Year 2015, Volume 10 , Issue 4, Pages 34 - 43 2015-10-15

PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA

NURDAN KARAGÖZ [1] , ELİF KARAGÜN [2]


The purpose of this study was to determine the body image perception level of professional athletes. To this end, 480 athletes randomly selected from 8 branches and 10 provinces were included in the study. An information form was applied to determine the sociodemographic features of the athletes and the Body Image Questionnaire, developed by Berscheind and Walster-Bohrnstedt and adapted into Turkish by Gökdoğan (1988) was used to determine the body image of the athletes. As a result of the statistical analyses; body image scores were found significant by the variables of gender, sports branch, whether they had gone through a disorder and the type of the disorder, whereas they were found to be insignificant by marital status, regular participation in non-sports activities, whether they were on regular medication, age, educational status, total income of the family and the year of doing sports

Bu araştırmanın amacı, farklı branşlarda yarışan sporcuların beden imajlarını algılama düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla; İstanbul, Kocaeli, Ankara, Sakarya, Aydın, Bilecik, Samsun, Kayseri, Kütahya, Hatay illerinden; atletizm, bilek güreşi,  basketbol, futbol, hentbol, halter, Judo, voleybol olmak üzere 8 branştan tesadüfi yöntemle seçilen toplam 480 profesyonel sporcu araştırma kapsamına alınmıştır. Sporcuların sosyo-demografik özelliklerini belirleyen bir bilgi anketinin yanı sıra; beden imajını belirlemek için Gökdoğan (1988) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Berscheind, Walster-Bohrnstedt’in geliştirdiği Body Imaje Ouestionnary uygulanmıştır. Araştırma sonucunda beden imajı puanları; cinsiyet, spor branşı, herhangi bir rahatsızlık geçirilip geçirilmediği, geçirilen rahatsızlık türü gibi değişkenler açısından anlamlı bulunurken; medeni durum, spor dışı bir etkinliğe düzenli katılımın olup olmaması, ayrıca düzenli ilaç kullanılıp kullanılmaması, yaş, eğitim durumu, ailenin toplam geliri ve spor yapma yılına göre ise anlamsız bulunmuştur. 

 • Koparan, Ş., Öztürk, F. ve Korkmaz, N.H., (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlik Algısı ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bursa Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, Sports Sciences, 2B0059, c:5, s:4, ss:286-293. http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-58-6-9.pdf ( Erişim Tarihi: 03.07.2014).
 • Aygör, N., (2010). 12-14 Yaş Grubu Ergenlerde Beden Bölgelerinden Ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Durumu ve Beden İmajının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Newell, R. and Marks, I., (2000). Phobic Nature of Social Difulty in Facially Disfigured People. British Journal of Psychiatry, c:176: 177-181. DOI: 10.1192/bjp.176.2.177
 • Tan, M., (2004). Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Benlik Saygısı ve Beden İmajını Algılayışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi, c:7, s:3, ss:68.
 • Becker, A.E., (2004). New Global Perspectives On Eating Disorders, Culture. Medicine and Psychiatry, c:28, s:4, ss:433–437.
 • Plous, S., (2003). The Psychology Of Prejudice, Stereotyping, And Diserimination: An Overview, (ed. S. Plous), Undersianding Prejudice And Discrimination, New York: Mcgraw. Hill, (Çev: S. İkier ve E. Aktunç), Türk Psikoloji Bülteni, c:10, s:33, ss:93-107.
 • Ziyalar, A., (1985). Beden İmajı Kavramı. Yeni Sempozyum, Cerahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 1-2, ss:31-37.
 • Aşçı, F.H., (1994). Genç Erkek Milli Basketbolcuların Kendini Fiziksel Algılama Ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri, Spor Bilimleri Dergisi Sbd, c:7, s:4 ss:13-20.
 • Örsel S., Canpolat, B.N. ve Akdemir, A., (2004). Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi, c:15, s:1, ss:5-15.
 • Baybek H. ve Yavuz S., (2005). Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi (İLKE), c:14, s:2, ss:73-95.
 • Kasatura, İ., (1998). Kişilik ve Özgüven, 1. Baskı, İstanbul: Evrim Yayınevi ve Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.
 • Yavuzer, H., (2002). Çocuk Psikolojisi, 23. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş.
 • Öztürk, O., (2004). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Yenilenmiş Onuncu Baskı, Ankara: Feryal Matbaası.
 • Uğur, G., (1996). Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık Ve Beden Algısı İlişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aşçı, F.H., (1999). Benlik Kavramı ve Spor. Spor Psikolojisi Kursu, P Bayar (Der), Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Gün, E., (2006). Spor Yapanlarda ve Spor Yapmayan Ergenlerde Benlik Saygısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Çuhadaroğlu, F., (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • İzgiç, F., Akyüz, G., Doğan, O. ve Kuğu, N., (2001). Üniversite öğrencilerinde Sosyal Fobi Ve Beden İmgesi İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, c:9, s:4, ss:591-598.
 • Bastuğ, G. ve Kuru, E., (2009). Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Arastırma, Gazi Üniversitesi, Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, c:29 s:2, ss:533-555.
 • Mülazımoğlu, Ö., Kirazcı, S. ve Asçı, F.H., (2002). Sporcu ve Sporcu Olmayan Bayanların Sosyal Fizik Kaygısı Ve Beden İmgesinden Hosnut Olma, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Sempozyumu, 27-29 Ekim, Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Potter, P. and Perry, A.G., (2001). Self-Concept. Fundamentals Of Nursing. 5th ed. St. Louis: Mosby. p:540-65.
 • Gökdoğan, F., (1988). Orta Öğretime Devam Eden Ergenlerde Beden İmajından Hoşnut Olma Düzeyi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayaz, S., (2008). Stomalı Bireylerde Beden İmajı Ve Benlik Saygısı. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, s:28, c:2 ss:154-59. http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-stomali-bireylerde-beden-imaji-ve-benlik-saygisi-50357.html(05. 12. 2014 tarihinde erişildi)
 • Koca, C. ve Asçı, F.H., (2000). Farklı Spor Branslarında Yer Alan Bayan Sporcularda ve Sporcu Olmayanlarda Cinsiyet Rolü Egilimi, 6. Hacettepe Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Ankara: Hacattepe Üniversitesi.
 • Kalafat, T. ve Kıncal, R.Y., (2008). Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, s:23, ss:41-47.
 • Tiegman, M., (2004). Body Image Across The Adult Life Span: Stability and Change. Body Image, c:1, s:1, ss:29-41.
 • Alagül, Ö., (2004). Farklı Spor Branşlarındaki Sporcuların Atılganlık İle Beden Algısı İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kuru, E. ve Baştuğ, G., (2008). Futbolcuların Kişilik Özellikleri Ve Bedenlerini Algılama Düzeylerinin İncelenmesi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, c: VI, s:2, ss:95-101.
 • Altıntaş, A. ve Aşçı, H., (2005). Fitnes Uzmanlarının Bedenlerine Yönelik Algıları, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, c:III, s:3, ss:101-104.
 • Robinson, K. and Ferraro, F.R., (2004). The Relationship Between Types of Female Athletic Participation and Female Body Type, Journal of Psychology, vol:138, number:2, ss:115-128.
 • Smith, D., Thompson, K., Raczynski, J., and Hinler, J., (1999). Body İmage Among Men and Women in a Biracial Cohort: The Cardia Study. International Journal of Eating Disorders, Jan 25(1), p:71-82.
 • Ergür, E. ve Ergür, E.,(1996). Üniversite Öğrencilerinde Beden-Benlik Algısı İle Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Cafri, G., Yamamiya, Y., Brannick, M., and Thompson, J.K., (2005). The Influence of Sociocultural Factors on Body İmage. Clinical Psychology: Science and Practice, volume:12, p:421-433.
 • Gültekin, O., (2002). Türkiyede Slalom ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek Kayakçıların Kendini Fiziksel Algılama ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri, Doktora Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aşçı, F.H., Gökmen, H., Tiryaki, G., Aşçı, A. ve Zorba, E., (1993). Sportif Katılımın Liseli Erkek Ögrencilerin Beden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeylerı Üzerine Etkisi, Spor Bilimleri Dergisi, volum:3, number:4, pp:38-47.
 • Koca, C., Aşçı, F.H. ve Oyar, Z., (2003). Elit Sporcularda Denetim Odağı ve Fiziksel Benlik Algısının Cinsiyete, Yapılan Spor Branşına ve Spor Deneyimine Göre Karşılaştırılması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, c:8, ss:3-12.
Primary Language tr
Journal Section Sport in the Psycho Social Fields
Authors

Author: NURDAN KARAGÖZ

Author: ELİF KARAGÜN

Dates

Publication Date : October 15, 2015

Bibtex @ { nwsaspor213894, journal = {Sport Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7266}, address = {}, publisher = {NWSA}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {34 - 43}, doi = {10.12739/NWSA.2015.10.4.2B0102}, title = {PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {KARAGÖZ, NURDAN and KARAGÜN, ELİF} }
APA KARAGÖZ, N , KARAGÜN, E . (2015). PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA. Sport Sciences , 10 (4) , 34-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaspor/issue/20159/213894
MLA KARAGÖZ, N , KARAGÜN, E . "PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA". Sport Sciences 10 (2015 ): 34-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaspor/issue/20159/213894>
Chicago KARAGÖZ, N , KARAGÜN, E . "PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA". Sport Sciences 10 (2015 ): 34-43
RIS TY - JOUR T1 - PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA AU - NURDAN KARAGÖZ , ELİF KARAGÜN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Sport Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 43 VL - 10 IS - 4 SN - -1308-7266 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sport Sciences PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA %A NURDAN KARAGÖZ , ELİF KARAGÜN %T PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA %D 2015 %J Sport Sciences %P -1308-7266 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD KARAGÖZ, NURDAN , KARAGÜN, ELİF . "PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA". Sport Sciences 10 / 4 (October 2015): 34-43 .
AMA KARAGÖZ N , KARAGÜN E . PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA. NWSA. 2015; 10(4): 34-43.
Vancouver KARAGÖZ N , KARAGÜN E . PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA. Sport Sciences. 2015; 10(4): 43-34.