Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF FUNCTIONAL MOVEMENT ANALYSIS SCORES OF STUDENTS PARTICIPATING IN THE INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 125 - 135, 25.08.2021
https://doi.org/10.17155/omuspd.887300

Abstract

This study was conducted to evaluate students participating in the individualized education program (IEP) expressed as inclusive students and the students with high academic achievement (HAE) in the functional motion analysis test battery. A total of 60 students, 30 IEP and 30 HAE, studying at schools affiliated to Çanakkale Provincial Directorate of National Education between the ages of 11-14 were included in the study. The research was designed in two groups as high academic achievement students (n=30) and inclusive students (n= 30). Anthropometric measurements and functional motion analysis & functional movement score (FMS) tests were applied. SPSS statistical analysis package program was used to analyze the data. Independent sample t test was used for comparison of the groups. The significance level was accepted as p <0.05. According to the statistical analysis results, there was a significant difference between the average of right and left extremity, high stepping, single-line lunges, active straight leg raising, rotation stability, and there was no significant difference between shoulder mobility averages of the students with high academic achievement and inclusion students. It was found that there was a significant difference between the FMS values among the groups in terms of striding, single-line lunges, active straight leg raising, rotation stability and total FMS score, while there was no significant difference in the mean of deep squatting, shoulder mobility and trunk stability. As a result, the fact that the FMS scores of the students participating in the individualized education program were lower than the FMS scores of the students with high academic success revealed that the physical capacities of the students participating in the individualized education program were lower than their peers with high academic success. It is thought that core stabilization exercises, which provide improvement in balance, coordination, postural control and mobility skills of students participating in the individualized education program, and exercises for large muscle groups will be beneficial on functional movement scores.

References

 • Abraham, A., & Rohit, R.S. (2015). Nair normative values for the functional movement screen in adolescent school aged children. The International Journal of Sports Physical Therapy, 10 (1), 29-36.
 • Adamczyk, J.G., Pepłowski, M., Boguszewski, D., & Białoszewski, D. (2012). Functional evaluation of competitors practising weight lifting with using Functional Movement Screen Test. Polish J Sport Med, 28 (4), 267-276.
 • Arıcı, İ. (2007). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Ankara örneği). Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Atıcı, R. (2014). Kaynaştırma öğrencilerinin okul hayatında yaşadığı zorluklar. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (5), 279-291.
 • Aydın, U., & Bulgan, G. (2017). Çocuklarda sınav kaygısı ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 16 (2), 887-889. doi: 10.17051/ilkonline.2017.304742.
 • Boguszewski, D., Jakubowska, K, Adamczyk, J.G., & Białoszewski, D. (2015). The assessment of movement patterns of children practicing karate using the functional movement screen test. Journal Of Combat Sports and Martial Arts, 6 (1), 21-26. doi: 10.5604/20815735.1174227.
 • Cook, G., Burton, L., & Hoogenboom, B. (2006). Pre-participation screening: The use of fundamental movements as an assessment of function-Part 2. North American Journal of Sport Physical Therapy, 1(2), 62-72.
 • Howie, S.J & Pietersen, J.J. (2001). Mathematics literacy of final year students: South African Realities. Studies in Educational Evaluation, 27 (1), 7-25.
 • İftar, G.K., & Batu, S. (2011). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ülkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2), 1-13.
 • Klomegah, R.Y. (2007). Predictors of Academic performance of university students: an application of the goal efficacy model. College Student Journal, 41(2), 407-415.
 • Lloyd, R.S., Oliver, J.L., Radnor, J.M., Rhodes, B.C., Faigenbaum, A.D., & Myer, G.D. (2015). Relationships between functional movement screen scores, maturation and physical performance in young soccer players. Journal of Sports Sciences, 33 (1), 11-19. doi:10.1080/02640414.2014.918642
 • Marques, B.V., Thales, M.M., Felipe, S.S., Fábio, Y.N., & Bruno, M.B. (2017). The functional movement screen (fmstm) in elite young soccer players between 14 and 20 years: Composite score, individual-test scores and asymmetries int. Journal of Sports Physicaltherapy, 12(6), 977-985.
 • MEB. (2014). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Ankara: MEB Yayınları.
 • Okada, T., Huxel, K.C., & Nesser, T.W. (2011). Relationship between core stability, functional movement, and performance. J Strength Cond Res, 25 (1), 252-261.
 • Özal, C., & Günel, M.K. (2014). Spastik serebralpalsili çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonel mobilite ve denge arasındaki ilişkinin incelenmesi, Journal of Exer. Therapy and Rehb, 1 (1), 01-08.
 • Özer, Y., & Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 313-324.
 • Özgüngör, S., & Paksu A.D. (2017). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı düzeyine göre akademik başarıyı yordayan değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7 (48), 562 876.
 • Parenteau, G.E., Gaudreault, N., Chambers, S., Boisvert, C., Grenier, A., Gagné, G., & Balg, F. (2014). Functional movement screen test: A reliable screening test for young elite ice hockey players. Physical Therapy in Sport, 15 (3), 169-175.
 • Polat, S. (2009). Akademik başarısızlığın toplumsal eşitsizlik temelinde çözümlenmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 7 (25), 46-61.
 • Saylan, G., & Pekçağlayan, N. (2002). Sınıf ve okul ortamına uygun olmayan davranışların azaltılmasında sınıf öğretmeni ve akranlara uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem sürecinin öğretimine yönelik kaynaştırma destek eğitim programı uygulama örneği, XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 289-298.
 • Spinath, B. (2012). Academic achievement. In V.S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behaviour London: Academic Press.
 • Steinmayr, R., Crede, J., McElvany, N., & Wirthwein, L. (2016). Subjective well- being, test anxiety, academic achievement: Testing for reciprocal effects. Frontiers in Psychology, 6 (52), 1-13. doi:10.3389/fpsyg.2015.01994.
 • Teyhen, S.D., Shaffer, S.W., Lorenson, C.L., Halfpap, J.P., Donofry, D.F., Walker, M.J., Dugan, J.L., & Childs, J.D. (2012). The functional movement screen: A reliability study, J Orthop Sports Phys Ther, 42 (6), 530-540.
 • Wang, D.B. (2004). Family background factors and mathematics success: A comparison of Chinese and US students. International Journal of Educational Research, 41(1),140-54.
 • Yeun, J., Cleves, A., Griffiths, H., & Nokes, L. (2016). Mobility, proprioception, strength and FMS as predictors of injury in Professional footballers. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2 (1), 1-5. doi:10.1136/bmjsem-2016- 000134.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN FONKSİYONEL HAREKET ANALİZ SKORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 125 - 135, 25.08.2021
https://doi.org/10.17155/omuspd.887300

Abstract

Bu çalışma, kaynaştırma öğrencileri olarak ifade edilen bireyselleştirilmiş eğitim programına (BEP) katılan öğrenciler ile akademik başarı düzeyi yüksek (ABDY) olan öğrencilerin fonksiyonel hareket analiz test bataryasında değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 11-14 yaş aralığında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda eğitim gören 30 BEP’li ve 30 ABDY’li olmak üzere toplam 60 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırma iki grup şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında antropometrik ölçümler ve fonksiyonel hareket analizi (FHA) & fonksiyonel hareket puanı testi uygulanmıştır. Çalışmada verilerinin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrenciler ile kaynaştırma öğrencilerinin sağ ve sol eksremite, yüksek adımlama, tek çizgide lunge, aktif düz bacak kaldırma, rotasyon stabilizesi ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu, omuz mobilitesi ortalamaları arasında ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Gruplar arası FHA değerlerinden yüksek adımlama, tek çizgide lunge, aktif düz bacak kaldırma, rotasyon stabilitesi ve toplam FHA skoru arasında anlamlı bir farkın olduğu, derin çömelme, omuz mobilitesi ve gövde stabilitesi ortalamalarında ise anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, bireyselleştirilmiş eğitim programına katılan öğrencilerin FHA skorlarının, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin FHA skorlarından daha düşük olması, bireyselleştirilmiş eğitim programına katılan öğrencilerin fiziksel kapasitelerinin akademik başarısı yüksek akranlarına göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bireyselleştirilmiş eğitim programına katılan öğrencilere yönelik denge, koordinasyon, postüral kontrol ve hareketlilik becerilerinde gelişim sağlayan Core stabilizasyon egzersizleri çalışmaları ve büyük kas gruplarına yönelik egzersizler fonksiyonel hareket skorları üzerinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

References

 • Abraham, A., & Rohit, R.S. (2015). Nair normative values for the functional movement screen in adolescent school aged children. The International Journal of Sports Physical Therapy, 10 (1), 29-36.
 • Adamczyk, J.G., Pepłowski, M., Boguszewski, D., & Białoszewski, D. (2012). Functional evaluation of competitors practising weight lifting with using Functional Movement Screen Test. Polish J Sport Med, 28 (4), 267-276.
 • Arıcı, İ. (2007). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Ankara örneği). Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Atıcı, R. (2014). Kaynaştırma öğrencilerinin okul hayatında yaşadığı zorluklar. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (5), 279-291.
 • Aydın, U., & Bulgan, G. (2017). Çocuklarda sınav kaygısı ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 16 (2), 887-889. doi: 10.17051/ilkonline.2017.304742.
 • Boguszewski, D., Jakubowska, K, Adamczyk, J.G., & Białoszewski, D. (2015). The assessment of movement patterns of children practicing karate using the functional movement screen test. Journal Of Combat Sports and Martial Arts, 6 (1), 21-26. doi: 10.5604/20815735.1174227.
 • Cook, G., Burton, L., & Hoogenboom, B. (2006). Pre-participation screening: The use of fundamental movements as an assessment of function-Part 2. North American Journal of Sport Physical Therapy, 1(2), 62-72.
 • Howie, S.J & Pietersen, J.J. (2001). Mathematics literacy of final year students: South African Realities. Studies in Educational Evaluation, 27 (1), 7-25.
 • İftar, G.K., & Batu, S. (2011). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ülkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2), 1-13.
 • Klomegah, R.Y. (2007). Predictors of Academic performance of university students: an application of the goal efficacy model. College Student Journal, 41(2), 407-415.
 • Lloyd, R.S., Oliver, J.L., Radnor, J.M., Rhodes, B.C., Faigenbaum, A.D., & Myer, G.D. (2015). Relationships between functional movement screen scores, maturation and physical performance in young soccer players. Journal of Sports Sciences, 33 (1), 11-19. doi:10.1080/02640414.2014.918642
 • Marques, B.V., Thales, M.M., Felipe, S.S., Fábio, Y.N., & Bruno, M.B. (2017). The functional movement screen (fmstm) in elite young soccer players between 14 and 20 years: Composite score, individual-test scores and asymmetries int. Journal of Sports Physicaltherapy, 12(6), 977-985.
 • MEB. (2014). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Ankara: MEB Yayınları.
 • Okada, T., Huxel, K.C., & Nesser, T.W. (2011). Relationship between core stability, functional movement, and performance. J Strength Cond Res, 25 (1), 252-261.
 • Özal, C., & Günel, M.K. (2014). Spastik serebralpalsili çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonel mobilite ve denge arasındaki ilişkinin incelenmesi, Journal of Exer. Therapy and Rehb, 1 (1), 01-08.
 • Özer, Y., & Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 313-324.
 • Özgüngör, S., & Paksu A.D. (2017). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı düzeyine göre akademik başarıyı yordayan değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7 (48), 562 876.
 • Parenteau, G.E., Gaudreault, N., Chambers, S., Boisvert, C., Grenier, A., Gagné, G., & Balg, F. (2014). Functional movement screen test: A reliable screening test for young elite ice hockey players. Physical Therapy in Sport, 15 (3), 169-175.
 • Polat, S. (2009). Akademik başarısızlığın toplumsal eşitsizlik temelinde çözümlenmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 7 (25), 46-61.
 • Saylan, G., & Pekçağlayan, N. (2002). Sınıf ve okul ortamına uygun olmayan davranışların azaltılmasında sınıf öğretmeni ve akranlara uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem sürecinin öğretimine yönelik kaynaştırma destek eğitim programı uygulama örneği, XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 289-298.
 • Spinath, B. (2012). Academic achievement. In V.S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behaviour London: Academic Press.
 • Steinmayr, R., Crede, J., McElvany, N., & Wirthwein, L. (2016). Subjective well- being, test anxiety, academic achievement: Testing for reciprocal effects. Frontiers in Psychology, 6 (52), 1-13. doi:10.3389/fpsyg.2015.01994.
 • Teyhen, S.D., Shaffer, S.W., Lorenson, C.L., Halfpap, J.P., Donofry, D.F., Walker, M.J., Dugan, J.L., & Childs, J.D. (2012). The functional movement screen: A reliability study, J Orthop Sports Phys Ther, 42 (6), 530-540.
 • Wang, D.B. (2004). Family background factors and mathematics success: A comparison of Chinese and US students. International Journal of Educational Research, 41(1),140-54.
 • Yeun, J., Cleves, A., Griffiths, H., & Nokes, L. (2016). Mobility, proprioception, strength and FMS as predictors of injury in Professional footballers. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2 (1), 1-5. doi:10.1136/bmjsem-2016- 000134.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Birçe MANYASLI>
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-4185-4315
Türkiye


Özdemir ATAR This is me
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0001-7941-2865
Türkiye


Hürmüz KOÇ> (Primary Author)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0003-1588-7583
Türkiye

Publication Date August 25, 2021
Submission Date February 26, 2021
Acceptance Date July 9, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 2

Cite

APA Manyaslı, B. , Atar, Ö. & Koç, H. (2021). BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN FONKSİYONEL HAREKET ANALİZ SKORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 12 (2) , 125-135 . DOI: 10.17155/omuspd.887300