PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama

Year 2014, Volume 7, Issue 1, 01.04.2014

Abstract

In today’s world, many factor such as the large scale development of communication and transportation faciliting, the rapid spread of information, the increase in people’s income have changed rapidly and it made people become more eager to see new places. During the last years, there has been a significant increase in the number of domestic/ international travels. Tourism and business travels make up a large portion of this increase. At this point, cities and countries have lots of duties both in the process of being brand cities and taking advantege of it. Notables, make heavy efforts to use the resources of cities more effectively, to form habitable places and make their city an attractive place. In this study, the brand concept in the literature on studies examined in the literature, urban branding towards studies in detail examined, the research scope and purpose of examining Konya those living in quantitative research methods, survey methodology has been applied.Findings belonging to demographic properties, exploratory factor analysis and ANOVA analysis were used during the analysis of the data.

References

 • ALBAYRAK, A. Sait, Abdullah Eroğlu, Şeref Kalaycı, Engin Küçüksille, Belma Ak vd. (2005), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asi Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ., 1. Baskı, Ankara.
 • AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (1960), “Marketing Definiations: A Glossary of Marketing Terms”, Chicago, USA.
 • BAXTER, J. ve G. Kerr (2010), “The Meaning and Measurement of Place Identity and Place Image”, Paper Presented at the 50th European Regional Science Association Congress, 19 (23); 67.
 • CHENG, L.K.P ve J.L. Taylor (2007), “Branding of Formers Ovi Etcities: the Case of Almaty’, The ICFAI University Journal of Brand Management, IV ( 4); 7-13. DE CARLO, M., S.Canali, A. Pritchard and N. Morgan (2009), “Moving Milan towards Expo: Designing Culture into a Citybrand”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 8-22.
 • HAIR, F. Joseph, Ronald R. Tahtam, C. William (1998), Anderson Multivariate Data Analysis, 5. Th. Ed., Prentice – Hall, Englewood Cliffs.
 • HANKINSON, G. (2005), “Location Branding: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities”, Journal of Brand Management, 9 (2); 127–142.
 • HERSTEIN, R. ve E.D. Jaffe (2008), “The Children’s City – the Transitionf rom a Negative to a Positive City Image”, Place Branding and Public Diplomacy, 4 (1); 76–
 • İÇLİ, Gülnur (2010), “Pazarlama İletişimi Araçlarının Türk Şarap Sektörü Açısından İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 130.
 • KALAYCI, Şeref (2010), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ., İstanbul.
 • KARACAN, Dilek (2006), “Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi: Otel İşletmeleri Üzerine Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • KOMŞOĞLU Ayşegül (2007), “Türkiye Ermenilerinin Siyasal Tutum ve Davranışları Üzerine Notlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1); 147-1
 • KURTULUŞ, Kemal (2004), “Pazarlama Araştırmaları”, Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Genişletilmiş 7. Basım, İstanbul.
 • LAAKSONEN, P., M. Laaksonen, P. Borisov, J. Halkoaho (2006), “Measuring Image of a City: Aqualitative Approach with Case Example”, Place Branding and Public Diplomacy, 2 (3); 210-219.
 • LEE, H.J. ve D. Jain (2009), “Dubai’s Brand Assessment Success and Failure in Brand Management– Part 1”, Place Branding and Public Diplomacy, 5 (3); 234–246. MARANGOZ, Mehmet (2006), “Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki”, 21 (2); 107–128.
 • MERRILEES, B., D. Miller and C. Herington, (2009), “Antecedents of Residents’ City Brand Attitudes”, Journal of Business Research, (62); 362-370.
 • NAKİP, Mahir (2004), Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPPS Destekli), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • PARKENSON, B. ve J. Saunders (2004), “City Branding: Can Goods and Services Branding Models be used to Brand Cities?”, Place Branding and Public Diplomacy, 1, (3); 242–264.
 • PRAYAG, G. (2010a), “Brand Image Assessment: International Visitors’ Perception of Cape Town”, Marketing Intelligence& Planning, 28 (4); 462–485.
 • TAVŞANCIL, Ezel (2002) “Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi”, 1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, (399), Ankara
 • WAGNER, O. And M. Peters (2009), “Can Association Methods Reveal the Effects of International Branding on Tourism Destination Stakeholders?”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 52-69.
 • YARAŞ, Eyüp (2004) Marka Değeri Algılaması ve Pazarlama Karması İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • YARAR, Ali Erkam (2010), “Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Konya ve Mevlana Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • ZENKER, S. (2009), “Who’s your Target? The Creative Class as a Target Group for Place Branding”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 23–32. www.tr.wikipedia.org, (Erişim Tarihi: 17.06.2012). ismaileroglu35.blogspot.com, (Erişim Tarihi: 08.04.2013).

Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama

Year 2014, Volume 7, Issue 1, 01.04.2014

Abstract

Günümüz dünyasında iletişim ve ulaşım imkânlarının büyük oranda gelişmiş olması, bilginin hızlı bir şekilde yayılması, insanların gelirlerinin artması gibi birçok faktörün hızlı bir şekilde değişmesi, artık insanları yeni yerler görmeye daha istekli hale getirmiştir. Son yıllarda yurt içi/dışı seyahatlerde yoğun bir şekilde artış yaşanmaktadır. Bu artışın büyük bir bölümünü ise turizm ve iş seyahatleri oluşturmaktadır. Bu noktada şehirlerin ve ülkelerin hem marka şehir olmak istemeleri hem de fayda sağlayabilmeleri için üzerlerine düşen birçok görev vardır. Şehrin ileri gelenleri; şehirlerin kaynaklarını daha etkili kullanmak, yaşanabilir mekânlar oluşturmak, şehri cazibe merkezi haline getirebilmek için yoğun çaba sarf etmektedirler.Bu çalışmada, marka kavramı ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalar incelenmiş, literatürde kentlerin markalaşması yönünde yapılan çalışmalar detaylı bir biçimde incelenmiş araştırmanın kapsamı ve amacı incelenerek Konya ilinde yaşayan kişilere nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi uygulanmıştır. Verilerin analizinde, demografik özelliklere ait bulgular, keşifsel faktör analizi ve ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır.

References

 • ALBAYRAK, A. Sait, Abdullah Eroğlu, Şeref Kalaycı, Engin Küçüksille, Belma Ak vd. (2005), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asi Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ., 1. Baskı, Ankara.
 • AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (1960), “Marketing Definiations: A Glossary of Marketing Terms”, Chicago, USA.
 • BAXTER, J. ve G. Kerr (2010), “The Meaning and Measurement of Place Identity and Place Image”, Paper Presented at the 50th European Regional Science Association Congress, 19 (23); 67.
 • CHENG, L.K.P ve J.L. Taylor (2007), “Branding of Formers Ovi Etcities: the Case of Almaty’, The ICFAI University Journal of Brand Management, IV ( 4); 7-13. DE CARLO, M., S.Canali, A. Pritchard and N. Morgan (2009), “Moving Milan towards Expo: Designing Culture into a Citybrand”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 8-22.
 • HAIR, F. Joseph, Ronald R. Tahtam, C. William (1998), Anderson Multivariate Data Analysis, 5. Th. Ed., Prentice – Hall, Englewood Cliffs.
 • HANKINSON, G. (2005), “Location Branding: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities”, Journal of Brand Management, 9 (2); 127–142.
 • HERSTEIN, R. ve E.D. Jaffe (2008), “The Children’s City – the Transitionf rom a Negative to a Positive City Image”, Place Branding and Public Diplomacy, 4 (1); 76–
 • İÇLİ, Gülnur (2010), “Pazarlama İletişimi Araçlarının Türk Şarap Sektörü Açısından İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 130.
 • KALAYCI, Şeref (2010), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ., İstanbul.
 • KARACAN, Dilek (2006), “Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi: Otel İşletmeleri Üzerine Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • KOMŞOĞLU Ayşegül (2007), “Türkiye Ermenilerinin Siyasal Tutum ve Davranışları Üzerine Notlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1); 147-1
 • KURTULUŞ, Kemal (2004), “Pazarlama Araştırmaları”, Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Genişletilmiş 7. Basım, İstanbul.
 • LAAKSONEN, P., M. Laaksonen, P. Borisov, J. Halkoaho (2006), “Measuring Image of a City: Aqualitative Approach with Case Example”, Place Branding and Public Diplomacy, 2 (3); 210-219.
 • LEE, H.J. ve D. Jain (2009), “Dubai’s Brand Assessment Success and Failure in Brand Management– Part 1”, Place Branding and Public Diplomacy, 5 (3); 234–246. MARANGOZ, Mehmet (2006), “Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki”, 21 (2); 107–128.
 • MERRILEES, B., D. Miller and C. Herington, (2009), “Antecedents of Residents’ City Brand Attitudes”, Journal of Business Research, (62); 362-370.
 • NAKİP, Mahir (2004), Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPPS Destekli), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • PARKENSON, B. ve J. Saunders (2004), “City Branding: Can Goods and Services Branding Models be used to Brand Cities?”, Place Branding and Public Diplomacy, 1, (3); 242–264.
 • PRAYAG, G. (2010a), “Brand Image Assessment: International Visitors’ Perception of Cape Town”, Marketing Intelligence& Planning, 28 (4); 462–485.
 • TAVŞANCIL, Ezel (2002) “Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi”, 1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, (399), Ankara
 • WAGNER, O. And M. Peters (2009), “Can Association Methods Reveal the Effects of International Branding on Tourism Destination Stakeholders?”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 52-69.
 • YARAŞ, Eyüp (2004) Marka Değeri Algılaması ve Pazarlama Karması İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • YARAR, Ali Erkam (2010), “Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Konya ve Mevlana Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • ZENKER, S. (2009), “Who’s your Target? The Creative Class as a Target Group for Place Branding”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 23–32. www.tr.wikipedia.org, (Erişim Tarihi: 17.06.2012). ismaileroglu35.blogspot.com, (Erişim Tarihi: 08.04.2013).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Murat TOKSARI This is me


İlyas İSEN This is me


Adem DAĞCI This is me

Publication Date April 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @ { niguiibfd211473, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Nigde Omer Halisdemir University}, year = {2014}, volume = {7}, number = {1}, pages = {328 - }, title = {Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Toksarı, Murat and İsen, İlyas and Dağcı, Adem} }
APA Toksarı, M. , İsen, İ. & Dağcı, A. (2014). Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19754/211473
MLA Toksarı, M. , İsen, İ. , Dağcı, A. "Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19754/211473>
Chicago Toksarı, M. , İsen, İ. , Dağcı, A. "Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama AU - MuratToksarı, İlyasİsen, AdemDağcı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - VL - 7 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama %A Murat Toksarı , İlyas İsen , Adem Dağcı %T Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama %D 2014 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Toksarı, Murat , İsen, İlyas , Dağcı, Adem . "Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 1 (April 2014): 328- .
AMA Toksarı M. , İsen İ. , Dağcı A. Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(1): 328-.
Vancouver Toksarı M. , İsen İ. , Dağcı A. Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(1): 328-.
IEEE M. Toksarı , İ. İsen and A. Dağcı , "Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 328, Apr. 2014