Year 2021, Volume 3 , Issue 1, Pages 72 - 106 2021-06-30

Sosyal Medyanın Eğitsel Kullanımı Üzerine Bir Örnek Olay Araştırması/ Educational Use of Social Media: A Case Study
Educational Use of Social Media: A Case Study

Saniye Nur ERGAN [1] , Çağatay ERGAN [2]


Sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanma dinamiklerinin anlaşılmasını amaçlayan bu çalışma bir örnek olay araştırmasıdır. Araştırmanın katılımcıları aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan öğrenci, öğrencinin velisi ve öğretmenidir. Veriler görüşme, gözlem ve yazılı kaynaklar (tweetler) aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme verileri üzerinde MAXQDA ile içerik analizi yapılmıştır. Tweet analizlerinde ise R ve Python programlama dillerinden faydalanılarak oluşturulan uygulamalar kullanılmıştır. Böylelikle @ipekv1 (öğrenci) kullanıcısının tweetleri veri kümesi haline getirilmiş ve analiz edilmiştir. Bu analizde etkileşim haritası, hashtag analizi ve en çok etkileşim alan tweetler incelenmiştir. Araştırma bulguları kişisel özellikler, aile ve sosyal medyanın doğası başlıkları altında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları Bourdieucu yaklaşımla tartışılmıştır. Araştırmanın çıkarımları doğrultusunda sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanmak isteyen öğrencilere, sosyal medyanın doğasını anlamadan etkin bir kullanım gerçekleştiremeyeceklerinin farkında olmaları; velilere ise çocukların dijital uçurumdan korunmak için sadece internet erişimine değil aileden alacakları bir kullanma kılavuzuna ihtiyaç duyduklarını bu nedenle onlara siber güvenlik dahil sosyal medyanın içeriği hakkında destek olmaları önerilebilir.

The research findings evaluated under the headings of personal characteristics, family, and the nature of social media. Results on personal characteristics are similar to the literature. At the same time, the data showed that social media experience shapes personality traits. Accordingly, there is a reciprocal relationship between these two factors. Introversion and shyness observed in the case diminished and disappeared with the use of social media. Family, another variable that differs according to various samples and study groups, offers an atmosphere in which personal characteristics of family members are shaped. It may encourages the educational use of social media with a safe and open approach to cybersecurity. In this study, it is seen that the family adopted a deeply supportive approach in the student's use of social media. The teacher, who is in close contact with the family, described them as student-oriented, investigative, and open to communication. Students who are not supported sufficiently by their family remain disadvantaged in the digital field. This situation can be considered as a digital gap. Another factor that shapes the educational use of social media is the nature of social media. In the research, it is argued that using social media takes a lot of time and requires a certain effort, being both conscious and skeptical about cybersecurity, and knowing how to make functional choices. It is possible to use Bourdieu's concepts of field-habitus-capital and symbolic violence to understand the nature of social media. The case (@ipekv1), who is considered a successful actor in the educational use of social media in this study, actually strengthens its field-specific capital in the digital field, based on field-specific rules.
The study argues that digital technologies are stepping into a social world where it is possible to be included and excluded beyond just clicking and writing. In this context, the digital gap is not just about access to technology, it is about the way we use technology and its consequences. “What we learn from the family is more of an instruction manual than an encouragement and support” Bourdieu said. The manual in question here is the cybersecurity knowledge that the student obtained from the family and the family's close relationship with the school. These gains contribute to the digital capital of the student. İpek, as a 13-year-old student, sometimes experiences symbolic violence even in the replies to the educational content she shared. The concept of symbolic violence refers to the techniques of domination in many areas of life. In a digital space such as social media, relations of power find expression through symbolic violence, not physical violence. It would not be wrong to say that social media is the field where symbolic violence is practiced most rapidly and effectively.
In line with the results, students who want to use social media for educational purposes may be advised to be aware that they may not be able to use social media effectively without understanding its nature. On the other hand, parents need to improve their knowledge, especially in cybersecurity, so that they can effectively guide their children. Instead of seeing the time spent on the internet as a waste of time, taking advantage of the facilities offered in an objective-oriented way may be recommended.

 • Abella-García, V., Delgado-Benito, V., Ausín-Villaverde, V., & Hortigüela-Alcalá, D. (2019). To tweet or not to tweet: Student perceptions of the use of Twitter on an undergraduate degree course. Innovations in Education and Teaching International, 56(4), 402-411.
 • Aksoy, N. ve Usta, E. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemindeki Dijital Rozet Kullanımına İlişkin Görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 5(1), 59-74.
 • Alan, A. K., & Kabadayı, E. T. (2016). The effect of personal factors on social media usage of young consumers. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 235, 595-602.
 • Bakan, U. ve Karaaslan, İ. A. (2017). Bireysel farklılıkların sosyal sermaye oluşumuna etkisi: facebook ve lınkedın kullanıcıları üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Intermedia International e-Journal ISSN: 2149-3669, 4(6), 77-94.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: teknikler ve örnekler çalışmalar. Siyasal Kitabevi.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods, (5th Edition). Boston, MA: Pearson.
 • Bourdieu, P. (1992). The practice of reflexive sociology (The Paris workshop). An invitation to reflexive sociology, 216-260.
 • Bourdieu, P. (2014). Simgesel sermaye ve toplumsal sınıflar. Cogito, 76, 192-203.
 • Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). An invitation to reflexive sociology. University of Chicago press.
 • Bourdieu, P., & Jean-Claude P., 1977. Reproduction in Education, Society, and Culture. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Bourdieu, P., 1986. “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York, NY: Greenwood.
 • Boz, B., Buluk, B., ve Aysu, S. (2017). Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (16. UİK Özel Sayısı), 633-648.
 • Christofides, E., Muise, A., & Desmarais, S. (2009). Information disclosure and control on Facebook: Are they two sides of the same coin or two different processes?. Cyberpsychology & behavior, 12(3), 341-345.
 • Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks. CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çeviri Editörleri: M. Bütün & SB Demir) Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2013). Educational research: Planning, conducting, and evaluating. W. Ross MacDonald School Resource Services Library. Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
 • Demi̇r, Ü. (2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: Çanakkale'de lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 9(2), 27-50. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19032/201185
 • Deniz, L. ve Gürültü, E. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 355-367.
 • Digital Around The World- We are social https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates Erişim tarihi:22.8.2020)
 • Dikkol, S. (2020). Sosyal Medya Alanına Bourdieucü Bir Yaklaşım: Facebook Üzerine Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 169-188. Dommett, E. J. (2019). Understanding student use of twitter and online forums in higher education. Education and Information Technologies, 24(1), 325-343.
 • Efe, H. A. (2017). Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191-213.
 • Guion, L. A. (2002). Triangulation: Establishing the validity of qualitative studies. EDIS, 2002(6).
 • Guzel, E. (2016). Dijital kültür ve çevrimiçi sosyal ağlarda rekabetin aktörü:“Dijital habitus. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1).
 • Güler, A., Halıcıoğlu M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi. Teorik Çerçeve, Pratik Öneriler, Seçkin Yayınları Hilgers, M., & Mangez, É. (Eds.). (2014). Bourdieu's theory of social fields: Concepts and applications. Routledge.
 • Horzum, M. B. (2016). Examining the relationship to gender and personality on the purpose of Facebook usage of Turkish university students. Computers in Human Behavior, 64, 319–328.
 • Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M., & Lee, A. (2012). A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage. Computers in Human Behavior, 28(2), 561-569.
 • Ignatow, G., & Robinson, L. (2017). Pierre Bourdieu: theorizing the digital. Information, Communication & Society, 20(7), 950-966. Ince, G. B. (2019). Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (31), 35-65.
 • Jeffrey Carpenter, Tania Tani, Scott Morrison & Julie Keane (2020) Exploring the landscape of educator professional activity on Twitter: an analysis of 16 education-related Twitter hashtags, Professional Development in Education, DOI: 10.1080/19415257.2020.1752287
 • Kartal, A.K. ve Algül, A. (2019). Vakıf ve devlet üniversitelerinin kurumsal imaj bağlamında twitter paylaşımlarının içerik analizi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 3 (1), 57-70.
 • Kartal, O. Y., Yazgan, A. D. ve Kıncal, R. Y. (2017). Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı. Journal Of Kirsehir Education Faculty, 18(2).
 • Katrimpouza, A., Tselios, N., & Kasimati, M. C. (2019). Twitter adoption, students’ perceptions, Big Five personality traits and learning outcome: Lessons learned from 3 case studies. Innovations in Education and Teaching International, 56(1), 25-35.
 • Khan, M. L. (2017). Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube? Computers in Human Behavior, 66, 236–247.
 • Kircaburun, K., Alhabash, S., Tosuntaş, Ş. B., & Griffiths, M. D. (2020). Uses and gratifications of problematic social media use among university students: A simultaneous examination of the Big Five of personality traits, social media platforms, and social media use motives. International Journal of Mental Health and Addiction, 18(3), 525-547.
 • Konuk, N. ve Güntaş, S. (2019). Sosyal medya kullanımı eğitimi ve bir eğitim aracı olarak sosyal medya kullanımı. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 3 (4), 1-25. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/44619/494798 Kuzhan, M. (2019). İnternetin eğitsel nitelikli kullanımı üzerine yapılan araştırmaların analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 2(2), 137-145.
 • Lambić, D. (2016). Correlation between Facebook use for educational purposes and academic performance of students. Computers in Human Behavior, 61, 313-320.
 • Liu, I. L., Cheung, C. M., & Lee, M. K. (2010). Understanding Twitter Usage: What Drive People Continue to Tweet. Pacis, 92, 928-939.
 • Luo, T., Shah, S. J., & Cromptom, H. (2019). Using Twitter to support reflective learning in an asynchronous online course. Australasian Journal of Educational Technology, 35(3).
 • Malik, A., Heyman-Schrum, C., & Johri, A. (2019). Use of Twitter across educational settings: a review of the literature. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 36.
 • Manasijević, D., Živković, D., Arsić, S., & Milošević, I. (2016). Exploring students’ purposes of usage and educational usage of Facebook. Computers in Human Behavior, 60, 441-450.
 • Mollaoğlu, M., Hastaoğlu, F., Başer, E. ve Mollaoğlu, S. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Özellikleri ve Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4(2), 157-166 .DOI: 10.21733/ibad.528372
 • Okumuş, V. ve Parlar, H. (2018). Çocukların sosyal medya kullanım amaçları ve ebeveyn tutumları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17(33).
 • Ölçer, H. (2019). Pierre Bourdieu sosyolojisinde simgesel şiddet sorunsalı ve biçimleri. Nosyon: International Journal of Society and Culture Studies, (2), 34-49.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Palabıyık, A. (2011). Pierre Bourdieu Sosyolojisinde “Habitus”,“Sermaye” ve “Alan” Üzerine1. Liberal Düşünce Dergisi, (62), 1-21.
 • Power, E. M. (1999). An introduction to Pierre Bourdieu's key theoretical concepts. Journal for the Study of Food and Society, 3(1), 48-52.
 • Ragnedda, M. (2017). The third digital divide: A Weberian approach to digital inequalities. Taylor & Francis.
 • Ragnedda, M. (2018). Conceptualizing digital capital. Telematics and Informatics, 35(8), 2366-2375.
 • Saltık, R. (2018). Sosyal Sermaye ve Armağan Ekonomisi Üzerinden Sosyal Medya ve Stalk Olgusu: Instagram Üzerinden Bir İnceleme. Akdeniz Iletisim, (30).
 • Singleton, R. A., &Straits, B. C. (2005). Approaches to social sciences. Süer, S., Sezgi̇n, K. ve Oral, B. (2017). Z kuşağındaki öğrencilerin internete ilişkin algılarının belirlenmesi: bir metafor çalışması . Electronic Journal of Education Sciences , 6 (12) , 190-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/31928/343544
 • Tapscott, D., Ticoll, D., & Lowy, A. (2000). Digital capital: Harnessing the power of business webs. Ubiquity, 2000(May), 3-es.
 • TUIK, 2017. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. 22.8.2020 retrieved from http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • TUİK, 2013. Hanehalki Bilisim Teknolojileri Kullanim Arastirması. 22.8.2020 retrieved from http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • TUİK, 2019. Hanehalki Bilisim Teknolojileri Kullanim Arastirması. 22.08. 2020 retrieved from http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Van Deursen, A. J., & Helsper, E. J. (2015). The third-level digital divide: Who benefits most from being online?. In Communication and information technologies annual. Emerald Group Publishing Limited.
 • Witte, J. C., & Mannon, S. E. (2010). The internet and social inequalitites. Routledge.
 • Yaylak, E. ve İnan, S. (2018a). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32.
 • Yaylak, E. ve İnan, S. (2018b). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyayı kullanma düzeyleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 62-87.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2019). Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Çeşitli Diğer Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 15(1).
 • Yin, R. K. (2003). Case study research, designs and methods (3rd Edition). California: Sage Publications.
 • Yukay Yüksel, M, Çi̇ni̇, A. ve Yasak, B. (2020). Genç yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı, yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 66-85. DOI: 10.33418/ataunikkefd.676402
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4782-7710
Author: Saniye Nur ERGAN (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7430-5753
Author: Çağatay ERGAN
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2021

APA Ergan, S , Ergan, Ç . (2021). Sosyal Medyanın Eğitsel Kullanımı Üzerine Bir Örnek Olay Araştırması/ Educational Use of Social Media: A Case Study . Nitel Sosyal Bilimler , 3 (1) , 72-106 . DOI: 10.47105/nsb.849355