BibTex RIS Cite

Historical Overview to Farm Accounting Literature in Turkey and the World

Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 16.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.01602

Abstract

Agricultural sector has always maintained its importance due to meet the food needs of human population, providing inputs to other sectors, creation of value added and employment. In spite of its relative importance in the economy of many countries and its growing interrelationships with other sectors, agriculture sector has not received much attention from accounting researchers and practitioners until publication of IAS 41:Agriculture. Considering the historical development of agricultural accounting, especially in Europe the work done in the UK, Germany and Switzerland is seen as an example for other European and world countries.  In this study, aimed to examine the historical development process of the study on agricultural accounting in Europe, the United States and Turkey. .

References

 • Aras, A. (1988). Tarım Muhasebesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir..
 • Argiles, J. M. & Slof, J. E. (2001). New Opportunities for Farm Accounting, European Accounting Review,10 (2), ss.361-383.
 • Aslan, M. (2008). Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Uygulamalarında Örneklem Seçimi ve Türkiye’deki Tarımsal Yapıda Uygulanabilirliği, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, (http://abdgm.tarim.gov.tr/ABU_files/Tezler/ MuratASLAN.pdf,) Erişim Tarihi:14.03.2013.
 • Atanaios, V.; Stergios, A. & Laskaridou, E. C. (2010). The Importance of Information through Accounting Practice in Agricultural Sector-European Data Network, Journal of Social Sciences, 6 (2), ss.221-228.
 • Bektöre, S. ve Aydın, A. (1982). Tarım İşletmeleri ve Muhasebe Eğitimi İlişkisi, IV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Burhaniye-Ören, 27-29 Mayıs 1982, ss. 234-255.
 • Boyns, T. & Edwadrs, J. R. (2007). The Developments Of Cost And Management Accounting In Britain, Handbook of Management Accounting Research (Vol 2), Ed: Chapman, C. S.; Hopwood, A. G. and Shields, M..(Eds.), ss. 969-1034. (http://ebooks.narotama .ac.id /files//Handbooks of Management Accounting Research (Volume 02)/Chapter 20The Development of Cost and Management Accounting in Britain.pdf,) Erişim Tarihi:29.07.2013.
 • Bryer, R. A. (2005). A Marxist Accounting History The Britain Industrial Revolution: a review of evidence and suggestions for research, Accounting, Organization And Society, 30 (1), ss.25-65.
 • Can, A. V. (2007). Luca Pacioli ‘Muhasebenin Babası’ mıdır?, Akademik Bakış, (12), (http://www.akademikbakis.org/12/makale/pacioli.pdf,) Erişim Tarihi:03.10.2012.
 • Demirkol, Ö. F. (2006). Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartları’na Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Deran, A. (2005). Meyve Bahçelerinde Maliyetlerin Muhasebe Kuramı Çerçevesinde Hesaplanması ve Uygulamaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Doppler, W. (2000). Farming And The Rural System-State Of The Art In Reserch And Development-In:Doppler”; W. And J. Calatrava(eds.): Technical and Social Systems Approaches for Sustainable Rural Development. Granada, pp. 3-21. (http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Books/2000_Doppler_FSR.pdf,) Erişim Tarihi: 28.07.2013.
 • Eraktan, G. (2001). Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, İstanbul.
 • Feller, C. L.; Thuries, L. J.; Manlay, R. J.; Robin, P. & Frossard, E. (2003). The Principles Of The Rational Agriculture' By Albert Daniel Thaer (1752-1828): An Aprroach To The Sustainability Of Cropping System At The Beginning Of The 19th Century, J. Plant Nutr. Soil Sci., 166, ss.687-698. (http://www.agroparistech.fr/ geeft/Downloads/Pub/Feller_et al._2003_JPNSS_ 166 The_principles_of_rational_agriculture.pdf) Erişim Tarihi: 28.07.2013.
 • Gökgöz, A., (2012a). Balık Üretme İşletmelerinde TMS 41 Kapsamında Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gökgöz, A., (2012b). A Review of Agricultural Accounting Education and Literature in Turkey, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 4 (7), ss.80-87
 • Güvemli, O. (2000a). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi- Osmanlı İmparatorluğu Tanzimata Kadar, 2. Cilt, İstanbul YMM Odası Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Güvemli, O. (2000b). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi – Tanzimattan Cumhuriyete, 3. Cilt, İstanbul YMM Odası Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Güvemli, O. (2001). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi – Cumhuriyet Dönemi XX. Yüzyıl, 4. Cilt, Proje Danış A.Ş., İstanbul.
 • Juchau, R. (2002). Early Cost Accounting Ideas in Agriculture: The Contributions of Arthur Young, Accounting, Business & Financial History, 12 (3), ss. 369-386.
 • Juchau, R. & Paul H. (1998). Agricultural Cost Accounting Development in Britain: The Contributions of There Men From Mye, A Review Note, Accounting, Business & Financial History, 8 (2), ss. 165-174.
 • Kanazawa, N. (1992). Evaluation of Friedlich Aereboe’s Contribution Toward the Development of Farm Management Theories: In Memory of the 50th Anniversary of his Death, Japanese Journal of Farm Management, 30 (1), (http://fmsj.ac.affrc.go.jp/eng/journal/vol30_en.html#V3011,) Erişim Tarihi: 05.10.2012.
 • Karakaya, M. (2009). An Overview to Accounting Applications On Agricultural Activities In Turkey Within Historical Progress, African Journal of Business Management, 3 (7), ss. 294-304
 • Köse, N. (2009). Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Tarım İşletmelerinde Uygulanmasının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mattessich, R. (2003). Accounting Research And Researchers Of The Nineteenth Century And The Beginning Of The Twentieth Century: An International Survey Of Authors,Ideas And Publications, Accounting, Business &Financial History, 13(2), ss.125-170.
 • Mepham, M. J. (1983). Robert Hamilton’s Contribution To Accounting, The Accounting Review, 58 (1), ss.43-57.
 • Mepham, M. J.(1988). The Eighteenth-Century Origins of CostAccounting, Abacus, 24 (1), ss.55-74.
 • Ortaç, F. R.; Ünsal, H. ve Çaşkurlu, E. (2006). Avrupa Birliği”ne Uyum Sürecinde Türkiye”de Uygulanan Tarımsal Fiyatlama Politikaları, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Otar, İ. (2012). XIV. Yüzyılda Ortadoğu’da Yazılmış Muhasebe Kitabı Risale-i Felekiyye’nin İlk Bölümleri, Muhasebe Ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2), ss.109-220.
 • Örten, R.; Kurt, G. ve Torun, S. (2011). Muhasebede Çift Taraflı Kayıtlama ve Kitab-Us Siyakat, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Temmuz, ss.34-69.
 • Özkan, A. (2001). Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Maliyetler ve Muhasebeleştirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Rehber, E. ve Çetin, B. (1998). Tarım Ekonomisi, Vipaş Yayınları, Bursa.
 • Stanton, B.F. (2003). Major Ideas in the History of Farm Management And Production Economic, Cornell University Working Paper, January 2003, New York,( http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/14750/1/wp0302.pdf,) Erişim Tarihi: 01.10.2012.
 • Talim, M., (1973). Tarımsal Basit, Geliştirilmiş ve Yönetim Muhasebe Tekniğinin Mukayeseli Olarak Uygulanmasıyla İlgili Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları, İzmir. .
 • Tunçez, H. A. (2011). Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesinin Türkiye Muhasebe Standardı-41 Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Tarım İşletmesinde Örnek Uygulama, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yanık, Z. (1996). Muhasebe Sistemi Genel Tebliği Çerçevesinde Tarım İşletmelerinde Muhasebe Sistemi ve Örnek Olay Uygulaması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılancı, M. (2001). Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol ve Verimlilik Üçgeni, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 3 (3), ss. 37-50.
 • http://www.tarimreformu.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=228, (Erişim Tarihi:14.03.2014)
 • http://web.ogm.gov.tr/Sayfalar/solmenuicerik/Faydal%C4%B1%20Bilgiler/Ormanlardaneldeedilenurunlervehizmetler.aspx, (Erişim Tarihi:13.10.2014)

Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış

Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 16.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.01602

Abstract

Tarım sektörü insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamasının yanında, diğer sektörlere girdi sağlaması, istihdam yaratarak ekonomik gelişmeye katkı sağlaması nedeniyle her zaman önemini korumuş bir sektördür. Tarım sektörünün ülke ekonomileri için göreceli önemine ve diğer sektörlerle olan ilişkilerine rağmen UMS 41:Tarımsal Faaliyetler Standardı yayınlanana kadar tarım muhasebesi araştırmacı ve uygulayıcıların çok fazla ilgisini çekmemiş ve yeterince gelişme gösterememiştir. Tarımsal faaliyet muhasebesinin tarihi gelişimi incelendiğinde özellikle Avrupa’da İngiltere, Almanya ve İsviçre’de yapılan çalışmaların öne çıktığı diğer Avrupa ve dünya ülkelerine örnek olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, tarımsal faaliyet muhasebesi hakkında Avrupa, Amerika ve Türkiye’de yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların tarihsel gelişim sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır.

References

 • Aras, A. (1988). Tarım Muhasebesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir..
 • Argiles, J. M. & Slof, J. E. (2001). New Opportunities for Farm Accounting, European Accounting Review,10 (2), ss.361-383.
 • Aslan, M. (2008). Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Uygulamalarında Örneklem Seçimi ve Türkiye’deki Tarımsal Yapıda Uygulanabilirliği, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, (http://abdgm.tarim.gov.tr/ABU_files/Tezler/ MuratASLAN.pdf,) Erişim Tarihi:14.03.2013.
 • Atanaios, V.; Stergios, A. & Laskaridou, E. C. (2010). The Importance of Information through Accounting Practice in Agricultural Sector-European Data Network, Journal of Social Sciences, 6 (2), ss.221-228.
 • Bektöre, S. ve Aydın, A. (1982). Tarım İşletmeleri ve Muhasebe Eğitimi İlişkisi, IV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Burhaniye-Ören, 27-29 Mayıs 1982, ss. 234-255.
 • Boyns, T. & Edwadrs, J. R. (2007). The Developments Of Cost And Management Accounting In Britain, Handbook of Management Accounting Research (Vol 2), Ed: Chapman, C. S.; Hopwood, A. G. and Shields, M..(Eds.), ss. 969-1034. (http://ebooks.narotama .ac.id /files//Handbooks of Management Accounting Research (Volume 02)/Chapter 20The Development of Cost and Management Accounting in Britain.pdf,) Erişim Tarihi:29.07.2013.
 • Bryer, R. A. (2005). A Marxist Accounting History The Britain Industrial Revolution: a review of evidence and suggestions for research, Accounting, Organization And Society, 30 (1), ss.25-65.
 • Can, A. V. (2007). Luca Pacioli ‘Muhasebenin Babası’ mıdır?, Akademik Bakış, (12), (http://www.akademikbakis.org/12/makale/pacioli.pdf,) Erişim Tarihi:03.10.2012.
 • Demirkol, Ö. F. (2006). Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartları’na Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Deran, A. (2005). Meyve Bahçelerinde Maliyetlerin Muhasebe Kuramı Çerçevesinde Hesaplanması ve Uygulamaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Doppler, W. (2000). Farming And The Rural System-State Of The Art In Reserch And Development-In:Doppler”; W. And J. Calatrava(eds.): Technical and Social Systems Approaches for Sustainable Rural Development. Granada, pp. 3-21. (http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Books/2000_Doppler_FSR.pdf,) Erişim Tarihi: 28.07.2013.
 • Eraktan, G. (2001). Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, İstanbul.
 • Feller, C. L.; Thuries, L. J.; Manlay, R. J.; Robin, P. & Frossard, E. (2003). The Principles Of The Rational Agriculture' By Albert Daniel Thaer (1752-1828): An Aprroach To The Sustainability Of Cropping System At The Beginning Of The 19th Century, J. Plant Nutr. Soil Sci., 166, ss.687-698. (http://www.agroparistech.fr/ geeft/Downloads/Pub/Feller_et al._2003_JPNSS_ 166 The_principles_of_rational_agriculture.pdf) Erişim Tarihi: 28.07.2013.
 • Gökgöz, A., (2012a). Balık Üretme İşletmelerinde TMS 41 Kapsamında Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gökgöz, A., (2012b). A Review of Agricultural Accounting Education and Literature in Turkey, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 4 (7), ss.80-87
 • Güvemli, O. (2000a). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi- Osmanlı İmparatorluğu Tanzimata Kadar, 2. Cilt, İstanbul YMM Odası Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Güvemli, O. (2000b). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi – Tanzimattan Cumhuriyete, 3. Cilt, İstanbul YMM Odası Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Güvemli, O. (2001). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi – Cumhuriyet Dönemi XX. Yüzyıl, 4. Cilt, Proje Danış A.Ş., İstanbul.
 • Juchau, R. (2002). Early Cost Accounting Ideas in Agriculture: The Contributions of Arthur Young, Accounting, Business & Financial History, 12 (3), ss. 369-386.
 • Juchau, R. & Paul H. (1998). Agricultural Cost Accounting Development in Britain: The Contributions of There Men From Mye, A Review Note, Accounting, Business & Financial History, 8 (2), ss. 165-174.
 • Kanazawa, N. (1992). Evaluation of Friedlich Aereboe’s Contribution Toward the Development of Farm Management Theories: In Memory of the 50th Anniversary of his Death, Japanese Journal of Farm Management, 30 (1), (http://fmsj.ac.affrc.go.jp/eng/journal/vol30_en.html#V3011,) Erişim Tarihi: 05.10.2012.
 • Karakaya, M. (2009). An Overview to Accounting Applications On Agricultural Activities In Turkey Within Historical Progress, African Journal of Business Management, 3 (7), ss. 294-304
 • Köse, N. (2009). Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Tarım İşletmelerinde Uygulanmasının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mattessich, R. (2003). Accounting Research And Researchers Of The Nineteenth Century And The Beginning Of The Twentieth Century: An International Survey Of Authors,Ideas And Publications, Accounting, Business &Financial History, 13(2), ss.125-170.
 • Mepham, M. J. (1983). Robert Hamilton’s Contribution To Accounting, The Accounting Review, 58 (1), ss.43-57.
 • Mepham, M. J.(1988). The Eighteenth-Century Origins of CostAccounting, Abacus, 24 (1), ss.55-74.
 • Ortaç, F. R.; Ünsal, H. ve Çaşkurlu, E. (2006). Avrupa Birliği”ne Uyum Sürecinde Türkiye”de Uygulanan Tarımsal Fiyatlama Politikaları, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Otar, İ. (2012). XIV. Yüzyılda Ortadoğu’da Yazılmış Muhasebe Kitabı Risale-i Felekiyye’nin İlk Bölümleri, Muhasebe Ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2), ss.109-220.
 • Örten, R.; Kurt, G. ve Torun, S. (2011). Muhasebede Çift Taraflı Kayıtlama ve Kitab-Us Siyakat, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Temmuz, ss.34-69.
 • Özkan, A. (2001). Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Maliyetler ve Muhasebeleştirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Rehber, E. ve Çetin, B. (1998). Tarım Ekonomisi, Vipaş Yayınları, Bursa.
 • Stanton, B.F. (2003). Major Ideas in the History of Farm Management And Production Economic, Cornell University Working Paper, January 2003, New York,( http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/14750/1/wp0302.pdf,) Erişim Tarihi: 01.10.2012.
 • Talim, M., (1973). Tarımsal Basit, Geliştirilmiş ve Yönetim Muhasebe Tekniğinin Mukayeseli Olarak Uygulanmasıyla İlgili Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları, İzmir. .
 • Tunçez, H. A. (2011). Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesinin Türkiye Muhasebe Standardı-41 Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Tarım İşletmesinde Örnek Uygulama, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yanık, Z. (1996). Muhasebe Sistemi Genel Tebliği Çerçevesinde Tarım İşletmelerinde Muhasebe Sistemi ve Örnek Olay Uygulaması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılancı, M. (2001). Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol ve Verimlilik Üçgeni, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 3 (3), ss. 37-50.
 • http://www.tarimreformu.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=228, (Erişim Tarihi:14.03.2014)
 • http://web.ogm.gov.tr/Sayfalar/solmenuicerik/Faydal%C4%B1%20Bilgiler/Ormanlardaneldeedilenurunlervehizmetler.aspx, (Erişim Tarihi:13.10.2014)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa KILLI This is me

Zeynep HATUNOĞLU

Publication Date January 16, 2016
Submission Date July 20, 2015
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA KILLI, M., & HATUNOĞLU, Z. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1). https://doi.org/10.17541/oeybd.01602
AMA KILLI M, HATUNOĞLU Z. Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış. OJEMS. January 2016;3(1). doi:10.17541/oeybd.01602
Chicago KILLI, Mustafa, and Zeynep HATUNOĞLU. “Dünya’da Ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.01602.
EndNote KILLI M, HATUNOĞLU Z (January 1, 2016) Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 1
IEEE M. KILLI and Z. HATUNOĞLU, “Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış”, OJEMS, vol. 3, no. 1, 2016, doi: 10.17541/oeybd.01602.
ISNAD KILLI, Mustafa - HATUNOĞLU, Zeynep. “Dünya’da Ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3/1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.01602.
JAMA KILLI M, HATUNOĞLU Z. Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış. OJEMS. 2016;3. doi:10.17541/oeybd.01602.
MLA KILLI, Mustafa and Zeynep HATUNOĞLU. “Dünya’da Ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2016, doi:10.17541/oeybd.01602.
Vancouver KILLI M, HATUNOĞLU Z. Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış. OJEMS. 2016;3(1).

Please click for the statistics of Google Scholar.