Year 2016, Volume 9 , Issue 2, Pages 135 - 151 2016-04-07

ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA

Burak NAKIBOĞLU [1] , Nuket SERİN [2]


İşletmeler ürünleri ve özellikleri hakkındaki bilgileri reklamlar aracılığıyla tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Reklamlar tüketiciye ulaşmada en etkili yollardan birisidir. Fakat günümüzde artan rekabetle beraber işletmeler tüketicilere ulaşmak için daha etkili iletişim yollarını aramaktadırlar. Bu yeni yollardan birisi ise ürün yerleştirmedir. Bu çalışma ürün yerleştirme uygulamalarının tüketici satın alma niyeti ile olan ilişkisinin içsel ve dışsal faktörler ışığında incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma 420 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin ürün yerleştirme uygulamalarına yönelik tutumları olumsuz olmasına rağmen kıyafet, ayakkabı ve moda ürünleri bu uygulamalar için kabul edilebilir bulunmuştur. Araştırmada ürün yerleştirmeye yönelik tutumlar ile dış görünüşü iyileştirme ve marka bilinci arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat ürün yerleştirmeye yönelik tutumlar ile kendini denetleme davranışı, gelecekteki satın alma niyeti ve tv izleme süresi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca ürün yerleştirmeye yönelik tutumun cinsiyet ve gelire göre bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

Ürün Yerleştirme, Kendini Denetleme, Satın Alma Niyeti, Dış Görünüşü İyileştirme, Mark a Bilinci
 • Auty, S. ve Elliott, R. (1998) ‘‘Fashion Involvement, Self-Monitoring And The Meaning Of Brands’’ Journal Of Product & Brand Management, 7(2): 109-123.
 • Babin, L. A. ve Carder, S. T. (1996) ‘‘Advertising via The Box Office: Is Product Placement Effective? Journal Of Promotion Management, 3(1-2): 31-52.
 • Bagozzi, R. P. (1992) ‘‘The Self-Regulation Of Attitudes, İntentions, And Behavior’’ Social Psychology Quarterly, 55(2): 178-204.
 • Baş, T. (2001) ‘‘Anket’’ Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Boone, L. E. ve Kurtz, D. L. (2005) ‘‘Contemporary Marketing 2005’’ USA: Thomson,South Western.
 • -
 • Brennan, I. ve Babin, L. A. (2004) ‘‘Brand Placement Recognition’’ Journal Of Promotion Management, 10(1-2): 185-202.
 • Browne, B. A. ve Kaldenberg, D. O. (1997) ‘‘Conceptualizing Self-Monitoring: Links to Materalism and Product Involvement’’ Journal Of Consumer Marketing, 14(1): 31- 44.
 • Business Intelligence (2011) ‘’Ürün Yerleştirme Artık Serbest’’
 • http://www.connectedvivaki.com/urun-yerlestirme/, (05.12.2013).
 • Cass, A. O. (2001) ‘‘Consumer Self-Monitoring, Materialism and Involvement in Fashion Clothing’’ Australasian Marketing Journal, 9(1): 46-60.
 • Chan, F. F. Y. (2012) ‘‘Product Placement and its Effectiveness: A Systematic Review and
 • Propositions for Future Research’’ Marketing Review, 12(1): 39 -60.
 • Çelik, C., Ulusoy, E., Öymen, G., Gündüz, Ö. ve Nurluoğlu, U. E. (2004) ‘‘Marka Yerleştirmeye ve Kullanımına Bir Örnek: Asmalı Konak’’ İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 24: 379-400.
 • D’Astous, A. ve Chartier, F. (2000) ‘‘A Study of Factors Affecting Consumer Evaluations and Memory of Product Placements in Movies’’ Journal Of Current Issues And Research in Advertising, 22(2): 31-40.
 • D’Astous, A.ve Seguin, N. (1999). ‘‘Consumer Reactions to Product Placement Strategies In
 • Television Sponsorship’’ European Journal Of Marketing, 33(9): 896- 910.
 • Dabholkar, P. A. (1994) ‘‘Incorporating Choice Into an Attitudinal Framework: Analyzing Models of Mental Comparison Processes’’ Journal Of Consumer Research, 21(1): 313–340.
 • Darıcı, S. (2013) ‘‘Bilinçaltı Reklamcılık ve İletişim Teknikleri’’ İstanbul: İstanbul Gelişim
 • Üniversitesi Yayınları
 • Garson, G. D. (1998) ‘‘Neural Networks: An İntroductory Guide For Social Scientists’’
 • Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Gegez, A. E. (2007) ‘‘Pazarlama Araştırmaları’’ (2.Baskı) İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Guido, G., Peluso, A. M., Tedeschi, P., Nicole, C., Lauretti, C. ve Caciula, A. (2010)
 • ‘‘Acceptance of Product Placement In Italy: Effects of Personality and Product/Consumer Interactions’’ International Journal Of Marketing Studies, 2(2): 34-46.
 • Gupta, P. B. ve Gould, S. J. (1997) ‘‘Consumer’s Perceptions of The Ethics and Acceptability of Product Placements In Movies: Product Category and Individual Differences’’ Journal Of Current Issues And Research In Advertising, 19(1): 37-50.
 • Gupta, P. B. ve Lord, K. R. (1998) ‘‘Product Placement In Movies: The Effect Of Promince and Mode on Audience Recall’’ Journal Of Current Issues And Research In Advertising, 20 (1): 48-59.
 • Gupta, P. B., Singh, D., Jandhyala, K. ve Bhatt, S. (2013) ‘‘Self-Monitoring, Cultural Training And Prior International Work Experience As Predictors Of Cultural Intelligence-A Study Of Indian Expatriates’’ Organizations And Markets In Emerging Economies, 4(1): 56-71.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L. ve Black, W.C. (1998) ‘‘Multivariate Data Analysis’’ (International Fifth Edition) New Jersey: Prentice Hall International,Inc.
 • Hogg, M. K., Cox, A. J. ve Keeling, K. (2000). The Impact Of Self-Monitoring On Image Congruence And Product/Brand Evaluation’’ European Journal Of Marketing, 34 (5/6): 641-666.
 • Homer, P. M. (2009) ‘‘Product Placements-The Impact Of Placement Type And Repetition On Attitude’’ Journal Of Advertising, 38(3): 21-31.
 • Ingledew, D. K., Ferguson, E. ve Markland D. (2010) ‘‘Motives And Sun-Related Behaviour’’ Journal Of Health Psychology, 15(8): 8-20.
 • Johnstone, E. ve Dodd, C. A. (2000) ‘‘Placements As Mediators Of Brand Salience Within A Uk Cinema Audience’’ Journal Of Marketing Communications, 6: 141-158.
 • Karrh, J. A. (1998) ‘‘Brand Placement: A Review’’ Journal Of Current Issues And Research In Advertising, 20(2): 31-49.
 • Karrh, J. A., Frith, K.T. ve Callison, C. (2001) ‘‘Audience Attitudes Towards Brand (Product) Placement: Singapore And The United States’’ International Journal Of Advertising, 20: 3-24.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (1999) ‘‘Principles Of Marketing’’ (8th Edition) New Jersey: Prentice- Hall International Inc.
 • Kurt, D., Inman, J. J. ve Argo, J. J. (2011) ‘‘The Influence Of Friends On Consumer Spending: The Role Of Agency-Communion Orientation And Self-Monitoring’’ Journal Of Marketing Research, 48(4): 741-754.
 • Lee, T., Sung Y. ve Choi, S. M. (2011) ‘‘Young Adults’ Responses To Product Placement In Movies And Television Shows A Comparative Study Of The United States And South Korea’’ International Journal Of Advertising, 30(3): 479–507.
 • Lee, T. (D.), Sung, Y. ve Gregorio, F. D. (2011) ‘‘Cross-Cultural Challenges In Product Placement’’ Marketing Intelligence & Planning, 29(4): 366-384.
 • Lindstrom, M. (2013) ‘‘Buyology’’ (Çeviren:Ümit Şensoy). İstanbul: Optimist Yayın Dağıtım.
 • Mahler, H. I. M., Beckerley, S. E. ve Vogel, M. T. (2010) ‘‘Effects Of Media Images On Attitudes Toward Tanning’’ Basic And Applied Social Psychology, 32(2): 118-127.
 • Morton, C.R. ve Friedman, M. (2002) ‘‘I Saw It In The Movies: Exploring The Link Between Product Placement Beliefs And Reported Usage Behavior’’ Journal Of Current Issues And Research In Advertising, 24(2): 33-40.
 • Nakip, M. (2006) ‘‘Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve Spss Destekli Uygulamalar’’ (2.Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Nelson, M. R. ve Devanathan, N. (2006) ‘‘Brand Placements Bollywood Style’’ Journal Of Consumer Behaviour, 5(3): 211-221.
 • Nelson, M. R. ve Mcleod, L. E. (2005) ‘‘Adolescent Brand Consciousness And Product Placements: Awareness, Liking And Perceived Effects On Self And Others’’ International Journal Of Consumer Studies, 29(6): 515-528.
 • Ong, B. S., ve Meri, D. (1994) ‘‘Should Product Placement In Movies Be Banned?’’ Journal Of Promotion Management, 2(3/4): 159-176.
 • Russell, C. A. (1999) ‘‘Popular Culture And Persuasion: An Investigation Of Product Placements Effectiveness’’ Unpublished Doctoral Dissertation, The University Of Arizona, USA.
 • Sarıyer, N. (2005) ‘‘Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma’’ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 10: 217-237.
 • Schwer, R. K. ve Daneshvary, R. (2000) ‘‘Keeping Up One’s Appearance: Its Importance And The Choice Of Type Of Hair-Grooming Establishment’’ Journal Of Economic Psychology, 21: 207-222.
 • Srivastava, R. (2011) ‘‘Brand Placement Strategy in a Film Song And Its Impact On Brand’s Image’’ Journal Of Brand Management, 8(2): 19-30.
 • Stephens, D. L., Hill, R. P. ve Hanson, C. (1994) ‘‘The Beauty Myth And Female Consumers: The Controversial Role Of Advertising’’ The Journal Of Consumer Affairs, 28(1): 137-153.
 • Sung, Y., Choi, J. ve Gregorio, D. F. (2008) ‘‘Brand Placements in Korean Films, 1995–2003: A Content Analysis’’ Journal Of International Consumer Marketing, 20(3): 39–53.
 • Sung, Y. ve Gregorio D. F. (2008) ‘‘New Brand Worlds: College Student Consumer Attitudes Toward Brand Placement in Films, Television Shows, Songs, and Video Games’’ Journal Of Promotion Management. 14(1-2): 85-101.
 • Tek, Ö. (1999) ‘‘Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım
 • Türkiye Uygulamaları’’ (8. Baskı) İstanbul: Beta Yayınları.
 • Todd, M. T. (2004) ‘‘Product Placement in Films Overview and Analysis Of Product Placement Strategies in Motion Pictures’’ Point Of View Communications http://www.pointofviewcommunications.com/images/pdf/wp.01.pdf, (15.11.2013).
 • Tokgöz, A. (2009) ‘‘Tüketicilerin Sinema Filmlerindeki Ürün Yerleştirmelere İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma’’ Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Burak NAKIBOĞLU

Author: Nuket SERİN

Dates

Publication Date : April 7, 2016

Bibtex @ { niguiibfd211615, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {135 - 151}, doi = {}, title = {ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Nakıboğlu, Burak and Serin, Nuket} }
APA Nakıboğlu, B , Serin, N . (2016). ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 135-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211615
MLA Nakıboğlu, B , Serin, N . "ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 135-151 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211615>
Chicago Nakıboğlu, B , Serin, N . "ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 135-151
RIS TY - JOUR T1 - ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA AU - Burak Nakıboğlu , Nuket Serin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 151 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA %A Burak Nakıboğlu , Nuket Serin %T ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Nakıboğlu, Burak , Serin, Nuket . "ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (April 2016): 135-151 .
AMA Nakıboğlu B , Serin N . ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 135-151.
Vancouver Nakıboğlu B , Serin N . ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 135-151.
IEEE B. Nakıboğlu and N. Serin , "ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 135-151, Apr. 2016