PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume: 9 Issue: 4, 157 - 171, 10.10.2014

Abstract

In this field study prepared to designate the organizational culture of Turkish media sector and determine the differences of organizational culture in terms of organizational qualities; the data collected by face to face questionnaire method with incidentally selected 230 media professionals. In this questionnaire; the organizational culture determination scale prepared within SS Organizational Culture is used besides demographic questions. 19 TV channels, 9 newspapers and 3 news agencies included in this research in June 2012. The data collected are analyzed via IBM SPSS.19 software. Descriptive statistics are used while examining both the demographics of media professionals and their organizations’ qualities and also determining the types of organizational culture. Several statistical tests are performed in order to reveal both the similarities and the differences between the culture types of media groups that are classified according to various qualities. In consequence of this research; it is determined that Turkish media sector commonly has the “communal” type of organizational culture which emphasizes the high level of socialization and solidarity.

References

 • • Alpar, R., (2010). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Yayıncılık, Ankara Bir Bakışta Türk Medyası, Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü, 2013, Ankara.
 • • Çelik, M., (2007). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • • Dinçer, Ö., (1992). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul.
 • • Elden, M., (2004). Modern Yönetim Anlayışı Kapsamında Kurum Kültürünün Yaratıcılığa Etkisi ve İşletmeler Açısından Önemi, Selçuk İletişim Dergisi, Konya, Cilt:3, Sayı:2, ss:5-15.
 • • Eren, E., (1998); Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • • Ersöz, G. ve Çınarlı, S., (201). İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları, Pamukkale Journal of Sport Sciences, Cilt:3, Sayı:3, ss:1-19.
 • • Güçlü, N., (2003). Örgüt Kültürü, Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:6, ss: 147–159.
 • • Goffee, R. and Jones, G., (2000). The Charter of Corporation, Çev.: Kıvanç Kutmandu, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Ankara.
 • • Kalaycı, Ş., (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • • Köse, S., Tetik, S. ve Ercan, C., (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi, Balıkesir, Cilt:7, Sayı: 1, ss:219-242.
 • • Robbins, S.P., (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri, Çeviren: Sevgi Ayşe Öztürk, Anadolu Üniversitesi ETAM Vakfı Yayınları, Eskişehir.
 • • Sözeri, C. ve Güney, Z., (2011). Medyanın Ekonomi Politiği, TESEV, İstanbul.
 • • Türk, M.S., Bıyık, A., Güven, A. ve İşi, A., (2013). Türk Gazetecilerin Haber Değeri Algısına Yönelik Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013,
 • DOI: JASSS1570, 8, (4), 321-331.
 • • Türk, M.S., (2003). Bir İletişim Sistemi Olan Örgüt Kültürünün İş Doyumu Üzerindeki Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • • Şahin, A., (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik, Maliye Dergisi, Sayı: 159.
 • • Bıyık, A., (2013). Siyasal Sistemler ve Medya Özgürlüğü, Kamuda Sosyal Politika, Ankara, Sayı:23, ss:50-58.
 • • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53b08c88808022.41035862 (Erişim tarihi: 20.02.2014).

TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI

Year 2014, Volume: 9 Issue: 4, 157 - 171, 10.10.2014

Abstract

Medya çalışanlarının kendi kurumları ile ilgili algılarından hareketle Türk medya sektörünün kurum kültürünün belirlenmesi ve kurum kültürünün kurumsal nitelikler açısından farklılıklarının ortaya konması amacıyla yapılan alan araştırmasında rassal olarak seçilen 230 medya çalışanı ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Ankette demografik soruların yanı sıra SS Kurum Kültürü modeli kapsamında hazırlanan kurum kültürü belirleme ölçeği kullanılmıştır. Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen araştırmaya Ankara’da yayın yapan 19 TV kanalı, 9 gazete ve 3 haber ajansı dâhil edilmiştir. Toplanan veriler, IBM SPSS.19 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Medya çalışanlarının demografik özellikleri ile mensubu oldukları kurum niteliklerinin incelenmesinde ve kurum kültürü türünün belirlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Çeşitli niteliklere göre sınıflandırılan medya gruplarının kültür türleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymak amacıyla istatistiksel testler yapılmıştır. Araştırma sonucunda Türk medya sektörünün genel olarak sosyalleşmenin ve dayanışmanın yüksekliğini vurgulayan kurum kültürü türü olan “topluluksal” kurum kültürüne sahip olduğu belirlenmiştir.

References

 • • Alpar, R., (2010). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Yayıncılık, Ankara Bir Bakışta Türk Medyası, Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü, 2013, Ankara.
 • • Çelik, M., (2007). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • • Dinçer, Ö., (1992). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul.
 • • Elden, M., (2004). Modern Yönetim Anlayışı Kapsamında Kurum Kültürünün Yaratıcılığa Etkisi ve İşletmeler Açısından Önemi, Selçuk İletişim Dergisi, Konya, Cilt:3, Sayı:2, ss:5-15.
 • • Eren, E., (1998); Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • • Ersöz, G. ve Çınarlı, S., (201). İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları, Pamukkale Journal of Sport Sciences, Cilt:3, Sayı:3, ss:1-19.
 • • Güçlü, N., (2003). Örgüt Kültürü, Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:6, ss: 147–159.
 • • Goffee, R. and Jones, G., (2000). The Charter of Corporation, Çev.: Kıvanç Kutmandu, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Ankara.
 • • Kalaycı, Ş., (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • • Köse, S., Tetik, S. ve Ercan, C., (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi, Balıkesir, Cilt:7, Sayı: 1, ss:219-242.
 • • Robbins, S.P., (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri, Çeviren: Sevgi Ayşe Öztürk, Anadolu Üniversitesi ETAM Vakfı Yayınları, Eskişehir.
 • • Sözeri, C. ve Güney, Z., (2011). Medyanın Ekonomi Politiği, TESEV, İstanbul.
 • • Türk, M.S., Bıyık, A., Güven, A. ve İşi, A., (2013). Türk Gazetecilerin Haber Değeri Algısına Yönelik Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013,
 • DOI: JASSS1570, 8, (4), 321-331.
 • • Türk, M.S., (2003). Bir İletişim Sistemi Olan Örgüt Kültürünün İş Doyumu Üzerindeki Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • • Şahin, A., (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik, Maliye Dergisi, Sayı: 159.
 • • Bıyık, A., (2013). Siyasal Sistemler ve Medya Özgürlüğü, Kamuda Sosyal Politika, Ankara, Sayı:23, ss:50-58.
 • • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53b08c88808022.41035862 (Erişim tarihi: 20.02.2014).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Communication Sciences
Authors

AHMET BIYIK

Publication Date October 10, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 9 Issue: 4

Cite

APA
BIYIK, A. (2014). TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Humanities Sciences, 9(4), 157-171. https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0186
MLA
BIYIK, AHMET. “TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI”. Humanities Sciences, vol. 9, no. 4, 2014, pp. 157-71, doi:10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0186.
Chicago
BIYIK, AHMET. “TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI”. Humanities Sciences 9, no. 4 (October 2014): 157-71. https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0186.
EndNote
BIYIK A (October 1, 2014) TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Humanities Sciences 9 4 157–171.
ISNAD
BIYIK, AHMET. “TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI”. Humanities Sciences 9/4 (October 2014), 157-171. https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0186.
AMA
BIYIK A. TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Humanities Sciences. October 2014;9(4):157-171. doi:10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0186
Vancouver
BIYIK A. TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Humanities Sciences. 2014;9(4):157-71.
IEEE
A. BIYIK, “TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI”, Humanities Sciences, vol. 9, no. 4, pp. 157–171, 2014, doi: 10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0186.
JAMA
BIYIK A. TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Humanities Sciences. 2014;9:157–171.