Year 2016, Volume 11 , Issue 2, Pages 173 - 193 2016-04-13

THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY

İSMAİL ÇEVİŞ [1] , ABDULVAHAP ÖZCAN [2] , SEDA BAŞER [3]


The objective of this paper is to characterize the interaction of the banking sector risks with financial fragility by using annual data of Turkey from 1990 to 2014. The empirical work adopts a VAR (Vector Autoregressive) framework to capture the dynamic relationships among variables. In our model, there are five variables. They are, respectively, Interest Risk (IR), Liquidity Risk (LR), Exchange Risk (ER), Credit Risk (CR) and Financial Fragility Index (FFI). According to variance decompositions results, FFI is completely explained (100 percent) by its innovations in the first period, but after second periods FFI is explained by the innovations of Liquidity Risk and Exchange Risk (respectively 40%, 11%). In addition, ER and IR are explained by the innovations of FFI in the portion of approximately 30%. Impulse response functions and forecast error variance decompositions indicate that liquidity risk, credit risk and kur riski are more effective on financial fragility. The period of crisis in Turkey, liquidity risk come into prominence.

Banking Sector Risks, Financial Fragility, VAR Analysis, Turkey.
 • • Afşar, B., (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Krizler. Konya: Ticaret Odası ETÜT Araştırma Raporu.
 • • Akgüç, Ö., (1975). Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında Gelişmeler. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları. Ankara, pp:9-23.
 • • Akpınar, T., (2009). Türkiye’de Ekonomik Krizler: 1994, 1998-1999 ve 2001 Krizleri. Sineztezi E-Dergisi: Volume:5, Number:7, pp:4-18.
 • • Aloğlu, Z.T., (2005). Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizleri Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Uzman Yeterlilik Tezi. Ankara: TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü.
 • • Ardıç, H., (2004). 1994-2001 Yılı Ekonomik Krizlerin, TCMB bilançosunda yarattığı hareketlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Uzman Yeterlilik Tezi. Ankara: TCMB Muhasebe Genel Müdürlüğü.
 • • Atış, A.G. and Saygılı, F., (2014). Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Business and Economic Research Journal: Volume:15, Number:4, pp:129-141.
 • • Barışık, S., (2010). Türkiye’de Finansal Serbestleşme Sürecinde Mali Baskınlığın Bankacılık Sektörüne Etkisi. Journal of World of Turks: Volume:2, Number:1, pp:429-447.
 • • BDDK, (2006). Finansal Piyasalar Raporu. Ankara.
 • • Berument, H., (2002). Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği. Ankara, Bilkent Üniversitesi Yayını, pp:1-12.
 • • Börekçi, E., (2004). Bankacılıkta Faiz ve Döviz Riski Yönetimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • • Brooks, C., (2002). Introductory Econometrics for Finance. England: Cambridge University Press.
 • • Bulut, Ş. and Özdemir, A., (2012). İMKB ve Dow Jones Industrial Arasındaki İlişki: Eş-Bütünleşme Analizi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi: Volume:19, Number:1, pp:211-224.
 • • Civelek, B., (2009). Küresel Finansal Kriz ve Türk Bankacılık Sektörü. Görüş Global Leaders Bildirisi. Ankara, pp:21-39.
 • • Çağıl, G., (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemi ile Analizi. Maliye-Finans Yazıları Dergisi: Volume: 32, Number:93, pp:51-77.
 • • Çakmak, U., (2013). Finansal Kırılganlık Endeksi: Türkiye 1989-2011 ve Yorumlar. Uludağ Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:17, Number:1, pp:239-260.
 • • Çelik, S. and Akarım, Y.D., (2012). Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: Volume:13, Number:1, pp:1-17.
 • • Çınar, B., (2010). Küresel Kriz ve Politika Uygulamaları. Ekonomi Notları Dergisi: Volume:10, Number:12, pp:7-16.
 • • Demirel, B. and Karanfil, N., (2013). Bankacılık Sektöründe Banka Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:7, Number:51, pp:1-19.
 • • Didin, S., (2009). Türk Bankacılık Sektöründe Kur Riskinin Ölçümü ve Yönetimi. Mevzuat Dergisi: Volume:12, Number:143, pp:6-17
 • • Elmas, B. and Yıldırım, M., (2010). Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Fiyatı ile İşlem Hacmi İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:24, Number:2, pp:37-46.
 • • Erkan, H., (2009). Türkiye’de Likidite Bolluğu. http://www.milliyet.com.tr/imkb-baskani-erkan--turkiye-de-likidite-bollugu-var/ekonomi/ekonomidetay/19.10.2009/1152100/default.htm. Erişim Tarihi: 19.10.2009.
 • • Günal, M., (2001). Türk Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Geleceği. Ankara Ticaret Odası. Ankara, pp:55-72.
 • • Günal, M., (2007). Para, Banka ve Finansal Sistem. Ankara: Yeni Dönem Yayınları.
 • • Işık, S., Duman, K., and Korkmaz, A., (2004). Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler ve Bir Faktör Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:19, Number:1, pp:45-69.
 • • Işıktaç, M.Ş., (2009). Bankacılığın Tarihçesi. Türkiye Bankalar Birliği Dergisi: Volume:17, Number:26, pp:8-18.
 • • Kaplan, F. and Yapraklı, S., (2014). Ekonomik Kırılganlık Endeksi Göstergelerinin Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri: Kırılgan 12 Ülke Üzerine Panel Veri Analizi. Alanya İşletme Dergisi: Volume:6, Number:3, pp:111-121.
 • • Karagöl, E.T., (2010). Geçmişten Günümüze Türkiye’de ki Dış Borçlar. SETA Analiz Raporu. Ankara, Hazine Müsteşarlığı Verileri.
 • • Koch, T.W., (1995). Bank Management. USA: The Dryden Press.
 • • Korkmaz, T.K., (2004). Bankalarda Kredi Risk Ölçümünde Alternatif Yöntemler. Active Bankacılık ve Finans Dergisi: Volume:5, Number:11, pp:49-62.
 • • Korukçu, Ü., (1998). Bankacılığın Tarihsel Gelişimi: 40. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türk Bankacılık Sistemi. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları. Ankara, pp:1-16.
 • • Okay, E., (2001). Türk Bankacılık Sektöründe Risk ve Kriz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi: Volume:1, Number:2, pp:81-102
 • • Özcan, A., (2012). Türkiye’de Ticari Bankacılık Sektöründe Rekabet Düzeyinin Belirlenmesi: 2002-2009 dönemleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:7, Number: 16, pp:9-20.
 • • Özcan, B. and Arı, A., (2011). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği. BER Journal: Volume:2, Number: 1, pp:121-142.
 • • Özçelik, O., (2006). Bankacılıkta Risk Analizi, Yönetimi ve Riskten Korunma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Parasız, İ. and Cansızlar, D., (2001). Bankacılık ve Sermaye Piyasası. İktisat Dergisi: Volume:5, Number:41, pp:10-22.
 • • Şimşek, K.Ç., (2007). Bankacılıkta Risk ve Risk Ölçüm Yöntemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Taşkın, F.D., (2011). Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Barış Dergisi: Volume:11, Number:2, pp:289-298.
 • • Tunay, K.B., (2015). Kredi Portföylerinde Sektörel Yoğunlaşma ve Risk İlişkisi: Türk Ticari Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasa Dergisi: Volume:9, Number:1, pp:127-147.
 • • Uçarkaya, S., (2006). Kamu Bankalarının Bankacılık Sistemindeki Rolü. Yayımlanmamış Uzman Yeterlilik Tezi. Ankara: Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü.
 • • Umutlu, G., (2008). İşlem Hacmi ve Fiyat Değişimleri Arasındaki Nedensellik ve Dinamik İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:10, Number:1, pp:231-246.
 • • Ural, M., (2003). Finansal Krizler ve Türkiye. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:18, Number:1, pp:11-28.
 • • Uygur, E., (2001). 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri Üzerine Değerlendirmeler. Mülkiyetler Birliği Dergisi: Volume:8, Number:27, pp:41-62.
 • • Yağcılar, G., (2011). Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Raporu. Ankara.
 • • Yıldırım, O., (2004). Türk Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma ve Düzenlemeler. Finans-Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi: Volume:7, Number:30, pp:39-50.
 • • Yiğitbaş, Ş.B., (2014). Türkiye’de Banka Kredileri ve Konjonktür Dalgalanmaları Arasındaki İlişkinin Analizi. Bankacılar Dergisi: Volume:22, Number:90, pp:56-68.
 • • Yücel, A., (2003). Bankacılık Sektöründe Risk Ölçümü ve Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik niversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • • Yükseler, Z., (2004). Türkiye’de Enflasyonist Süreç ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlendirme. Ankara, Merkez Bankası Raporu, pp:1-8.
 • • Zeren, F. and Demirci, Ş.D., (2013). Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri:2001-2010 Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İktisat Dergisi: Volume:6, Number:2, pp:17-27.
Primary Language en
Journal Section Econometrics
Authors

Author: İSMAİL ÇEVİŞ

Author: ABDULVAHAP ÖZCAN

Author: SEDA BAŞER

Dates

Publication Date : April 13, 2016

Bibtex @ { nwsasocial213760, journal = {Social Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7444}, address = {}, publisher = {NWSA}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {173 - 193}, doi = {}, title = {THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY}, key = {cite}, author = {ÇEVİŞ, İSMAİL and ÖZCAN, ABDULVAHAP and BAŞER, SEDA} }
APA ÇEVİŞ, İ , ÖZCAN, A , BAŞER, S . (2016). THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY. Social Sciences , 11 (2) , 173-193 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsasocial/issue/20123/213760
MLA ÇEVİŞ, İ , ÖZCAN, A , BAŞER, S . "THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY". Social Sciences 11 (2016 ): 173-193 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsasocial/issue/20123/213760>
Chicago ÇEVİŞ, İ , ÖZCAN, A , BAŞER, S . "THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY". Social Sciences 11 (2016 ): 173-193
RIS TY - JOUR T1 - THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY AU - İSMAİL ÇEVİŞ , ABDULVAHAP ÖZCAN , SEDA BAŞER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 193 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-7444 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Social Sciences THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY %A İSMAİL ÇEVİŞ , ABDULVAHAP ÖZCAN , SEDA BAŞER %T THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY %D 2016 %J Social Sciences %P -1308-7444 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD ÇEVİŞ, İSMAİL , ÖZCAN, ABDULVAHAP , BAŞER, SEDA . "THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY". Social Sciences 11 / 2 (April 2016): 173-193 .
AMA ÇEVİŞ İ , ÖZCAN A , BAŞER S . THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY. Social Sciences. 2016; 11(2): 173-193.
Vancouver ÇEVİŞ İ , ÖZCAN A , BAŞER S . THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY. Social Sciences. 2016; 11(2): 193-173.