BibTex RIS Cite

CONSTRUCTION OF LIFE TABLES FOR TURKEY USING THE ORPHANHOOD METHOD

Year 2006, Volume: 28 Issue: 1, 47 - 60, 05.08.2016

Abstract

The objectives of the study are to estimate the level and pattern of adult mortality in
Turkey and to construct life tables for males and females. Because of the lack of the literature in
this field, providing a reference introducing the method in Turkish is also among the objectives of
the study. The male and female life tables for the period 1998-2003 has been constructed by the
application of the synthetic orhphanhood method, developed by Zlotnik and Hill (1981), to the
1998 and 2003 Turkey Demographic and Health Survey data sets. Mortality curves derived from
the constructed life tables has not a “U-shaped” but a “J-shaped” pattern. This structure indicates
that the pattern of mortality in Turkey have several characteristics in common with the mortality
pattern of developed countries. Life tables produced within the scope of the study for the mid-2001
reveals that life expectancy at birth for females is 72 years and 70 years for males. In general, the
results are consistent with the other life tables, which have been constructed aproximately for the
same period. As the information derived from vital statistics system is not reliable, life tables
constructed directly using age-specific death rates does not reflect the real situation. This study has
shown that life tables can be constructed even the vital registration system is insufficient and the
Orphanhood Method is a useful tool to overcome such problems.

References

 • Alpay, A. (1969), “Abridged Life Tables for Selected Regions and Cities of Turkey”, Turkish Demography: Proceedings of a Conference. F.C. Shorter ve B. Güvenç (eds). H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, 83-108.
 • Birleşmiş Milletler. (1982), Model Life Tables for Developing Countries. (Birleşmiş Milletler yayını, Satış No. E.81.XIII.7).
 • Birleşmiş Milletler. (1983), Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation. (Birleşmiş Milletler yayını, Satış No. E.83.XIII.2). .
 • Birleşmiş Milletler. (1988), MortPak-Lite The United Nations Software Package for Mortality Measurement. Population Studies No: 104, New York.
 • Blacker, J.G.C. (1977), “Estimation of Adult Mortality in Africa from Data on Orphanhood”, Population Studies, 31, 107-128.
 • Brass, W. ve Hill, K. (1973), “Estimating Adult Mortality from Orphanhood”, Proceedings of the International Population Conference, Liege 1973. Cilt 3.
 • Brass, W. ve E.A. Bamgboye. (1981), “The time location of reports of survivorship estimates for maternal and paternal orphanhood and the ever-widowed”, working paper No. 81-1 (London,Centre for population Studies, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London).
 • Coale, A. J. ve Demeny, P. (1966), Regional Model Life Tables and Stable Populations. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Coşkun, Y. (2002), Estimation of Adult Mortality by Using the Orphanhood Method from the 1993 and 1998 Turkish Demographic and Health Surveys, Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Demirbüken, D. (2001), An Evaluation of Burial Records of Ankara City Cemeteries. Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Demirci, M. (1987), Türkiye’nin Ölümlülük Yaş Yapısına Model Yaşam Tablolarından En Uygun Kalıbın Seçimi. Ankara, H. Ü. Fen Bilimleri Enstütüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2000), VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı.
 • Duransoy, M.L. (1993), Türk Mortalite Tablosu (1980-2000), İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Gürtan, K. (1966), Türkiye’de Nüfus Problemi ve İktisadi Kalkınma ile İlgisi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Yayın No. 1/66.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), (1999), 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), (2004), 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara.
 • Hancıoğlu, A. (1991), Estimation of Levels and Trends in Mortality from Information on the Survival Status of a Close Relative: Turkey 1970-1985. Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Henry, L. (1960), "Mesure indirecte de la mortalité des adultes", Population 15 (1), 457-466.
 • Hill, K. ve Trussell, J. (1977), “Further Developments in Indirect Mortality Estimation”, Population Studies, 31 (2), 313-334.
 • Hill, K., Choi, Y. ve Timaeus I. A. (2005), "Unconventional approaches to mortality estimation", Demographic Research, Cilt 13 (12), 281-300.
 • Hill, K. (2006), “Indirect estimation methods”, Demography: analysis and synthesis. Volume IV içinde. Editörler: Graziella Caselli, Jacques Vallin, and Guillaume Wunsch. Amsterdam, Boston,Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney,Tokyo: Elsevier.
 • Hoşgör, Ş. (1992), Estimation of Post-Childhood Life Tables Using Age and Sex Distributions and Intercensal Growth Rates in Turkey, (1930-1990). Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Hoşgör, Ş., 1997. Estimation of Post-Childhood Life Tables of Provinces and Regions in Turkey, by Using Age and Sex Distributions and Intercensal Growth Rates (1985-1990). Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Kırkbeşoğlu, E. (2006), Construction of Mortality Tables for Life Insurance Sector from the 2003 Turkey Demographic and Health Survey. Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Koç, İ; Schumacher, R; Campbell, O; Türkyılmaz, S; Ergöçmen, B; Yüksel, İ. (2006), Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, 2005. Ankara.
 • Lotka, A. J. (1939), Théorie analytique des associations biologiques. Deuxième partie. Paris: Hermann et Cie.
 • Oral, A. (1969), “Techniques for Mortality Estimation in Turkey”, in F.C. Shorter and B. Güvenç (eds), Turkish Demography: Proceedings of a Conference, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, 83- 108.
 • Öcal, M. (1974), Türkiye Ölüm Oranları Tablosu (1960/1961). İstanbul.
 • Özsoy, A. (1970), Türkiye için Ölüm Tabloları. Ankara, Ordu Yardımlaşma Kurumu Yayınları.
 • Palloni, A. ve Heligman, L. (1985), “Re-estimation of structural parameters to obtain estimates of mortality in developing countries”, Population Bulletin of the United Nations, No. 18 (Birleşmiş Milletler yayını, Satış No. E.85.XIII.6), 10-33.
 • Timaeus, I.M. (1990), “Advances in the Measurement of Adult Mortality from Data on Orphanhood, Centre for Population Studies”, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, Research Paper 90-1.
 • Timaeus, I. M. (1991a), "Estimation of adult mortality from orphanhood before and since marriage", Population Studies, Cilt 45 (3), 455-472.
 • Timaeus, I. M. (1991b), "Estimation of adult mortality from orphanhood in adulthood", Demography, 28 (2), 213-227.
 • Timæus, I. M. (1991c), "Measurement of adult mortality in less developed countries: a comparative review," Population Index, Cilt 57 (4), 552-568.
 • Timæus, I. M. (1992), "Estimation of adult mortality from paternal orphanhood: a reassessment and a new approach", Population Bulletin of the United Nations, Cilt 33, 47-63.
 • Timaeus, I. M. ve Nunn, A. J. (1997), "Measurement of adult mortality in populations affected by AIDS: an assessment of the orphanhood method", Health Transitions Review, Cilt 7 (2), 23-43.
 • Toros, A. (2000), “Life Tables for the Last Decade of XX. Century in Turkey”, Nüfusbilim Dergisi, Cilt 22, 57-110.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Başkent Üniversitesi (2005), Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Araştırması Final Raporu. Ankara
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (1997), Türkiye’de Doğum ve Ölüm Kayıtları ile İlgili Çalışma Grubu Raporu. Ankara.
 • Zlotnik, H. ve Hill, K. (1981), “The Use of Hypothetical Cohorts in Estimating Demographic Parameters Under Conditions of Changing Fertility and Mortality”, Demography, Cilt 18(1), 103- 122.

Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği ile Oluşturulması

Year 2006, Volume: 28 Issue: 1, 47 - 60, 05.08.2016

Abstract

Bu çalışma Yetimlik Tekniğini kullanarak Türkiye’de yetişkin ölümlülüğünün düzeyini
ve örüntüsünü saptamayı ve erkekler ve kadınlar için hayat tablolarını oluşturmayı
amaçlamaktadır. Bunun yanısıra bu alanda Türkçe literatürün mevcut olmamasından dolayı
tekniği tanıtan Türkçe bir kaynak oluşturmakta çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışmada
1998-2003 dönemi için kadın ve erkek hayat tabloları Zlotnik ve Hill (1981) tarafından
geliştirilen sentetik yetimlik tekniğinin 1998 ve 2003 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması veri
setlerine uygulanması ile oluşturulmuştur. Oluşturulan hayat tablolarından elde edilen yaşa
göre hayatta kalma eğrileri “U” şeklinde değil “J” şeklinde bir yapıya sahiptir. Bu yapı
Türkiye’deki ölümlülük yapısının gelişmiş ülkelerin ölümlülük yapısına benzer özellikler
taşıdığına işaret etmektedir. Bu çalışma kapsamında 2001 yılı ortası için üretilen hayat
tablolarında doğumda yaşam beklentisi kadınlar için 72 yıl; erkekler için ise 70 yıl olarak
bulunmuştur. Sonuçlar yaklaşık olarak aynı dönem için oluşturulan diğer hayat tablosu
çalışmaları ile genel olarak tutarlıdır. Türkiye’de hayati kayıt sisteminden gelen bilginin
güvenilir olmaması nedeniyle doğrudan yaşa özel ölüm hızlarından yola çıkarak oluşturulan
hayat tabloları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu çalışma hayati kayıt sisteminin yeterli olmadığı
durumlarda bile hayat tablolarının üretilebileceğini ve Yetimlik Tekniği’nin bunun için
faydalı bir araç olduğunu göstermiştir.

References

 • Alpay, A. (1969), “Abridged Life Tables for Selected Regions and Cities of Turkey”, Turkish Demography: Proceedings of a Conference. F.C. Shorter ve B. Güvenç (eds). H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, 83-108.
 • Birleşmiş Milletler. (1982), Model Life Tables for Developing Countries. (Birleşmiş Milletler yayını, Satış No. E.81.XIII.7).
 • Birleşmiş Milletler. (1983), Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation. (Birleşmiş Milletler yayını, Satış No. E.83.XIII.2). .
 • Birleşmiş Milletler. (1988), MortPak-Lite The United Nations Software Package for Mortality Measurement. Population Studies No: 104, New York.
 • Blacker, J.G.C. (1977), “Estimation of Adult Mortality in Africa from Data on Orphanhood”, Population Studies, 31, 107-128.
 • Brass, W. ve Hill, K. (1973), “Estimating Adult Mortality from Orphanhood”, Proceedings of the International Population Conference, Liege 1973. Cilt 3.
 • Brass, W. ve E.A. Bamgboye. (1981), “The time location of reports of survivorship estimates for maternal and paternal orphanhood and the ever-widowed”, working paper No. 81-1 (London,Centre for population Studies, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London).
 • Coale, A. J. ve Demeny, P. (1966), Regional Model Life Tables and Stable Populations. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Coşkun, Y. (2002), Estimation of Adult Mortality by Using the Orphanhood Method from the 1993 and 1998 Turkish Demographic and Health Surveys, Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Demirbüken, D. (2001), An Evaluation of Burial Records of Ankara City Cemeteries. Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Demirci, M. (1987), Türkiye’nin Ölümlülük Yaş Yapısına Model Yaşam Tablolarından En Uygun Kalıbın Seçimi. Ankara, H. Ü. Fen Bilimleri Enstütüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2000), VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı.
 • Duransoy, M.L. (1993), Türk Mortalite Tablosu (1980-2000), İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Gürtan, K. (1966), Türkiye’de Nüfus Problemi ve İktisadi Kalkınma ile İlgisi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Yayın No. 1/66.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), (1999), 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), (2004), 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara.
 • Hancıoğlu, A. (1991), Estimation of Levels and Trends in Mortality from Information on the Survival Status of a Close Relative: Turkey 1970-1985. Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Henry, L. (1960), "Mesure indirecte de la mortalité des adultes", Population 15 (1), 457-466.
 • Hill, K. ve Trussell, J. (1977), “Further Developments in Indirect Mortality Estimation”, Population Studies, 31 (2), 313-334.
 • Hill, K., Choi, Y. ve Timaeus I. A. (2005), "Unconventional approaches to mortality estimation", Demographic Research, Cilt 13 (12), 281-300.
 • Hill, K. (2006), “Indirect estimation methods”, Demography: analysis and synthesis. Volume IV içinde. Editörler: Graziella Caselli, Jacques Vallin, and Guillaume Wunsch. Amsterdam, Boston,Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney,Tokyo: Elsevier.
 • Hoşgör, Ş. (1992), Estimation of Post-Childhood Life Tables Using Age and Sex Distributions and Intercensal Growth Rates in Turkey, (1930-1990). Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Hoşgör, Ş., 1997. Estimation of Post-Childhood Life Tables of Provinces and Regions in Turkey, by Using Age and Sex Distributions and Intercensal Growth Rates (1985-1990). Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Kırkbeşoğlu, E. (2006), Construction of Mortality Tables for Life Insurance Sector from the 2003 Turkey Demographic and Health Survey. Ankara, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Koç, İ; Schumacher, R; Campbell, O; Türkyılmaz, S; Ergöçmen, B; Yüksel, İ. (2006), Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, 2005. Ankara.
 • Lotka, A. J. (1939), Théorie analytique des associations biologiques. Deuxième partie. Paris: Hermann et Cie.
 • Oral, A. (1969), “Techniques for Mortality Estimation in Turkey”, in F.C. Shorter and B. Güvenç (eds), Turkish Demography: Proceedings of a Conference, H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, 83- 108.
 • Öcal, M. (1974), Türkiye Ölüm Oranları Tablosu (1960/1961). İstanbul.
 • Özsoy, A. (1970), Türkiye için Ölüm Tabloları. Ankara, Ordu Yardımlaşma Kurumu Yayınları.
 • Palloni, A. ve Heligman, L. (1985), “Re-estimation of structural parameters to obtain estimates of mortality in developing countries”, Population Bulletin of the United Nations, No. 18 (Birleşmiş Milletler yayını, Satış No. E.85.XIII.6), 10-33.
 • Timaeus, I.M. (1990), “Advances in the Measurement of Adult Mortality from Data on Orphanhood, Centre for Population Studies”, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, Research Paper 90-1.
 • Timaeus, I. M. (1991a), "Estimation of adult mortality from orphanhood before and since marriage", Population Studies, Cilt 45 (3), 455-472.
 • Timaeus, I. M. (1991b), "Estimation of adult mortality from orphanhood in adulthood", Demography, 28 (2), 213-227.
 • Timæus, I. M. (1991c), "Measurement of adult mortality in less developed countries: a comparative review," Population Index, Cilt 57 (4), 552-568.
 • Timæus, I. M. (1992), "Estimation of adult mortality from paternal orphanhood: a reassessment and a new approach", Population Bulletin of the United Nations, Cilt 33, 47-63.
 • Timaeus, I. M. ve Nunn, A. J. (1997), "Measurement of adult mortality in populations affected by AIDS: an assessment of the orphanhood method", Health Transitions Review, Cilt 7 (2), 23-43.
 • Toros, A. (2000), “Life Tables for the Last Decade of XX. Century in Turkey”, Nüfusbilim Dergisi, Cilt 22, 57-110.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Başkent Üniversitesi (2005), Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Araştırması Final Raporu. Ankara
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (1997), Türkiye’de Doğum ve Ölüm Kayıtları ile İlgili Çalışma Grubu Raporu. Ankara.
 • Zlotnik, H. ve Hill, K. (1981), “The Use of Hypothetical Cohorts in Estimating Demographic Parameters Under Conditions of Changing Fertility and Mortality”, Demography, Cilt 18(1), 103- 122.
There are 40 citations in total.

Details

Other ID JA35JF63ER
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ali Eryurt This is me

İsmet Koç This is me

Publication Date August 5, 2016
Submission Date August 5, 2016
Published in Issue Year 2006 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Eryurt, M. A., & Koç, İ. (2016). Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği ile Oluşturulması. Nüfusbilim Dergisi, 28(1), 47-60.
AMA Eryurt MA, Koç İ. Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği ile Oluşturulması. Nüfusbilim Dergisi. August 2016;28(1):47-60.
Chicago Eryurt, Mehmet Ali, and İsmet Koç. “Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği Ile Oluşturulması”. Nüfusbilim Dergisi 28, no. 1 (August 2016): 47-60.
EndNote Eryurt MA, Koç İ (August 1, 2016) Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği ile Oluşturulması. Nüfusbilim Dergisi 28 1 47–60.
IEEE M. A. Eryurt and İ. Koç, “Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği ile Oluşturulması”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 47–60, 2016.
ISNAD Eryurt, Mehmet Ali - Koç, İsmet. “Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği Ile Oluşturulması”. Nüfusbilim Dergisi 28/1 (August 2016), 47-60.
JAMA Eryurt MA, Koç İ. Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği ile Oluşturulması. Nüfusbilim Dergisi. 2016;28:47–60.
MLA Eryurt, Mehmet Ali and İsmet Koç. “Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği Ile Oluşturulması”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 47-60.
Vancouver Eryurt MA, Koç İ. Türkiye için Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği ile Oluşturulması. Nüfusbilim Dergisi. 2016;28(1):47-60.