Year 2020, Volume 15 , Issue 1, Pages 36 - 44 2020-01-17

İnsan, kendini geliştirme ve gerçekleştirme potansiyeline sahip bir canlıdır. İnsan doğası gereği en iyiyi yapmaya, yetkinleşmeye çaba gösterir ve bu yolla mevcut potansiyelini gerçekleştirmeye çalışır. Literatürde, bu kavram pozitif psikoloji yaklaşımı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Pozitif psikoloji zayıflıkların giderilmesinden ziyade bireylerin güçlü yanlarının geliştirilmesinin daha etkili olduğunu vurgular. Bireyin yaşam süresi boyunca meydana gelen beklenen yaşam olayları gelişimsel krizleri, bireyin yaşamında ani değişikliklere yol açarak farklı sorunlara neden olan durumsal krizleri ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı pozitif psikoloji yaklaşımının sınırlı bir uygulama alanına sahip olmadığını, birçok alanda pozitif psikoloji yaklaşımından, onun ilkelerinden faydalanılabileceğini ve böylece durumsal/yaşamsal krizlerle baş etmede de pozitif psikolojiden yararlanılabileceğini ortaya koymaktır.

Pozitif Psikoloji, Kriz, Durumsal Kriz, Gelişimsel Kriz, Krize Müdahale
 • [1] Aydın, A., Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y., (2013). Eğitim Yönetiminde Pozitif Psikoloji. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1):1470-1490.
 • [2] Aydoğdu, A., Kocaman-Yıldırım, N., Özkan, M. ve Özkan, S., (2013). Gelişimsel ve Durumsal Krize Müdahale: Olgu Sunumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 3(2):92-97.
 • [3] Berksun, O.E., Oral, A., Ergin, G.N. ve Azizoğlu, S., (1993). Krize Müdahale ve Yas Olgu Sunusu. Kriz Dergisi, 1(2).
 • [4] Bolier, L., Haverman, M., Westerhof,GJ., Riper, H., Smit, F., and Bohlmeijer, E., (2013). Positive Psychology Interventions: a Meta-analysis of Randomized Controlled Studies. BMC Public Health, 13:119.
 • [5] Canat, S., Uçan, Ö. ve Yazar, H., (2009). Kriz Yaşantısı Olarak Ergenlik Dönemi Ve Ergenlik Döneminde Kriz Yaşantısı. Kriz Dergisi, 17(3):1-8.
 • [6] Caplan, G., (1961). An Approach to Community Mental Health. New York: Grunne & Stratton.
 • [7] Caplan, G., (1964). Principles of Preventive Psychiatry. New York: Basic Books.
 • [8] Carver, C.S., Scheier, M.F., Miller, C.J., and Fulford, D., (2009). Optimism. In S.J. Lopez & C.R. Snyder (Eds.), Oxford Library of Psychology. Oxford Handbook of Positive Psychology (pp:303-311). New York, NY, US: Oxford University Press.
 • [9] Ceyhun, B., Ergin, G. ve Duran, A., (1993). Krize Müdahale Merkezine Başvurularda Yaşam Olaylarının Değerlendirilmesi. Kriz Dergisi, 1(2).
 • [10] Ceylan, M.E., (2014). Bugünün Zail Olan İnsanı ve Bir Sanat Dili Olarak Pozitif Psikoloji. Pozitif Psikoloji Anlayışı (Ed. Uğur Can Bolat). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.
 • [11] Demirsoy, Ç., (2014). Aile Hayatı ve Pozitif Psikoloji. Pozitif Psikoloji Anlayışı (Ed. Uğur Can Bolat). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.
 • [12] Duyan, V., (2018). Ailede Kriz Yönetimi. Aile Yaşam Döngüsü (Ed. Kezban Tepeli ve Ender Durualp). Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • [13] Emmons, R.A. and Stern, R., (2013). Gratitude as a Psychotherapeutic Intervention. J Clin Psychol, 69(8):846-55.
 • [14] Erdur-Baker, Ö. ve Doğan, T., (2016). Kriz Danışmanlığı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • [15] Ergüner-Tekinalp, B. ve Terzi, Ş., (2015). Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • [16] Eryılmaz, A., (2017). Pozitif Psikoterapiler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry; 9(3):346-362.
 • [17] Fredrickson, B.L., (2001). The Role of Positive Emotions in Positive Psychology. Am Psychol., 56(3):218–226.
 • [18] Fernandez-Martnez, B., Preto-Flores, M.E., Forjaz, M.J., Fernández-Mayoralas, G., Rojo-Pérez, F., and Martínez-Martín, P., (2012). Self-perceved Health Status in Older Adults: Regional and Sociodemographic Inequalities in Spain. Rev Saúde Pública, 46(2):310-9.
 • [19] Güney, S., (2012). Travma ve Krizi Gözden Geçirme. Hayatın Yalın Hali Kriz. (Ed. Ceylan Özge Kunduz). İstanbul: Therapia.
 • [20] Güngör, A., (2017). Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(2):154-166.
 • [21] Grinstead, D., (2007). Positive Psychology. A Science of Prevention and Wellness Psychology Department, NorthCentral University.
 • [22] Hassija, C.M., Luterek, J.A., Gainey, K., Moore, S.A., and Simpson, T., (2012). Impact of Emotional Approach Coping and Hope on PTSD and Depression Symptoms in a Trauma Exposed Sample of Veterans Receiving Outpatient VA Mental Health Care Services. Anxiety Stress Coping, 25(5):559-73.
 • [23] Karaırmak, Ö. ve Siviş, R., (2008). Modernizmden Postmodernizme Geçiş Ve Pozitif Psikoloji. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30):102-115.
 • [24] Kwok, S.Y., Gu, M., and Kit, K.T.K., (2016). Positive psychology Intervention to Alleviate Child Depression and Increase Life Satisfaction: A Randomized Clinical Trial. Research on social work practice, 26(4):350-361.
 • [25] Lambert, L., Passmore, H.A., and Joshanloo, M., (2019). A Positive Psychology Intervention Program in a Culturally-diverse University: Boosting Happiness and Reducing Fear. Journal of Happiness Studies, 20(4):1141-1162.
 • [26] Layous, K., Lyubomirsky, S., Şansölye, J., Wang, L., and Doraiswamy, P.M., (2011). Delivering Happiness: Translating Positive Psychology Intervention Research for Treating Major and Minor Depressive Disorders. J Altern Complement Med., 17(8):675-83.
 • [27] Lipez ve Synder, (2002). Handbook of positive psychology. Newyork: Oxford University Press.
 • [28] Lotfi, E. ve Akbarzadeh, M.R., (2014). Practical Emotional Neural Networks. Neural Netw, 59:61-72.
 • [29] Mete-Otlu, B., (2011). Okul Psikolojik Danışmanlarının Krize Müdahalede Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi: İzmir İl Örneği. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • [30] Metin, Ş., (2018). Kriz ve Aile. Aile Yaşam Döngüsü (Ed. Kezban Tepeli ve Ender Durualp). Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • [31] Özden, A., (1993). Krize Müdahalenin Psikiyatrideki Yeri. Kriz Dergisi, 1(3):158-165.
 • [32] Özen-Kutanis, R. ve Yıldız, E., (2014). Pozitif Psikoloji İle Pozitif Örgütsel Davranış İlişkisi Ve Pozitif Örgütsel Davranış Boyutları Üzerine Bir Değerleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5(11):135-154.
 • [33] Özgüngör, S. ve Acun Kapıkıran, N., (2011). Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeklerinin Türk Kültürüne Uygunluğunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Ön Bulgular. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36).
 • [34] Özyürek, A., (2018). Gelişimsel Yaşam Krizleri. Aile Yaşam Döngüsü (Ed. Kezban Tepeli ve Ender Durualp). Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • [35] Sayıl, I., (1992). Olağanüstü Koşullarda Krize Müdahalenin Yeri ve Önemi. Kriz Dergisi, 1(1):4-7.
 • [36] Sayıl, I, Palabıyıkoğlu, R., ve Berksun, O., (1996). Kriz ve Krize Müdahale Kurs Notları. Kriz Merkezi Yayınları, Ofset Basımevi.
 • [37] Palabıyıkoğlu, R., (1999). Durumsal Krizler, Kriz Ve Krize Müdahale. A.Ü. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi. Ankara.
 • [38] Peterson, C., (2000). The Future of Optimism. American Psychologist, 1(55):44–55.
 • [39] Scarpa, A., Haden, S., and Hurley, J., (2006). Community Violence Victimization and Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder: The moderating Effects of Coping and Social Support. J Interpers Violence, 21(4):446-69.
 • [40] Seligman, M.E.P., (2002). Positive Psychology, Positive Prevention and Positive Therapy. In CR Snyder, & SJ Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp:3-7). New York, NY: Oxford University Press.
 • [41] Sonneck, G., (1985). Krisenintervention und Suizidverdhûtung. Facultasverlag: Wien.
 • [42] Sözer, Y., (1992). Psikiyatride Kriz Kavramı ve Krize Müdahale. Kriz Dergisi, 7(1).
 • [43] Trawick-Swith, J., (2013). Early Childhood Development. (Çeviren: Berrin Akman). Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • [44] Yalçın, H., (2010). Çocuk Gelişimi. Ankara: Nobel Yayınevi, 211-249.
 • [45] Yılmaz, A.T., (1999). Basel Üniversitesi Psikiyatrik Krize Müdahale Servisinde Tedavi Gören Hastaların Sosyo Demografik ve Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi. Kriz Dergisi, 7(1):15-19.
 • [46] Yüzügüldü, O. ve Bildik, T., (2018). Ergenlerde Travma ve Krize Müdahale. Bildik, T., Editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9788-1585
Author: Zeynep APAYDIN DEMİRCİ (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8130-6017
Author: Sevinç MERSİN
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 17, 2020

Bibtex @review { nwsahuman641556, journal = {Humanities Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7320}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2020}, volume = {15}, pages = {36 - 44}, doi = {}, title = {Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi}, key = {cite}, author = {Apaydın Demirci, Zeynep and Mersin, Sevinç} }
APA Apaydın Demirci, Z , Mersin, S . (2020). Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi . Humanities Sciences , 15 (1) , 36-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsahuman/issue/51939/641556
MLA Apaydın Demirci, Z , Mersin, S . "Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi" . Humanities Sciences 15 (2020 ): 36-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsahuman/issue/51939/641556>
Chicago Apaydın Demirci, Z , Mersin, S . "Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi". Humanities Sciences 15 (2020 ): 36-44
RIS TY - JOUR T1 - Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi AU - Zeynep Apaydın Demirci , Sevinç Mersin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 44 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-7320 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Humanities Sciences Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi %A Zeynep Apaydın Demirci , Sevinç Mersin %T Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi %D 2020 %J Humanities Sciences %P -1308-7320 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Apaydın Demirci, Zeynep , Mersin, Sevinç . "Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi". Humanities Sciences 15 / 1 (January 2020): 36-44 .
AMA Apaydın Demirci Z , Mersin S . Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi. Humanities Sciences. 2020; 15(1): 36-44.
Vancouver Apaydın Demirci Z , Mersin S . Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi. Humanities Sciences. 2020; 15(1): 36-44.
IEEE Z. Apaydın Demirci and S. Mersin , "Pozitif Psikolojinin Krizle Baş Etmede Önemi", Humanities Sciences, vol. 15, no. 1, pp. 36-44, Jan. 2020