Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 41 - 52 2014-10-23

Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme
Relationships Between Knowledge Management, Organizational Culture, Organizational Structure And Performance

Başak Doğan [1] , Ender Altunoğlu [2]


Bu çalışmanın amacı, örgütlerde bilgi yönetimini etkileyen etmenler ile örgüt performansı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma kapsamında bilgi yönetimi nedir, örgütlerde bilgi yönetiminin etmenleri nelerdir, örgütlerde bilgi yönetiminin uygulanması ile örgüt performansı arasında nasıl bir ilişki vardır gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında ise, bilgi yönetimi uygulamaları ile örgüt performansı ilişkisini ölçmeye yönelik bir saha çalışması yapılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşları'na uygulanan anket çalışmasıyla, Sivil Toplum Kuruluşları örneğinde ve özelinde, Türkiye'de bilgi yönetimi uygulayan örgütlerin performanslarında meydana gelen değişmeler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, örgüt içinde paylaşımın ve katılımcılığın desteklendiği, yaratıcı düşünmeyi destekleyen ve yenilikçi bir örgüt kültürüne sahip olan ve bilgi odaklı olan örgütlerde performans artacaktır.

The aim of this research is to determine the relationship between knowledge management implementations and organizational performance. Within the scope of the research, an answer is sought for the questions like what is knowledge management, what are the factors of the knowledge management in organizations, what relationships between implementation of knowledge management cause and organizational performance exists. At the implementation part of the research, a field study is conducted for measuring the relationship between knowledge management implementations and organizational performance. A questionnaire study is conducted on Non-Governmental Organizations and by studying Non-Governmental Organizations, changes on the performance of organizations that implement knowledge management in are evaluated. According to the results, performance may increase in the organizations supporting the share and participation, and an innovative organizational culture supporting creative thinking and knowledge-based.
 • Alkan, N. (2003). Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi, Bilgi Dünyası, 4(2), 122-145.
 • Barca, M. (2002). Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 10-11 Mayıs 2002.
 • Bayraktar, B. B. & Yıldız, A. K. (2007), Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği, Bilgi Dünyası, 8(2), 280-296.
 • Bollinger, A. S. & Smith, R. D. (2001). Managing Organizational Knowledge As a Strategic Asset, Journal of Knowledge Management, 5(1), 8-18.
 • Bradley, S.P., Hausman, J.A. & Nolan, R.L. (1993). Globalization, Technology and Competition, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Cameron K. S. & Quinn R. E. (2005). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Carter, C. & Scarbrough, H. (2000). Towards a Second Generation of KM? The People Management Challenge, Education & Training, 43(4-5), 215-224.
 • Çivi, E. (2000). Knowledge Management as a Competitive Asset: A Review, Marketing Intelligence&Planning, 18(4), 166-174.
 • Chakravarthy, B. S. (1986). Measuring Strategic Performance, Strategic Management Journal, 7, 437-4
 • Choi, Y.S. (2000). An Empirical Study of Factors Affecting Successful Implementation of Knowledge Management, Doktora Tezi, Nebraska Üniversitesi, ABD.
 • Davenport T. H. & Prusak L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Demir, H. & Okan, T. (2009). Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 57-72.
 • Durna, U. (2005). Bilgiye Dayalı Örgütlerin Temel Örgütsel Nitelikleri ve Yetenekleri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(2), 71-96.
 • Finlay, W. & Marin, J. K. (1995). Organizational Structure and Job Satisfaction, Administration&Society, 27(3), 427-450.
 • Gold, A.H, Malhotra, A., & Segars, A.H. (2001). Knowledge Management: An Organizational Capabilities Perspective, Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-214.
 • Hauschild, S., Licht, T. & Stein, W. (2001). Creating a Knowledge Culture, McKinsey Quarterly, 4, 23-26.
 • İnce, M. & Oktay, E. (2006). Bilginin Bir Stratejik Güç Olarak Önemi ve Örgütlerde Bilgi Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 11-29.
 • Kanagasabapathy, K.A., Radhakrishnan, R. & Balasubramanian, S. (2006). Empirical Investigation of Critical Success Factor and Knowledge Management Structure for Successful Implementation of Knowledge Management System – A Case Study in Process Industry, http://knowledgemanagement.ittoolbox.com/documents/empirical-investigation-of-criticalsuccess-factor-and-knowledge-management-structure-for-successful-implementation-ofknowledge-management-system-a-case-study-in-process-industry-13120, (Erişim: 16.07.2010) Moffett, S., McAdam, R. & Parkinson, S. (2003). An Empirical Analysis of Knowledge Management Applications, Journal of Knowledge Management, 7(3), 6-26.
 • Nunnaly, J.C. (1978). Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.
 • Peter, J. P. (1979). Reliability: A Review of Psychometric Basics and Recent Marketing Practices, Journal of Marketing Research, 16, 6-17.
 • Seggie, S. H., Çavuşgil, E. & Phelan, S. E. (2007). Measurement of Return on Marketing Investment: A Conceptual Framework and the Future of Marketing Metrics, Industrial Marketing Management, 36(6), 834–841.
 • Serpek, E. (2003).Bilgi Çağında Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
 • Şendoğdu, A. (2005).Hizmet İşletmelerinde Stratejik Planlama Sürecinde Bilgi Yönetimi: Turizm Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
 • Tiryaki, R. (2005).Hiyerarşik Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kocaeli.
 • Turan, A. H. & Şenkayas, H. (2006). İşletmeler İçin Bilgi Birikimi Yönetimi, Yönetim ve Ekonomi, 13(1), 17-26.
 • Turunç, Ö. (2006).Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi, Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Isparta.
 • Uit Beijerse, R. P. (2000). Knowledge Management in Small and Medium-Sized Companies: Knowledge Management for Entrepreneurs, Journal of Knowledge Management, 4(2), 162-179. Valkokari, K. & Helander, N. (2007). Knowledge Management in Different Types of Strategic SME Networks, Management Research News, 30(8), 597-608.
 • Venkatraman, N. & Ramanujam, V. (1986). Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches, Academy of Management Review, 11, 801-814.
 • Watkins, K. E. & Marsick, V. J. (1993).Sculpting the Learning Organization: Lessons in the Art and Science of Systemic Change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Yılmaz, Ş. (2005). Bilgi Yönetimine Giden Yol: E-Türkiye Sürecinde Elektronik Belge Yönetiminin Önemi ve Mevcut Durum Çalışmaları, ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması Konferansı Bildiriler Kitabı, 22-24.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Başak Doğan

Author: Ender Altunoğlu

Dates

Publication Date : October 23, 2014

Bibtex @conference paper { niguiibfd211494, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {41 - 52}, doi = {}, title = {Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Doğan, Başak and Altunoğlu, Ender} }
APA Doğan, B , Altunoğlu, E . (2014). Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (3) , 41-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19756/211494
MLA Doğan, B , Altunoğlu, E . "Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014 ): 41-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19756/211494>
Chicago Doğan, B , Altunoğlu, E . "Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014 ): 41-52
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme AU - Başak Doğan , Ender Altunoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 52 VL - 7 IS - 3 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme %A Başak Doğan , Ender Altunoğlu %T Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme %D 2014 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Doğan, Başak , Altunoğlu, Ender . "Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (October 2014): 41-52 .
AMA Doğan B , Altunoğlu E . Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 41-52.
Vancouver Doğan B , Altunoğlu E . Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 41-52.
IEEE B. Doğan and E. Altunoğlu , "Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 3, pp. 41-52, Oct. 2014