PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 10 Issue: 3, 115 - 144, 16.07.2015

Abstract

With the spread of internet, concepts of social networks and media has become indispensable sharing areas of human being. In that process, interpersonal communication, too, has started to eventuate over social media more than the one eventuated face to face. So communication, by time leaving to be face to face, became an event realized through social media.It has been aimed in the study to research in which way social media contributed to interpersonal communication, how social media was used as a means of interpersonal communication, and what were the thoughts about social media, with its becoming widespread. For reaching the goals, a questionnaire had been conducted through 100 students among the ones from Gümüşhane University Communication Faculty Public Relations and Advertisement Section. Again, to achieve to concretize the knowledges obtained through the questionnaire, a semi-structured conversation had been conducted with 10 students. In the result of the study, it had been obtained that all the students attended the questionnaire were using internet, and all except one were using social networks. Knowledge that the students having opinions telling that social media communication, were using social media as a means in interpersonal communication. had positive and negative contributions over interpersonal

References

 • • Ahn, J., (2011). The Effect of Social Network Sites on Adolescents’ Social and Academic Development: Current Theories and Controversies, Journal of The American Society For Information Science And Technology, 62(8), 2011.
 • • Akıncı Vural, Z.B., ve Bat, M., (2014). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma http://www.siyasaliletisim.org/pdf/sosyalmedya.pdf , (Erişim Tarihi: 21.05.2014).
 • • Akyazı, E. ve Tutgun Ünal, A., (2014). İletişim Öğrencilerinin Amaç, Benimseme, Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı, http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/makaleler/GMJ_6._sayi_Bahar_2013/pdf/Akyazi_Tutgun.pdf , (Erişim Tarihi: 9 Kasım 2014).
 • • Binark, M., (2007). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorunlar ve Yöntem Sorunu. (Der.) M. Binark, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • • Binark, M. ve diğerleri, (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum, Öyleyse Varım. İstanbul: Kalekedon Yayınları.
 • • Boyd, D.M. ve Ellison, N.B., (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Metiated Communication, Vol.13, No.1.
 • • Bulunmaz, B., (2011). Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği, Global Media Journal, Yeditepe Üniversitesi, 2(3), ss:19-50.
 • • Çalışır, G., (2014). Sosyal Medyada Benlik İnşası, Sunumu ve Tüketimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi “Dijital İletişim Etkisi” konulu Uluslararası Akademik Konferans, İstanbul: İskenderiye Yayınları, ss:176-185.
 • • Devito, J.A., (2004). The Interpersonel Communication Book, 10. B. Person.
 • • Dickson, D. and Hargie, O., (2003). Skilled Interpersonal Communication: Research, Teory and Practice, London: Routledge.
 • • Dökmen, Ü., (1995). Sosyometri ve Psikodrama, İstanbul: Sistem Yayınları.
 • • Downes, S., (2005). Semantic Networks and Social Networks, The Learning Organizasation, Vol.12, No.5.
 • • Fiske, J., (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çeviren: Süleyman İrvan, Ankara: Bilim Sanat Yayınları/Ark.
 • • Güçdemir, Y., (2012). Sanal Ortamda İletişim. İstanbul: Derin Yayınları.
 • • Gürüz, D. ve Temel Eğinli, A., (2012). Kişilerarası İletişim. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • • Hartley, P., (2010). Kişilerarası İletişim. 1. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi.
 • • Hazar, M., (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı – Bir Alan Çalışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Bahar 2011, Sayı:32, ss:151-175.
 • • Kahraman, M., (2010). Sosyal Medya 101. 1.Baskı, İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • • Karcı, A. ve Boy, O., (2011). Sosyal Ağların Web Madenciliği Teknikleri İle Ortak Atıf Analizi Benzerlik Tahmini, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, ss:154-61.
 • • Kaypakoğlu, S., (2008). Kişilerarası İletişim: Cinsiyet Farklılıkları, Güç ve Çatışma. İstanbul: Derin Yayınları.
 • • Koçer, M., (2012). Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:18, ss:70-85.
 • • Kuyucu, M., (2013). Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya. Yeni İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar üzerine Bir Güncelleme, M. Kuyucu ve T. Karahisar, İstanbul: Zinde Yayıncılık.
 • • Lusting, M.W. and Koester, J., (1999). Intercultural Compentence-Interpersonal Communication Across Cultures, 3.B, Longman, New York.
 • • Neuman, M. and Hogan, D., (2005). Semantic Social Network Portal for Collaborative Online Communities, Journal of European Industrial Training, Vol:29, No:6.
 • • Özkan, P., (2013). Sosyal Ağ Kullanıcılarının e-Sosyalleşme Sürecindeki Kimlik Yapılandırma Süreçleri, II. Uluslararası İletişim, Medya, Teknoloji ve Dizayn Konferansı, 2-4 Mayıs 2013, Famagusta, Kuzey Kıbrıs.
 • • Özmen, Ş., (2009). Ağ Teknolojisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • • Reilly, P., (2014). Anti-social Networking in Nothern Ireland: Policy Responses to Young People’s Use of Social Media for Organizing Anti-social Behavior, Policy & Internet, Vol.3 (2011), Iss.1, Art 7 s:18, http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol3/iss1/art7, (Erişim tarihi: 10 Temmuz 2014).
 • • Yeygel Çakır, S., (2011). Web Siteleri ve İkna. Konya: Tablet Yayınları.
 • • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H., (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • • Webb, M.L. ve diğerleri, (2012). Facebook: How Collage Student Work It, Social Media: Usage and Impact. Hana S. Noor Al-Deen ve J. Allen Hendricks, Lexington Book, Maryland.

KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Year 2015, Volume: 10 Issue: 3, 115 - 144, 16.07.2015

Abstract

Günümüzde internetin yaygınlaşması ile birlikte, sosyal ağlar ve sosyal medya ortamları insanoğlunun vazgeçilmez paylaşım alanları olmuştur. Gelinen bu süreçte kişilerarası iletişim de yüz yüze yapılmaktan çok, sosyal medya üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla iletişim zamanla yüz yüze olmaktan çıkarak, sosyal medya aracılığıyla gerçekleşir hale dönüşmüştür. Çalışmada sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, kişilerarası iletişime katkısının ne yönde olduğunu, kişilerarası iletişim aracı olarak sosyal medyanın nasıl kullanıldığını ve sosyal medya hakkındaki görüşlerin neler olduğunu araştırmak amaçlanmıştır. Amaçlara ulaşabilmek için Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri arasından 100 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen bilgileri somutlaştırabilmek için de 10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda ankete katılan tüm öğrencilerin interneti, biri dışında hepsinin de sosyal ağları kullandıkları tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca sosyal medyanın kişilerarası iletişime olumlu ve olumsuz katkıları olduğu görüşlerine sahip olan öğrencilerin, sosyal medyayı kişilerarası iletişimde bir araç olarak kullandıkları bilgisine ulaşılmıştır.

References

 • • Ahn, J., (2011). The Effect of Social Network Sites on Adolescents’ Social and Academic Development: Current Theories and Controversies, Journal of The American Society For Information Science And Technology, 62(8), 2011.
 • • Akıncı Vural, Z.B., ve Bat, M., (2014). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma http://www.siyasaliletisim.org/pdf/sosyalmedya.pdf , (Erişim Tarihi: 21.05.2014).
 • • Akyazı, E. ve Tutgun Ünal, A., (2014). İletişim Öğrencilerinin Amaç, Benimseme, Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı, http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/makaleler/GMJ_6._sayi_Bahar_2013/pdf/Akyazi_Tutgun.pdf , (Erişim Tarihi: 9 Kasım 2014).
 • • Binark, M., (2007). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorunlar ve Yöntem Sorunu. (Der.) M. Binark, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • • Binark, M. ve diğerleri, (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum, Öyleyse Varım. İstanbul: Kalekedon Yayınları.
 • • Boyd, D.M. ve Ellison, N.B., (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Metiated Communication, Vol.13, No.1.
 • • Bulunmaz, B., (2011). Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği, Global Media Journal, Yeditepe Üniversitesi, 2(3), ss:19-50.
 • • Çalışır, G., (2014). Sosyal Medyada Benlik İnşası, Sunumu ve Tüketimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi “Dijital İletişim Etkisi” konulu Uluslararası Akademik Konferans, İstanbul: İskenderiye Yayınları, ss:176-185.
 • • Devito, J.A., (2004). The Interpersonel Communication Book, 10. B. Person.
 • • Dickson, D. and Hargie, O., (2003). Skilled Interpersonal Communication: Research, Teory and Practice, London: Routledge.
 • • Dökmen, Ü., (1995). Sosyometri ve Psikodrama, İstanbul: Sistem Yayınları.
 • • Downes, S., (2005). Semantic Networks and Social Networks, The Learning Organizasation, Vol.12, No.5.
 • • Fiske, J., (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çeviren: Süleyman İrvan, Ankara: Bilim Sanat Yayınları/Ark.
 • • Güçdemir, Y., (2012). Sanal Ortamda İletişim. İstanbul: Derin Yayınları.
 • • Gürüz, D. ve Temel Eğinli, A., (2012). Kişilerarası İletişim. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • • Hartley, P., (2010). Kişilerarası İletişim. 1. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi.
 • • Hazar, M., (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı – Bir Alan Çalışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Bahar 2011, Sayı:32, ss:151-175.
 • • Kahraman, M., (2010). Sosyal Medya 101. 1.Baskı, İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • • Karcı, A. ve Boy, O., (2011). Sosyal Ağların Web Madenciliği Teknikleri İle Ortak Atıf Analizi Benzerlik Tahmini, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, ss:154-61.
 • • Kaypakoğlu, S., (2008). Kişilerarası İletişim: Cinsiyet Farklılıkları, Güç ve Çatışma. İstanbul: Derin Yayınları.
 • • Koçer, M., (2012). Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:18, ss:70-85.
 • • Kuyucu, M., (2013). Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya. Yeni İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar üzerine Bir Güncelleme, M. Kuyucu ve T. Karahisar, İstanbul: Zinde Yayıncılık.
 • • Lusting, M.W. and Koester, J., (1999). Intercultural Compentence-Interpersonal Communication Across Cultures, 3.B, Longman, New York.
 • • Neuman, M. and Hogan, D., (2005). Semantic Social Network Portal for Collaborative Online Communities, Journal of European Industrial Training, Vol:29, No:6.
 • • Özkan, P., (2013). Sosyal Ağ Kullanıcılarının e-Sosyalleşme Sürecindeki Kimlik Yapılandırma Süreçleri, II. Uluslararası İletişim, Medya, Teknoloji ve Dizayn Konferansı, 2-4 Mayıs 2013, Famagusta, Kuzey Kıbrıs.
 • • Özmen, Ş., (2009). Ağ Teknolojisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • • Reilly, P., (2014). Anti-social Networking in Nothern Ireland: Policy Responses to Young People’s Use of Social Media for Organizing Anti-social Behavior, Policy & Internet, Vol.3 (2011), Iss.1, Art 7 s:18, http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol3/iss1/art7, (Erişim tarihi: 10 Temmuz 2014).
 • • Yeygel Çakır, S., (2011). Web Siteleri ve İkna. Konya: Tablet Yayınları.
 • • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H., (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • • Webb, M.L. ve diğerleri, (2012). Facebook: How Collage Student Work It, Social Media: Usage and Impact. Hana S. Noor Al-Deen ve J. Allen Hendricks, Lexington Book, Maryland.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Communication Sciences
Authors

GÜLSÜM ÇALIŞIR

Publication Date July 16, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 10 Issue: 3

Cite

APA
ÇALIŞIR, G. (2015). KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences, 10(3), 115-144. https://doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.3.4C0197
MLA
ÇALIŞIR, GÜLSÜM. “KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Humanities Sciences, vol. 10, no. 3, 2015, pp. 115-44, doi:10.12739/NWSA.2015.10.3.4C0197.
Chicago
ÇALIŞIR, GÜLSÜM. “KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Humanities Sciences 10, no. 3 (July 2015): 115-44. https://doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.3.4C0197.
EndNote
ÇALIŞIR G (July 1, 2015) KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences 10 3 115–144.
ISNAD
ÇALIŞIR, GÜLSÜM. “KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Humanities Sciences 10/3 (July 2015), 115-144. https://doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.3.4C0197.
AMA
ÇALIŞIR G. KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences. July 2015;10(3):115-144. doi:10.12739/NWSA.2015.10.3.4C0197
Vancouver
ÇALIŞIR G. KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences. 2015;10(3):115-44.
IEEE
G. ÇALIŞIR, “KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, Humanities Sciences, vol. 10, no. 3, pp. 115–144, 2015, doi: 10.12739/NWSA.2015.10.3.4C0197.
JAMA
ÇALIŞIR G. KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences. 2015;10:115–144.