Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 53 - 74 2014-10-23

Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Osman Tugay [1] , Vesile Ömürbek [2]


Vocational schools play a crucial role to provide qualified intermediate member to companies. Accounting / Accounting and tax application programs play an important role for this goal by coaching business members. This study aims to detect the utilization and sufficiency levels of shop classes in accounting programs. Study involves students graduated from accounting programs in Mehmet Akif Ersoy University who are currently employed as a starting trainee or working as independent accountant. In the study, face-to-face survey was Makalenin geliş tarihi: 18.09.2014 – Kabul tarihi: 20.10.2014 * İletişim kurulacak yazar: Yrd.Doç.Dr. Osman Tugay, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Burdur, Türkiye. E-posta: otugay@mehmetakif.edu.trapplied and results were tested by SPSS 16.0 and obtained results were demonstrated. According to study results, most subjects to which students were exposed during accounting classes are utilized by sector members and content is sufficient.

Meslek yüksekokulları işletmelerin nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedir. Muhasebe ile muhasebe ve vergi uygulamaları programları yetiştirdikleri meslek elemanları ile bu amaca önemli ölçüde hizmet etmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokullarının Muhasebe Programlarında verilen meslek derslerinin uygulamada kullanım düzeyleri ile yeterlilik düzeylerini tespit etmektir. Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarının muhasebe programlarından mezun olan ve serbest muhasebecilik faaliyetinde bulunan ya da muhasebecilik stajını başlatmış stajyerleri kapsamaktadır. Araştırmada yüzyüze anket yöntemi kullanılmış ve sonuçlar SPSS 16.0 programı kullanılarak test edilmiş ve elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, muhasebe derslerinde öğrencilere aktarılan konuların büyük bir kısmı uygulamada meslek mensupları tarafından kullanılmakta ve içerikleri de yeterli düzeydedir.

 • Botes Vida, Low Mary ve Chapman James, (2010), “Is Accounting Education Sufficiently Sustainable?”, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 5 (1): 95-124.
 • Byrne Marran ve Flood Barbara, (2005), “A Study of Accounting Students’ Motives, Expectations And Preparedness For Higher Education”, Journal of Furtherand Higher Education, 29 (2): 111-124. Cheng Kai-Wen, (2007), “The Curriculum Design in Universities From The Perspective Of Providers in Accounting Education”, Education, 127 (4): 581-590.
 • Civan Mehmet ve Yıldız Ferah, (2003), “Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi”, 6.Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 16-19 Nisan 2003, http://archive.ismmmo.org. tr/ docs/ sempozyum/06Sempozyum/3Oturum/MehmetCivan.pdf (Erişim Tarihi: 13.07.2014). Çürük Turgut ve Doğan Zeki, (2001), “Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği”, ODTÜ Gelişme Dergisi, (28): 281-310.
 • Demir Mehmet ve Çam Mustafa, (2006), “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere ilişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32): 160-169.
 • Demir Mehmet, (2013), “Muhasebe Dersinde Öğretilen Konuların/Yöntemlerin Uygulamada Tercih Edilme Düzeyi: Sivas İlinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Nisan 2013, 13 (25): 173-199.
 • Dosch Robert J. ve Wambsganss Jacob R., (2006), “The Blame Game: Accounting Education is Not Alone”, Journal of Education For Business, 81 (5): 250-254.
 • Erol Mikail ve Atmaca Metin, (2004), “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin iş Dünyasında Muhasebe Mesleğinde Çalışmaya Karşı Tutumları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (24): 171-178.
 • Geiger Marshall A. ve Ogilby Suzanne M., (2000), “The First Course in Accounting: Students’ Perceptions And Their Effect On The Decision To Major in Accounting”, Journal of Accounting Education, 18 (2): 63–78.
 • Gençoğlu Gücenme Ümit ve İşseveroğlu Gülsün (2010), “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47): 28
 • Gençtürk Mehmet, (2006), “Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe – Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12): 55–82.
 • Gençtürk Mehmet, Demir Yusuf ve Çarıkçı Oğuzhan, (2008), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1): 209-228.
 • Gökçen Gürbüz, (1998), “Uygulamacıların Muhasebe Eğitiminden Beklentileri”, Muhasebe-Finansman Dergisi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma Merkezi, 7 (9): 43-50.
 • Hurt Bob, (2007), “Teaching What Matters: A New Conception of Accounting Education”, Journal of Education for Business, 82 (5): 295-299.
 • Kaya Uğur, (2007). “İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: KTÜ Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36): 125-133.
 • Kaytmaz Balsarı Çağnur ve Aslantürk Banu Esra, (2007), “Kavram Haritaları ve Muhasebe Eğitimi, Yönetim Muhasebesi Uygulaması”, XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya. Köse Tunç, (2007), “Yönetim Muhasebesinde Değişim ve Yönetim Muhasebesi Eğitiminin İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 9 (1): 215-234.
 • Mısırlıoğlu İsmail Ufuk, (2008), “Teaching And Learning ExperienceIn Accounting Education: A UK Perspective”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV), 10 (4): 19-35.
 • Nishat Abbasi, (2013), “Competency Approach to Accounting Education: A Global View”, Journal of Finance and Accountancy, (13): 1-19
 • Otlu Fikret, Durmuş Ahmet Fethi ve Solak Bilal, (2012), “Yüksekokulları Muhasebe Ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi Ve Bölümün Geleceği Hakkında Bir Araştırma: Malatya Meslek Yüksekokulu Uygulaması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (55): 35-50.
 • Önal Servet ve Apaydın Fevzi, (1999), "Yeni Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkisi", Türkiye XVIII. Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Muğla, ss. 21-40.
 • Özdemir Serkan, (2010), “Ön Lisans Muhasebe Öğrencilerinin Kariyer Planlanmasını Etkileyen Unsurlar: Ege Bölgesinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, 12 (2): 103- 122.
 • Paksoy H.Mustafa, Akbulut Ramazan ve Aydın Vehbi, (2005), “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliğinin Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi Ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme”, Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Mayıs 2005, ss. 73-105.
 • Samkin Grant ve Schneider Annika, (2014), “Using University Websites To Profile Accounting Academics And Their Research Output: A Three Country Study”, Meditari Accountancy Research, 22 (1): 77
 • Silva Paulino L., Santos J. Freitas ve Vıeira Isabel, (2014), Teaching Accounting And Management Through Business Simulation: A Case Study, Green Technology Applications for Enterprise and Academic Innovation, Chapter 3, Publisher: IGI Global, Editors: Ezendu Ariwa, ss.33-47.
 • Sürmeli Fevzi, (2007), “Muhasebe Eğitiminde e-Değişimi Yakalamak”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (33): 28-30.
 • Şahin İsmail ve Fındık Tayfun, (2008), “Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, TSA, 12 (3): 65-86.
 • Şengel Salim, (2010), “Sürekli Muhasebe Meslek Eğitiminin Önemi ve Bir Değerlendirme”, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (47): 81-89.
 • Timothy J. Fogarty and William H. BlackFurther, (2014), “Tales Of The Schism: US Accounting Faculty And Practice Credentials”, Journal of Accounting Education, 32 (3): 223–237.
 • Uslu Selçuk, (1999), “Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Işığında Muhasebe Mesleği ve Eğitimi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (4): 26-35.
 • Ünal Orhan ve Doğanay Murat, (2009), “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma”, Sayıştay Dergisi, Temmuz-Aralık, (74-75): 117–138
 • Yardımcıoğlu Mahmut ve Büyükalvarcı Ahmet (2007), “Muhasebe Mesleğinde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği ve Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesi’nde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36): 173-178.
 • Yıldız Fehmi ve Durak Gökhan, (2011), “Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, (49): 37-47.
 • Yılmaz Serpil ve Ciğer, Ayşegül, (2004), “Küreselleşme ve Önlisans Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı”, XXIII Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19-23 Mayıs 2004.
 • Zaif Figen ve Karapınar Aydın, (2002), “Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı”, Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, (3): 111–134.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman Tugay

Author: Vesile Ömürbek

Dates

Publication Date : October 23, 2014

Bibtex @ { niguiibfd211495, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {53 - 74}, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Tugay, Osman and Ömürbek, Vesile} }
APA Tugay, O , Ömürbek, V . (2014). Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (3) , 53-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19756/211495
MLA Tugay, O , Ömürbek, V . "Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014 ): 53-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19756/211495>
Chicago Tugay, O , Ömürbek, V . "Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014 ): 53-74
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma AU - Osman Tugay , Vesile Ömürbek Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 74 VL - 7 IS - 3 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma %A Osman Tugay , Vesile Ömürbek %T Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma %D 2014 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Tugay, Osman , Ömürbek, Vesile . "Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (October 2014): 53-74 .
AMA Tugay O , Ömürbek V . Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 53-74.
Vancouver Tugay O , Ömürbek V . Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 74-53.