BibTex RIS Cite

Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri

Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 16.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.84848

Abstract

Ülke ekonomileri için hanehalkı gelir bölüşümünden pay alanlar içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Hanehalkı toplumdaki özel harcama, yatırım ve tasarruflar için de belirleyici bir rol üstlenmektedir. Çalışma, hanehalkı tasarruflarının gelir dışındaki belirleyicilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu’ndan sağlanan 2002-2013 yılları arasındaki “Hanehalkı Bütçe Anketleri” kullanılmıştır. Anketler lojistik regresyon modelleri ile analiz edilmiştir.

Çalışmanın sonuçlarına göre, ikamet edilen konutun mülkiyeti, ikinci ev sahipliği, on bin liranın üzerinde yıllık kullanılabilir gelire sahip olmak, eğitim seviyesi değişkenleri hanehalkı tasarrufları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Buna karşılık hane büyüklüğü, otomobil sahipliği, geçici veya dönemlik istihdam, kırsal alanda yaşamak ise hanehalkı tasarruflarını olumsuz yönde etkileyen değişkenler olarak tespit edilmiştir.

 

References

 • Abel, A.B., Bernanke B.S. ve Croushore D., (2008).Macroeconomics, Addison Wesley, New York.
 • Agresti, Alan, (2002), Categorical Data Analysis, John Wily & Sons Inc. Canada.
 • Attanasio, O.ve Székely M., (2001). Household Saving in East Asia and Latin America: Inequality Demographics and All That, In Annual World Bank Conference on Development Economics, (pp. 393-438).
 • Bagley, W. C. ve Perdew R.M., (1951). Understanding Economics, Macmillan.
 • Boersch-Supan, A. ve Essig L., (2005). Household Saving in Germany: Results of the First SAVE Study, In Analyses in the Economics of Aging (pp. 317-356), University of Chicago Press.
 • Bozkuş, S. ve Üçdoğruk Ş., (2008). Hanehalkı Tasarruf Tercihleri: Türkiye Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt:45 Sayı: 518.
 • Burney, N. A. ve Khan A.H., (1992).Socio-economic Characteristics and Household Savings: An Analysis of the Households' Saving Behaviour in Pakistan, The Pakistan Development Review, 31-48.
 • Çelik, Z.,(2009).Adana İlinde Hanehalkı Gelir ve Tasarruf Eğilimlerinin
 • İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çolak, Ö. F. ve Öztürkler H., (2012). Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi, Bankacılar Dergisi, 2012(82), 3-44.
 • Das, M. ve Donkers B., (1999). How Certain Are Dutch Households About Future Income? An Empirical Analysis, Review of Income and Wealth, 45(3), 325-338.
 • Davidson, R. ve Mackinnon J.G., (1983).Inflation and the Savings Rate, Applied Economics, 15(6), 731-743.
 • Denizer, C., Wolf H.C. ve Ying Y., (2002). Household Savings in the Transition , Journal of Comparative Economics, 30(3), 463-475.
 • Fall, M., Loisy C. ve Talon G., (2001).An Empirical Analysis of Household Savings in France 1984–1998, Research in Economics, 55(2), 155-172.
 • Gujarati, D., (2004), Basic Econometrics, United States Military Academy, West Point.
 • Han, E. ve Kaya A.A., (2006). Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Hayta, A.B., (2008).Ailelerin Tasarruf ve Yatırım Eğilimlerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, c.16 S.2.
 • Hosmer, D. W. , Lemeshow S. ve. Sturdivant R.X., (2013). Applied Logistic Regression, Wiley İnterscience, New Jersey.
 • Huang, P., (2006).Determinants of Household Saving in China, Doctoral Dissertation, Lincoln Universitesi.
 • Hurd, M. D. ve Lee H.K., (1995). Household Saving Rates in Korea: Evidence on Life-Cycle Consumption Behavior, Journal of the Japanese and International Economies, 9(2), 174-199.
 • Hyun, K. N. , Adams D. W. ve. Hushak L. J, (1979). Rural Household Savings Behavior in South Korea, 1962–76, American Journal of Agricultural Economics, 61(3), 448-454.
 • Kazgan, G., (1997). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, İstanbul, Remzi kitabevi.
 • Keynes, J. M. (1991).The General Theory of Employment, Interest, and Money, San Diego : Harcourt Brace .
 • Liu, J. C. ve Xu L., (1997). Household Savings and Investment: The Case of Shanghai, Journal of Asian Economics, 8(1), 77-91.
 • Loayza, N., Schmidt-Hebbel K. ve Servén L., (2000). Saving in Developing Countries: An Overview, The World Bank Economic Review, 14(3), 393-414.
 • Mankiw, N. G., (2008).Principles of Economics, South-Western, Cengage Learning, USA.
 • Niculescu-Aron, I. ve Mihăescu C., (2012). Determinants of Household Savings in EU: What Policies for Increasing Savings?, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 483-492.
 • OECD (2013). National Accounts at a Glance 2013.
 • OECD (2014). National Accounts at a Glance 2014.
 • Özlale, Ü. ve Karakurt A., (2012). Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri, Bankacılar Dergisi, İstanbul.
 • Parasız, İ., (2005). Kalkınma Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Peterson, W. C., (1994). Gelir İstihdam ve Ekonomik Büyüme, çeviren: Güllap T., Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.
 • Powers, D. A. ve Xie Y., (1999). Statistical Methods for Categorical Data Analysis, Academic Press İnc.
 • Rist, C., Tasarruf Teorisi, Çev. Bedri Gürsoy, s. 167, (Çevrimiçi) http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/2/1/14_Charles_Rist.pdf, (15.11.2013)
 • Sami Ş., (1985). Temel Türkçe Sözlük; Sadeleştirilmiş ve Genişletilmiş Kâmûs-ı Türkî, Birinci Baskı, Cilt: 3, İstanbul: Karakuşak Basın ve Yayın Limited Şirketi, 1309.
 • Sandoval-Hernandez, J., (2010). Household Saving Behavior: Empirical Evidence Based on Mexican Households Surveys, University of California, Santa Cruz.
 • Sharma, S., (1996). Applied Multivariate Techniques, John Wily & Sons Inc., Canada.
 • Shibuya, H., (1987). Japans Household Savings Rate: An Application of the Life-Cycle Hypothesis, International Monetary Fund, Research Department.
 • Smith, A., (1863). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edinburgh: A. and C. Black.
 • Taban, S. ve Kar M., (2015). Kalkınma Ekonomisi, 2.Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ülgener, S. F., (1991). Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme, Der Yayınevi, İstanbul.
 • Wachtel, P., (1977).Inflation, Uncertainty, and Saving Behavior since the Mid-1950s, Explorations in Economic Research, vol. 4 (Fall 1977), pp. 558-78.
 • Yıldırım, K., Doğan, K. ve Taşdemir M., (2010), Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1961-18-01-04/AUHF-1961-18-01-04-Zarakolu.pdf, (11.12.2013).
 • http://www.dpt.gov.tr/dptweb/ekutup96/prjplan/prj3.html, (08.10.2013).
 • http://www.tüik.gov.tr.html, (08.12.2013).
Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 16.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.84848

Abstract

References

 • Abel, A.B., Bernanke B.S. ve Croushore D., (2008).Macroeconomics, Addison Wesley, New York.
 • Agresti, Alan, (2002), Categorical Data Analysis, John Wily & Sons Inc. Canada.
 • Attanasio, O.ve Székely M., (2001). Household Saving in East Asia and Latin America: Inequality Demographics and All That, In Annual World Bank Conference on Development Economics, (pp. 393-438).
 • Bagley, W. C. ve Perdew R.M., (1951). Understanding Economics, Macmillan.
 • Boersch-Supan, A. ve Essig L., (2005). Household Saving in Germany: Results of the First SAVE Study, In Analyses in the Economics of Aging (pp. 317-356), University of Chicago Press.
 • Bozkuş, S. ve Üçdoğruk Ş., (2008). Hanehalkı Tasarruf Tercihleri: Türkiye Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt:45 Sayı: 518.
 • Burney, N. A. ve Khan A.H., (1992).Socio-economic Characteristics and Household Savings: An Analysis of the Households' Saving Behaviour in Pakistan, The Pakistan Development Review, 31-48.
 • Çelik, Z.,(2009).Adana İlinde Hanehalkı Gelir ve Tasarruf Eğilimlerinin
 • İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çolak, Ö. F. ve Öztürkler H., (2012). Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi, Bankacılar Dergisi, 2012(82), 3-44.
 • Das, M. ve Donkers B., (1999). How Certain Are Dutch Households About Future Income? An Empirical Analysis, Review of Income and Wealth, 45(3), 325-338.
 • Davidson, R. ve Mackinnon J.G., (1983).Inflation and the Savings Rate, Applied Economics, 15(6), 731-743.
 • Denizer, C., Wolf H.C. ve Ying Y., (2002). Household Savings in the Transition , Journal of Comparative Economics, 30(3), 463-475.
 • Fall, M., Loisy C. ve Talon G., (2001).An Empirical Analysis of Household Savings in France 1984–1998, Research in Economics, 55(2), 155-172.
 • Gujarati, D., (2004), Basic Econometrics, United States Military Academy, West Point.
 • Han, E. ve Kaya A.A., (2006). Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Hayta, A.B., (2008).Ailelerin Tasarruf ve Yatırım Eğilimlerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, c.16 S.2.
 • Hosmer, D. W. , Lemeshow S. ve. Sturdivant R.X., (2013). Applied Logistic Regression, Wiley İnterscience, New Jersey.
 • Huang, P., (2006).Determinants of Household Saving in China, Doctoral Dissertation, Lincoln Universitesi.
 • Hurd, M. D. ve Lee H.K., (1995). Household Saving Rates in Korea: Evidence on Life-Cycle Consumption Behavior, Journal of the Japanese and International Economies, 9(2), 174-199.
 • Hyun, K. N. , Adams D. W. ve. Hushak L. J, (1979). Rural Household Savings Behavior in South Korea, 1962–76, American Journal of Agricultural Economics, 61(3), 448-454.
 • Kazgan, G., (1997). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, İstanbul, Remzi kitabevi.
 • Keynes, J. M. (1991).The General Theory of Employment, Interest, and Money, San Diego : Harcourt Brace .
 • Liu, J. C. ve Xu L., (1997). Household Savings and Investment: The Case of Shanghai, Journal of Asian Economics, 8(1), 77-91.
 • Loayza, N., Schmidt-Hebbel K. ve Servén L., (2000). Saving in Developing Countries: An Overview, The World Bank Economic Review, 14(3), 393-414.
 • Mankiw, N. G., (2008).Principles of Economics, South-Western, Cengage Learning, USA.
 • Niculescu-Aron, I. ve Mihăescu C., (2012). Determinants of Household Savings in EU: What Policies for Increasing Savings?, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 483-492.
 • OECD (2013). National Accounts at a Glance 2013.
 • OECD (2014). National Accounts at a Glance 2014.
 • Özlale, Ü. ve Karakurt A., (2012). Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri, Bankacılar Dergisi, İstanbul.
 • Parasız, İ., (2005). Kalkınma Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Peterson, W. C., (1994). Gelir İstihdam ve Ekonomik Büyüme, çeviren: Güllap T., Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.
 • Powers, D. A. ve Xie Y., (1999). Statistical Methods for Categorical Data Analysis, Academic Press İnc.
 • Rist, C., Tasarruf Teorisi, Çev. Bedri Gürsoy, s. 167, (Çevrimiçi) http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/2/1/14_Charles_Rist.pdf, (15.11.2013)
 • Sami Ş., (1985). Temel Türkçe Sözlük; Sadeleştirilmiş ve Genişletilmiş Kâmûs-ı Türkî, Birinci Baskı, Cilt: 3, İstanbul: Karakuşak Basın ve Yayın Limited Şirketi, 1309.
 • Sandoval-Hernandez, J., (2010). Household Saving Behavior: Empirical Evidence Based on Mexican Households Surveys, University of California, Santa Cruz.
 • Sharma, S., (1996). Applied Multivariate Techniques, John Wily & Sons Inc., Canada.
 • Shibuya, H., (1987). Japans Household Savings Rate: An Application of the Life-Cycle Hypothesis, International Monetary Fund, Research Department.
 • Smith, A., (1863). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edinburgh: A. and C. Black.
 • Taban, S. ve Kar M., (2015). Kalkınma Ekonomisi, 2.Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ülgener, S. F., (1991). Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme, Der Yayınevi, İstanbul.
 • Wachtel, P., (1977).Inflation, Uncertainty, and Saving Behavior since the Mid-1950s, Explorations in Economic Research, vol. 4 (Fall 1977), pp. 558-78.
 • Yıldırım, K., Doğan, K. ve Taşdemir M., (2010), Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1961-18-01-04/AUHF-1961-18-01-04-Zarakolu.pdf, (11.12.2013).
 • http://www.dpt.gov.tr/dptweb/ekutup96/prjplan/prj3.html, (08.10.2013).
 • http://www.tüik.gov.tr.html, (08.12.2013).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet ŞENGÜR

Sami TABAN

Publication Date January 16, 2016
Submission Date November 16, 2015
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA ŞENGÜR, M., & TABAN, S. (2016). Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1). https://doi.org/10.17541/oeybd.84848
AMA ŞENGÜR M, TABAN S. Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri. OJEMS. January 2016;3(1). doi:10.17541/oeybd.84848
Chicago ŞENGÜR, Mehmet, and Sami TABAN. “Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.84848.
EndNote ŞENGÜR M, TABAN S (January 1, 2016) Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 1
IEEE M. ŞENGÜR and S. TABAN, “Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri”, OJEMS, vol. 3, no. 1, 2016, doi: 10.17541/oeybd.84848.
ISNAD ŞENGÜR, Mehmet - TABAN, Sami. “Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3/1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.84848.
JAMA ŞENGÜR M, TABAN S. Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri. OJEMS. 2016;3. doi:10.17541/oeybd.84848.
MLA ŞENGÜR, Mehmet and Sami TABAN. “Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2016, doi:10.17541/oeybd.84848.
Vancouver ŞENGÜR M, TABAN S. Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri. OJEMS. 2016;3(1).

Cited ByPlease click for the statistics of Google Scholar.