BibTex RIS Cite

Investigation of Adolescent Mobile Phone Addiction by Social Anxiety Effect of Some Variable

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 20 - 37, 28.12.2015

Abstract

The aim of the research is to evaluate the operation on adolescents' social anxiety level of the mobile phone addiction. Social anxiety levels and examining the increasing degree on the social concerns surrounding the use of telephone adolescents every moment of our lives, and their age, sex, has investigated how variation depending on factors such as education. Research has primarily social anxiety of adolescence and then to look at the concept stage of development and especially denial thought to be due to certain fundamental features of mobile phone addiction. Then the mobile phone addiction in adolescents 14-18 years of age after the stages of mobile phone addiction investigated by perceived levels of social anxiety in order to investigate whether there was a significant relationship "relational model" is used. In the study, individuals prepared by the researcher to identify some of the personal characteristics Personal Information Form, Social Anxiety Scale and Problem of Cell Phone Use Scale is used.

References

 • Aydoğdu,B. (2013). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, kaygı duyarlılığı ve madde kullanım durumları.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bianchi A, Phillips J.G.(2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. Journal of Cyberpsychology & Behavior, 8 (1), 39-51.
 • Canoğulları, Ö. (2014). İnternet bağımlılık düzeyleri farklı ergenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik ihtiyaçları, sosyal kaygıları ve anne baba tutum algılarının incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çetin, F.H., Pamuk, M.ve Donmuş, V. (2015).Ergenlerde problemli cep telefonu kullanımı ile akademik erteleme arasındaki ilişkide internet bağımlılığının aracılık rolünün incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 (1).
 • DDK (Devlet Denetleme Kurulu), (2014/2). Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi, Ankara.
 • Dilbaz, N. (2000). Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, Epidemiyoloji, Etyoloji, Klinik ve Ayırıcı Tanı; Klinik Psikiyatri, 2, 3-21.
 • Emmanuelli, M. (2006). Ergende Psikolojik İncelemenin Özellikleri ve Sınırları, Çev: Burçin Alsancak, İstanbul:Bağlam Yayıncılık.
 • Griffiths, M. (2000). Does ınternet and computer “addiction” exist? some case study evidence, Cyber Psychology and Behavior, 3(2), 211-219.
 • Kessler ve diğerleri (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey, Arch Gen Psychiatry, p; 51:8-19.
 • Kır ve Sulak (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), 150-167.
 • Köroğlu, E. (2012). Kaygılarımız Korkularımız Nedir? Nasıl Baş Edilir? HYB: Ankara.
 • Leary M.R. ve Kowalski, R.M.(1995). The self-presentation model of social phobia. Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment, Guilford Press, p;94-112.
 • Noyan, N. ve diğerleri (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,16(1),73-81.
 • Regier D.A. ve diğerleri (1984). Epidemiological Catchment Area Program: historical context, major objectives, and study population characteristics. Arch Gen Psychiatry, 41:934-941.
 • Schneier F.R. ve diğerleri (1992). Social phobia: comorbidity and morbidity in epidemiologic sample. Arch Gen Psychiatry,49:282-288.
 • Stein M.B. ve diğerleri (1994). Setting thresholds for social phobia: considerations from a community survey of social anxiety. Am J Psychiatry, 151:408-412.
 • Şar A.H ve Işıklar A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Internal Journal of Human Sciences, 9 (2), 264-275.
 • Şar, A.H. (2013). Examınatıon of lonelıness and mobıl phone addıctıon problem observed ın teenagers from the some varıables. Internatıonal Journal of Social Science,6 (2),1207-1220.
 • Temizel, S. (2014). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygıyı yordayan ailesel ve bilişsel faktörler,Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uzbay, İ.T. (2002). Anksiyetenin Nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi,2 (5), 33-89.
 • Zorbaz, O.(2013). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi,Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 20 - 37, 28.12.2015

Abstract

Araştırmanın amacı mobil telefon bağımlılığının ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri üzerindeki işleyişlerini incelemektir. Sosyal kaygı düzeyleri incelenirken gittikçe artan ve hayatımızın her anını saran telefon kullanımlarının ergenler üzerindeki sosyal kaygı derecesini ve bunların yaş, cinsiyet, eğitim gibi faktörlere bağlı olarak nasıl değişkenlik gösterdiği araştırılmıştır.Araştırma da öncelikle sosyal kaygı kavramının gelişimine ve aşamalarına bakılmış ardından ergenlik dönemlerinin özellikle mobil telefon bağımlılığına bağlı olabileceği düşünülen belirli temel özelliklerine değinilmiştir. Ardından mobil telefon bağımlılığının aşamaları araştırıldıktan sonra 14–18 yaş grubu ergenlerde algılanan mobil telefon bağımlılık düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var olduğunu araştırmak üzere "ilişkisel tarama modeli" kullanılmıştır. Araştırmada, bireylerin bazı kişisel özelliklerini belirleyebilmek için araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile Problemli Mobil Telefon Kullanım Ölçeği ve  Sosyal Kaygı Ölçeği kullanılmıştır.

References

 • Aydoğdu,B. (2013). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, kaygı duyarlılığı ve madde kullanım durumları.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bianchi A, Phillips J.G.(2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. Journal of Cyberpsychology & Behavior, 8 (1), 39-51.
 • Canoğulları, Ö. (2014). İnternet bağımlılık düzeyleri farklı ergenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik ihtiyaçları, sosyal kaygıları ve anne baba tutum algılarının incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çetin, F.H., Pamuk, M.ve Donmuş, V. (2015).Ergenlerde problemli cep telefonu kullanımı ile akademik erteleme arasındaki ilişkide internet bağımlılığının aracılık rolünün incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 (1).
 • DDK (Devlet Denetleme Kurulu), (2014/2). Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi, Ankara.
 • Dilbaz, N. (2000). Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, Epidemiyoloji, Etyoloji, Klinik ve Ayırıcı Tanı; Klinik Psikiyatri, 2, 3-21.
 • Emmanuelli, M. (2006). Ergende Psikolojik İncelemenin Özellikleri ve Sınırları, Çev: Burçin Alsancak, İstanbul:Bağlam Yayıncılık.
 • Griffiths, M. (2000). Does ınternet and computer “addiction” exist? some case study evidence, Cyber Psychology and Behavior, 3(2), 211-219.
 • Kessler ve diğerleri (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey, Arch Gen Psychiatry, p; 51:8-19.
 • Kır ve Sulak (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), 150-167.
 • Köroğlu, E. (2012). Kaygılarımız Korkularımız Nedir? Nasıl Baş Edilir? HYB: Ankara.
 • Leary M.R. ve Kowalski, R.M.(1995). The self-presentation model of social phobia. Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment, Guilford Press, p;94-112.
 • Noyan, N. ve diğerleri (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,16(1),73-81.
 • Regier D.A. ve diğerleri (1984). Epidemiological Catchment Area Program: historical context, major objectives, and study population characteristics. Arch Gen Psychiatry, 41:934-941.
 • Schneier F.R. ve diğerleri (1992). Social phobia: comorbidity and morbidity in epidemiologic sample. Arch Gen Psychiatry,49:282-288.
 • Stein M.B. ve diğerleri (1994). Setting thresholds for social phobia: considerations from a community survey of social anxiety. Am J Psychiatry, 151:408-412.
 • Şar A.H ve Işıklar A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Internal Journal of Human Sciences, 9 (2), 264-275.
 • Şar, A.H. (2013). Examınatıon of lonelıness and mobıl phone addıctıon problem observed ın teenagers from the some varıables. Internatıonal Journal of Social Science,6 (2),1207-1220.
 • Temizel, S. (2014). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygıyı yordayan ailesel ve bilişsel faktörler,Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uzbay, İ.T. (2002). Anksiyetenin Nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi,2 (5), 33-89.
 • Zorbaz, O.(2013). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi,Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
There are 21 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Gül Yılmaz

Ali Haydar Şar

Sema Civan This is me

Publication Date December 28, 2015
Submission Date December 27, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Yılmaz, G., Şar, A. H., & Civan, S. (2015). Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2(2), 20-37.