulat, (1997), Siyasetin Finansmanı, Doruk Yayımcılık, Ankara.
 • UZUN, Cem Duran, (2010), Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • UZUN, Cem Duran, (2011), “Anayasa Önerilerinde Siyasi Partilerin Finansmanı ve Yeni Bir Öneri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 24, s. 235-258.
 • YÜKSEL, Cüneyt, (2010), Siyasette Etik: Dünya’da ve Türkiye’de Siyasette Etik, Siyasetin Finansmanı, Yasal Altyapı ve Uluslararası Uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayfer DAĞDELEN

Dates

Publication Date : August 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211450, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {291 - 306}, doi = {}, title = {SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Dağdelen, Ayfer} }
APA Dağdelen, A . (2013). SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 291-306 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211450
MLA Dağdelen, A . "SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 291-306 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211450>
Chicago Dağdelen, A . "SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 291-306
RIS TY - JOUR T1 - SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ AU - Ayfer Dağdelen Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 306 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ %A Ayfer Dağdelen %T SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Dağdelen, Ayfer . "SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (August 2013): 291-306 .
AMA Dağdelen A . SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 291-306.
Vancouver Dağdelen A . SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 291-306.
IEEE A. Dağdelen , "SİYASAL YOZLAŞMA OLGUSU VE SİYASETİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 291-306, Aug. 2013

Authors of the Article
Ayfer DAĞDELEN [1]